ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*堂*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -堂-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
殿[でんどう] (n) hallo, See also: S. palace

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[堂, táng, ㄊㄤˊ] hall, large room; government office; cousins
Radical: , Decomposition:   尚 [shàng, ㄕㄤˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 980
[膛, táng, ㄊㄤˊ] chest cavity; hollow space
Radical: , Decomposition:     堂 [táng, ㄊㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A hall 堂 in one's chest ⺼; 堂 also provides the pronunciation, Rank: 2865
[瞠, chēng, ㄔㄥ] to gaze, to look, to stare
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  堂 [táng, ㄊㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 4018
[螳, táng, ㄊㄤˊ] praying mantis
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  堂 [táng, ㄊㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 4267
[蹚, tāng, ㄊㄤ] to trample, to wade; muddy, wet
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  堂 [táng, ㄊㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 5535
[樘, táng, ㄊㄤˊ] pillar, post, door frame
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  堂 [táng, ㄊㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 5948
[镗, tāng, ㄊㄤ] awl, boring tool
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  堂 [táng, ㄊㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6229

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[táng, ㄊㄤˊ, ] (main) hall; large room, #3,375 [Add to Longdo]
[tiān táng, ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ, ] paradise; heaven, #4,611 [Add to Longdo]
[kè táng, ㄎㄜˋ ㄊㄤˊ, / ] classroom, #5,448 [Add to Longdo]
[shí táng, ㄕˊ ㄊㄤˊ, ] dining hall, #6,011 [Add to Longdo]
人民大会[rén mín dà huì táng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] Great Hall of the People, at Tiananmen Square, #9,523 [Add to Longdo]
[jiào táng, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, ] church; chapel, #9,978 [Add to Longdo]
[dà táng, ㄉㄚˋ ㄊㄤˊ, ] lobby, #14,919 [Add to Longdo]
[lǐ táng, ㄌㄧˇ ㄊㄤˊ, / ] assembly hall; auditorium, #19,524 [Add to Longdo]
[xué táng, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, / ] college; school, #20,333 [Add to Longdo]
[táng táng, ㄊㄤˊ ㄊㄤˊ, ] grand; magnificent; stately; majestic appearance, #21,718 [Add to Longdo]
[míng tang, ㄇㄧㄥˊ ㄊㄤ˙, ] variety; result; reason, #26,159 [Add to Longdo]
[tīng táng, ㄊㄧㄥ ㄊㄤˊ, / ] hall, #27,161 [Add to Longdo]
[jiǎng táng, ㄐㄧㄤˇ ㄊㄤˊ, / ] lecture hall, #27,489 [Add to Longdo]
[huì táng, ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] meeting hall; assembly hall, #27,615 [Add to Longdo]
[cí táng, ㄘˊ ㄊㄤˊ, ] ancestral hall; memorial hall, #28,291 [Add to Longdo]
[líng táng, ㄌㄧㄥˊ ㄊㄤˊ, / ] mourning hall; funeral hall, #29,568 [Add to Longdo]
欢聚一[huān jù yī táng, ㄏㄨㄢ ㄐㄩˋ ㄧ ㄊㄤˊ, / ] (set phrase) to happily gather under the same roof, #29,617 [Add to Longdo]
[zǎo táng, ㄗㄠˇ ㄊㄤˊ, ] public baths, #30,318 [Add to Longdo]
而皇之[táng ér huáng zhī, ㄊㄤˊ ㄦˊ ㄏㄨㄤˊ ㄓ, ] overt; to make no secret (of one's presence); grandiose; with great scope, #31,928 [Add to Longdo]
同仁[Tóng Rén Táng, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ ㄊㄤˊ, ] Tong Ren Tang, #32,192 [Add to Longdo]
