ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*奉*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -奉-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[fèng gào, ㄈㄥˋ ㄍㄠˋ, ] เรียนให้ทราบ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[奉, fèng, ㄈㄥˋ] to offer, to respect, to server; to receive
Radical: , Decomposition:     ?  大 [, ㄉㄚˋ]  ?
Etymology: -, Rank: 1382
[棒, bàng, ㄅㄤˋ] stick, club; strong, smart; to hit
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  奉 [fèng, ㄈㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 2288
[捧, pěng, ㄆㄥˇ] to hold or offer with both hands
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  奉 [fèng, ㄈㄥˋ]
Etymology: [ideographic] An offering 奉 made with two hands 扌; 奉 also provides the pronunciation, Rank: 2353
[俸, fèng, ㄈㄥˋ] wages, salary, official emolument
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  奉 [fèng, ㄈㄥˋ]
Etymology: [ideographic] Wages offered 奉 to a person 亻; 奉 also provides the pronunciation, Rank: 3910
[唪, fěng, ㄈㄥˇ] to recite, to intone, to chant
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  奉 [fèng, ㄈㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 7253
[埲, běng, ㄅㄥˇ] dust storm
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  奉 [fèng, ㄈㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèng xiàn, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] to consecrate; to dedicate; to devote, #5,376 [Add to Longdo]
[fèng, ㄈㄥˋ, ] to receive (from superior); to offer; to revere, #6,789 [Add to Longdo]
[fèng xíng, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, ] to pursue (a course, a policy), #15,611 [Add to Longdo]
[gòng fèng, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄥˋ, ] to consecrate; to enshrine and worship; an offering (to one's ancestors); a sacrifice (to a God), #19,552 [Add to Longdo]
[fèng mìng, ㄈㄥˋ ㄇㄧㄥˋ, ] to receive orders; to follow orders; to act under orders, #19,982 [Add to Longdo]
[xìn fèng, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥˋ, ] belief; to believe (in sth), #21,574 [Add to Longdo]
[fèng quàn, ㄈㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] advise; advised, #31,130 [Add to Longdo]
[fèng cheng, ㄈㄥˋ ㄔㄥ˙, ] to fawn; to flatter, #33,088 [Add to Longdo]
[fèng sòng, ㄈㄥˋ ㄙㄨㄥˋ, ] (honorific) to give, #38,963 [Add to Longdo]
[Fèng tiān, ㄈㄥˋ ㄊㄧㄢ, ] old name for Shenyang 瀋陽|沈阳 in modern Liaoning province, #39,024 [Add to Longdo]
[fèng péi, ㄈㄥˋ ㄆㄟˊ, ] (honorific) to accompany; to keep sb company, #42,187 [Add to Longdo]
[Fèng huà, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, ] Fenghua county-level city in Ningbo prefecture, Zhejiang, #44,623 [Add to Longdo]
[Fèng xián, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] (N) Fengxian (place in Shanghai), #45,439 [Add to Longdo]
[Fèng jié, ㄈㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] (N) Fengjie (place in Sichuan), #50,198 [Add to Longdo]
[fèng zhǐ, ㄈㄥˋ ㄓˇ, ] on imperial orders, #53,217 [Add to Longdo]
无可[wú kě fèng gào, ㄨˊ ㄎㄜˇ ㄈㄥˋ ㄍㄠˋ, / ] (idiom) "no comment", #53,455 [Add to Longdo]
[fèng huán, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] to return with thanks; (honorific) to give back, #54,835 [Add to Longdo]
阿谀[ā yú fèng chéng, ㄚ ㄩˊ ㄈㄥˋ ㄔㄥˊ, / ] flattering and fawning (成语 saw); sweet-talking, #66,501 [Add to Longdo]
