ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*土*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -土-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[在, zài, ㄗㄞˋ] at, in, on; to exist; used to indicate the present progressive tense
Radical: , Decomposition:   才 [cái, ㄘㄞˊ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 6
[地, de, ㄉㄜ˙] earth, ground, soil; land, region; structural particle used before a verb
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 21
[生, shēng, ㄕㄥ] life, lifetime; birth; growth
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic]  A shoot 屮 growing in the soil 土, Rank: 34
[里, lǐ, ㄌㄧˇ] unit of distance equal to 0.5km; village; lane
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Unit of measure for farm 田 land 土, Rank: 50
[去, qù, ㄑㄩˋ] to go away, to leave, to depart
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  厶 [, ]
Etymology: -, Rank: 64
[先, xiān, ㄒㄧㄢ] first, former, previous
Radical: , Decomposition:     ?  土 [, ㄊㄨˇ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] Someone stepping 止 in front of another person 儿, Rank: 188
[走, zǒu, ㄗㄡˇ] to walk, to run, to flee
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  止 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] Someone 土 stepping with their foot 止, Rank: 207
[场, chǎng, ㄔㄤˇ] field, open space; market, square; stage
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  勿 [, ㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 249
[至, zhì, ㄓˋ] reach, arrive; very, extremely
Radical: , Decomposition:     一 [, ]  厶 [, ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] A bird alighting on the ground 土, Rank: 267
[社, shè, ㄕㄜˋ] group, organization, society; a god of the soil
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] An earth 土 spirit 礻; 礻 also provides the pronunciation, Rank: 270
[基, jī, ㄐㄧ] foundation, base
Radical: , Decomposition:   其 [, ㄑㄧˊ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 280
[王, wáng, ㄨㄤˊ] king, ruler; royal; surname
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] A man 十 bridging heaven and earth (both 一), Rank: 299
[城, chéng, ㄔㄥˊ] castle, city, town; municipality
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  成 [chéng, ㄔㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 413
[增, zēng, ㄗㄥ] to increase; to expand; to augment; to add
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  曾 [céng, ㄘㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 446
[周, zhōu, ㄓㄡ] Zhou dynasty; circumference
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    土 [, ㄊㄨˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Border 冂 around land 土 with a well 口, Rank: 490
[土, tǔ, ㄊㄨˇ] soil, earth; items made of earth
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] A lump of clay on a potter's wheel, Rank: 515
[型, xíng, ㄒㄧㄥˊ] pattern, model, type; mold; law
Radical: , Decomposition:   刑 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 556
[境, jìng, ㄐㄧㄥˋ] boundary, frontier; area, region
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  竟 [jìng, ㄐㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 582
[坐, zuò, ㄗㄨㄛˋ] seat; to sit; to ride, to travel by
Radical: , Decomposition:   从 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Two people 从 sitting on the ground 土, Rank: 611
[坚, jiān, ㄐㄧㄢ] hard, strong; firm, resolute
Radical: , Decomposition:     ?  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: -, Rank: 748
[压, yā, ㄧㄚ] press; oppress; crush; pressure
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    土 [, ㄊㄨˇ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Soil 土 crushed under pressure 厂, Rank: 756
[田, tián, ㄊㄧㄢˊ] field, farm, arable land; cultivated
