ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*夷*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -夷-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[姨, yí, ㄧˊ] aunt, mother's sister
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  夷 [, ㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 2287
[夷, yí, ㄧˊ] ancient barbarian tribes
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] A man 大 armed with a bow 弓, Rank: 2337
[咦, yí, ㄧˊ] exclamation of surprise
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  夷 [, ㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 3080
[胰, yí, ㄧˊ] pancreas; soap
Radical: , Decomposition:     夷 [, ㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 3238
[痍, yí, ㄧˊ] wound, sore, bruise
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  夷 [, ㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 5413
[荑, tí, ㄊㄧˊ] sprout; to weed
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  夷 [, ㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] weed, Rank: 6285

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, ] non-Han people, esp. to the East of China; barbarians; to wipe out; to exterminate; to tear down; to raze, #12,352 [Add to Longdo]
夏威[Xià wēi yí, ㄒㄧㄚˋ ㄨㄟ ㄧˊ, ] Hawaii, US state, #17,005 [Add to Longdo]
[Wǔ yí shān, ㄨˇ ㄧˊ ㄕㄢ, ] Mt Wuyi in Fujian; Wuyishan nature reserve; Wuyishan city, #24,314 [Add to Longdo]
[bǐ yí, ㄅㄧˇ ㄧˊ, ] to despise; to look down upon, #31,142 [Add to Longdo]
为平地[yí wéi píng dì, ㄧˊ ㄨㄟˊ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄧˋ, / ] to level; to raze to the ground, #42,354 [Add to Longdo]
化险为[huà xiǎn wéi yí, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟˊ ㄧˊ, / ] to turn peril into safety (成语 saw); to avert disaster, #43,727 [Add to Longdo]
[mán yí, ㄇㄢˊ ㄧˊ, / ] common term for non-Han peoples in former times, not exclusively derogatory; barbarian, #51,559 [Add to Longdo]
山市[Wǔ yí shān shì, ㄨˇ ㄧˊ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Wuyishan city in Fujian, #72,953 [Add to Longdo]
夏威[Xià wēi yí zhōu, ㄒㄧㄚˋ ㄨㄟ ㄧˊ ㄓㄡ, ] Hawai, US state, #84,645 [Add to Longdo]
[yí píng, ㄧˊ ㄆㄧㄥˊ, ] to level; to raze to the ground, #86,265 [Add to Longdo]
[Yí líng, ㄧˊ ㄌㄧㄥˊ, ] Yiling (barbarian mound), historical place name in Yichang county 宜昌縣|宜昌县 Hubei, first mentioned in history (after its destruction by Qin) as burial place of the former Chu kings, #89,952 [Add to Longdo]
夏威[Xià wēi yí dǎo, ㄒㄧㄚˋ ㄨㄟ ㄧˊ ㄉㄠˇ, / ] Hawaii island, #155,160 [Add to Longdo]
履险如[lǚ xiǎn rú yí, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄢˇ ㄖㄨˊ ㄧˊ, / ] to cross a ravine like flat ground; fig. to handle a crisis effortlessly; to keep a cool head in a crisis, #244,470 [Add to Longdo]
[líng yí, ㄌㄧㄥˊ ㄧˊ, ] to deteriorate; to decline; to slump; also written 陵, #357,788 [Add to Longdo]
[sān yí jiào, ㄙㄢ ㄧˊ ㄐㄧㄠˋ, ] the three foreign religions (Nestorianism, Manicheanism and Zoroastrianism) [Add to Longdo]
[yí lù, ㄧˊ ㄌㄨˋ, ] to massacre [Add to Longdo]