[fèng gào, ㄈㄥˋ ㄍㄠˋ, ] (honorific) to inform, #67,398 [Add to Longdo]
[fèng yǎng, ㄈㄥˋ ㄧㄤˇ, / ] to look after (elderly parents); to serve; to support, #77,717 [Add to Longdo]
[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ, ] worship; to revere; to venerate, #77,764 [Add to Longdo]
克己[kè jǐ fèng gōng, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ, / ] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly, #80,719 [Add to Longdo]
[Fèng xīn, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] Fengxin county in Yichun 宜春, Jiangxi, #84,063 [Add to Longdo]
新县[Fèng xīn xiàn, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˋ, / ] Fengxin county in Yichun 宜春, Jiangxi, #84,422 [Add to Longdo]
公守法[fèng gōng shǒu fǎ, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄕㄡˇ ㄈㄚˇ, ] to carry out official duties and observe the law, #84,514 [Add to Longdo]
[fèng yíng, ㄈㄥˋ ㄧㄥˊ, ] (honorific) to greet; to fawn, #90,936 [Add to Longdo]
[fèng sì, ㄈㄥˋ ㄙˋ, ] to offer sacrifice (to Gods or ancestors); to consecrate; dedicated to, #97,607 [Add to Longdo]
[jìng fèng, ㄐㄧㄥˋ ㄈㄥˋ, ] to worship piously; to present; to dedicate, #97,667 [Add to Longdo]
若神明[fèng ruò shén míng, ㄈㄥˋ ㄖㄨㄛˋ ㄕㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] to honor sb as a God (成语 saw); to revere; to worship; to deify; to make a holy cow of sth; to put sb on a pedestal, #103,536 [Add to Longdo]
[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ, ] conform; faithfully obey, #113,673 [Add to Longdo]
[fèng zhào, ㄈㄥˋ ㄓㄠˋ, ] to receive orders, #116,607 [Add to Longdo]
系军阀[Fèng xì jūn fá, ㄈㄥˋ ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄈㄚˊ, / ] Fengtian clique (of northern warlords), #140,769 [Add to Longdo]
[fèng zèng, ㄈㄥˋ ㄗㄥˋ, / ] (honorific) to present; to give as a present, #144,612 [Add to Longdo]
[qū fèng, ㄑㄩ ㄈㄥˋ, / ] to fawn on; to kiss up to, #203,483 [Add to Longdo]
承者[fèng chéng zhě, ㄈㄥˋ ㄔㄥˊ ㄓㄜˇ, ] flatterer, #484,546 [Add to Longdo]
[shì fèng, ㄕˋ ㄈㄥˋ, ] to serve [Add to Longdo]
什一[shí yī fèng xiàn, ㄕˊ ㄧ ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] tithing [Add to Longdo]
[fèng gōng, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ, ] to pursue public affairs [Add to Longdo]
公克己[fèng gōng kè jǐ, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, / ] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly [Add to Longdo]
[fèng xiàn, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] offering [Add to Longdo]
申贺敬[fèng shēn hè jìng, ㄈㄥˋ ㄕㄣ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] polite congratulations (i.e. on a greeting card) [Add to Longdo]
[Fèng xì, ㄈㄥˋ ㄒㄧˋ, ] Fengtian clique (of northern warlords) [Add to Longdo]
[fèng zhào, ㄈㄥˋ ㄓㄠˋ, / ] to receive an imperial command [Add to Longdo]
辛比克党[fèng xīn bǐ kè dǎng, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ ㄉㄤˇ, / ] Funcinpec (royalist Cambodian political party) [Add to Longdo]
成功的男人后面必有一个献的女人[chéng gōng de nán rén hòu mian bì yǒu yī gè fèng xiàn de nǚ rén, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢ˙ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄧ ㄍㄜˋ ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ, / ] (proverb) Every successful man has a dedicated woman behind him. [Add to Longdo]
