ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*子*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -子-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ér zi, ㄦˊ ㄗ˙, ] (n) บุตรชาย, ลูกชาย

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
公司[ここうし] subsidiaries,susidiary company,the small company which be controll by the larger company

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[子, zi, ㄗ˙] son, child; seed, egg; fruit; small thing
Radical: , Decomposition:   了 [le,liǎo, ㄌˇ]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] A child in a wrap, with outstretched arms but bundled legs, Rank: 37
[学, xué, ㄒㄩㄝˊ] learning, knowledge, science; to study, to go to school; -ology
Radical: , Decomposition:       冖 [, ㄇㄧˋ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A building 冖 where children 子 study; ⺍ provides the pronunciation, Rank: 66
[好, hǎo, ㄏㄠˇ] good, excellent, fine; proper, suitable; well
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A woman 女 with a son 子, Rank: 82
[存, cún, ㄘㄨㄣˊ] to exist; to survive, to maintain; to keep, to store; to deposit
Radical: , Decomposition:   才 [cái, ㄘㄞˊ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [pictophonetic] seed, Rank: 384
[字, zì, ㄗˋ] character, letter, symbol, word
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A child 子 in a house 宀; 子 also provides the pronunciation, Rank: 393
[李, lǐ, ㄌㄧˇ] plum; luggage; surname
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 472
[孩, hái, ㄏㄞˊ] baby, child; children
Radical: , Decomposition:   子 [zi, ㄗ˙]  亥 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] child, Rank: 533
[孙, sūn, ㄙㄨㄣ] grandchild, descendent; surname
Radical: , Decomposition:   子 [zi, ㄗ˙]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 孫; a chain 系 of descent 子, Rank: 995
[享, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] to share; to enjoy; to benefit from
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] Children 子 living and eating 口 in the house 亠, Rank: 1227
[厚, hòu, ㄏㄡˋ] generous; substantial; deep (as a friendship)
Radical: , Decomposition:     厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  日 [, ㄖˋ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] Sunlight 日 and children 子 in a building 厂, Rank: 1235
[季, jì, ㄐㄧˋ] a quarter-year, a season; surname
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] The time for planting seeds 子 of grain 禾, Rank: 1279
[孔, kǒng, ㄎㄨㄥˇ] opening, hole, orifice; great
Radical: , Decomposition:   子 [zi, ㄗ˙]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] The mouth 乚 of a crying baby 子, Rank: 1289
[孤, gū, ㄍㄨ] orphaned; alone, lonely, solidary
Radical: , Decomposition:   子 [zi, ㄗ˙]  瓜 [guā, ㄍㄨㄚ]
Etymology: [pictophonetic] child, Rank: 1334
[仔, zǐ, ㄗˇ] small thing, child; young animal
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A person 亻 keeping watch over a child 子; 子 also provides the pronunciation, Rank: 1572
[孟, mèng, ㄇㄥˋ] first in a series; great, eminent
Radical: , Decomposition:   子 [zi, ㄗ˙]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A child 子 sitting on a throne 皿, Rank: 1575
[孕, yùn, ㄩㄣˋ] pregnant; pregnancy
Radical: , Decomposition:   乃 [nǎi, ㄋㄞˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A woman delivering 乃 a child 子, Rank: 2094
[孝, xiào, ㄒㄧㄠˋ] filial piety, obedience; mourning
Radical: , Decomposition:   耂 [lǎo, ㄌㄠˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A young man 子 carrying an older man 耂, Rank: 2116
[孽, niè, ㄋㄧㄝˋ] bastard child; the consequence of a sin; evil
Radical: , Decomposition:   薛 [xuē, ㄒㄩㄝ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [pictophonetic] child, Rank: 2942
[孜, zī, ] diligent, hard-working
Radical: , Decomposition:   子 [zi, ㄗ˙]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] script, Rank: 3150
[孵, fū, ㄈㄨ] to brood over eggs, to incubate, to hatch
Radical: , Decomposition:   卵 [luǎn, ㄌㄨㄢˇ]  孚 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [ideographic] To brood 孚 over eggs 卵, Rank: 3256
[孚, fú, ㄈㄨˊ] to brood over eggs; to have confidence
Radical: , Decomposition:   爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A bird clutching 爫 its eggs 子, Rank: 3473
[籽, zǐ, ㄗˇ] seed, pit, pip
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A grain 米 seed 子; 子 also provides the pronunciation, Rank: 3567
[孰, shú, ㄕㄨˊ] who? which? what? which one?
