ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*士*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -士-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[声, shēng, ㄕㄥ] sound, noise; voice, tone, music
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]  ?
Etymology: [ideographic] Simplified form of 聲; see that character for the etymology, Rank: 195
[士, shì, ㄕˋ] scholar, gentleman; soldier
Radical: , Decomposition:
Etymology: -, Rank: 372
[志, zhì, ㄓˋ] determination, will; mark, sign; to record, to write
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] The mind 心 of a scholar 士; 士 also provides the pronunciation, Rank: 542
[款, kuǎn, ㄎㄨㄢˇ] funds, payment; item, article
Radical: , Decomposition:     士 [shì, ㄕˋ]  示 [shì, ㄕˋ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] owe, Rank: 807
[吉, jí, ㄐㄧˊ] lucky, propitious, good
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] The words 口 of a scholar 士, Rank: 856
[壮, zhuàng, ㄓㄨㄤˋ] big, large; robust, strong; the name of a tribe
Radical: , Decomposition:   丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  士 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] soldier, Rank: 1432
[垂, chuí, ㄔㄨㄟˊ] to hang, to dangle; to hand down, to bequeath; almost, near
Radical: , Decomposition:     ?  士 [shì, ㄕˋ]  卄 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]
Etymology: [pictographic] A tree with drooping branches, Rank: 1592
[壳, ké, ㄎㄜˊ] casing, husk, shell
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]  冗 [rǒng, ㄖㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] A shell discarded 冗 by a soldier 士, Rank: 1937
[壶, hú, ㄏㄨˊ] jar, pot, jug, vase; surname
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  业 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictographic] A jar of wine, Rank: 2518
[仕, shì, ㄕˋ] official; to serve in the government
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  士 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 3042
[壬, rén, ㄖㄣˊ] 9th heavenly stem
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  士 [shì, ㄕˋ]
Etymology: -, Rank: 4029
[壹, yī, ] one (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  豆 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: -, Rank: 4652
[毂, gǔ, ㄍㄨˇ] the hub of a wheel
Radical: , Decomposition:     士 [shì, ㄕˋ]  军 [jūn, ㄐㄩㄣ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 5052
[彀, gòu, ㄍㄡˋ] enough; quite
Radical: , Decomposition:       士 [shì, ㄕˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: -, Rank: 5457
[觳, hú, ㄏㄨˊ] goblet, horn; frightened
Radical: , Decomposition:       士 [shì, ㄕˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]  角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 5575
[悫, què, ㄑㄩㄝˋ] modest; sincere
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]  冗 [rǒng, ㄖㄨㄥˇ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 6144
[穀, gǔ, ㄍㄨˇ] valley, gorge, ravine
Radical: , Decomposition:       士 [shì, ㄕˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]  禾 [, ㄏㄜˊ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: -, Rank: 6193
