ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*外部*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 外部, -外部-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外部[wài bù, ㄨㄞˋ ㄅㄨˋ, ] external part; external, #4,875 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
外部[しょうがいぶ, shougaibu] TH: แผนกวิเทศสัมพันธ์  EN: liaison department
外部[がいぶ, gaibu] TH: ภายนอก  EN: the outside
外部[がいぶ, gaibu] TH: ด้านนอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
外部[がいぶ, gaibu] (n) (1) the outside; (adj-no) (2) external; (P) [Add to Longdo]
外部アクセス[がいぶアクセス, gaibu akusesu] (n) {comp} external access [Add to Longdo]
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] (n) {comp} closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
外部キー[がいぶキー, gaibu ki-] (n) {comp} external key [Add to Longdo]
外部キャッシュ[がいぶキャッシュ, gaibu kyasshu] (n) {comp} external cache [Add to Longdo]
外部クロック[がいぶクロック, gaibu kurokku] (n) {comp} external clock [Add to Longdo]
外部クロック同期[がいぶクロックどうき, gaibu kurokku douki] (n) {comp} external clocking [Add to Longdo]
外部ゲートウエイプロトコル[がいぶゲートウエイプロトコル, gaibu ge-toueipurotokoru] (n) {comp} Exterior Gateway Protocol; EGP [Add to Longdo]
外部コマンド[がいぶコマンド, gaibu komando] (n) {comp} external command [Add to Longdo]
外部コンポーネント[がいぶコンポーネント, gaibu konpo-nento] (n) {comp} external component [Add to Longdo]
外部スイッチ[がいぶスイッチ, gaibu suicchi] (n) {comp} external switch [Add to Longdo]
外部データ[がいぶデータ, gaibu de-ta] (n) {comp} external data [Add to Longdo]
外部データレコード[がいぶデータレコード, gaibu de-tareko-do] (n) {comp} external data record [Add to Longdo]
外部データ項目[がいぶデータこうもく, gaibu de-ta koumoku] (n) {comp} external data item [Add to Longdo]
外部ファイル[がいぶファイル, gaibu fairu] (n) {comp} external file [Add to Longdo]
外部ファイルサービス[がいぶファイルサービス, gaibu fairusa-bisu] (n) {comp} external file service [Add to Longdo]
外部ファイル結合子[がいぶファイルけつごうし, gaibu fairu ketsugoushi] (n) {comp} external file connector [Add to Longdo]
外部プログラム入力式計算器[がいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, gaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with external program input [Add to Longdo]
外部メモリ[がいぶメモリ, gaibu memori] (n) {comp} external memory [Add to Longdo]
外部ラベル[がいぶラベル, gaibu raberu] (n) {comp} external label [Add to Longdo]
外部割り込み[がいぶわりこみ, gaibuwarikomi] (n) {comp} external interrupt [Add to Longdo]
外部環境[がいぶかんきょう, gaibukankyou] (n) external environment [Add to Longdo]
外部監査[がいぶかんさ, gaibukansa] (n) external audit [Add to Longdo]
外部管理[がいぶかんり, gaibukanri] (n) {comp} external management [Add to Longdo]
外部寄生[がいぶきせい, gaibukisei] (n,adj-no) ectoparasitism [Add to Longdo]
外部記憶[がいぶきおく, gaibukioku] (n) {comp} external storage; auxiliary storage [Add to Longdo]
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] (n) {comp} external storage (equipment) [Add to Longdo]
外部[がいぶがた, gaibugata] (n) {comp} external type [Add to Longdo]
外部経済[がいぶけいざい, gaibukeizai] (n) external economies [Add to Longdo]
外部結合[がいぶけつごう, gaibuketsugou] (n) (1) {comp} outer join (e.g. in relational database); left outer join; (2) external coupling; external linkage [Add to Longdo]
外部試験法[がいぶしけんほう, gaibushikenhou] (n) {comp} external test method [Add to Longdo]
外部識別子[がいぶしきべつし, gaibushikibetsushi] (n) {comp} external identifier [Add to Longdo]
外部実体[がいぶじったい, gaibujittai] (n) {comp} external entity [Add to Longdo]
外部手続[がいぶてつづき, gaibutetsuduki] (n) {comp} external procedure [Add to Longdo]
外部[がいぶせい, gaibusei] (n) externalities [Add to Longdo]
外部宣言[がいぶせんげん, gaibusengen] (n) {comp} external declaration [Add to Longdo]
外部装置[がいぶそうち, gaibusouchi] (n) {comp} external unit; external device [Add to Longdo]