Radical: , Decomposition:   享 [xiǎng, ㄒㄧㄤˇ]  丸 [wán, ㄨㄢˊ]
Etymology: -, Rank: 3568
[孺, rú, ㄖㄨˊ] child; blood relation; affection
Radical: , Decomposition:   子 [zi, ㄗ˙]  需 [, ㄒㄩ]
Etymology: [pictophonetic] child, Rank: 4084
[孢, bāo, ㄅㄠ] spore
Radical: , Decomposition:   子 [zi, ㄗ˙]  包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [pictophonetic] seed, Rank: 4216
[孪, luán, ㄌㄨㄢˊ] twins
Radical: , Decomposition:   亦 [, ㄧˋ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] Giving birth to a second 亦 child 子, Rank: 4292
[孛, bèi, ㄅㄟˋ] comet
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: -, Rank: 4394
[孳, zī, ] to breed; to produce, to bear; to grow recklessly
Radical: , Decomposition:   兹 [, ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [pictophonetic] child, Rank: 4875
[孱, càn, ㄘㄢˋ] feeble, frail, weak; unfit
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  孨 [zhuǎn, ㄓㄨㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Weak 孨 in body 尸, Rank: 4985
[孬, nāo, ㄋㄠ] bad, cowardly, useless; rogue, scoundrel
Radical: , Decomposition:   不 [, ㄅㄨˋ]  好 [hǎo, ㄏㄠˇ]
Etymology: [ideographic] Not 不 good 好, Rank: 5588
[孥, nú, ㄋㄨˊ] one's children
Radical: , Decomposition:   奴 [, ㄋㄨˊ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [pictophonetic] son, Rank: 6085
[孓, jué, ㄐㄩㄝˊ] mosquito larva
Radical: , Decomposition: 子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [pictophonetic] seed, Rank: 6370
[囝, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] baby, infant
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A baby 子 in a crib 囗, Rank: 6406
[孨, zhuǎn, ㄓㄨㄢˇ] cautious, cowardly, weak; an orphan
Radical: , Decomposition:   子 [zi, ㄗ˙]    子 [zi, ㄗ˙]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] Many abandoned children 子 representing an orphanage
[孫, sūn, ㄙㄨㄣ] grandchild, descendent; surname
Radical: , Decomposition:   子 [zi, ㄗ˙]  系 [, ㄒㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A chain 系 of descent 子
[學, xué, ㄒㄩㄝˊ] learning, knowledge, science; to study, to go to school; -ology
Radical: , Decomposition:   ?  冖 [, ㄇㄧˋ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A building 冖 where children 子 study
孿[孿, luán, ㄌㄨㄢˊ] twins
Radical: , Decomposition:   䜌 [luán, ㄌㄨㄢˊ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [pictophonetic] child
[斿, yóu, ㄧㄡˊ] to swim; to move freely
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: -
[耔, zǐ, ㄗˇ] to hoe the soil around one's plants
Radical: , Decomposition:   耒 [lěi, ㄌㄟˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [pictophonetic] plow

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hái zi, ㄏㄞˊ ㄗ˙, ] child, #300 [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat, #469 [Add to Longdo]
[zi, ㄗ˙, ] (noun suff.), #469 [Add to Longdo]
[ér zi, ㄦˊ ㄗ˙, / ] son, #1,011 [Add to Longdo]
[diàn zǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] electronic; electron, #1,132 [Add to Longdo]
[nán zǐ, ㄋㄢˊ ㄗˇ, ] a man; a male, #1,167 [Add to Longdo]
[rì zi, ㄖˋ ㄗ˙, ] day; a (calendar) date; days of one's life, #1,426 [Add to Longdo]
[nǚ zǐ, ㄋㄩˇ ㄗˇ, ] woman; female, #1,437 [Add to Longdo]
