ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*央*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -央-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[英, yīng, ㄧㄥ] petal, flower, leaf; brave, heroic; English
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  央 [yāng, ㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] flower, Rank: 371
[央, yāng, ㄧㄤ] central; to beg; to run out
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: -, Rank: 800
[映, yìng, ㄧㄥˋ] to project; to reflect; to shine
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  央 [yāng, ㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] sun, Rank: 1316
[盎, àng, ㄤˋ] pot, cup, bowl; abundant
Radical: , Decomposition:   央 [yāng, ㄧㄤ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dish, Rank: 3410
[鞅, yāng, ㄧㄤ] the strap over a horse's neck
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  央 [yāng, ㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 3412
[秧, yāng, ㄧㄤ] shoots, sprouts; young rice plants
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  央 [yāng, ㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 3522
[殃, yāng, ㄧㄤ] misfortune, disaster, calamity
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  央 [yāng, ㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 3562
[奂, huàn, ㄏㄨㄢˋ] numerous; brilliant
Radical: , Decomposition:     央 [yāng, ㄧㄤ]
Etymology: -, Rank: 3774
[鸯, yāng, ㄧㄤ] female mandarin duck (Aix galericulata)
Radical: , Decomposition:   央 [yāng, ㄧㄤ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 3975
[怏, yàng, ㄧㄤˋ] discontented, dispirited, sad
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  央 [yāng, ㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 4369
[泱, yāng, ㄧㄤ] great, expansive; agitated
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  央 [yāng, ㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 4801
[鴦, yāng, ㄧㄤ] female mandarin duck (Aix galericulata)
Radical: , Decomposition:   央 [yāng, ㄧㄤ]  鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 7782

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] central; middle; center, #1,084 [Add to Longdo]
[yāng háng, ㄧㄤ ㄏㄤˊ, ] Central bank (abbr. for 中銀行|中银行); People's Bank of China (abbr. for 中國人民銀行|中国人民银行), #2,836 [Add to Longdo]
[yāng shì, ㄧㄤ ㄕˋ, / ] CCTV, the PRC state TV network, abbr. for 中電視|中电视, #4,424 [Add to Longdo]
党中[dǎng zhōng yāng, ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, / ] party central committee, #5,159 [Add to Longdo]
中共中[Zhōng gòng zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] Chinese Communist Party Central Committee, #6,150 [Add to Longdo]
电视台[zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), #6,768 [Add to Longdo]
电视台[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] CCTV (Chinese state television), #6,768 [Add to Longdo]
[yāng, ㄧㄤ, ] beg; center, #9,256 [Add to Longdo]
政府[zhōng yāng zhèng fǔ, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] central government, #11,631 [Add to Longdo]
军委[zhōng yāng jūn wěi, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄨㄟˇ, / ] Central Military Committee (CMC), #13,307 [Add to Longdo]
银行[zhōng yāng yín háng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] central bank, #13,424 [Add to Longdo]
委员会[zhōng yāng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Committee, #22,425 [Add to Longdo]