[Dǒng Fèng, ㄉㄨㄥˇ ㄈㄥˋ, ] Dong Feng, doctor during Three Kingdoms period, famous for refusing fees and requesting that his patients plant apricot trees instead [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[たてまつる, tatematsuru] TH: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า)  EN: to offer

Japanese-English: EDICT Dictionary
お礼公;御礼[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
[ぐぶ, gubu] (n,vs) (1) accompanying; being in attendance on; (n) (2) (abbr) (See 内供) inner offerer (any of the 10 high-ranking monks serving at the inner offering hall) [Add to Longdo]
[ぐぶそう, gubusou] (n) (1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine [Add to Longdo]
仰ぎる;仰[あおぎたてまつる, aogitatematsuru] (v5r) (pol) to look up [Add to Longdo]
勤め[つとめぼうこう, tsutomeboukou] (n) apprenticeship [Add to Longdo]
勤労[きんろうほうし, kinrouhoushi] (n,vs) labor service; labour service [Add to Longdo]
[ごぶぎょう, gobugyou] (n) (See 五大老) the five commissioners (administrative organ of feudal Japan established by Toyotomi Hideyoshi) [Add to Longdo]
仕え[つかえまつる, tsukaematsuru] (v5r) (pol) to serve; to build as commanded [Add to Longdo]
寺社[じしゃぶぎょう, jishabugyou] (n) governmental position of the shogunate, responsible for the management of temples and shrines [Add to Longdo]
社会[しゃかいほうし, shakaihoushi] (n) voluntary social service [Add to Longdo]
社会仕家[しゃかいほうしか, shakaihoushika] (n) social worker [Add to Longdo]
;順[じゅんぽう, junpou] (n,vs) obeying; observing; following [Add to Longdo]
[じゅんぽうしゃ, junpousha] (n) conformist [Add to Longdo]
女中[じょちゅうぼうこう, jochuuboukou] (n) (obs) domestic service; working as a housemaid; domestic help; domestic helper [Add to Longdo]
公;めかけ[めかけぼうこう, mekakeboukou] (n,vs) serving as a concubine [Add to Longdo]
[しんぽう, shinpou] (n,vs) belief; faith; adherence; espousal; (P) [Add to Longdo]
[しんぽうしゃ, shinpousha] (n) adherent; devotee; believer [Add to Longdo]
神宮斎会[じんぐうほうさいかい, jinguuhousaikai] (n) (obs) Ise Shrine Offering Association (secular organization formed from Jingu-kyo in 1899; dissolved in 1946) [Add to Longdo]
大政[たいせいほうかん, taiseihoukan] (n) restoration of imperial rule [Add to Longdo]
丁稚[でっちぼうこう, decchiboukou] (n,vs) apprenticeship [Add to Longdo]
[まちぶぎょう, machibugyou] (n) (Edo-period) town magistrate [Add to Longdo]
渡り[わたりぼうこう, watariboukou] (n) working as a servant for a series of masters [Add to Longdo]
内供[ないぐぶ, naigubu] (n) (See 内道場) inner offerer (any of the 10 high-ranking monks serving at the inner offering hall) [Add to Longdo]
[なべぶぎょう, nabebugyou] (n) person in charge of cooking and serving hotpot dish [Add to Longdo]
年季公;年期[ねんきぼうこう, nenkiboukou] (n) apprenticeship; indentureship; indenture [Add to Longdo]
版籍[はんせきほうかん, hansekihoukan] (n,vs) the return of the land and people from the feudal lords to the Emperor [Add to Longdo]
武家[ぶけぼうこう, bukeboukou] (n) service with a samurai family; serving in a samurai household (as a valet, chambermaid, etc.) [Add to Longdo]
幣を[ぬさをたてまつる, nusawotatematsuru] (exp,v5r) to offer a wand with hemp and paper streamers to a Shinto god [Add to Longdo]
じる[ほうじる, houjiru] (v1,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear [Add to Longdo]
ずる[ほうずる, houzuru] (vz,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear [Add to Longdo]
[たてまつる;まつる, tatematsuru ; matsuru] (v5r,vt) to offer; to present; to revere; to do respectfully [Add to Longdo]