[fáng zi, ㄈㄤˊ ㄗ˙, ] house; building (single- or two-story); apartment; room, #1,639 [Add to Longdo]
[yàng zi, ㄧㄤˋ ㄗ˙, / ] manner; air; looks; aspect, #1,668 [Add to Longdo]
[qī zi, ㄑㄧ ㄗ˙, ] wife, #1,857 [Add to Longdo]
[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part, #2,206 [Add to Longdo]
[fēn zǐ, ㄈㄣ ㄗˇ, ] molecule; (math) numerator of a fraction, #2,206 [Add to Longdo]
一辈[yī bèi zi, ㄧ ㄅㄟˋ ㄗ˙, / ] (for) a lifetime, #2,747 [Add to Longdo]
[hái zi men, ㄏㄞˊ ㄗ˙ ㄇㄣ˙, / ] children, #3,164 [Add to Longdo]
[dù zi, ㄉㄨˋ ㄗ˙, ] belly; abdomen; stomach, #3,235 [Add to Longdo]
[zhǒng zi, ㄓㄨㄥˇ ㄗ˙, / ] seed, #3,326 [Add to Longdo]
一下[yī xià zi, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, ] in a short while; all at once; all of a sudden, #3,792 [Add to Longdo]
[zǐ nǚ, ㄗˇ ㄋㄩˇ, ] children; sons and daughters, #3,795 [Add to Longdo]
[Lǎo Zǐ, ㄌㄠˇ ㄗˇ, ] Laozi or Lao-tze (c. 500 BC), Chinese philosopher, the founder of Taoism; the sacred book of Daoism, 道德經|道德经 by Laozi, #3,812 [Add to Longdo]
[lǎo zi, ㄌㄠˇ ㄗ˙, ] father; daddy; "I, your father" (in anger, or out of contempt); I (used arrogantly or jocularly), #3,812 [Add to Longdo]
[Shī zi zuò, ㄕ ㄗ˙ ㄗㄨㄛˋ, / ] Leo (constellation and sign of the zodiac), #3,991 [Add to Longdo]
[shī zi, ㄕ ㄗ˙, / ] lion, #4,075 [Add to Longdo]
[Shuāng zǐ zuò, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Gemini (constellation and sign of the zodiac), #4,249 [Add to Longdo]
[xiǎo zi, ㄒㄧㄠˇ ㄗ˙, ] boy; young fellow; (derog.) chap, #4,288 [Add to Longdo]
女孩[nǚ hái zǐ, ㄋㄩˇ ㄏㄞˊ ㄗˇ, ] girl, #4,607 [Add to Longdo]
[nǎo zi, ㄋㄠˇ ㄗ˙, / ] brains; mind, #4,840 [Add to Longdo]
[yīn zǐ, ㄧㄣ ㄗˇ, ] factor, #4,936 [Add to Longdo]
[wáng zǐ, ㄨㄤˊ ㄗˇ, ] prince; son of a king, #4,977 [Add to Longdo]
[bí zi, ㄅㄧˊ ㄗ˙, ] nose, #5,078 [Add to Longdo]
[bó zi, ㄅㄛˊ ㄗ˙, ] neck, #5,118 [Add to Longdo]
[lí zǐ, ㄌㄧˊ ㄗˇ, / ] ion, #5,330 [Add to Longdo]
[pàng zi, ㄆㄤˋ ㄗ˙, ] fat person; fatty, #5,385 [Add to Longdo]
[mào zi, ㄇㄠˋ ㄗ˙, ] hat; cap, #5,389 [Add to Longdo]
[dì zǐ, ㄉㄧˋ ㄗˇ, ] disciple; follower, #5,410 [Add to Longdo]
[lì zi, ㄌㄧˋ ㄗ˙, ] case; (for) instance; example, #5,435 [Add to Longdo]
[chē zi, ㄔㄜ ㄗ˙, / ] car, #5,485 [Add to Longdo]
[xié zi, ㄒㄧㄝˊ ㄗ˙, ] shoe, #5,517 [Add to Longdo]
[zhuō zi, ㄓㄨㄛ ㄗ˙, ] table; desk, #5,632 [Add to Longdo]
[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, ] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder, #5,889 [Add to Longdo]
[kù zi, ㄎㄨˋ ㄗ˙, / ] trousers; pants, #6,052 [Add to Longdo]
[bèi zi, ㄅㄟˋ ㄗ˙, ] quilt, #6,252 [Add to Longdo]
[zǐ gōng, ㄗˇ ㄍㄨㄥ, / ] uterus; womb, #6,288 [Add to Longdo]
[piān zi, ㄆㄧㄢ ㄗ˙, ] film; movie; film reel; gramophone record, #6,397 [Add to Longdo]
[pái zi, ㄆㄞˊ ㄗ˙, ] sign; trademark, #6,413 [Add to Longdo]
公司[zǐ gōng sī, ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] subsidiary company; subsidiary corporation, #6,423 [Add to Longdo]
[yǐng zi, ㄧㄥˇ ㄗ˙, ] shadow; reflection, #6,613 [Add to Longdo]
知识分[zhī shi fèn zǐ, ㄓ ㄕ˙ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] intellectual; intelligentsia, #6,715 [Add to Longdo]
[yǐ zi, ㄧˇ ㄗ˙, ] chair, #6,834 [Add to Longdo]
[wū zi, ㄨ ㄗ˙, ] house; room, #6,915 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お玉杓[おたまじゃくし, otamajakushi] (n) ลูกอ๊อด