[賣, mài, ㄇㄞˋ] to sell; to betray; to show off
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]  罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 7385
[轂, gǔ, ㄍㄨˇ] the hub of a wheel
Radical: , Decomposition:       士 [shì, ㄕˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]  車 [chē, ㄔㄜ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 8680
[壯, zhuàng, ㄓㄨㄤˋ] big, large; robust, strong; the name of a tribe
Radical: , Decomposition:   爿 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  士 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] soldier
[壴, zhù, ㄓㄨˋ] drum
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictographic] A drum 口 on a stand with feathers 土 on top
[壺, hú, ㄏㄨˊ] jar, pot, jug, vase; surname
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]  亞 [, ㄧㄚˋ]
Etymology: [pictographic] A jar of wine
[壽, shòu, ㄕㄡˋ] old age, longevity; lifespan
Radical: , Decomposition:     士 [shì, ㄕˋ]  乛 [ya, ㄧㄚ˙]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  一 [, ]  吋 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] Ancient form of 老
[屆, jiè, ㄐㄧㄝˋ] deadline; period; measure word for elections, meetings, and other events
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]    凵 [qiǎn, ㄑㄧㄢˇ]  士 [shì, ㄕˋ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] person; figure; public figure, #705 [Add to Longdo]
[shì bīng, ㄕˋ ㄅㄧㄥ, ] soldier, #3,025 [Add to Longdo]
[zhàn shì, ㄓㄢˋ ㄕˋ, / ] fighter; soldier; warrior, #3,198 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] scholar; warrior; knight, #3,325 [Add to Longdo]
[nǚ shì, ㄋㄩˇ ㄕˋ, ] lady; madam, #3,973 [Add to Longdo]
[bó shì, ㄅㄛˊ ㄕˋ, ] doctor; court academician (in feudal China); Ph.D., #4,190 [Add to Longdo]
[Ruì shì, ㄖㄨㄟˋ ㄕˋ, ] Switzerland, #5,559 [Add to Longdo]
[hù shi, ㄏㄨˋ ㄕ˙, / ] nurse, #5,666 [Add to Longdo]
[shuò shì, ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] master's (degree), #6,088 [Add to Longdo]
[qí shì, ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] a knight (i.e. nobility in Europe); a cavalier, #6,378 [Add to Longdo]
[yuàn shì, ㄩㄢˋ ㄕˋ, ] a scholar; an academician; a fellow (of an academy), #7,730 [Add to Longdo]
[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, ] martyr, #9,509 [Add to Longdo]
[jué shì, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ, ] knight; Sir; Jazz, #9,922 [Add to Longdo]
[yǒng shì, ㄩㄥˇ ㄕˋ, ] a warrior; a brave person, #10,458 [Add to Longdo]
[shì qì, ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] morale (eg staff morale), #11,501 [Add to Longdo]
[jiàng shì, ㄐㄧㄤˋ ㄕˋ, / ] officers and soldiers, #11,963 [Add to Longdo]
[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, ] taxi (loanword, originally Hong Kong usage); also called 出租車|出租车 or 出租汽車|出租汽车, #12,198 [Add to Longdo]
[bā shì, ㄅㄚ ㄕˋ, ] bus; motor coach, #12,231 [Add to Longdo]
[wǔ shì, ㄨˇ ㄕˋ, ] warrior; samurai, #13,794 [Add to Longdo]
[Fù shì, ㄈㄨˋ ㄕˋ, ] Fuji (Japanese company), #14,628 [Add to Longdo]
[shēn shì, ㄕㄣ ㄕˋ, / ] gentleman, #14,837 [Add to Longdo]
[wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] guardian; defender, #15,630 [Add to Longdo]