[yí kuàng, ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] expansive; level and broad; broad-minded [Add to Longdo]
[Yí zhōu, ㄧˊ ㄓㄡ, ] land of barbarians; name of Taiwan in 3rd century AD [Add to Longdo]
[yí miè, ㄧˊ ㄇㄧㄝˋ, / ] to massacre; to die out [Add to Longdo]
[yí rán, ㄧˊ ㄖㄢˊ, ] calm [Add to Longdo]
[yí dí, ㄧˊ ㄉㄧˊ, ] non-Han tribes in the east and north of ancient China; barbarians [Add to Longdo]
[yí yóu, ㄧˊ ㄧㄡˊ, / ] to hesitate [Add to Longdo]
[Yí mén, ㄧˊ ㄇㄣˊ, / ] the Yi gate of 大梁, capital of Wei 魏 during Warring states [Add to Longdo]
[sè yí, ㄙㄜˋ ㄧˊ, ] smiling genially; to beam [Add to Longdo]
[xiā yí cōng, ㄒㄧㄚ ㄧˊ ㄘㄨㄥ, / ] chive [Add to Longdo]
襟怀[jīn huái yí kuàng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ, 怀 / ] broad-minded [Add to Longdo]
[nì yí, ㄋㄧˋ ㄧˊ, ] invaders (insulting term); foreign aggressors [Add to Longdo]
[líng yí, ㄌㄧㄥˊ ㄧˊ, ] to deteriorate; to decline; to slump; also written 凌 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
[いこく, ikoku] (n) land of the barbarians [Add to Longdo]
[いじん, ijin] (n) barbarian; devil [Add to Longdo]
草;恵比須草[えびすぐさ;エビスグサ, ebisugusa ; ebisugusa] (n) (uk) sicklepod (Senna obtusifolia) [Add to Longdo]
[いそく, isoku] (n) (1) (See 十二律,鸞鏡) (in China) 9th note of the ancient chromatic scale (approx. A sharp); (2) seventh lunar month [Add to Longdo]
[いぞく, izoku] (n) customs of the barbarians [Add to Longdo]
蛮戎狄[いばんじゅうてき, ibanjuuteki] (n) the barbarians beyond the borders of old China [Add to Longdo]
[いてき, iteki] (n) barbarians; aliens [Add to Longdo]
[えぞ;えみし(ok), ezo ; emishi (ok)] (n) (1) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) (えぞ only) (See 蝦地) Yezo (northern part of Meiji-era Japan, esp. Hokkaido, but also Sakhalin and the Kuril Islands) [Add to Longdo]
鼯鼠[えぞももんが;エゾモモンガ, ezomomonga ; ezomomonga] (n) (uk) Pteromys volans orii (subspecies of the Siberian flying squirrel, endemic to Hokkaido) [Add to Longdo]
[えぞばい;エゾバイ, ezobai ; ezobai] (n) (uk) Middendorf's whelk (Buccinum middendorffi) [Add to Longdo]
[えぞぎく, ezogiku] (n) Chinese aster [Add to Longdo]
栗鼠[えぞりす;エゾリス, ezorisu ; ezorisu] (n) (uk) Hokkaido squirrel (subspecies of red squirrel, Sciurus vulgaris orientis) [Add to Longdo]
黒貂[えぞくろてん;エゾクロテン, ezokuroten ; ezokuroten] (n) (uk) Japanese sable (subspecies of sable native to Hokkaido, Martes zibellina brachyura) [Add to Longdo]
山桜[えぞやまざくら;エゾヤマザクラ, ezoyamazakura ; ezoyamazakura] (n) (uk) sargent cherry (Prunus sargentii) [Add to Longdo]
鹿[えぞしか;エゾシカ, ezoshika ; ezoshika] (n) (uk) Hokkaido sika (deer) (Cervus nippon yesoensis); Yezo sika [Add to Longdo]
縞栗鼠[えぞしまりす, ezoshimarisu] (n) (uk) Tamias sibiricus lineatus (subspecies of Siberian chipmunk native to Hokkaido) [Add to Longdo]
[えぞまつ;エゾマツ, ezomatsu ; ezomatsu] (n) (uk) Yezo spruce (Picea jezoensis); Jezo spruce [Add to Longdo]
[えぞち, ezochi] (n) Yezo (northern part of Meiji-era Japan, esp. Hokkaido, but also Sakhalin and the Kuril Islands) [Add to Longdo]