[ふたござ, futagoza] (n) ราศีเมถุน
[じょし] (n) เด็กผู้หญิง
[こ, ko] (n) เด็ก
[しいん, shiin] พยัญชนะ
[でし, deshi] (n) ลูกศิษย์
[むすこ, musuko] (n) ลูกชาย (แบบถ่อมตัว ใช้เรียกลูกตนเอง ถ้าลูกคนอื่นเรียก 息さん)
[ししざ, shishiza] (n) ราศีีสิงห์
[おうじ, ouji] (n) เจ้าชาย
[だんし, danshi] (n) เด็กผู้ชาย
皇太[こうたいし, koutaishi] (n) มกุฏราชกุมาร
綿菓[わたがし] (n) ขนมสายไหม
[なす, nasu] (n) มะเขือม่วง
[でんし, denshi] (n) อิเล็คตรอน
辞書[でんしじしょ, denshijisho] (n) พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゃくし, shakushi] (n) ทัพพี
ぶりっ[ぶりっこ, burikko] (n) a girl who acts cute; a girl who pretends to be a good girl
商法[でんししょうほう, denshishouhou] (n) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
[やし, yashi] มะพร้าว
ダチン[だちんこ, dachinko] (n) เพื่อน
売れっ[うれっこ, urekko] คนดัง
[ふし, fushi] พ่อและลูก
[してい, shitei] (n) เด็กกว่า,คนที่เด็กกว่า,
[こいぬ, koinu] (n) ลูกสุนัข, ลูกหมา
工学者[でんしこうがくしゃ, denshikougakusha] (n) วิศวกรไฟฟ้า
遺伝工学[いでんしこうがく, idenshikougaku] (n) วิศวกรรมพันธุศาสตร์
[まいご, maigo] (n) เด็กหลงทาง
メール[でんしメール, denshi me^ru] (n) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, อีเมล์
七味唐辛[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n) เครื่องปรุงชนิดผงมีส่วนผสมจากเครื่องเทศ7ชนิด
[さいころ, saikoro] (n) ลูกเต๋า
[しし, shishi] (n) สิงโต ราชสีห์, See also: R. 獅子座
お菓[おかし, okashi] ขนม
お菓[おかし, okashi] (n) ขนม
女の[おんなのこ, onnanoko] (n) เด็กผู้หญิง
会社[こがいしゃ, kogaisha] บริษัทในเครือ
竹の[たけのこ, takenoko] (n) หน่อไม้
明太[めんたいこ, mentaiko] (n) ไข่ปลา
反粒[はんりゅうし, hanryuushi] (n) ปฏิยานุภาค, See also: R. antiparticle
中性[ちゅうせいし, chuuseishi] (n) นิวตรอน, See also: R. neutron
顕微鏡[でんしけんびきょう, denshikenbikyou] (n) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน, See also: R. electron microscope
[ほうし, houshi] (n) สปอร์
[ほうし, houshi] (n) สปอร์, See also: R. spore

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[くにこ, kuniko] TH: ชื่อผู้หญิงญี่ปุ่น  EN: Kuniko (fem pn)
[でんし, denshi] TH: อิเล็กทรอนิก  EN: electronics
[ぶんし, bunshi] TH: โมเลกุล
[きぬこ, kinuko] TH: ชื่อเรียกของผู้หญิง  EN: Kinuko (fem pn)
[しじょ, shijo] TH: เด็ก  EN: child
[たかこ, takako] TH: ทาคาโกะ (ชื่อผู้หญิง)  EN: Takako (fem pn)
[けいこ, keiko] TH: ชื่อเรียก(ผู้หญิง)  EN: Keiko (fem. pn)
[せんす, sensu] TH: พัดที่พับเก็บได้  EN: folding fan

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進演算;十進演算[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
K粒[ケーりゅうし, ke-ryuushi] (n) K-meson; kaon [Add to Longdo]
Rh因[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor) [Add to Longdo]
いいいい[いいこいいこ, iikoiiko] (n,vs) patting or stroking (pet, child, etc.) [Add to Longdo]
いいぶる;好いぶる[いいこぶる, iikoburu] (v5r) to act the goody-goody; to pretend to be nice [Add to Longdo]
いじめられっ;苛められっ[いじめられっこ, ijimerarekko] (n) bullied child [Add to Longdo]
いたずらっ;悪戯っ;悪戯[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
お伽草;御伽草[おとぎぞうし, otogizoushi] (n) (See 伽草) fairy-tale book [Add to Longdo]
お菓(P);御菓[おかし, okashi] (n) confections; sweets; candy; (P) [Add to Longdo]
;御[おこ, oko] (n) (pol) (See ・こ・1) (someone else's) child [Add to Longdo]
さん[おこさん, okosan] (n) (someone else's) child [Add to Longdo]
ちゃま[おこちゃま, okochama] (n) (1) child; (2) childish person; immature person [Add to Longdo]
