ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*夕*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -夕-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[多, duō, ㄉㄨㄛ] much, many, multi-; more than, over
Radical: , Decomposition:   夕 [, ㄒㄧ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] Two nights 夕, suggesting many, Rank: 61
[外, wài, ㄨㄞˋ] out, outside, external; foreign; in addition
Radical: , Decomposition:   夕 [, ㄒㄧ]  卜 [bo, ㄅㄛ˙]
Etymology: [ideographic] Night-time 夕 divinations 卜; the supernatural, the foreign, Rank: 131
[将, jiāng, ㄐㄧㄤ] the future, what will be; ready, prepared; a general
Radical: , Decomposition:   丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]    夕 [, ㄒㄧ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] Going to bed 丬 at night 夕, a predictable future, Rank: 132
[名, míng, ㄇㄧㄥˊ] name; position, rank, title
Radical: , Decomposition:   夕 [, ㄒㄧ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A name called out 口 to hail someone at night 夕, Rank: 203
[罗, luō, ㄌㄨㄛ] gauze, net; to collect, to display
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] net, Rank: 392
[够, gòu, ㄍㄡˋ] enough, adequate; to reach, to attain; to pass muster
Radical: , Decomposition:   句 [jù,gōu, ㄐˋ]  多 [duō, ㄉㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] more, Rank: 538
[夜, yè, ㄧㄝˋ] night, dark; under cover of night
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    亻 [rén, ㄖㄣˊ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 sneaking by under cover 亠 of night 夕, Rank: 665
[岁, suì, ㄙㄨㄟˋ] year; years old, age; harvest
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: -, Rank: 772
[梦, mèng, ㄇㄥˋ] dream
Radical: , Decomposition:   林 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] Two eyes shut 林 at night 夕, Rank: 865
[奖, jiǎng, ㄐㄧㄤˇ] prize, reward; to award
Radical: , Decomposition:     丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  夕 [, ㄒㄧ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] big, Rank: 1233
[夕, xī, ㄒㄧ] evening, night, dusk; slanted
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [pictographic] A crescent moon, Rank: 2003
[浆, jiāng, ㄐㄧㄤ] pulp, starch, syrup; a thick fluid
Radical: , Decomposition:     丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  夕 [, ㄒㄧ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2626
[歹, dǎi, ㄉㄞˇ] corpse; death; evil, depraved, wicked
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictographic] A corpse, Rank: 2905
[桨, jiǎng, ㄐㄧㄤˇ] paddle, oar
Radical: , Decomposition:     丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  夕 [, ㄒㄧ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 2939
[酱, jiàng, ㄐㄧㄤˋ] sauce, paste, jam
Radical: , Decomposition:     丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  夕 [, ㄒㄧ]  酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 3100
[汐, xī, ㄒㄧ] night tide, evening ebb tide
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] The evening 夕 tide 氵; 夕 also provides the pronunciation, Rank: 4186
[夙, sù, ㄙㄨˋ] dawn, early in the morning; previous; long-held
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]
Etymology: -, Rank: 4303
[飧, sūn, ㄙㄨㄣ] dinner, supper; cooked food
Radical: , Decomposition:   夕 [, ㄒㄧ]  食 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] An evening 夕 meal 食, Rank: 4494
[夥, huǒ, ㄏㄨㄛˇ] assistant; companion; partner; many, numerous
Radical: , Decomposition:   果 [guǒ, ㄍㄨㄛˇ]  多 [duō, ㄉㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] more, Rank: 4577
[舛, chuǎn, ㄔㄨㄢˇ] mistaken; to be contrary; to deviate
Radical: , Decomposition:   夕 [, ㄒㄧ]  ?