外部電源[がいぶでんげん, gaibudengen] (n) external power source; external power supply [Add to Longdo]
外部被曝[がいぶひばく, gaibuhibaku] (n) external exposure (to radiation) [Add to Longdo]
外部副プログラム[がいぶふくプログラム, gaibufuku puroguramu] (n) {comp} external subprogram [Add to Longdo]
外部文書クラス[がいぶぶんしょクラス, gaibubunsho kurasu] (n) {comp} external document class [Add to Longdo]
外部変数[がいぶへんすう, gaibuhensuu] (n) {comp} external variable [Add to Longdo]
外部要素[がいぶようそ, gaibuyouso] (n) {comp} external elements [Add to Longdo]
外部労働市場[がいぶろうどうしじょう, gaiburoudoushijou] (n) external labor market; external labour market [Add to Longdo]
業務の外部委託[ぎょうむのがいぶいたく, gyoumunogaibuitaku] (n) outsourcing [Add to Longdo]
外部[しょうがいぶ, shougaibu] (n) liaison department; public relations department [Add to Longdo]
正の外部[せいのがいぶせい, seinogaibusei] (n) positive externalities [Add to Longdo]
負の外部[ふのがいぶせい, funogaibusei] (n) negative externalities [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
External pressure grows ever more intense.外部からの圧力がますます強くなってきている。
Outside advice may be necessary.外部からの助言が必要かもしれません。
The information seems to have leaked out.情報が外部に漏れたらしい。
Country people are traditionally suspicious of strangers.田舎の人々は外部の人に対して昔から疑い深い。
The secret leaked out.秘密が外部に漏れた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
外部[がいぶ, gaibu] external [Add to Longdo]
外部アクセス[がいぶアクセス, gaibu akusesu] external access [Add to Longdo]
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
外部クロック[がいぶクロック, gaibu kurokku] external clock [Add to Longdo]
外部クロック同期[がいぶクロックどうき, gaibu kurokku douki] external clocking [Add to Longdo]
外部コンポーネント[がいぶコンポーネント, gaibu konpo-nento] external component [Add to Longdo]
外部スイッチ[がいぶすいっち, gaibusuicchi] external switch [Add to Longdo]
外部データ[がいぶデータ, gaibu de-ta] external data [Add to Longdo]
外部データレコード[がいぶデータレコード, gaibu de-tareko-do] external data record [Add to Longdo]
外部データ項目[がいぶデータこうもく, gaibu de-ta koumoku] external data item [Add to Longdo]
外部ファイル[がいぶファイル, gaibu fairu] external file [Add to Longdo]
外部ファイルサービス[がいぶファイルサービス, gaibu fairusa-bisu] external file service [Add to Longdo]
外部ファイル結合子[がいぶファイルけつごうし, gaibu fairu ketsugoushi] external file connector [Add to Longdo]
外部プログラム入力式計算器[がいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, gaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with external program input [Add to Longdo]
外部メモリ[がいぶメモリ, gaibu memori] external memory [Add to Longdo]
外部ラベル[がいぶラベル, gaibu raberu] external label [Add to Longdo]
外部割り込み[がいぶわりこみ, gaibuwarikomi] external interrupt [Add to Longdo]
外部管理[がいぶかんり, gaibukanri] external management [Add to Longdo]
外部記憶[がいぶきおく, gaibukioku] external storage, auxiliary storage [Add to Longdo]
外部記憶装置[がいぶきおくそうち, gaibukiokusouchi] external storage (equipment) [Add to Longdo]
外部[がいぶがた, gaibugata] external type [Add to Longdo]
外部試験法[がいぶしけんほう, gaibushikenhou] external test method [Add to Longdo]
外部識別子[がいぶしきべつし, gaibushikibetsushi] external identifier [Add to Longdo]
外部実体[がいぶじったい, gaibujittai] external entity [Add to Longdo]
外部手続[がいぶてつづき, gaibutetsuduki] external procedure [Add to Longdo]
外部宣言[がいぶせんげん, gaibusengen] external declaration [Add to Longdo]
外部装置[がいぶそうち, gaibusouchi] external unit, external device [Add to Longdo]
外部副プログラム[がいぶふくプログラム, gaibufuku puroguramu] external subprogram [Add to Longdo]
外部文書クラス[がいぶぶんしょクラス, gaibubunsho kurasu] external document class [Add to Longdo]
外部変数[がいぶへんすう, gaibuhensuu] external variable [Add to Longdo]
外部要素[がいぶようそ, gaibuyouso] external elements [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top