[おこさま, okosama] (n) (pol) child (someone else's) [Add to Longdo]
様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
様ランチ;御様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お針;御針[おはりこ, ohariko] (n) (See 御針,針) seamstress [Add to Longdo]
お団ヘア[おだんごヘア, odango hea] (n) bun (hairstyle) [Add to Longdo]
お腹の(P);おなかの[おなかのこ, onakanoko] (exp) child one is expecting; (P) [Add to Longdo]
かり[かりこ, kariko] (n) (arch) maid in an Osaka brothel [Add to Longdo]
かわいちゃん[かわいこちゃん, kawaikochan] (n) (sl) popsy; cutie; sweetie [Add to Longdo]
か流形素;渦流形素[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device [Add to Longdo]
がめ[がめこ, gameko] (n) (See がめつい) chintzy, money-grubbing girl [Add to Longdo]
こどもの日;供の日[こどものひ, kodomonohi] (n) Children's Day (national holiday; May 5th) [Add to Longdo]
させ[させこ, saseko] (n) whore [Add to Longdo]
しらす漁;白[しらすりょう, shirasuryou] (n) fishing for young anchovy, sardines, etc. [Add to Longdo]
ちびっ[ちびっこ, chibikko] (n) (col) small child; rug rat; ankle-biter [Add to Longdo]
[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place) [Add to Longdo]
てこの原理;梃の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
とらの;虎の[とらのこ, toranoko] (n) (1) tiger cub; (2) treasure (as it is said that tigers treasure their young) [Add to Longdo]
とんがり帽;尖り帽[とんがりぼうし, tongariboushi] (n) pointy hat [Add to Longdo]
とんとん拍;トントン拍[とんとんびょうし(とんとん拍子);トントンびょうし(トントン拍子), tontonbyoushi ( tonton hyoushi ); tonton byoushi ( tonton hyoushi )] (adv) without a hitch; swimmingly; with rapid strides [Add to Longdo]
ねじ回し;螺回し[ねじまわし, nejimawashi] (n) screwdriver [Add to Longdo]
はしご酒;梯[はしござけ, hashigozake] (n) barhopping [Add to Longdo]
ぶりっ;鰤っ(ateji);鰤(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman [Add to Longdo]
ほろ[ほろし;ほろせ, horoshi ; horose] (n) (arch) rash; skin eruption [Add to Longdo]
みたらし団;御手洗団[みたらしだんご, mitarashidango] (n) skewered rice dumplings in a sweet soy glaze [Add to Longdo]
もやしっ;萌やしっ[もやしっこ, moyashikko] (n) weak, frail or gangly child [Add to Longdo]
アース端付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] (n) {comp} grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] (n) {comp} grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] (n) {comp} address modifier [Add to Longdo]
アレカ椰[アレカやし, areka yashi] (n) areca palm [Add to Longdo]
イベント指定[イベントしていし, ibento shiteishi] (n) {comp} event descriptor [Add to Longdo]
エミッタ結合素[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] (n) {comp} ECL; Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
オブジェクト記述[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] (n) {comp} object descriptor type [Add to Longdo]
オブジェクト識別[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] (n) {comp} object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] (n) {comp} object identifier type [Add to Longdo]
ガラス玉;硝球;ガラス球;硝[ガラスだま, garasu dama] (n) glass sphere; glass bead; glass marble [Add to Longdo]
ガラス戸(P);硝[ガラスど, garasu do] (n) glass door; (P) [Add to Longdo]
ガラス細工;硝細工[ガラスざいく, garasu zaiku] (n) glasswork [Add to Longdo]
ガラス障[ガラスしょうじ, garasu shouji] (n) glazed sliding door [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調で口火を切った。
