ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*妄*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -妄-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[妄, wàng, ㄨㄤˋ] absurd, foolish, ignorant; rash, reckless, wild
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2097

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wàng tú, ㄨㄤˋ ㄊㄨˊ, / ] to try in vain; futile attempt, #14,325 [Add to Longdo]
[wàng xiǎng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, ] to attempt vainly; a vain attempt, #15,155 [Add to Longdo]
[wàng, ㄨㄤˋ, ] absurd; fantastic; presumptuous; rash, #18,316 [Add to Longdo]
[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, ] egotistical; arrogant; brassy, #21,192 [Add to Longdo]
轻举[qīng jǔ wàng dòng, ㄑㄧㄥ ㄐㄩˇ ㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] to act blindly without thinking (成语 saw), #37,396 [Add to Longdo]
[xū wàng, ㄒㄩ ㄨㄤˋ, / ] fabricated, #43,196 [Add to Longdo]
[wàng dòng, ㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] to rush indiscriminately into action, #51,431 [Add to Longdo]
痴心[chī xīn wàng xiǎng, ㄔ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to labor under a delusion (成语 saw); wishful thinking; trad. form 痴心想 also used, #53,892 [Add to Longdo]
自菲薄[wàng zì fēi bó, ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄈㄟ ㄅㄛˊ, ] to be unduly humble (成语 saw); to undervalue oneself; false modesty, #57,183 [Add to Longdo]
[wàng wéi, ㄨㄤˋ ㄨㄟˊ, / ] to take rash action, #62,550 [Add to Longdo]
自大[kuáng wàng zì dà, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄉㄚˋ, ] arrogant and conceited, #69,527 [Add to Longdo]
[wàng niàn, ㄨㄤˋ ㄋㄧㄢˋ, ] wild fantasy; unwarranted thought, #74,316 [Add to Longdo]
自尊大[wàng zì zūn dà, ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄗㄨㄣ ㄉㄚˋ, ] ridiculous self-importance (成语 saw); arrogance, #78,648 [Add to Longdo]
[wàng chēng, ㄨㄤˋ ㄔㄥ, / ] to make a false and unwarranted declaration, #87,162 [Add to Longdo]
[wàng yǔ, ㄨㄤˋ ㄩˇ, / ] to tell lies; to talk nonsense, #92,605 [Add to Longdo]
[wàng qiú, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, ] inappropriate or presumptious demands, #126,817 [Add to Longdo]
[wàng duàn, ㄨㄤˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] to jump to an unfounded conclusion, #135,127 [Add to Longdo]
[wàng shuō, ㄨㄤˋ ㄕㄨㄛ, / ] to talk irresponsibly; ridiculous presumption talk, #153,685 [Add to Longdo]
[wàng qǔ, ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ, ] to take sth without permission, #156,760 [Add to Longdo]
[yú wàng, ㄩˊ ㄨㄤˋ, ] stupid and arrogant, #183,117 [Add to Longdo]
下雌黄[wàng xià cí huáng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] to alter a text indiscriminately (成语 saw); to make irresponsible criticism, #957,452 [Add to Longdo]
[wàng rén, ㄨㄤˋ ㄖㄣˊ, ] presumptious and ignorant person [Add to Longdo]
想狂[wàng xiǎng kuáng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄨㄤˊ, ] paranoia; megalomaniac [Add to Longdo]
生穿凿[wàng shēng chuān záo, ㄨㄤˋ ㄕㄥ ㄔㄨㄢ ㄗㄠˊ, 穿 / 穿] a forced analogy (成语 saw); to jump to an unwarranted conclusion [Add to Longdo]