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictographic] The plots of a rice paddy, Rank: 778
[块, kuài, ㄎㄨㄞˋ] piece, lump, chunk; dollar; measure word for currency
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  夬 [guài, ㄍㄨㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 793
[坏, huài, ㄏㄨㄞˋ] bad, rotten, spoiled; to break down
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  不 [, ㄅㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 832
[域, yù, ㄩˋ] area, district, field, land, region; boundary; domain (in taxonomy)
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  或 [huò, ㄏㄨㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 847
[幸, xìng, ㄒㄧㄥˋ] favor, fortune, luck; surname
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Two men, one alive 土 and one dead 干; the living one is lucky, Rank: 902
[均, jūn, ㄐㄩㄣ] equal, even, fair; level, uniform; also, too
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  匀 [yún, ㄩㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 903
[圣, shèng, ㄕㄥˋ] holy, sacred; sage, saint
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 聖; a king 王 of listening 耳  and speaking口, Rank: 960
[堂, táng, ㄊㄤˊ] hall, large room; government office; cousins
Radical: , Decomposition:   尚 [shàng, ㄕㄤˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 980
[坦, tǎn, ㄊㄢˇ] flat, level, smooth; candid, open
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  旦 [dàn, ㄉㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1017
[庄, zhuāng, ㄓㄨㄤ] village, hamlet; villa, manor
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] house, Rank: 1024
[塔, tǎ, ㄊㄚˇ] tower, spire, tall building
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  荅 [, ㄉㄚ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1030
[塞, sāi, ㄙㄞ] to stop up, to seal, to cork, to block; pass, frontier; fortress
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    ?  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1080
[埃, āi, ] fine dust; dirt; Angstrom
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  矣 [, ㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1121
[培, péi, ㄆㄟˊ] to cultivate, to farm; to shore up
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1152
[墙, qiáng, ㄑㄧㄤˊ] wall
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  啬 [, ㄙㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1212
[杜, dù, ㄉㄨˋ] to prevent, to restrict, to stop; surname
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 1277
[堆, duī, ㄉㄨㄟ] crowd, heap, pile, mass; to pile up; measure word for things in piles or stacks
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1370
[壁, bì, ㄅㄧˋ] partition, wall; rampart
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1380
[墨, mò, ㄇㄛˋ] ink; writing; Mexico
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Chalk made from black 黑 earth 土, Rank: 1493
[堡, bǎo, ㄅㄠˇ] fort, fortress; town, village
Radical: , Decomposition:   保 [bǎo, ㄅㄠˇ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Earthen 土 walls built for defense 保; 保 also provides the meaning, Rank: 1521
[坡, pō, ㄆㄛ] slope, hillside, embankment
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1550
[垂, chuí, ㄔㄨㄟˊ] to hang, to dangle; to hand down, to bequeath; almost, near
Radical: , Decomposition:     ?  士 [shì, ㄕˋ]  卄 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]
Etymology: [pictographic] A tree with drooping branches, Rank: 1592
[埋, mái, ㄇㄞˊ] to bury; to conceal; to plant
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1640
[吐, tǔ, ㄊㄨˇ] to vomit, to spew out, to cough up; to say
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 1653
[赤, chì, ㄔˋ] red, scarlet; blushing; bare, naked
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A person 土 whose cheeks are burning 火, Rank: 1660