[xué shì, ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ, / ] bachelor degree, #15,845 [Add to Longdo]
各界人[gè jiè rén shì, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] all walks of life, #15,876 [Add to Longdo]
学位[bó shì xué wèi, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] doctoral degree; PhD; same as Doctor of Philosophy 哲學博學位|哲学博学位, #15,949 [Add to Longdo]
[dào shì, ㄉㄠˋ ㄕˋ, ] a Daoist priest, #16,616 [Add to Longdo]
[xiū shì, ㄒㄧㄡ ㄕˋ, ] member of religious order; frater, #17,045 [Add to Longdo]
[Dí shì ní, ㄉㄧˊ ㄕˋ ㄋㄧˊ, ] Disney (name), #18,522 [Add to Longdo]
[dòu shì, ㄉㄡˋ ㄕˋ, / ] a warrior; an activist, #18,616 [Add to Longdo]
泰晤[tài wù shì bào, ㄊㄞˋ ㄨˋ ㄕˋ ㄅㄠˋ, ] the Times (newspaper), #19,230 [Add to Longdo]
[bó shì hòu, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄏㄡˋ, / ] postdoc; a postdoctoral position, #19,702 [Add to Longdo]
[Bō shì dùn, ㄅㄛ ㄕˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Boston, capital of Massachusetts, #20,327 [Add to Longdo]
摩根丹利[Mó gēn Shì dān lì, ㄇㄛˊ ㄍㄣ ㄕˋ ㄉㄢ ㄌㄧˋ, ] Morgan Stanley (financial services company), #21,878 [Add to Longdo]
知名人[zhī míng rén shì, ㄓ ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] public figure; celebrity, #22,188 [Add to Longdo]
[Fù shì tōng, ㄈㄨˋ ㄕˋ ㄊㄨㄥ, ] Fujitsu, #24,370 [Add to Longdo]
比亚[Shā shì bǐ yà, ㄕㄚ ㄕˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Shakespeare (name); William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright, #24,753 [Add to Longdo]
[jūn shì, ㄐㄩㄣ ㄕˋ, / ] sergeant, #24,857 [Add to Longdo]
[shuò shì shēng, ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄕㄥ, / ] Master's degree student, #25,855 [Add to Longdo]
[zhuàng shì, ㄓㄨㄤˋ ㄕˋ, / ] hero; fighter; brave strong guy; warrior (in armor), #26,210 [Add to Longdo]
威尔[Wēi ěr shì, ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Wales, constituent nation of UK, #26,240 [Add to Longdo]
[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, / ] successful candidate in the highest imperial civil service examination; palace graduate, #26,395 [Add to Longdo]
[wēi shì jì, ㄨㄟ ㄕˋ ㄐㄧˋ, ] whisky, #29,452 [Add to Longdo]
[bīng shì, ㄅㄧㄥ ㄕˋ, ] ordinary soldier, #29,724 [Add to Longdo]
传教[chuán jiào shì, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ, / ] missionary, #32,309 [Add to Longdo]
[lì shì, ㄌㄧˋ ㄕˋ, ] strong man, #33,763 [Add to Longdo]
[míng shì, ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, ] famous scholar; worthy; celebrity, esp. distinguished literary person having no official post, #34,211 [Add to Longdo]
大马[Dà mǎ shì gé, ㄉㄚˋ ㄇㄚˇ ㄕˋ ㄍㄜˊ, / ] Damascus, capital of Syria, #37,153 [Add to Longdo]
[jué shì yuè, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ ㄩㄝˋ, / ] jazz, #41,767 [Add to Longdo]
大力[dà lì shì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕˋ, ] strong man; brute force; Hercules, #41,965 [Add to Longdo]
[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, / ] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser, #44,037 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はかせ, hakase] (n) ดอกเตอร์