Etymology: -, Rank: 4694
[夤, yín, ㄧㄣˊ] late at night; distant, remote; deep
Radical: , Decomposition:   夕 [, ㄒㄧ]  寅 [yín, ㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] night, Rank: 5035
[矽, xì, ㄒㄧˋ] silicon
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 5204
[穸, xī, ㄒㄧ] the gloom of the grave; tomb, grave; death
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] A dark 夕 cave 穴; 夕 also provides the pronunciation, Rank: 5943
[拶, zā, ㄗㄚ] to squeeze, to press hard, to force
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]    巛 [chuān, ㄔㄨㄢ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 6608
[夗, yuàn, ㄩㄢˋ] to turn over when asleep
Radical: , Decomposition:   夕 [, ㄒㄧ]  㔾 [xiān, ㄒㄧㄢ]
Etymology: [ideographic] A person 㔾 curled up at night 夕
[夠, gòu, ㄍㄡˋ] enough, adequate; to reach, to attain; to pass muster
Radical: , Decomposition:   多 [duō, ㄉㄨㄛ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] more
[夢, mèng, ㄇㄥˋ] dream
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] Two eyes 艹 shut 罒 at night 夕
[將, jiāng, ㄐㄧㄤ] the future, what will be; ready, prepared; a general
Radical: , Decomposition:   爿 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]    夕 [, ㄒㄧ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] Going to bed 爿 at night 夕, a predictable future
[歺, è, ㄜˋ] evil, depraved, wicked
Radical: , Decomposition:     夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] A corpse; compare 歹

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián xī, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧ, ] eve; the day before, #7,797 [Add to Longdo]
[chú xī, ㄔㄨˊ ㄒㄧ, ] (New Year's) Eve, #9,928 [Add to Longdo]
[xī yáng, ㄒㄧ ㄧㄤˊ, / ] sunset; the setting sun, #11,512 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] evening, #13,583 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] dusk, #13,583 [Add to Longdo]
[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting, #24,320 [Add to Longdo]
[zhāo xī, ㄓㄠ ㄒㄧ, ] morning and night; all the time, #34,778 [Add to Longdo]
法尼亚州[Bīn xī fǎ ní yà zhōu, ㄅㄧㄣ ㄒㄧ ㄈㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Pennsylvania, #52,914 [Add to Longdo]
法尼亚[Bīn xī fǎ ní yà, ㄅㄧㄣ ㄒㄧ ㄈㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Pennsylvania, #78,123 [Add to Longdo]
法尼亚大学[Bīn xī fǎ ní yà Dà xué, ㄅㄧㄣ ㄒㄧ ㄈㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Pennsylvania, #88,847 [Add to Longdo]
小除[xiǎo chú xī, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄨˊ ㄒㄧ, ] the day before New Year's Eve, #388,117 [Add to Longdo]
花朝月[huā zhāo yuè xī, ㄏㄨㄚ ㄓㄠ ㄩㄝˋ ㄒㄧ, ] a beautiful day; cf. Birthday of the Flowers on lunar 15th February and Mid-autumn Festival on lunar 15th August, #466,134 [Add to Longdo]
[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
天有不测风云,人有旦祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, rén yǒu dàn xī huò fú, ㄖㄣˊ ㄧㄡˇ ㄉㄢˋ ㄒㄧ ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨˊ, / ] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment [Add to Longdo]
新年前[xīn nián qián xī, ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧ, ] New Year's eve [Add to Longdo]
[yuè xī, ㄩㄝˋ ㄒㄧ, ] Mid-autumn Festival on lunar 15th August [Add to Longdo]