[尘, chén, ㄔㄣˊ] cinders, ashes, dust, dirt
Radical: , Decomposition:   小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Small 小 flakes of earth 土, Rank: 1718
[肚, dù, ㄉㄨˋ] belly; abdomen, bowels
Radical: , Decomposition:     土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 1800
[坛, tán, ㄊㄢˊ] altar; arena; examination hall
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  云 [yún, ㄩㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1806
[堪, kān, ㄎㄢ] to endure; adequate, capable, worthy
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  甚 [shén, ㄕㄣˊ]
Etymology: [ideographic] One with a considerable amount 甚 of land 土, Rank: 1811

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǔ dì, ㄊㄨˇ ㄉㄧˋ, ] land; territory, #918 [Add to Longdo]
[tǔ, ㄊㄨˇ, ] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu, #1,877 [Add to Longdo]
[běn tǔ, ㄅㄣˇ ㄊㄨˇ, ] one's native country; metropolitan territory, #5,176 [Add to Longdo]
[tǔ rǎng, ㄊㄨˇ ㄖㄤˇ, ] soil, #5,456 [Add to Longdo]
[guó tǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨˇ, / ] country's territory; national land, #6,149 [Add to Longdo]
[tǔ dòu, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ, ] potato, #6,543 [Add to Longdo]
[lǐng tǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄊㄨˇ, / ] territory, #7,323 [Add to Longdo]
混凝[hùn níng tǔ, ㄏㄨㄣˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄨˇ, ] concrete, #7,416 [Add to Longdo]
耳其[Tǔ ěr qí, ㄊㄨˇ ㄦˇ ㄑㄧˊ, ] Turkey, #7,487 [Add to Longdo]
[chū tǔ, ㄔㄨ ㄊㄨˇ, ] to dig up; to appear in an excavation; unearthed; to come up out of the ground, #12,053 [Add to Longdo]
[ní tǔ, ㄋㄧˊ ㄊㄨˇ, ] earth; soil; clay, #12,361 [Add to Longdo]
保持[shuǐ tǔ bǎo chí, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ ㄅㄠˇ ㄔˊ, ] soil conservation, #15,039 [Add to Longdo]
[tǔ fěi, ㄊㄨˇ ㄈㄟˇ, ] bandit, #15,899 [Add to Longdo]
[chén tǔ, ㄔㄣˊ ㄊㄨˇ, / ] dust, #17,443 [Add to Longdo]
[xī tǔ, ㄒㄧ ㄊㄨˇ, ] rare earth (chem.), #18,066 [Add to Longdo]
[běn tǔ huà, ㄅㄣˇ ㄊㄨˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to localize; localization, #19,445 [Add to Longdo]
[huáng tǔ, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄨˇ, / ] loess (yellow sandy soil typical of north China), #20,810 [Add to Longdo]
[jìng tǔ, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄨˇ, / ] (Buddhism) Pure Land, usually refers to Amitabha Buddha's Western Pure Land of Ultimate Bliss (Sukhavati in Sanskrit), #22,362 [Add to Longdo]
[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, ] building; construction; civil engineering, #24,081 [Add to Longdo]
重来[juǎn tǔ chóng lái, ㄐㄩㄢˇ ㄊㄨˇ ㄔㄨㄥˊ ㄌㄞˊ, / ] to make a stage comeback; lit. to return in a swirl of dust, #24,083 [Add to Longdo]
[Tǔ xīng, ㄊㄨˇ ㄒㄧㄥ, ] Saturn (planet), #24,731 [Add to Longdo]
[shuǐ tǔ, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ, ] water and soil; surface water; (by extension) natural environment; climate, #26,608 [Add to Longdo]
[dòng tǔ, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨˇ, / ] frozen earth; permafrost; tundra, #27,390 [Add to Longdo]
[tǔ zhù, ㄊㄨˇ ㄓㄨˋ, ] aboriginal, #27,492 [Add to Longdo]
[tǔ shēng tǔ zhǎng, ㄊㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄨˇ ㄓㄤˇ, / ] home grown; indigenous; native born and bred, #29,033 [Add to Longdo]
[tǔ háo, ㄊㄨˇ ㄏㄠˊ, ] local strong man; local nobility, #29,257 [Add to Longdo]
[tǔ chǎn, ㄊㄨˇ ㄔㄢˇ, / ] produced locally; local product (with distinctive native features), #29,833 [Add to Longdo]
[tǔ sī, ㄊㄨˇ ㄙ, ] system of appointing national minority hereditary headmen in the Yuan, Ming and Qing dynasties; toast, #30,108 [Add to Longdo]
[tuī tǔ jī, ㄊㄨㄟ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, / ] bulldozer, #30,940 [Add to Longdo]