[しかん, shikan] (n) นายร้อย
[ふじさん, fujisan] (name) ภูเขาฟูจิ
消防[しょうぼうし, shouboushi] (n) นักดับเพลิง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[がくし, gakushi] (n) ผู้จบการศึกษาปริญญษตรี
工学[こうがくし, kougakushi] (n) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
論文[はくしろんぶん, hakushironbun] (n) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
弁護[べんごし, bengoshi] (n) ทนาย
[しんし, shinshi] สุภาพบุรุษ
弁理[べんりし, benrishi] (n) ตัวแทนสิทธิบัตร, See also: R. Patent Attorney

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ゆうし, yuushi] TH: นักรบผู้กล้าหาญ  EN: brave warrior
[ゆうし, yuushi] TH: วีรบุรุษ  EN: hero

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエズス会[イエズスかいし, iezusu kaishi] (n) Jesuit [Add to Longdo]
エレベーター力[エレベーターりきし, erebe-ta-rikishi] (n) sumo wrestler that keeps going up and down the rankings [Add to Longdo]
テンプル騎[テンプルきしだん, tenpuru kishidan] (n) Knights Templar; Knights Templars [Add to Longdo]
ドイツ騎[ドイツきしだん, doitsu kishidan] (n) Teutonic Knights; Teutonic Order [Add to Longdo]
ヤメ検弁護;やめ検弁護[ヤメけんべんごし(ヤメ検弁護士);やめけんべんごし(やめ検弁護士), yame kenbengoshi ( yame ken bengoshi ); yamekenbengoshi ( yame ken bengoshi )] (n) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; prosecutor-turned-lawyer [Add to Longdo]
ヨハネ騎[ヨハネきしだん, yohane kishidan] (n) Knights Hospitallers; Knights Hospitalers [Add to Longdo]
愛国の志[あいこくのしし, aikokunoshishi] (n) patriot [Add to Longdo]
医学技術[いがくぎじゅつし, igakugijutsushi] (n) medical technician [Add to Longdo]
医学[いがくし, igakushi] (n) Bachelor of Medicine; MB [Add to Longdo]
医学博[いがくはかせ;いがくはくし, igakuhakase ; igakuhakushi] (n) (See 医博) MD; Doctor of Medicine [Add to Longdo]
一言居[いちげんこじ;いちごんこじ, ichigenkoji ; ichigonkoji] (n) person who is ready to comment on every subject; ready critic [Add to Longdo]
[いっし, isshi] (n) private first-class (JSDF) [Add to Longdo]
一等航海[いっとうこうかいし, ittoukoukaishi] (n) first mate; first officer [Add to Longdo]
一等陸;1等陸[いっとうりくし, ittourikushi] (n) private first-class [Add to Longdo]
[いんし, inshi] (n) hermit; recluse [Add to Longdo]
宇宙飛行[うちゅうひこうし, uchuuhikoushi] (n) astronaut; (P) [Add to Longdo]
運転[うんてんし, untenshi] (n) (1) (See 運転手) driver; train driver; train engineer; motorman; taxi driver; (2) (See 航海) mate; (ship's) officer; (P) [Add to Longdo]
影富[かげふじ, kagefuji] (n) shadow cast by Mount Fuji; image of Mount Fuji as reflected in a lake, etc. [Add to Longdo]
栄養[えいようし, eiyoushi] (n) nutritionist; (P) [Add to Longdo]
[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there [Add to Longdo]
音博[おんはかせ;こえのはかせ(ik);おんぱかせ(ik), onhakase ; koenohakase (ik); onpakase (ik)] (n) professor specializing in the readings of kanji in classic Confucianist texts [Add to Longdo]
[かし, kashi] (n) noncommissioned officer [Add to Longdo]
[かしかん, kashikan] (n) non-commissioned officer [Add to Longdo]
官兵[かしかんへい, kashikanhei] (n) enlisted man [Add to Longdo]
課程博[かていはかせ;かていはくし, kateihakase ; kateihakushi] (n) (See 論文博) doctoral degree (e.g. PhD) after completing a course of study [Add to Longdo]
介護[かいごし, kaigoshi] (n) carer; nurse [Add to Longdo]
介護福祉[かいごふくしし, kaigofukushishi] (n) (certified) care worker [Add to Longdo]