圣诞前[Shèng dàn qián xī, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧ, / ] Christmas eve [Add to Longdo]
万圣节前[Wàn shèng jié qián xī, ㄨㄢˋ ㄕㄥˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧ, / ] All Saints' Eve; Halloween [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ゆうがた, yuugata] (n) ตอนเย็น
[ゆうしょく, yuushoku] (n) อาหารเย็น
[ゆうはん, yuuhan] (n) ข้าวเย็น, อาหารมื้อเย็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たなばたまつり, tanabatamatsuri] เทศกาลทานาบาตะ (เทศกาลดวงดาว)
[yuugaoゆうがお, yuugao yuugao] (n) น้ำเต้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
一朝一[いっちょういっせき, icchouisseki] (n) in a day; in a brief space of time [Add to Longdo]
一朝一[いっちょういっせきに, icchouissekini] (adv) in a day; in a brief interval [Add to Longdo]
[いっせき, isseki] (n-adv,n-t) one evening; some evenings [Add to Longdo]
[いっせきわ, issekiwa] (n) (a) short story; short-story writer [Add to Longdo]
[こんせき;こんゆう, konseki ; konyuu] (n-adv,n-t) this evening; tonight [Add to Longdo]
[さくゆう, sakuyuu] (n-adv,n-t) yesterday evening; last night [Add to Longdo]
(P);棚機;棚幡;織女(iK)[たなばた(P);しちせき(七夕), tanabata (P); shichiseki ( tanabata )] (n) (See 五節句) Festival of the Weaver (July 7th); Star Festival (one of the five annual festivals); (P) [Add to Longdo]
勺;(oK)[しゃく;せき(勺), shaku ; seki ( shaku )] (n) (1) 18 ml (one-tenth of a go); (2) 0.033 meters square (one-hundredth of a tsubo); (3) dip; ladle [Add to Longdo]
春の[はるのゆう, harunoyuu] (exp) spring evening [Add to Longdo]
春の[はるのゆうべ, harunoyuube] (exp) spring evening [Add to Longdo]
仙台七まつり;仙台棚幡まつり[せんだいたなばたまつり, sendaitanabatamatsuri] (n) Sendai Tanabata Festival [Add to Longdo]
[たんせき, tanseki] (n-adv,n-t) (1) on the brink of; (2) morning and evening; day and night [Add to Longdo]
に迫る[たんせきにせまる, tansekinisemaru] (exp,v5r) (abbr) (See 命旦に迫る) to be on the brink of death [Add to Longdo]
朝な[あさなゆうな, asanayuuna] (n-adv,n-t) morning and evening [Add to Longdo]
朝焼けは雨、焼けは晴れ[あさやけはあめ、ゆうやけははれ, asayakehaame , yuuyakehahare] (exp) (id) Red sky at night, sailors delight; red sky in morning, sailors take warning; Red sky at night, shepherds delight; red sky in morning, shepherds take warning [Add to Longdo]
[あさゆう(P);ちょうせき, asayuu (P); chouseki] (n-adv,n-t) morning and evening; from morning until night; constantly; (P) [Add to Longdo]
の行[あさゆうのぎょう, asayuunogyou] (n) morning and evening services [Add to Longdo]
[にっせき, nisseki] (adv,n) day and night; nightfall [Add to Longdo]
[まいゆう, maiyuu] (n-adv,n-t) every evening [Add to Longdo]
命旦に迫る[めいたんせきにせまる, meitansekinisemaru] (exp,v5r) to be on the brink of death [Add to Longdo]
べ(P);(P);昨夜(P)[ゆうべ(P);ゆう(夕)(P);さくや(昨夜)(P), yuube (P); yuu ( yuu )(P); sakuya ( sakuya )(P)] (n-adv,n-t) (1) (べ, only) evening; (2) (ゆうべ, さくや only) (usu. 昨夜) last night; (P) [Add to Longdo]
まぐれ;間暮れ[ゆうまぐれ, yuumagure] (n) evening twilight [Add to Longdo]
[ゆうやみ, yuuyami] (n) dusk; twilight [Add to Longdo]
[ゆうぐも, yuugumo] (n) early evening cloud; clouds at sunset [Add to Longdo]
影鳥[ゆうかげどり, yuukagedori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
映え[ゆうばえ, yuubae] (n) sunset glow [Add to Longdo]
化粧[ゆうげしょう, yuugeshou] (n) evening makeup [Add to Longdo]
[ゆうがすみ, yuugasumi] (n) evening breeze; evening mist [Add to Longdo]
[ゆうかん, yuukan] (n) evening paper; (P) [Add to Longdo]