[táng dì, ㄊㄤˊ ㄉㄧˋ, ] younger male cousin (sharing paternal grandfather), #34,746 [Add to Longdo]
[diàn táng, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, ] show room, #35,289 [Add to Longdo]
[tóng táng, ㄊㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, ] to live under the same roof (of different generations), #37,722 [Add to Longdo]
富丽[fù lì táng huáng, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] sumptuous mansions (成语 saw); splending and majestic, #39,353 [Add to Longdo]
对簿公[duì bù gōng táng, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄊㄤˊ, 簿 / 簿] public courtroom accusation (成语 saw); legal confrontation; to take sb to court; to sue, #41,599 [Add to Longdo]
[táng xiōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ, ] older male cousin (sharing paternal grandfather), #43,987 [Add to Longdo]
纪念[jì niàn táng, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, / ] memorial hall; mausoleum, #45,334 [Add to Longdo]
[táng jiě, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄝˇ, ] older female cousin (sharing paternal grandfather), #49,010 [Add to Longdo]
大教[dà jiào táng, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, ] cathedral, #49,625 [Add to Longdo]
[mǎn táng hóng, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄥˊ, / 滿] success across the board; victory in everything one touches, #50,854 [Add to Longdo]
[táng huáng, ㄊㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, ] imposing; grand, #53,568 [Add to Longdo]
济济一[jǐ jǐ yī táng, ㄐㄧˇ ㄐㄧˇ ㄧ ㄊㄤˊ, / ] to congregate in one hall (成语 saw); to gather under one roof, #55,033 [Add to Longdo]
任天[Rèn tiān táng, ㄖㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ, ] Nintendo, #57,778 [Add to Longdo]
[liàng táng, ㄌㄧㄤˋ ㄊㄤˊ, ] a magnificent pavilion, #57,800 [Add to Longdo]
[Jīn táng, ㄐㄧㄣ ㄊㄤˊ, ] (N) Jintang (place in Sichuan), #62,330 [Add to Longdo]
[lìng táng, ㄌㄧㄥˋ ㄊㄤˊ, ] (honorific) your mother, #65,427 [Add to Longdo]
毛主席纪念[Máo Zhǔ xí Jì niàn táng, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, / ] Mausoleum of Mao Zedong, #68,962 [Add to Longdo]
[mǎn táng cǎi, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄘㄞˇ, / 滿] everyone present applauds; universal acclaim; a standing ovation; to bring the house down, #71,452 [Add to Longdo]
[tuō táng, ㄊㄨㄛ ㄊㄤˊ, ] to drag out a lesson; to insist on extending class after the bell, #76,183 [Add to Longdo]
[bài táng, ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, ] ritual kneeling to heaven and earth by bride and groom in a old-fashioned wedding ceremony; same as 拜天地, #78,616 [Add to Longdo]
[mǎn táng guàn, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄍㄨㄢˋ, / 滿] cramming (as a teaching method); rote learning, #85,065 [Add to Longdo]
礼拜[lǐ bài táng, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, / ] chapel, #85,589 [Add to Longdo]
[táng gē, ㄊㄤˊ ㄍㄜ, ] older male cousin (sharing paternal grandfather), #87,661 [Add to Longdo]
寿[shòu táng, ㄕㄡˋ ㄊㄤˊ, 寿 / ] mourning hall; a hall for a birthday celebration, #88,447 [Add to Longdo]
[chán táng, ㄔㄢˊ ㄊㄤˊ, / ] meditation room (in Buddhist monastery), #107,748 [Add to Longdo]
不登大雅之[bù dēng dà yǎ zhī táng, ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄚˇ ㄓ ㄊㄤˊ, ] lit. not fit for elegant hall (of artwork); not presentable; coarse; unrefined, #114,339 [Add to Longdo]