会計[かいけいし, kaikeishi] (n) (certified public) accountant [Add to Longdo]
[かいし, kaishi] (n) seaman [Add to Longdo]
海人;海;蜑[あま, ama] (n) (1) (esp. 海人, 海) (See 海女) male diver; (2) (esp. 海人, 蜑) fisherman [Add to Longdo]
[がくし, gakushi] (n) university graduate; (P) [Add to Longdo]
[がくしいん, gakushiin] (n) Japan Academy [Add to Longdo]
院賞[がくしいんしょう, gakushiinshou] (n) Japan Academy award [Add to Longdo]
[がくしごう, gakushigou] (n) baccalaureate; bachelor's degree [Add to Longdo]
入学[がくしにゅうがく, gakushinyuugaku] (n) admission of university graduates to an undergraduate program [Add to Longdo]
学生同[がくせいどうし, gakuseidoushi] (n) fellow students [Add to Longdo]
[がくし, gakushi] (n) musician; bandsman [Add to Longdo]
看護[かんごし, kangoshi] (n) nurse (may be male nurse) [Add to Longdo]
企業戦[きぎょうせんし, kigyousenshi] (n) corporate warrior (exceptionally dedicated and hard-working employee) [Add to Longdo]
[きし, kishi] (n) shogi or go player; (P) [Add to Longdo]
機関[きかんし, kikanshi] (n) engineer [Add to Longdo]
気象予報[きしょうよほうし, kishouyohoushi] (n) weather forecaster; (P) [Add to Longdo]
貴顕紳[きけんしんし, kikenshinshi] (n) gentlemen of (high) eminence; notables; dignitaries [Add to Longdo]
[きし, kishi] (n) knight; (P) [Add to Longdo]
修道会[きししゅうどうかい, kishishuudoukai] (n) military order [Add to Longdo]
[きしだん, kishidan] (n) order of chivalry; chivalric order [Add to Longdo]
[きしどう, kishidou] (n) chivalry [Add to Longdo]
道物語[きしどうものがたり, kishidoumonogatari] (n) romance (e.g. the Arthurian romances) [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつし, gijutsushi] (n) consulting engineer [Add to Longdo]
技術同[ぎじゅつどうし, gijutsudoushi] (n) technical works [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The teenage friends stayed up talking all night.10代の友だち同が徹夜でおしゃべりした。
In 1972, Dr. Francine Patterson started to teach sign language to Koko.1972年に、フランシーヌ・パターソン博はココに手話を教え始めた。
Two gentlemen have been waiting to see you.2人の紳があなたを待ち続けています。
Two soldiers kept guard at the gate.2人の兵が、門のところで見張りをしていた。
We can see Mt. Fuji over there.あちらに富山が見えます。
You should confer with your attorney on this matter.あなたはこの問題を弁護に相談するべきです。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは今までに富山に登ったことがありますか。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは今までに富山を登ったことがありますか。
Have you ever climbed Mt. Fuji?あなたは富山に登ったことがありますか。
Those two boys are cousins.あの2人の少年はいとこ同です。
Who is the gentleman all dressed in black?あの黒ずくめの紳は誰ですか。
How did you come to know that gentleman?あの紳とどのように知り合いになったのか。
That gentleman must be a doctor.あの紳は医師にちがいない。
Who is that gentleman?あの紳は誰ですか。
That man is Perry Mason, the lawyer.あの男は弁護のペリー・メースンだ。
That store sells men's wear.あの店は紳服を売っています。
The talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.あの腕の立つ若い棋は、なかなか大胆だ。わざと、どこからも攻撃されやすいように、しかも陥落されやすいようにみせかけて、相手が最も予期しない時に王手を決める。
He cannot be a gentleman to say such a rude thing.あんな失礼なことを言うなんて、彼は紳であるはずがない。
Whenever I go by, Mt. Fuji is in the clouds.いつ側を通っても、富山は雲に隠れている。
First cousins are too close kin for marriage.いとこ同は結婚するには血が近すぎる。
Keep the change, driver.おつりはいらないよ、運転さん。
They are bitter enemies.お互い仇同だ。
Money and I are strangers; in other words, I am poor.かねと私は他人同だ。つまり、貧しいのだ。