[ゆうがお, yuugao] (n) (1) bottle gourd (Lagenaria siceraria, esp. Lagenaria siceraria var. hispida); (2) (col) (See 夜顔) moonflower (Ipomoea alba) [Add to Longdo]
[ゆうぞら, yuuzora] (n) evening sky; twilight sky [Add to Longdo]
[ゆうけい, yuukei] (n) (See 景色) evening scene (landscape) [Add to Longdo]
景色[ゆうげしき, yuugeshiki] (n) evening scene (landscape) [Add to Longdo]
[ゆうづき, yuuduki] (n) the evening moon [Add to Longdo]
月夜[ゆうづきよ;ゆうづくよ, yuudukiyo ; yuudukuyo] (n) moonlit evening [Add to Longdo]
御飯;ご飯[ゆうごはん, yuugohan] (n) evening meal; dinner; supper [Add to Longdo]
[ゆうこく, yuukoku] (n-t) evening; evening hour; (P) [Add to Longdo]
[ゆうざ, yuuza] (n) {Buddh} (See 朝座) evening service [Add to Longdo]
焼け(P);焼(io)[ゆうやけ, yuuyake] (n) sunset; (P) [Add to Longdo]
焼けは晴れ朝焼けは雨[ゆうやけははれあさやけはあめ, yuuyakehahareasayakehaame] (exp) (id) Red sky at night, shepherd's delight Red sky in the morning, shepherd's warning [Add to Longdo]
[ゆうしょく, yuushoku] (n) evening meal; dinner; (P) [Add to Longdo]
食後[ゆうしょくご, yuushokugo] (n-adv,n-t) after dinner [Add to Longdo]
食抜き[ゆうしょくぬき, yuushokunuki] (n) without having supper [Add to Longdo]
[ゆうすげ, yuusuge] (n) daily lily [Add to Longdo]
晴れ[ゆうばれ, yuubare] (n) a clear evening [Add to Longdo]
張メロン[ゆうばりメロン, yuubari meron] (n) (See カンタロープ) Yuubari melon (sweet orange melon grown in Yuubari City, Hokkaido) [Add to Longdo]
潮;[ゆうしお, yuushio] (n) evening tide [Add to Longdo]
[ゆうなぎ, yuunagi] (n) evening calm [Add to Longdo]
日(P);[ゆうひ(P);せきじつ(夕日);せきよう(夕陽), yuuhi (P); sekijitsu ( yuuhi ); sekiyou ( yuuhi )] (n) evening sun; setting sun; (P) [Add to Longdo]
日に彩られた空[ゆうひにいろどられたそら, yuuhiniirodoraretasora] (n) sky colored by the setting sun; sky coloured by the setting sun [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"When do you watch TV?" "I watch TV after dinner."「あなたはいつテレビを見ますか」「食後です」
"When does he study?" "He studies before dinner."「彼はいつ勉強しますか」「食前です」
"Will you study after dinner?" Yes, I will."食後勉強するつもりですか」「はい」
See that dinner is ready by ten.10時までに食の準備をしておくように取り計らいなさい。
We had already walked five minutes when were caught in a shower.5分も歩いた後、立に出会った。
Dinner will be ready by six thirty.6時半までには、食の用意ができているだろう。
The Star Festival is in July.7月には七がある。
By 7:00 she will have eaten dinner.7時までに彼女は食を済ましてしまっているだろう。
The seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.アザラシは夜にいっそう頻繁に浮上してくるのだから、熊がアザラシを呼吸孔のところで捕まえる可能性は暮れ以降により高くなるのである。
I will come on Wednesday evening unless I hear from you to the contrary.あなたからご都合が悪いというお知らせがなければ水曜の方に参ります。
Dinner will be ready by this time you have finished your work.あなたが仕事を終える頃までには食の用意はできているでしょう。
I'll do your shopping, clean up the house, and cook your dinner for you.あなたに代わって買い物をして家を掃除して食を作ってあげる。
As soon as you have done that, I would like you to start preparing supper.あなたは、それをやり終えたらすぐに、食の準備を始めていただきたい。
Do you have to make dinner?あなたは食を作らなければなりませんか。
Haven't you had your dinner?あなたは食を食べていないんですか。
I had not gone very far when I was caught in a shower.あまり遠くに行かないうちに立にあった。
One evening a man came to my house.ある方、一人の男がやってきた。
That is the restaurant where we had dinner yesterday.あれは私たちがきのう食を食べたレストランです。
Everybody except the Anderson family is going to the party next Thursday evening.アンダーソン一家を除いてみんな次の木曜の方パーティーに出かけます。
What do you usually do after dinner?いつも食の後何をします?