[shā tǔ, ㄕㄚ ㄊㄨˇ, ] sandy soil, #31,011 [Add to Longdo]
豆泥[tǔ dòu ní, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ ㄋㄧˊ, ] mashed potato, #32,614 [Add to Longdo]
[gù tǔ, ㄍㄨˋ ㄊㄨˇ, ] native country; one's homeland, #33,456 [Add to Longdo]
人情[fēng tǔ rén qíng, ㄈㄥ ㄊㄨˇ ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] local conditions (human and environmental), #34,104 [Add to Longdo]
不服[shuǐ tǔ bù fú, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, ] not acclimatized, #35,425 [Add to Longdo]
[wò tǔ, ㄨㄛˋ ㄊㄨˇ, ] fertile land, #36,442 [Add to Longdo]
高原[huáng tǔ gāo yuán, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄨˇ ㄍㄠ ㄩㄢˊ, / ] loess plateau of northwest China, #37,290 [Add to Longdo]
库曼斯坦[Tǔ kù màn sī tǎn, ㄊㄨˇ ㄎㄨˋ ㄇㄢˋ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Turkmenistan, #37,628 [Add to Longdo]
家族[tǔ jiā zú, ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ, ] Tujia ethnic group of Hunan, #38,830 [Add to Longdo]
灰头[huī tóu tǔ liǎn, ㄏㄨㄟ ㄊㄡˊ ㄊㄨˇ ㄌㄧㄢˇ, / ] (phr) with one's head covered in dust, #42,558 [Add to Longdo]
[tǔ duī, ㄊㄨˇ ㄉㄨㄟ, ] mound, #45,026 [Add to Longdo]
[nián tǔ, ㄋㄧㄢˊ ㄊㄨˇ, ] clay; loam, #45,236 [Add to Longdo]
[péi tǔ, ㄆㄟˊ ㄊㄨˇ, ] to earth up, #48,785 [Add to Longdo]
崩瓦解[tǔ bēng wǎ jiě, ㄊㄨˇ ㄅㄥ ㄨㄚˇ ㄐㄧㄝˇ, ] to collapse; to fall apart, #49,434 [Add to Longdo]
[jiāng tǔ, ㄐㄧㄤ ㄊㄨˇ, ] territory, #51,015 [Add to Longdo]
[fèn tǔ, ㄈㄣˋ ㄊㄨˇ, / ] dung and dirt; muck, #52,094 [Add to Longdo]
[sōng tǔ, ㄙㄨㄥ ㄊㄨˇ, / ] to plow (loosen the soil), #54,044 [Add to Longdo]
卫六[tǔ wèi liù, ㄊㄨˇ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˋ, / ] Titan; Saturn's sixth moon, #54,898 [Add to Longdo]
[tǔ zhì, ㄊㄨˇ ㄓˋ, / ] locally manufactured, #55,417 [Add to Longdo]
[huáng tǔ dì, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄨˇ ㄉㄧˋ, / ] the yellow earth (of China), #55,661 [Add to Longdo]
著人[tǔ zhù rén, ㄊㄨˇ ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ, ] aboriginal, #56,078 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とち, tochi] (n) ที่ดิน, ดิน
地台帳[とちだいちょう, tochidaichou] (n) โฉนดที่ดิน
木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n) วิศวกรรมโยธา
[みやげ, miyage] (n) ของขวัญ, ของฝาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[おみやげ, omiyage] (n) ของฝาก
[つち, tsuchi] ดิน
[ねんど, nendo] (n) ดินเหนียว; (レンガ粘=อิฐดินเหนียว), See also: R. 煉瓦
足厳禁[どそくげんいん, dosokugen'in] (n) ถอดรองเท้าก่อนเข้า(บ้าน)
地台帳[どそくげんいん, tochi daichou] (n) กิน
家屋地税[かおくとちぜい, kaokutochizei] (n) ภาษีโรงเรือน
地局[とちきょく, tochikyoku] กรมที่ดิน
木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] วิศวกรรมโยธา
木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n) วิศวกรรมโยธา
木工学者[どぼくこうがくしゃ, dobokukougakusha] (n) วิศวกรโยธา
曜日[どようび, doyobi, doyoubi , doyobi] (n) วันเสาร์
[どようび, doyobi, sun tsuchi] (exp) ทุกตารางนิ้ว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[りょうど, ryoudo] TH: ดินแดนที่อยู่ในอาณัติการปกครอง  EN: dominion
[りょうど, ryoudo] TH: อาณาเขต  EN: territory

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
産(P);御[おみやげ, omiyage] (n) (pol) (See 産・みやげ) present; souvenir; (P) [Add to Longdo]
どて焼き;どて焼;手焼き;手焼[どてやき, doteyaki] (n) beef sinew stewed in miso and mirin [Add to Longdo]
ど真ん中;ど真中;真ん中(iK)[どまんなか, domannaka] (n,adj-no) (col) right in the center (centre) [Add to Longdo]
アメリカ国安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]
アルカリ類金属[アルカリどるいきんぞく, arukari doruikinzoku] (n) alkali earth metal [Add to Longdo]
時代[あづちじだい, aduchijidai] (n) (See 安桃山時代) Azuchi period (first half of the Azuchi-Momoyama period, 1568-1582 CE) [Add to Longdo]
桃山時代[あづちももやまじだい, aduchimomoyamajidai] (n) Azuchi-Momoyama period (approx. 1558-1600 CE) [Add to Longdo]
戦争[いとせんそう, itosensou] (n) Italo-Turkish War (1911-1912) [Add to Longdo]