Dr. Clark, may I ask a favor of you?クラーク博、お願いがあるのですが。
Mt Fuji can be seen from here.ここから富山が見える。
A lot of soldiers were killed here.ここで多くの兵たちが死んだ。
This monument is dedicated to the soldiers who gave their lives to their country.この記念碑は祖国に命を捧げた兵を祭っている。
This shop carries men's clothing.この店は紳用品を扱っている。
This pair of lovers were carrying on an ardent correspondence.この恋人同は情熱的な文通を続けた。
Not bad - not bad at all. This is quite a gathering of talent to have under one roof.これだけまあ、多済済の人材が一堂に集まったもんだよな。
Sir Harold is a fine English gentleman.サー・ハロルドは立派な英国紳です。
Jane no longer needed an explanation of Mt. Fuji.ジェーンにはもはや富山の説明は必要ありませんでした。
I left Jeremy poring over his notes for his first accountancy exam tomorrow.ジェレミは彼の会計の一次試験のためノートを熱心に勉強していたよ。
Jim is not a lawyer but a doctor.ジムは弁護でなく医者だ。
Mr Johnson is a lawyer. He will be having three clients this afternoon.ジョンソン氏は弁護だ。彼は午後3人の依頼人に会うことになっている。
May I introduce you to Dr. Johnson?ジョンソン博にご紹介いたしましょうか。
Dr. Sweet's nature belied his name.スウィート博の性格はその名とは裏腹であった。
Dr. Skeleton is known for his study on ghosts.スケルトン博は幽霊の研究で知られている。
Mr Smith, whose car I borrowed for this trip, is a rich lawyer.スミスさんの車を今回の旅行で借りたのですが、彼は金持ちの弁護です。
Dr. Smith stands before all others in the knowledge of that subject.スミス博はその問題に関してはだれよりも詳しい。
Excuse me, but where is the men's shoes department?すみません紳靴売り場はどこでしょう。
The mountain is not as high as Mt. Fuji.そのやまは富山ほど高くない。
Such conduct does not become a gentleman.そのような行為は紳に相応しくない。
He must be a gentleman to act that way.そのようにふるまうとは彼は紳にちがいない。
The astronaut had to conduct many experiments in the space shuttle.その宇宙飛行は、スペースシャトルの中でたくさんの実験をしなければならなかった。
The astronaut was seen to land on the moon.その宇宙飛行は月に降り立つのを見られた。
The astronaut was slow to get used to the condition of weightlessness.その宇宙飛行は無重力の状態になかなか慣れなかった。
The timid soldier was tormented by terrible nightmares.その臆病な兵は恐ろしい悪夢に悩まされた。
No suspicion may be attached to the accountant.その会計に疑わしい点はなさそうだ。
The knight is not so much brave as reckless.その騎は勇敢と言うよりも向こう見ずだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人間同[にんげんどうし, ningendoushi] Mensch, menschliches_Geschoepf [Add to Longdo]
代議[だいぎし, daigishi] Abgeordneter, Parlamentarier [Add to Longdo]
[へいし, heishi] Soldat [Add to Longdo]
[りきし, rikishi] Ringer [Add to Longdo]
[ゆうし, yuushi] tapferer_Krieger, -Held [Add to Longdo]
[はくし, hakushi] Doktor, Doktorgrad [Add to Longdo]
[はくし, hakushi] Doktor, Doktorgrad [Add to Longdo]
[し, shi] SAMURAI, GEFOLGSMANN, MANN, GELEHRTER [Add to Longdo]
[がくし, gakushi] Akademiker, Universitaetsabsolvent [Add to Longdo]
宇宙飛行[うちゅうひこうし, uchuuhikoushi] Astronaut [Add to Longdo]
[ふじさん, fujisan] der_Fuji [Add to Longdo]
弁護[べんごし, bengoshi] Rechtsanwalt [Add to Longdo]
[きし, kishi] professioneller_Schachspieler [Add to Longdo]
[ぶし, bushi] Krieger, Ritter [Add to Longdo]
税理[ぜいりし, zeirishi] Steuerberater [Add to Longdo]
[しんし, shinshi] -Herr, Gentleman [Add to Longdo]
協定[しんしきょうてい, shinshikyoutei] "gentlemen's agreement", Kavaliersabkommen [Add to Longdo]
[しんしふく, shinshifuku] Herrenanzug [Add to Longdo]
[しんしよう, shinshiyou] fuer_Herren, Herren- [Add to Longdo]
[きし, kishi] Ritter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top