Would you like to come eat at our house?うちに食を食べにきませんか。
Sure. But let's eat dinner first.ええいいわ、でもまずは食にしましょうよ。 [F]
Emily ate tofu at dinner.エミリーは食に豆腐をたべた。
I've cooked you a nice hot dinner.おいしい温かい食を作ってあげましたよ。
I'm going to cook you a nice dinner.おいしい食をつくってあげるね。
When will we eat dinner, Mom?お母さん、食は何時ですか。
Mom is fixing supper now.お母さんは今、食を作っている。
Lovely sunset.きれいな日だね。
Since you're here, you had better eat dinner.ここに居るから食を食べたほうがよい。
This is where they usually have their evening meals.ここは彼らが普通食をとる場所だ。
Sorry I haven't fixed dinner tonight. I was so tired there was just no way.ごめん!今日飯準備してないんだ。疲れて、それどころじゃなかったの。
Never did I see such a beautiful sunset.こんなきれいな焼けは見たことが無い。
I have seldom seen such a beautiful sunset as this.こんなに美しい焼けはめったに見たことが無い。
Never have I seen such a beautiful sunset.こんな美しい焼けは見たことがない。
Now eat your supper.さあ、食を食べなさい。
Jim has trying to take me out to dinner for the last three weeks.ジムはここ3週間私を食に連れ出そうとしている。
It's worth going to Bali because you can see the amazing sunset.すばらしい日を見ることができるので、バリ島に行く価値はある。
After a hearty dinner, Willie thanked the host.すんばらしい食をご馳走してもらい、ウィリーは感謝の挨拶をした。
That sukiyaki dinner was a real treat.そのすき焼きの食は実に素晴らしかった。
They were watching the sunset then.そのとき彼らは日を見ていました。
The family ate dinner together.その家族は一緒に食を食べた。
The school building was a blaze of light in the evening darkness.その校舎は暮れの中にきらきらと輝いていた。
The accident took place on the evening of last Sunday.その事故はこの前の土曜日の方に起こった。
We had a very good time at the dinner.その食はとても楽しかった。
The dinner was superior in quality to the one he ate this evening.その食は彼が今夜食べた食より質が良かった。
That evening tea was partaken of in a grim silence.その方不気味な沈黙のうちにお茶がすまされた。
The traveler arrived in New York in the evening.その旅行者は刻ニューヨークに着いた。
Let it be done by six this evening.それを方6時までにやって下さい。
It's about time for dinner.そろそろ食の時間ですね。
Why don't you dine out with me for a change?たまには私と外で食を食べませんか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いっせき, isseki] ein Abend, eines Abends [Add to Longdo]
[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] Abend [Add to Longdo]
[ゆうかん, yuukan] Abendausgabe [Add to Longdo]
[ゆうこく, yuukoku] -Abend [Add to Longdo]
[ゆうがた, yuugata] Abend [Add to Longdo]
[ゆうひ, yuuhi] Abendsonne [Add to Longdo]
映え[ゆうばえ, yuubae] Abendroete [Add to Longdo]
暮れ[ゆうぐれ, yuugure] -Abend, Abenddaemmerung [Add to Longdo]
涼み[ゆうすずみ, yuusuzumi] abendliche_Kuehle, abendliche_Frische [Add to Longdo]
焼け[ゆうやけ, yuuyake] Abendrot [Add to Longdo]
[ゆうぎり, yuugiri] Abendnebel [Add to Longdo]
[ゆうしょく, yuushoku] Abendessen [Add to Longdo]
[ゆうめし, yuumeshi] Abendessen [Add to Longdo]
[ゆうめし, yuumeshi] Abendessen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top