"That's cheaper than a new hat," Susan answers.「でも新しく帽を買うよりは安いわよ」とスーザンが答える。 [F]
"I want to buy things," the boy said.「ぼくは、買いたいものがあるのだ」と男のがいいました。 [M]
"I am too big to climb and play," said the boy.「ぼくは大き過ぎてのぼれないね」と男のは言いました。 [M]
"I am too old to swing on branches," said the boy.「わたしは、ぶら下がるには、年をとりすぎています。」と男のはいいました。
"I am too old and sad to play," said the boy.「わたしは、年とっていて遊べないね」男のは言いました。
"The prince of darkness" means "Satan".「暗黒の王」とは「悪魔」のことです。
"Who is younger, Hanako or Taro?" "Taro is."「花と太郎のどちらが若いですか」「太郎です」
"I haven't been feeling too good lately." "You had better go to a doctor."「近頃どうも調が悪くてね」「一度診てもらった方がいいよ」
"I must get well," Sadako said to herself.「元気にならなくっちゃ」禎は心の中で思った。
"How are you feeling this morning?" "Pretty good, thanks."「今朝は調かいかがですか」「かなりいいですよ、ありがとう」
Now that I have children, I will hold out, the woman said.供たちがいるから、私がんばるわ」とその女性は言った。 [F]
"Have the children arrived yet?" "No, none has come yet."供達はもう来ていますか」「いいえ、まだ来ていません」
"My teeth are too weak for apples," said the boy.「私のはとっても弱ってりんごはかめません」と男のは言いました。
"I want a house to keep me warm," he said.「私は暖かい家がほしいのだ」男のは言いました。
"I am too busy to climb," said the boy.「私は忙しくて登っていられないね」と男のは言いました。
"Was there a girl in the gym?" "Yes, there is."「体育館に女のがいませんか」「はい、います」
I asked her who was the man wearing a white hat.「白い帽をかぶっている男の人は誰ですか」と私は彼女に言った。
One day in October, when Sadako was awake, she saw her mother crying.10月のある日、禎が目を覚ますと、お母さんが泣いていた。
Are there enough chairs to seat 12 people?12人座れるだけの椅がありますか。
Children of age sixteen and under will not be admitted to the theatre.16歳以下の供は劇場には入場できません。
A boy of seventeen is often as tall as his father.17歳の男のは、父親と同じくらいの背のあるものが多い。
An atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.1945年広島に原爆弾が投下された。
Did you receive my e-mail of January 10?1月10日付の電メールを受け取りましたか。
In the course of a year my son grew stronger.1年間の間に息は頑強になった。
2. Cut the radishes into long sticks.2.大根は拍木に切る。
Can a two-year-old boy run that fast?2歳のどもがそんなに速く走れるだろうか。
There were two children playing on the street.2人の供が通りで遊んでいた。
The ages of the two children put together was equivalent to that of their father.2人の供の足すと父親の年に等しかった。
I had an ectopic pregnancy two years ago.2年前に宮外妊娠をしました。
I'd like to make an appointment for my three-year-old son.3歳の息の診察の予約をお願いします。
Three children sat on the sofa.3人の供がソファーに座った。
Three children were playing in the park.3人の供が公園で遊んでいた。
The class of forty includes eighteen girls.40人クラスで女は18人です。
May 5 is Children's Day.5月5日は供の日です。
From about age 6, I led the life of a latchkey kid.6歳ぐらいから鍵っ生活だったんだから。
Children of six and above should attend school.6歳以上の供は学校に通わなければならない。
Yes. She used to be a very shy girl.ああ。昔はとても内気な女のだったからね。
Ike doesn't seem to be up to the mark today.アイクは今日は調がよくないようだ。
He's a big show-off when girls are around.あいつは、女のがいるとかっこつけたがるんだから。
He is a spoiled child.あいつは手に負えない供だ。
If there is already an account, it is a system, and it is possible to receive (*O) by emailing (*O) in your accounting.アカウント既にあるならば、システムであり、あなたの会計で、電メールを送って、受けることができる。
You can ask the child who's playing over there.あそこで遊んでいる供に聞いてごらんなさい。
The boy over there is bowing to you.あそこにいる男のが君におじぎをしているよ。 [M]
That boy over there will be Tom's brother.あそこにいる男のはトムの弟でしょう。
The boy standing over there is my son.あそこに立っている少年は私の息です。