[wàng yán wàng tīng, ㄨㄤˋ ㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄊㄧㄥ, / ] unwarranted talk the listener can take or leave (成语 saw); sth not to be taken too seriously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょもう, kyomou] (n) falsehood; untruth; delusion [Add to Longdo]
軽挙[けいきょもうどう, keikyomoudou] (n,vs) rash and blind act [Add to Longdo]
誇大[こだいもうそう, kodaimousou] (n,adj-no) megalomania [Add to Longdo]
誇大想狂[こだいもうそうきょう, kodaimousoukyou] (n) megalomania [Add to Longdo]
振戦せん;振戦譫[しんせんせんもう, shinsensenmou] (n) delirium tremens [Add to Longdo]
被害[ひがいもうそう, higaimousou] (n,adj-no) persecution complex [Add to Longdo]
[びゅうもう, byuumou] (n) (1) fallacy; conjecture; (2) baseless thing; random thing [Add to Longdo]
[めいもう, meimou] (n) illusion; fallacy; delusion [Add to Longdo]
りに;濫りに;猥りに[みだりに, midarini] (adv) without authority; without reason; arbitrarily; unnecessarily; indiscriminately; recklessly [Add to Longdo]
[ぼうきょ, boukyo] (n) unreasonable actions; lack of discrimination [Add to Longdo]
言;暴言[ぼうげん;もうげん(妄言), bougen ; mougen ( mougen )] (n) reckless remark; rash remark; abusive language; thoughtless words [Add to Longdo]
言多謝[もうげんたしゃ;ぼうげんたしゃ, mougentasha ; bougentasha] (exp) Kindly excuse my reckless remarks; Please excuse my thoughtless words. (used deferentially, in a letter, etc.) [Add to Longdo]
[もうご, mougo] (n,vs) lie; falsehood [Add to Longdo]
語戒[もうごかい, mougokai] (exp) {Buddh} do not speak untruthfully (precept) [Add to Longdo]
執;盲執(iK)[もうしゅう, moushuu] (n) {Buddh} deep-rooted delusion; firm conviction (based on incorrect beliefs) [Add to Longdo]
信(P);盲信[ぼうしん(妄信)(P);もうしん, boushin ( mou shin )(P); moushin] (n,vs) blind acceptance; blind belief; credulity; (P) [Add to Longdo]
[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things) [Add to Longdo]
[ぼうせつ;もうせつ, bousetsu ; mousetsu] (n) fallacy; false report [Add to Longdo]
想(P);盲想[もうそう(P);ぼうそう, mousou (P); bousou] (n,vs) wild idea; delusion; (P) [Add to Longdo]
想症[もうそうしょう, mousoushou] (n) paranoia [Add to Longdo]
想癖[もうそうへき, mousouheki] (n) (col) (sens) day-dreamer; fantasist [Add to Longdo]
[もうだん, moudan] (n,vs) reckless decision [Add to Longdo]
動;盲動[ぼうどう;もうどう, boudou ; moudou] (n,vs) acting blindly [Add to Longdo]
[もうねん, mounen] (n) {Buddh} conviction based on flawed ideas; obstructive thought [Add to Longdo]
[ぼうひょう;もうひょう, bouhyou ; mouhyou] (n) unfair criticism; abusive remarks [Add to Longdo]
[ぼうべん, bouben] (n) incoherent talk [Add to Longdo]
[ぼうよう, bouyou] (n,vs) misuse; abuse [Add to Longdo]
濫りがましい;猥りがましい;りがましい(oK)[みだりがましい, midarigamashii] (adj-i) morally corrupt [Add to Longdo]
[せんもう, senmou] (n) delirium [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That girl is under the delusion that she is a princess.あの少女は自分が王女様だという想にとらわれている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もう, mou] SINNLOS, WILLKUERLICH [Add to Longdo]
[ぼうしん, boushin] blinder_Glaube [Add to Longdo]
[もうそう, mousou] -Wahn, Wahnidee, Wahnvorstellung [Add to Longdo]
被害[ひがいもうそう, higaimousou] Verfolgungswahn [Add to Longdo]
誇大[こだいもうそう, kodaimousou] Groessenwahn [Add to Longdo]
誇大想狂[こだいもうそうきょう, kodaimousoukyou] Groessenwahn [Add to Longdo]
[めいもう, meimou] -Wahn, Taeuschung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top