[kāi táng, ㄎㄞ ㄊㄤˊ, / ] to open a law court; to set up a mourning hall, #127,864 [Add to Longdo]
坐不垂[zuò bù chuí táng, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨㄟˊ ㄊㄤˊ, ] lit. don't sit under overhanging eaves (成语 saw); fig. don't stay in danger area, #269,429 [Add to Longdo]
[zūn táng, ㄗㄨㄣ ㄊㄤˊ, ] (honorific) your mother, #369,464 [Add to Longdo]
姊妹[táng zǐ mèi, ㄊㄤˊ ㄗˇ ㄇㄟˋ, ] father's brother's daughters; paternal female cousin, #449,573 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
礼拝[れいはいどう, reihaidou] สถานที่นมัสการทางศาสนา, คริสต์จักรหรือโบสถ์ในศาสนาคริสต์
[しょくどう, shokudou] (n) โรงอาหาร,ห้องอาหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょくどう, shokudou, shokudou , shokudou] (n) โรงอาหาร, ร้านขายอาหารในโรงเรียน/บริษัท

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユダヤ教会[ユダヤきょうかいどう, yudaya kyoukaidou] (n) synagogue [Add to Longdo]
阿弥陀[あみだどう, amidadou] (n) temple hall containing an enshrined image of Amitabha [Add to Longdo]
位牌[いはいどう, ihaidou] (n) mortuary chapel [Add to Longdo]
威風;威風[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
[いちどう, ichidou] (n) one building (hall, temple, shrine, room); (P) [Add to Longdo]
音楽[おんがくどう, ongakudou] (n) concert hall [Add to Longdo]
[かいどう, kaidou] (n) church; chapel; synagogue; tabernacle; (P) [Add to Longdo]
[かいどうづかさ, kaidoudukasa] (n) ruler of a synagogue [Add to Longdo]
絵馬[えまどう, emadou] (n) (See 絵馬) shrine building where votive picture tablets are hanged [Add to Longdo]
開山[かいさんどう, kaisandou] (n) temple hall commemorating its founding or its founder [Add to Longdo]
学生食[がくせいしょくどう, gakuseishokudou] (n) school cafeteria [Add to Longdo]
[けんどう, kendou] (n) (hon) (arch) (See ははうえ) mother [Add to Longdo]
簡易食[かんいしょくどう, kan'ishokudou] (n) cafeteria; snack bar; lunch counter [Add to Longdo]
観音[かんのんどう, kannondou] (n) temple dedicated to Kannon [Add to Longdo]
旗鼓々;旗鼓[きこどうどう, kikodoudou] (adj-t,adv-to) with colors flying and band playing; triumphantly; in splendid array [Add to Longdo]
議事[ぎじどう, gijidou] (n) Diet building; (P) [Add to Longdo]
居間兼食[いまけんしょくどう, imakenshokudou] (n) living room-cum-dining room [Add to Longdo]
教会[きょうかいどう, kyoukaidou] (n) church; chapel [Add to Longdo]
金色[こんじきどう, konjikidou] (n) Konjikido (name of a temple building) [Add to Longdo]
[こんどう, kondou] (n) main temple structure (sanctuary, hall) [Add to Longdo]
[きょうどう, kyoudou] (n) sutra library [Add to Longdo]
[みどう, midou] (n) (1) enshrinement hall (of a buddha); temple; (2) (usu. as お御) cathedral (esp. Catholic) [Add to Longdo]
公会[こうかいどう, koukaidou] (n) town hall; public hall; (P) [Add to Longdo]
[こうどう, koudou] (n) auditorium; (P) [Add to Longdo]
[こうどう, koudou] (n) you; your beautiful home [Add to Longdo]
国会議事[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] (n) national parliament or congress building (e.g. National Diet (Japan), Capitol Hill (US), Houses of Parliament (UK), etc.); (P) [Add to Longdo]
[こつどう, kotsudou] (n) charnel house; ossuary [Add to Longdo]
[さんどう, sandou] (n,vs) visiting a home or a shrine [Add to Longdo]
司教座聖[しきょうざせいどう, shikyouzaseidou] (n) cathedral [Add to Longdo]
持佛[じぶつどう, jibutsudou] (n) (See 仏間) hall or room where a private Buddha statue or ancestor tablets are kept [Add to Longdo]
