ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*好きになる*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 好きになる, -好きになる-
Japanese-English: EDICT Dictionary
好きになる[すきになる, sukininaru] (exp) to come to like; to become fond of; to fall in love [Add to Longdo]
好きになる[だいすきになる, daisukininaru] (exp) to come to like a lot; to fall in love [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You will take to this new job before long.あなたはこの新しい仕事がすぐに好きになるだろう。
You will take to this new job before long.あなたはすぐに新しい仕事が好きになるだろう。
You'll like him once you've had a chance to talk to him.いったん彼と話したら、きっと彼を好きになるでしょう。
I think you'll like it too.お前も好きになると思うわ。 [F]
I'm sure you'll like it.きっと好きになると思います。
You will soon get to like her.すぐに彼女を好きになるだろう。
The longer I stayed there, the more I like the place.そこに居れば居るほどその土地が好きになる
You will come to like this kind of music.君はこの種の音楽が好きになるだろう。 [M]
You will soon come to like this town.君はすぐにこの町が好きになるだろう。 [M]
You'll come to like her.君は彼女が好きになるだろう。 [M]
I like him all the better for his faults.私は彼が欠点を持っているのでそれだけ彼が好きになるのです。
It's love-it-or-hate-it stuff.好きになるか大嫌いになるかどちらかなんですね。
The more you know about him, the more you like him.彼のことを知れば知るほどいっそう彼のことが好きになる
His good manners predispose people to like him.彼は行儀がよいのでみんなが彼を好きになるでしょう。
Can any girl like him?彼を好きになる女の子がいるだろうか。
The more I know him, the more I like him.彼を知れば知るほど、私は彼が好きになる
To see her is to love her.彼女を見れば、好きになる
The better you get to know her, the more you will like here.彼女を知れば知るほどますます好きになるだろう。
I should never have thought they would take such a fancy to their teacher.彼等が彼等の先生をそれほど好きになるとは私は考えもしなかった。
I often find myself falling for jokers, regardless of their looks.私はなぜか、ルックスに関わらず三枚目の人を好きになることが多いんです。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top