情报局[Zhōng yāng Qíng bào jú, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄐㄩˊ, / ] Central Intelligence Agency; CIA, #26,014 [Add to Longdo]
[zhōng yāng shè, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄕㄜˋ, ] Central News Agency (Taiwan), #29,246 [Add to Longdo]
中国共产党中委员会[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Committee of the Communist Party of China, #35,890 [Add to Longdo]
[yāng qiú, ㄧㄤ ㄑㄧㄡˊ, ] to implore; to plead; to ask earnestly, #37,534 [Add to Longdo]
集权[zhōng yāng jí quán, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] centralized state power, #47,351 [Add to Longdo]
朝鲜中通讯社[Cháo xiān Zhōng yāng Tōng xùn shè, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, / ] Korean Central News Agency, #53,189 [Add to Longdo]
民族大学[Zhōng yāng Mín zú Dà xué, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Central University for Nationalities, #55,729 [Add to Longdo]
日报[Zhōng yāng Rì bào, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Central Daily News, #57,111 [Add to Longdo]
研究院[Zhōng yāng Yán jiū yuàn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˋ, ] Academia Sinica, #68,491 [Add to Longdo]
中华人民共和国中军事委员会[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó Zhōng yāng Jūn shì Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC Central Military Commission, #75,490 [Add to Longdo]
[yāng gào, ㄧㄤ ㄍㄠˋ, ] to implore; to plead; to ask earnestly, #133,398 [Add to Longdo]
广播电台[Zhōng yāng guǎng bō diàn tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 广 / ] Radio Taiwan International (RTI), #152,281 [Add to Longdo]
处理机[zhōng yāng chǔ lǐ jī, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧ, / ] central processing unit (CPU), #342,635 [Add to Longdo]
朝鲜中新闻社[Cháo xiǎn zhōng yāng xīn wén shè, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄕㄜˋ, / ] Korean Central News Agency (KCNA, North Korea), #406,014 [Add to Longdo]
中共中宣传部[Zhōng gòng Zhōng yāng Xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Propaganda Department of the Central Committee of the Communist Party of China [Add to Longdo]
中共中纪委监察部[zhōng gòng zhōng yāng jì wěi jiān chá bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄨㄟˇ ㄐㄧㄢ ㄔㄚˊ ㄅㄨˋ, / ] party discipline committee [Add to Longdo]
中共中纪律检查委员会[Zhōng gòng zhōng yāng jì lǜ jiǎn chá wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄌㄩˋ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] disciplinary committee of Chinese communist party [Add to Longdo]
中国中电视台[zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), Chinese National TV [Add to Longdo]
中国共产党中委员会宣传部[zhōng guó gòng chǎn dǎng zhōng yāng wěi yuán huì xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Propaganda Department of the PRC communist party central committee; the Ministry of Truth [Add to Longdo]
全会[zhōng yāng quán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄑㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] plenary session of the Central Committee [Add to Longdo]
[zhōng yāng āo, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄠ, ] fovea centralis (depression in the macula retina, most sensitive optic region) [Add to Longdo]
汇金[zhōng yāng huì jīn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] central finance; Chinese monetary fund [Add to Longdo]
执行委员会[Zhōng yāng zhí xíng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Executive committee (of Communist party or Guomindang) [Add to Longdo]