伽藍[しちどうがらん, shichidougaran] (n) complete seven-structured temple compound [Add to Longdo]
社員食[しゃいんしょくどう, shainshokudou] (n) staff canteen [Add to Longdo]
松花弁当[しょうかどうべんとう, shoukadoubentou] (n) square or rectangular bento box containing cross-shaped separators [Add to Longdo]
鐘撞[かねつきどう, kanetsukidou] (n) belfry; bell tower [Add to Longdo]
[じきどう, jikidou] (n) (1) dining room; dining hall; cafeteria; messroom; (2) restaurant; eatery; snack bar; diner; (P) [Add to Longdo]
[じきどう, jikidou] (n) {Buddh} dining hall (at a temple) [Add to Longdo]
[しょくどうしゃ, shokudousha] (n) dining car [Add to Longdo]
神楽[かぐらどう, kaguradou] (n) (See 神楽殿・かぐらでん) kagura hall (at a shrine) [Add to Longdo]
正々々;正正[せいせいどうどう(uK), seiseidoudou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) fair and square; open and aboveboard [Add to Longdo]
[せいどう, seidou] (n) (Confucian) temple; church; sanctuary; (P) [Add to Longdo]
[ぜんどう, zendou] (n) zendo (Zen meditation hall) [Add to Longdo]
[そうどう, soudou] (n) temple meditation hall or certain other temple structures [Add to Longdo]
[そうどう, soudou] (n) thatched hut; monks cell; (my) humble abode [Add to Longdo]
[そんどう, sondou] (pn,adj-no) your family; your mother [Add to Longdo]
大師[だいしどう, daishidou] (n) hall with an enshrined statue of Kobo Daishi (at a Shingon temple) [Add to Longdo]
大衆食[たいしゅうしょくどう, taishuushokudou] (n) cheap restaurant; eating place (house) [Add to Longdo]
大聖[たいせいどう;だいせいどう, taiseidou ; daiseidou] (n) cathedral [Add to Longdo]
[ちゅうどう, chuudou] (n) main temple building [Add to Longdo]
[ちょうどういん, choudouin] (n) (See 大内裏) reception compound; part of the palace where important ceremonies were held [Add to Longdo]
[つじどう, tsujidou] (n) wayside shrine [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mr Wilson likes him to play square.ウィルソンさんは彼が正々々とやってくれることを望む。
Not all my classmate like the food in the cafeteria.クラスのみんなが学生食の食べ物を気に入っているわけではない。
This magnificent cathedral dates back to the Middle Ages.この壮大な大聖の建立は中世にまでさかのぼる。
This road leads to the public hall.この道は公会に続いている。
Not bad - not bad at all. This is quite a gathering of talent to have under one roof.これだけまあ、多士済済の人材が一に集まったもんだよな。
The teacher assembled the students in the hall.その教師は講に学生を集めた。
The (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講(の外壁)はひどく黒ずんでいる。その原因の一つは酸性雨である。
The auditorium is terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講はひどく黒ずんでいる。その原因の一つは酸性雨である。
Many people visited the shrine where the saint lay buried.その聖者が埋葬されている聖を多くの人々が訪れた。
The cathedral dates back to the Middle Ages.その大聖の建立は中世にまでさかのぼる。
The cathedral dates back to the Middle Ages.その大聖の建立は中世にもさかのぼる。
The old man had a noble countenance.その老人は々とした顔つきをしていた。
By the way, do you know a good restaurant around here?それはそうと、この辺にいい食を知らないかね。
Even the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.どんなに優雅で々とした既存のビルも、今や、その怪物のわきでは、ちょっと滑稽にさえ見えるほど痛ましいまでに小さくなってしまうだろう。
No sooner had we entered the hall than the ceremony began.ぼくたちが講に入るとすぐ式が始まった。 [M]
During lunch in the hotel dining-room the girl called Stella collapsed, and when Dr. Stewart examined the body he said...ホテルの食でランチの最中に、ステラという若い女性がばったり倒れ、医師のスチュワートがそのからだを調べて言うことには・・・。