Do you know the name of the boy standing over there?あそこに立っている男のの名前をしっていますか。
Look at the tall pretty girl standing there.あそこに立っている背の高くて可愛い女のを見てごらん。
The girl walking over there is my daughter.あそこを歩いてる女のは私の娘です。
Oh, the phone's ringing. It must be Machiko.あっ、電話だわ。きっと真知でしょう。 [F]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
アース端付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier [Add to Longdo]
イベント指定[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
エミッタ結合素[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
オブジェクト記述[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
オブジェクト識別[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
コネクション識別[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier [Add to Longdo]
システムファイル記述[システムファイルきじゅつし, shisutemufairu kijutsushi] system file descriptor [Add to Longdo]
システム識別[システムしきべつし, shisutemu shikibetsushi] system identifier [Add to Longdo]
データリンクコネクション識別[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI) [Add to Longdo]
トラヒック記述[トラヒックきじゅつし, torahikku kijutsushi] traffic descriptor [Add to Longdo]
トランザクション識別[とらんざくしょんしきべつし, toranzakushonshikibetsushi] transaction identifier [Add to Longdo]
トランザクション分枝識別[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier [Add to Longdo]
バーチャルサーキット識別[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] virtual channel identifier (VCI) [Add to Longdo]
バーチャルパス識別[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] virtual path identifier (VPI) [Add to Longdo]
バケツリレー素[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device [Add to Longdo]
パラメタグループ識別[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI) [Add to Longdo]
パラメタ識別[パラメタしきべつし, parameta shikibetsushi] parameter identifier, (PI) [Add to Longdo]
ピック識別[ぴっくしきべつし, pikkushikibetsushi] pick identifier [Add to Longdo]
ファイル位置指示[ファイルいちしじし, fairu ichishijishi] file position indicator [Add to Longdo]
ファイル記述[ファイルきじゅつし, fairu kijutsushi] file descriptor [Add to Longdo]
ファイル結合[ファイルけつごうし, fairu ketsugoushi] file connector [Add to Longdo]
ファイル名拡張[ファイルめいかくちょうし, fairu meikakuchoushi] filename extension [Add to Longdo]
ブール演算[ブールえんざんし, bu-ru enzanshi] Boolean operator [Add to Longdo]
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつし, purezente-shonkontekisuto shikibetsushi] presentation context identifier [Add to Longdo]
ボリューム指示[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] current volume pointer [Add to Longdo]
マッチ演算[マッチえんざんし, macchi enzanshi] match(ing) operator [Add to Longdo]
メタファイル記述[めたファイルきじゅつし, meta fairu kijutsushi] Metafile Descriptor [Add to Longdo]
ラベル識別[ラベルしきべつし, raberu shikibetsushi] label identifier [Add to Longdo]
リスト演算[リストえんざんし, risuto enzanshi] list operator [Add to Longdo]
ワークステーション識別[ワークステーションしきべつし, wa-kusute-shon shikibetsushi] workstation identifier [Add to Longdo]
一意な識別[いちいなしきべつし, ichiinashikibetsushi] unique identifier [Add to Longdo]
一致素[いっちそし, icchisoshi] identity gate, identity element [Add to Longdo]
一般区切り[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set [Add to Longdo]
分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis [Add to Longdo]
引数分離[ひきすうぶんりし, hikisuubunrishi] parameter separator [Add to Longdo]