宣传部[zhōng yāng xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party) [Add to Longdo]
专制集权[zhōng yāng zhuān zhì jí quán, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] centralized autocratic rule [Add to Longdo]
戏剧学院[Zhōng yāng Xì jù Xué yuàn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Central Academy of Drama [Add to Longdo]
海岭[zhōng yāng hǎi lǐng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄞˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] mid-ocean ridge (geol.) [Add to Longdo]
直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
[Zhōng yāng shěng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄕㄥˇ, ] central province; Töv Aimag (province) of Mongolia [Add to Longdo]
[zhōng yāng bāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄅㄤ, ] Central State; Uttar Pradesh, central India state [Add to Longdo]
音乐学院[Zhōng yāng Yīn yuè Xué yuàn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Central Conservatory of Music [Add to Longdo]
[yāng zhōng, ㄧㄤ ㄓㄨㄥ, ] to ask for mediation; to request sb to act as a go-between [Add to Longdo]
[yāng jí, ㄧㄤ ㄐㄧˊ, ] to ask; to plead; to beg; to involve [Add to Longdo]
视国际[yāng shì guó jì, ㄧㄤ ㄕˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] CCTV international; www.cctv.com.cn [Add to Longdo]
[yāng tuō, ㄧㄤ ㄊㄨㄛ, / ] to request assistance; to ask sb to do sth [Add to Longdo]
[wèi yāng, ㄨㄟˋ ㄧㄤ, ] (literary) not ended; not yet over; close to the end [Add to Longdo]
欧洲中银行[Ōu zhōu Zhōng yāng Yín háng, ㄡ ㄓㄡ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] European Central Bank [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
銀行[ちゅうおうぎんこう, chuuouginkou] (n) ธนาคารกลาง เป็นเรียกรวมหมายถึงธนาคารกลางของประเทศต่างๆ, See also: 日本銀行
[しんおう, shin'ou] (n) จุดศูนย์กลาง(ของแผ่นดินไหว), See also: 震央

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
-中卸売市場-[ちゅうおうおろしうりしじょう, chuuouoroshiurishijou] ตลาดกลางสินค้าการเกษตร (ขายส่ง เป็นหลัก สินค้าที่ขาย ได้แก่สินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ และสินค้าประมง)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ちゅうおう, chuuou] TH: ศูนย์กลาง  EN: centre
[ちゅうおう, chuuou] TH: ตรงกลาง  EN: central
[ちゅうおう, chuuou] TH: จุดศูนย์กลาง  EN: center

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ中情報局[アメリカちゅうおうじょうほうきょく, amerika chuuoujouhoukyoku] (n) (See シーアイエー) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
[おう, ou] (suf) middle; centre; center [Add to Longdo]
欧州中銀行[おうしゅうちゅうおうぎんこう, oushuuchuuouginkou] (n) (See 欧州中銀行制度) European Central Bank; ECB [Add to Longdo]
欧州中銀行制度[おうしゅうちゅうおうぎんこうせいど, oushuuchuuouginkouseido] (n) European System of Central Banks; ESCB [Add to Longdo]
画面中[がめんちゅうおう, gamenchuuou] (n) middle of the screen [Add to Longdo]
共産党中委員会[きょうさんとうちゅうおういいんかい, kyousantouchuuouiinkai] (n) Central Committee of the Communist Party [Add to Longdo]
[げつおう, getsuou] (n-adv,n-t) middle of the month [Add to Longdo]
構造体中記憶[こうぞうたいちゅうおうきおく, kouzoutaichuuoukioku] (n) {comp} centralized structure store [Add to Longdo]
[しんおう, shin'ou] (n,adj-no) (See 震源) epicentre (of an earthquake); epicenter [Add to Longdo]
距離[しんおうきょり, shin'oukyori] (n) epicentral distance [Add to Longdo]
聖神中教会[せいしんちゅうおうきょうかい, seishinchuuoukyoukai] (n) The Central Church of Holy God [Add to Longdo]
[ちゅうおう, chuuou] (n,adj-no) centre; central; center; middle; (P) [Add to Longdo]
そろえ[ちゅうおうそろえ, chuuousoroe] (n) {comp} centred [Add to Longdo]
