ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*壽*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -壽-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[禱, dǎo, ㄉㄠˇ] to pray, to entreat, to beg; prayer
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  壽 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 7647
[籌, chóu, ㄔㄡˊ] chip, tally, token; to plan; to raise money
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  壽 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 7861
[鑄, zhù, ㄓㄨˋ] to melt, to cast; to mint, to coin
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  壽 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8580
[壽, shòu, ㄕㄡˋ] old age, longevity; lifespan
Radical: , Decomposition:     士 [shì, ㄕˋ]  乛 [ya, ㄧㄚ˙]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  一 [, ]  吋 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] Ancient form of 老
[幬, chóu, ㄔㄡˊ] to cover up; curtain
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  壽 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] cloth
[檮, táo, ㄊㄠˊ] wood block; idiot, blockhead
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  壽 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood
[濤, tāo, ㄊㄠ] large waves
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  壽 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] water
[燾, dào, ㄉㄠˋ] to shine, to illuminate; to cover, to envelop
Radical: , Decomposition:   壽 [shòu, ㄕㄡˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire
[疇, chóu, ㄔㄡˊ] field, farmland; class, category
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  壽 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] farm
[躊, chóu, ㄔㄡˊ] to falter, to hesitate; smug, self-satisfied
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  壽 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寿[shòu, ㄕㄡˋ, 寿 / ] (long) life, #5,695 [Add to Longdo]
寿命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 寿 / ] life span; life expectancy, #6,283 [Add to Longdo]
长寿[cháng shòu, ㄔㄤˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] longevity; ability to live long; long lived, #10,510 [Add to Longdo]
寿司[shòu sī, ㄕㄡˋ ㄙ, 寿 / ] sushi, #12,465 [Add to Longdo]
寿险[shòu xiǎn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˇ, 寿 / ] life insurance; abbr. for 人保險|人寿保险, #13,344 [Add to Longdo]
人寿保险[rén shòu bǎo xiǎn, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 寿 / ] life insurance, #20,344 [Add to Longdo]
寿星[shòu xīng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥ, 寿 / ] god of longevity, #25,337 [Add to Longdo]
祝寿[zhù shòu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] birthday congratulations, #37,893 [Add to Longdo]
寿辰[shòu chén, ㄕㄡˋ ㄔㄣˊ, 寿 / ] birthday (of an old person), #48,401 [Add to Longdo]
寿光[Shòu guāng, ㄕㄡˋ ㄍㄨㄤ, 寿 / ] (N) Shouguang (city in Shandong), #51,636 [Add to Longdo]
寿终正寝[shòu zhōng zhèng qǐn, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ, 寿 / ] to die of old age; to die in one's bed at a ripe old age, #52,602 [Add to Longdo]
延寿[Yán shòu, ㄧㄢˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] (N) Yanshou (place in Heilongjiang); to extend life, #53,330 [Add to Longdo]
寿比南山[shòu bǐ Nán shān, ㄕㄡˋ ㄅㄧˇ ㄋㄢˊ ㄕㄢ, 寿 / ] Live as long as Mt Nan! (成语 saw, conventional greeting); We wish you Happy Birthday and many more of them., #60,301 [Add to Longdo]
寿面[shòu miàn, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 寿 / ] birthday noodles (for longevity), #65,684 [Add to Longdo]
高寿[gāo shòu, ㄍㄠ ㄕㄡˋ, 寿 / ] longevity; venerable age; your venerable age?, #66,532 [Add to Longdo]