隠蔽[いんぺいし, inpeishi] suppressor [Add to Longdo]
演算[えんざんし, enzanshi] operator (math) [Add to Longdo]
仮想コネクション識別[かそうコネクションしきべつし, kasou konekushon shikibetsushi] virtual connection identifier [Add to Longdo]
仮想チャネル識別[かそうチャネルしきべつし, kasou chaneru shikibetsushi] virtual channel identifier, VCI [Add to Longdo]
仮想パス識別[かそうパスしきべつし, kasou pasu shikibetsushi] virtual path identifier, VPI [Add to Longdo]
加減演算[かげんえんざんし, kagen'enzanshi] adding operator [Add to Longdo]
外部ファイル結合[がいぶファイルけつごうし, gaibu fairu ketsugoushi] external file connector [Add to Longdo]
外部識別[がいぶしきべつし, gaibushikibetsushi] external identifier [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お菓[おかし, okashi] Konditorwaren, -Konfekt [Add to Longdo]
[さっし, sasshi] -Heft, Broschuere [Add to Longdo]
[ぶんし, bunshi] Molekuel, Zaehler [Add to Longdo]
[りし, rishi] Zins [Add to Longdo]
[げんし, genshi] Atom [Add to Longdo]
力発電所[げんしりょくはつでんしょ, genshiryokuhatsudensho] Atomkraftwerk [Add to Longdo]
[げんしかく, genshikaku] Atomkern [Add to Longdo]
[げんしろ, genshiro] Atomreaktor [Add to Longdo]
[ふたご, futago] Zwillinge [Add to Longdo]
和菓[わがし, wagashi] japanisches_Konfekt [Add to Longdo]
[しし, shishi] -Erbe [Add to Longdo]
[うりこ, uriko] Verkaeufer(in) [Add to Longdo]
女の[おんなのこ, onnanoko] Maedchen [Add to Longdo]
[じょし, joshi] Maedchen, Frau [Add to Longdo]
[さいし, saishi] Frau_und_Kind(er), Familie [Add to Longdo]
婦女[ふじょし, fujoshi] Frau, Weib [Add to Longdo]
婿養[むこようし, mukoyoushi] in_die_Familie_aufgenommener, Schwiegersohn [Add to Longdo]
嫡出[ちゃくしゅつし, chakushutsushi] legitimes_Kind, eheliches_Kind [Add to Longdo]
[ちゃくし, chakushi] legitimes_Kind, eheliches_Kind [Add to Longdo]
[こ, ko] Kind [Add to Longdo]
[こども, kodomo] Kind [Add to Longdo]
[しそん, shison] Nachkommen, Nachwelt [Add to Longdo]
[こもり, komori] Babysitting, Babysitter, Kindermaedchen [Add to Longdo]
守歌[こもりうた, komoriuta] Wiegenlied [Add to Longdo]
[しきゅう, shikyuu] Gebaermutter, Uterus [Add to Longdo]
[してい, shitei] Soehne, Kinder [Add to Longdo]
[こうし, koushi] -Kalb [Add to Longdo]
[こひつじ, kohitsuji] Lamm [Add to Longdo]
[こうし, koushi] Konfuzius [Add to Longdo]
[ぼうし, boushi] -Hut, -Muetze [Add to Longdo]
[おさなご, osanago] Kleinkind [Add to Longdo]
[しょし, shoshi] uneheliches_Kind [Add to Longdo]
[でし, deshi] Lehrling, Schueler, Juenger [Add to Longdo]
[むすこ, musuko] -Sohn [Add to Longdo]
憎まれっ[にくまれっこ, nikumarekko] frecher_Junge, ungezogener_Junge [Add to Longdo]
[せんす, sensu] -Faecher [Add to Longdo]
[さいし, saishi] geistreicher_Mensch, kluger_Kopf [Add to Longdo]
[ひょうし, hyoushi] -Takt, -Tempo, passende_Gelegenheit [Add to Longdo]
[ひょうしぎ, hyoushigi] Paar_von_Schlaghoelzern [Add to Longdo]
捨て[すてご, sutego] Findling, ausgesetztes_Kind [Add to Longdo]
末っ[すえっこ, suekko] juengstes_Kind [Add to Longdo]
[こうし, koushi] Gitter [Add to Longdo]
[ようす, yousu] Zustand, Lage, Aussehen [Add to Longdo]
[ぼし, boshi] Mutter_und_Kind [Add to Longdo]
水菓[みずがし, mizugashi] -Obst [Add to Longdo]
江戸っ[えどっこ, edokko] waschechter_Tokioer [Add to Longdo]
[ふし, fushi] Vater_und_Kind, Vater_und_Sohn [Add to Longdo]
[おうじ, ouji] Prinz [Add to Longdo]
男の[おとこのこ, otokonoko] Junge [Add to Longdo]
[だんし, danshi] Junge, Mann [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top