アジア[ちゅうおうアジア, chuuou ajia] (n) central Asia [Add to Longdo]
アジア諸国[ちゅうおうアジアしょこく, chuuou ajia shokoku] (n) Central Asian countries [Add to Longdo]
アフリカ[ちゅうおうアフリカ, chuuou afurika] (n) Central Africa [Add to Longdo]
アメリカ[ちゅうおうアメリカ, chuuou amerika] (n) central America [Add to Longdo]
委員会[ちゅうおういいんかい, chuuouiinkai] (n) central committee [Add to Longdo]
[ちゅうおうえき, chuuoueki] (n) central station [Add to Longdo]
演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] (n) {comp} central processing unit; CPU [Add to Longdo]
海嶺[ちゅうおうかいれい, chuuoukairei] (n,adj-no) mid-ocean ridge; midocean ridge [Add to Longdo]
官庁[ちゅうおうかんちょう, chuuoukanchou] (n) central government agencies; central bureaucracy [Add to Longdo]
競馬[ちゅうおうけいば, chuuoukeiba] (n) horse racing operated by the Japan Racing Association [Add to Longdo]
銀行[ちゅうおうぎんこう, chuuouginkou] (n) (a) central bank [Add to Longdo]
銀行総裁[ちゅうおうぎんこうそうさい, chuuouginkousousai] (n) governor of a central bank [Add to Longdo]
計画[ちゅうおうけいかく, chuuoukeikaku] (n) centralized planning; centralised planning [Add to Longdo]
[ちゅうおうぐち, chuuouguchi] (n) central entrance [Add to Longdo]
構造線[ちゅうおうこうぞうせん, chuuoukouzousen] (n) Median Tectonic Line [Add to Longdo]
行政官庁[ちゅうおうぎょうせいかんちょう, chuuougyouseikanchou] (n) agencies of a central government [Add to Longdo]
集権[ちゅうおうしゅうけん, chuuoushuuken] (n) centralized authoritarian rule; centralised authoritarian rule; (P) [Add to Longdo]
集権化[ちゅうおうしゅうけんか, chuuoushuukenka] (n,vs) centralization of power; centralisation of power [Add to Longdo]
処理装置[ちゅうおうしょりそうち, chuuoushorisouchi] (n) {comp} central processing unit; CPU [Add to Longdo]
省庁[ちゅうおうしょうちょう, chuuoushouchou] (n) central government ministries and agencies [Add to Longdo]
省庁再編[ちゅうおうしょうちょうさいへん, chuuoushouchousaihen] (n) Japan's 2001 central government restructuring [Add to Longdo]
制御室[ちゅうおうせいぎょしつ, chuuouseigyoshitsu] (n) central control room; main control room [Add to Longdo]
政府[ちゅうおうせいふ, chuuouseifu] (n) central government [Add to Longdo]
[ちゅうおうせん, chuuousen] (n) Chuo Line (central railway line in Tokyo) [Add to Longdo]
揃え[ちゅうおうぞろえ, chuuouzoroe] (n) {comp} centering [Add to Longdo]
[ちゅうおうち, chuuouchi] (n) median [Add to Longdo]
突破[ちゅうおうとっぱ, chuuoutoppa] (n) central breakthrough [Add to Longdo]
標準時[ちゅうおうひょうじゅんじ, chuuouhyoujunji] (n) Central Standard Time [Add to Longdo]
病院[ちゅうおうびょういん, chuuoubyouin] (n) central hospital [Add to Longdo]
[ちゅうおうぶ, chuuoubu] (n) centre; center; middle [Add to Longdo]
分離帯[ちゅうおうぶんりたい, chuuoubunritai] (n) (highway) median; divider [Add to Longdo]
放送局[ちゅうおうほうそうきょく, chuuouhousoukyoku] (n) a central or key radio station [Add to Longdo]
労働[ちゅうおうろうどう, chuuouroudou] (n) Central Labor Relations Committee [Add to Longdo]
労働委員会[ちゅうおうろうどういいんかい, chuuouroudouiinkai] (n) Central Labor Relations Commission [Add to Longdo]
[どうおう, douou] (n) central Hokkaido [Add to Longdo]
[ねんおう, nen'ou] (n) mid-year [Add to Longdo]
柳;美容柳[びようやなぎ;びょうやなぎ(ik);ビヨウヤナギ;ビョウヤナギ(ik), biyouyanagi ; byouyanagi (ik); biyouyanagi ; byouyanagi (ik)] (n) (uk) Chinese hypericum (Hypericum monogynum) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の午後3時に東京駅八重洲中口で待ち合わせをしていただけませんか。
You get on JR Chuo Line.JR中線に乗って下さい。
The Alps are in the center of Europe.アルプス山脈はヨーロッパの中にある。
Singapore's Central Fund provides pensions.シンガポールの中基金は年金を支給する。
The park lies in the center of the city.その公園は市の中に位置している。