[ほうあん, houan] (n,vs) enshrine [Add to Longdo]
[ほうが, houga] (n,vs) donation [Add to Longdo]
加帳;賀帳[ほうがちょう, hougachou] (n) (shrine or temple) donation register; subscription book; subscription list [Add to Longdo]
[ほうが, houga] (n,vs) respectful congratulations [Add to Longdo]
[ほうかん, houkan] (n,vs) restoring to the emperor [Add to Longdo]
教人[ほうきょうにん, houkyounin] (n) early Japanese Christian [Add to Longdo]
[ほうげい, hougei] (n,vs) welcome [Add to Longdo]
迎門[ほうげいもん, hougeimon] (n) welcome arch [Add to Longdo]
[ほうけん, houken] (n,vs) dedication; presentation; consecration; offer (to a shrine) [Add to Longdo]
献式[ほうけんしき, houkenshiki] (n) dedicatory ceremony [Add to Longdo]
献物[ほうけんぶつ, houkenbutsu] (n) votive offering [Add to Longdo]
献頌[ほうけんしょう, houkenshou] (n) offertory; offertory music [Add to Longdo]
[ほうこう, houkou] (n,vs) service; apprenticeship; public duty; (P) [Add to Longdo]
公口[ほうこうぐち, houkouguchi] (n) place of employment [Add to Longdo]
公人[ほうこうにん, houkounin] (n) servant; employee [Add to Longdo]
公先[ほうこうさき, houkousaki] (n) place of employment [Add to Longdo]
[ぶぎょう, bugyou] (n,vs) magistrate; shogunate administrator; (P) [Add to Longdo]
行所[ぶぎょうしょ, bugyousho] (n) magistrate's office [Add to Longdo]
[ほうこく, houkoku] (n,vs) report given to deity or nobility [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The social worker was asked to follow up the information about the Stevenson family.その社会仕家はスチブンソン家に関する情報をあくまでも追跡するよう求められた。
The prime purpose of the profession is the rendering of a public service.その職業の主要な目的は社会に仕することである。
Technology is in itself meaningless unless it serves mankind.科学技術は人類に仕しなければ、それ自体では無意味である。
We must always try to serve others.我々は常に人に仕するように努めなければならない。
The settlers embraced the Christian religion.開拓民たちはキリスト教を信した。
The students volunteered for community service.学生達は地域社会への仕を志願した。
In the old days people valued selflessness. But this generation seems to make a virtue out of selfishness.現在は、滅私公ではなく、滅公私の時代だと言われています。
My brother, being yet unmarried, did not keep house, but boarded himself and his apprentices in another family.私の兄は、未婚なので、所帯を持たず、公人と一緒によその家で食事をしていた。
Limited time offer to new customers only.新しいお客様に限った期間限定仕です。
To serve people is his sole object in life.人々に仕することが、彼の人生の唯一の目的だ。
A politician should serve the people.政治家は国民のために仕すべきだ。
The governor dedicated the memorial to the soldiers who died in the war.知事は戦死した兵士たちに記念碑を納した。
All his followers looked up to him as a wise and courageous man.彼の信者たちは彼を賢明で勇敢な人だと尊敬していた。
He worked for weeks in behalf of the community chest.彼は数週間共同募金運動に仕した。
He bound his son to a tailor.彼は息子を仕立屋に公に出した。
She is a follower of Freud.彼女はフロイトの信者だ。
She was impressed with the altruistic service of nurses.彼女は看護婦の献身的な仕に感銘を受けた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しんぽう, shinpou] -Glaube, Glaubensbekenntnis [Add to Longdo]
[たてまつる, tatematsuru] darbringen, opfern, verehren [Add to Longdo]
[ほうし, houshi] -Dienst, Aufwartung [Add to Longdo]
[ほうし, houshi] Aufwartung [Add to Longdo]
[ほうこう, houkou] -Lehre, -Dienst, Staatsdienst [Add to Longdo]
[ほうけん, houken] widmen, darbringen, einem_Schrein_widmen, einem_Schrein_darbringen [Add to Longdo]
[ほうのう, hounou] Opferung, Weihung, Darbringung [Add to Longdo]
[じゅんぽう, junpou] -befolgen, beachten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top