So that Michelangelo might paint certain figures on the ceiling of the Sistine Chapel, so that Shakespeare might write certain speeches and Keats his poems, it seemed to me worthwhile that countless millions should have lived and suffered and died.ミケランジェロがシスティナ礼拝の天井に人物画を描けるように、シェークスピアがセリフを書けるように、キーツが詩を書けるように、そうしたことのために無数の人々が生きて、苦しんで、死んだのはそれだけの価値があることのように思えたのだった。
The speaker swaggered into the lecture hall.演説者はふんぞり返って講に入っていった。
The hall resounded with the peal of the bells.に鐘の音が響き渡った。
The living room adjoins the dining room.居間は食に続いている。
The burglar broke into the post office in broad daylight.強盗は白昼々と郵便局を襲った。
The thieves knocked off another bank today in a daytime robbery.強盗団は今日、白昼々、もうひとつの銀行を襲った。
The church bells are ringing.教会の鐘が鳴っている。
A banking scandal is sweeping across Capitol Hill.銀行スキャンダルは国会議事をかけぬけました。
The crowd poured out of the auditorium.群衆は公会からドッと出てきた。
The crowd poured out of the auditorium.群集は公会からどっと出てきた。
I always take my fan with me to sumo tournaments as it gets so hot in the auditorium.が暑くなると、いつも私はファンを相撲に連れていく。
The auditorium is filled to capacity with anxious applicants.は心配そうな志願者で満員である。
The auditorium is filled to capacity with anxious applicants.は熱心な応募者でいっぱいだ。
No sooner had I entered the hall than the ceremony began.私が講に入るか入らないかのうちに式が始まった。
Our house has seven rooms including the dining room.私たちの家は食も含めて7部屋あります。
To the best of my knowledge, the cathedral dates back to the Middle Ages.私の知る限り、この大聖の建立は中世にまでさかのぼる。
I went to the public hall to listen to the jazz concert.私はジャズコンサートを聴きに公会へ行った。
I turned the corner and caught sight of a newly opened restaurant.私は角を曲がって、開店早々の食を見つけた。
I heard my name called in the cafeteria.私は食で自分の名前が呼ばれるのが聞こえた。
Our house has seven rooms including the dining room.私達の家は食を含めて7部屋あります。
His advice to us was that we should play fair.私達への彼の助言は、正々々と勝負せよということであった。
Whether you win or lose, you must play fair.試合に勝とうが負けようが、正々々とプレイしなければならない。
Whether you win or lose, you must play fair.勝っても負けても、正々々プレイしなさい。
Whether you win or lose, you should play fairly.勝とうが負けようが、君は正々々と戦わなければならない。 [M]
Whether we win or lose, we must play fairly.勝とうが負けようが、正々々と戦わねばならぬ。
The general's massive presence awes everyone.将軍の々とした格幅は誰でも威圧される。
It is the border-line cases that are always in danger: the dignified buildings of the past which may possess no real artistic or historic value, but which people have become sentimentally attached to and have grown to love.常に取り壊される危険にさらされているのは、それほど重要かどうか決定しがたい場合である。つまり、実際、芸術的価値や歴史的価値はないかもしれないが、心情的に人々が愛着を持ち、愛するようになった々とした昔の建物の場合である。
Have you put out the light in the dining room?の明かりを消してくれましたか。
The cafeteria was self-service.はセルフサービスでした。
Where is the cafeteria?はどこですか。
Is this dining room open now?はもうあいていますか。
What time does the dining room open?は何時にあきますか。
Let's adjourn to the dining room for dinner.へ行って食事をしよう。
Where's the dinning car?車は、どこにありますか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
公会[こうかいどう, koukaidou] oeffentliche_Halle, Stadthalle [Add to Longdo]
国会議事[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] Parlamentsgebaeude [Add to Longdo]
[どう, dou] TEMPEL, HALLE, SAAL [Add to Longdo]
[ほんどう, hondou] Haupttempel [Add to Longdo]
[せいどう, seidou] konfuzianischer_Tempel, Kirche [Add to Longdo]
能楽[のうがくどう, nougakudou] No-Theater [Add to Longdo]
[こうどう, koudou] Vortragssaal, Auditorium [Add to Longdo]
[しょくどう, shokudou] Speisezimmer, Restaurant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top