寿阳[Shòu yáng, ㄕㄡˋ ㄧㄤˊ, 寿 / ] (N) Shouyang (place in Shanxi), #67,266 [Add to Longdo]
寿衣[shòu yī, ㄕㄡˋ ㄧ, 寿 / ] burial clothes, #72,614 [Add to Longdo]
寿县[Shòu xiàn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, 寿 / ] (N) Shou county (county in Anhui), #74,500 [Add to Longdo]
拜寿[bài shòu, ㄅㄞˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] congratulate an elderly person on his birthday; offer birthday felicitations, #75,284 [Add to Longdo]
仁寿[Rén shòu, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] (N) Renshou (place in Sichuan), #75,758 [Add to Longdo]
中田英寿[zhōng tián yīng shòu, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ㄧㄥ ㄕㄡˋ, 寿 / ] Hidetoshi Nakata, #81,637 [Add to Longdo]
寿桃[shòu táo, ㄕㄡˋ ㄊㄠˊ, 寿 / ] (myth.) peaches of immortality, kept by Xi Wangmu; fresh or confectionery peaches offered as a birthday gift, #83,520 [Add to Longdo]
万寿山[Wàn shòu shān, ㄨㄢˋ ㄕㄡˋ ㄕㄢ, 寿 / ] Longevity hill in the Summer Palace 頤和園|颐和园, Beijing, #84,793 [Add to Longdo]
寿堂[shòu táng, ㄕㄡˋ ㄊㄤˊ, 寿 / ] mourning hall; a hall for a birthday celebration, #88,447 [Add to Longdo]
寿礼[shòu lǐ, ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 寿 / ] birthday present (for an old person), #90,188 [Add to Longdo]
寿宁[Shòu níng, ㄕㄡˋ ㄋㄧㄥˊ, 寿 / ] (N) Shouning (place in Fujian), #93,659 [Add to Longdo]
汉寿[Hàn shòu, ㄏㄢˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] (N) Hanshou (place in Hunan), #100,068 [Add to Longdo]
阳寿[yáng shòu, ㄧㄤˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] predestined life-span, #107,107 [Add to Longdo]
灵寿[Líng shòu, ㄌㄧㄥˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] (N) Lingshou (place in Hebei), #108,853 [Add to Longdo]
永寿[Yǒng shòu, ㄩㄥˇ ㄕㄡˋ, 寿 / ] (N) Yongshou (place in Shaanxi), #122,616 [Add to Longdo]
寿限[shòu xiàn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, 寿 / ] lifetime; length of life, #126,189 [Add to Longdo]
陈寿[Chén Shòu, ㄔㄣˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] Western Jin dynasty 西晋 historian, author of History of the Three Kingdoms 三國志|三国志, #135,239 [Add to Longdo]
寿数[shòu shù, ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ, 寿 / ] predestined length of life, #148,251 [Add to Longdo]
李延寿[Lǐ Yán shòu, ㄌㄧˇ ㄧㄢˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] Li Yanshou (fl. 650), compiler of History of the Southern 南史 and Northern Dynasties 北史, #166,102 [Add to Longdo]
寿材[shòu cái, ㄕㄡˋ ㄘㄞˊ, 寿 / ] coffin, #182,067 [Add to Longdo]
人寿年丰[rén shòu nián fēng, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄥ, 寿 / ] long-lived people, rich harvests (成语 saw); stable and affluent society; prosperity, #192,024 [Add to Longdo]
寿王坟[Shòu wáng fén, ㄕㄡˋ ㄨㄤˊ ㄈㄣˊ, 寿 / ] (N) Shouwangfen (place in Hebei), #560,362 [Add to Longdo]
寿丰乡[Shòu fēng xiāng, ㄕㄡˋ ㄈㄥ ㄒㄧㄤ, 寿 / ] (N) Shoufeng (village in Taiwan), #587,106 [Add to Longdo]
寿数已尽[shòu shù yǐ jǐn, ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄐㄧㄣˇ, 寿 / ] to die (when one's predestined life span is up), #762,930 [Add to Longdo]
寿桃包[shòu táo bāo, ㄕㄡˋ ㄊㄠˊ ㄅㄠ, 寿 / ] longevity peach bun; birthday peach bun [Add to Longdo]
平均寿命[píng jūn shòu mìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 寿 / ] life expectancy [Add to Longdo]
无量寿[Wú liàng shòu, ㄨˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom [Add to Longdo]
福寿螺[fú shòu luó, ㄈㄨˊ ㄕㄡˋ ㄌㄨㄛˊ, 寿 / ] giant Amazon snail (Ampullaria gigas spix), that has devastated rice paddies in China since its introduction in the 1980s [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頌寿;頌[しょうじゅ;じゅじゅ(uK), shouju ; juju (uK)] (n,vs) (obsc) celebration of longevity [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top