That's when we learned that the main post office was on fire and that they had kidnapped our President.それで中郵便局が焼けて、やつらが私たちの大統領を誘拐したことを知ったの。
The station is the middle of the city.駅は市の中にある。
Freight cars were derailed and services suspended on the Chuo Line.貨車が脱線したため中線は不通になった。
There is a pond in the middle of the park.公園の中に池がある。
There is a park in the middle of the city.市の中に公園がある。
The City Hall is located at the center of the city.市役所は市の中に有ります。
Our office is located in the center of the town.私たちの事務所は町の中にある。
We sat in the center of the room.私たちはその部屋の中に座った。
I jog through Central Park every morning at 6 a.m.私は毎朝6時に中公園で仕事をします。
Then it draws more silky lines across these spokes, leaving a smooth, non-sticky patch in the middle of the web.次には、これらのやの上に絹の糸をさらに張り、巣の中に滑らかで、粘りのない部分を残す。
The head groundsman has a cottage right in the middle of the grounds.主任整備員はテニスコートの敷地のちょうど中に小さな家を持っている。
The library is in the middle of the city.図書館は市の中にある。
Last week the powerful Keidanren called on Tokyo to lift the ban.先週には、大きな力を持つ経団連が、規制解除のため中政府を訪問した。
In the center of the university campus stands the statue of the founder.大学構内の中に、創立者の像が立っている。
I don't think it's always right for local governments to submit to the central government.地方自治体が中政府に服従することは必ずしも正しいとは思わない。
Central Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.銀行は主にその他の銀行及び政府と業務を行い、利潤をあげることの他に国民経済の利益になる広い責任を負う銀行である。
I think it's by the Chuo Line.線ですね。
Passengers going to the Chuo Line, please change trains at the next stop.線においでのお客様は次の駅でお乗り換えください。
He's back from his travels in Central Asia.彼は中アジアの旅行から戻ってきた。
He was left alone in the center of the stage.彼は舞台の中に1人のこされた。
She was standing in the middle of the room.彼女はその部屋の中に立っていた。
In the middle of the wall at the back of the room is a large window.部屋の奥の壁の中に大きな窓がある。
In a fight against speculators who are dumping the U.S. currency, central banks of major countries have carried out massive concerted interventions in the market.米国通貨を大量に売っている投機筋に対抗して、主要国の中銀行は市場で大規模な協調介入を行った。
A desk stood in the centre, with a red-leather swivel-chair.には机が据えられていて、赤い革張りの回転椅子がそえてあった。
When it is seen to have risen too far, the central banks of major countries cooperate to intervene.上昇しすぎているとみられるときは、主要国の中銀行が協力して介入に当たります。
Among the critics are those who think that the objective set for the European Central Bank is not appropriate.批判する者の中には、欧州中銀行に課せられた目標が不適切であると考える者がいます。
It's a waste to just have the central banks watching over commodity prices.銀行に物価の番人だけさせておくのはもったいない。
The Balkan Mountain range runs across Bulgaria from west to east.バルカン山脈はブルガリアの中を東西に走る山脈。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構造体中記憶[こうぞうたいちゅうおうきろく, kouzoutaichuuoukiroku] centralized structure store [Add to Longdo]
そろえ[ちゅうおうそろえ, chuuousoroe] centred [Add to Longdo]
演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] central processing unit (CPU) [Add to Longdo]
処理装置[ちゅうおしょりそうち, chuuoshorisouchi] CPU, Central Processing Unit [Add to Longdo]
[ちゅうおうち, chuuouchi] median, median value [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゅうおう, chuuou] Zentrum [Add to Longdo]
[ちゅうおうく, chuuouku] (Verwaltungsbezirk_in_Tokio) [Add to Longdo]
[ちゅうおうぐち, chuuouguchi] Hauptausgang, mittlerer_Ausgang [Add to Longdo]
[ちゅうおうせん, chuuousen] Chuo-Linie (Bahnlinie) [Add to Longdo]
[ちゅうおうぶ, chuuoubu] Zentrum, Mitte [Add to Longdo]
[おう, ou] Zentrum, Mitte [Add to Longdo]
[しんおう, shin'ou] Erdbebenzentrum, Epizentrum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top