[えぞねぎ;エゾネギ, ezonegi ; ezonegi] (n) (uk) chives (Allium schoenoprasum var. schoenoprasum) [Add to Longdo]
法螺[えぞぼら;エゾボラ, ezobora ; ezobora] (n) (uk) Ezo neptune (species of whelk, Neptunea polycostata) [Add to Longdo]
雷鳥[えぞらいちょう;エゾライチョウ, ezoraichou ; ezoraichou] (n) (uk) hazel grouse (Bonasa bonasia) [Add to Longdo]
[えぞおおかみ;えゾオオカミ, ezoookami ; e zoookami] (n) (uk) Hokkaido wolf (Canis lupus hattai, extinct) [Add to Longdo]
[えぞひぐま;エゾヒグマ, ezohiguma ; ezohiguma] (n) (uk) Hokkaido brown bear (Ursus arctos yesoensis) [Add to Longdo]
噛柴;匂辛;田虫葉[たむしば;タムシバ, tamushiba ; tamushiba] (n) (uk) willow-leafed magnolia (Magnolia salicifolia); anise magnolia [Add to Longdo]
擬蝦法螺[えぞぼらもどき;エゾボラモドキ, ezoboramodoki ; ezoboramodoki] (n) (uk) double-sculptured neptune (species of whelk, Neptunea intersculpta) [Add to Longdo]
勤王攘;勤皇攘[きんのうじょうい, kinnoujoui] (n) loyalty to the emperor and expulsion of the foreigners [Add to Longdo]
恵比寿(P);恵比須;戎;;蛭子[えびす(P);ゑびす(恵比寿;恵比須);えべす(恵比須);ひるこ(蛭子), ebisu (P); ebisu ( ebisu ; ebisu ); ebesu ( ebisu ); hiruko ( ebisu )] (n) (See 七福神) Ebisu (god of fishing and commerce); (P) [Add to Longdo]
紅毛[こうもうい, koumoui] (n) late Edo-period pejorative for the Dutch; red-haired barbarian [Add to Longdo]
[あらえびす, araebisu] (n) (in Japanese history) crude warrior from the eastern parts of the country; wild man [Add to Longdo]
[しい, shii] (n) the surrounding barbarians (from Chinese) [Add to Longdo]
[しょういだん, shouidan] (n) fire bomb; incendiary bomb [Add to Longdo]
[こぶし, kobushi] (n) kobus magnolia; Magnolia praecocissima; Magnolia kobus [Add to Longdo]
[せいい, seii] (n) warring against barbarians [Add to Longdo]
大将軍[せいいたいしょうぐん, seiitaishougun] (n) commander-in-chief of the expeditionary force against the barbarians; great, unifying leader [Add to Longdo]
尊皇王攘;尊皇攘;尊王攘[そんのうじょうい, sonnoujoui] (n) 19th century slogan advocating reverence for the Emperor and the expulsion of (barbarian) foreigners [Add to Longdo]
[あずまえびす;とうい, azumaebisu ; toui] (n) (in Japanese history) crude warrior from the eastern parts of the country [Add to Longdo]
西戎[とういせいじゅう, touiseijuu] (n) barbarians to the east and to the west (from the perspective of old China) [Add to Longdo]
波羅[はらい, harai] (n) {Buddh} parajika (rules entailing expulsion from the sangha for life) [Add to Longdo]
[ばんい, ban'i] (n) savages; barbarians [Add to Longdo]
[ばんい, ban'i] (n) barbarian; savage [Add to Longdo]
姫蝦法螺[ひめえぞぼら;ヒメエゾボラ, himeezobora ; himeezobora] (n) (uk) arthritic neptune (species of whelk, Neptunea arthritica) [Add to Longdo]
幣辛[しでこぶし, shidekobushi] (n) Magnolia praecocissima; shidekobushi Magnolia kobus [Add to Longdo]
優婆[うばい, ubai] (n) {Buddh} upasika (devout female lay follower of Buddhism) [Add to Longdo]
[じょうい, joui] (n) expulsion of the foreigners [Add to Longdo]
[じょういろん, jouiron] (n) (late Edo-period) principle of excluding foreigners [Add to Longdo]
鄙振り;曲;振り[ひなぶり, hinaburi] (n) (1) appearing rustic; (2) ancient song played at the court; (3) (See 狂歌) comical tanka [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top