永久凍[えいきゅうとうど, eikyuutoudo] (n) permafrost [Add to Longdo]
厭離穢[えんりえど;おんりえど, enriedo ; onriedo] (n) abhorrence of (living in) this impure world [Add to Longdo]
[おうど, oudo] (n) royal or imperial domain [Add to Longdo]
王道楽[おうどうらくど, oudourakudo] (n) Arcadia, presided over by a virtuous king [Add to Longdo]
[おうど;こうど, oudo ; koudo] (n) earth; yellow soil; yellow ochre; loess; hades [Add to Longdo]
[おうどいろ, oudoiro] (n) ocher [Add to Longdo]
沖積[ちゅうせきど, chuusekido] (n) alluvial soil [Add to Longdo]
下層[かそうど, kasoudo] (n) subsoil [Add to Longdo]
火山灰[かざんばいど, kazanbaido] (n) volcanic ash soil [Add to Longdo]
火山灰[かざんばいどじょう, kazanbaidojou] (n) volcanic ash soil [Add to Longdo]
火木[かもくど, kamokudo] (n) Tue-Thurs-Sat [Add to Longdo]
迦具[かぐつちのかみ, kagutsuchinokami] (n) (See 伊弉冉尊,伊弉諾尊,軻遇突智,火結神,火之夜芸速男神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
[かいど, kaido] (n) lump of earth [Add to Longdo]
海外領[かいがいりょうど, kaigairyoudo] (n) overseas territory; overseas possession [Add to Longdo]
[かいど;はいつち, kaido ; haitsuchi] (n) ashes and earth; poor volcanic soil [Add to Longdo]
[らくど, rakudo] (n) paradise [Add to Longdo]
重来;捲重来;けん重来[けんどじゅうらい;けんどちょうらい, kendojuurai ; kendochourai] (n) recouping one's strength for a renewed attack (on); making another attempt with redoubled efforts [Add to Longdo]
[かんど, kando] (n) China [Add to Longdo]
還暦俵入り[かんれきどひょういり, kanrekidohyouiri] (n) former sumo grand champion's 60th birthday ring-entering ceremony [Add to Longdo]
企業風[きぎょうふうど, kigyoufuudo] (n) corporate culture [Add to Longdo]
;稀(oK)[きど, kido] (n) rare earth [Add to Longdo]
[きどるい, kidorui] (n) {chem} rare earth [Add to Longdo]
類元素[きどるいげんそ, kidoruigenso] (n) rare earth elements [Add to Longdo]
気候風[きこうふうど, kikoufuudo] (n) climate and natural features (of a region) [Add to Longdo]
[きゃくど;かくど, kyakudo ; kakudo] (n) land which one visits; alien land; topsoil brought from another place to mix with the soil [Add to Longdo]
[きゅうど, kyuudo] (n) former property or territory [Add to Longdo]
[きょうど, kyoudo] (n) native place; birth-place; one's old home; (P) [Add to Longdo]
[きょうどあい, kyoudoai] (n) love for one's hometown [Add to Longdo]
玩具[きょうどがんぐ, kyoudogangu] (n) folk toy; traditional toy [Add to Longdo]
芸能[きょうどげいのう, kyoudogeinou] (n) folk entertainment [Add to Longdo]
[きょうどし, kyoudoshi] (n) local history [Add to Longdo]
小説[きょうどしょうせつ, kyoudoshousetsu] (n) local story [Add to Longdo]
[きょうどしょく, kyoudoshoku] (n) local color; local colour [Add to Longdo]
博物館[きょうどはくぶつかん, kyoudohakubutsukan] (n) folk museum [Add to Longdo]
文学[きょうどぶんがく, kyoudobungaku] (n) folk literature [Add to Longdo]
料理[きょうどりょうり, kyoudoryouri] (n) local cuisine [Add to Longdo]
極楽浄[ごくらくじょうど, gokurakujoudo] (n) {Buddh} (See 阿弥陀) Sukhavati (Amitabha's Pure Land) [Add to Longdo]
欣求浄[ごんぐじょうど, gongujoudo] (n) seeking rebirth in the Pure Land [Add to Longdo]
九品浄[くほんじょうど, kuhonjoudo] (n) (obsc) (See 極楽浄) Amitabha's Pure Land (composed of nine levels) [Add to Longdo]
[くど, kudo] (n) this painful world; magnesia [Add to Longdo]
珪藻[けいそうど, keisoudo] (n) diatomaceous soil [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How about going to the movies on Saturday?" "I'd like to do."曜日に映画を見に行くのはどうですか」「行きたいですね」
There used to be a bridge between two river banks.2つの手の間に、むかし橋がかかっていた。
For three hundred years they have farmed the surrounding land.300年間、彼らは周囲の地を耕作してきた。
Fifty years ago anyone could have bought the land.50年前だったら、だれでもその地を買えただろう。
You should turn in your paper by next Saturday.あなたは、来週の曜日までに論文を提出すべきです。
Did you go to Ming's party last Saturday?あなたは先週の曜日ミンのパーティーに行きましたか。
That island is American territory.あの島はアメリカの領です。
America is a large country and its people are mobile.アメリカは国が広く、人々はよく移動する。
Angola was once a Portuguese territory.アンゴラはかつてポルトガルの領だった。
We have some local wine.いくつかこの地のワインもございます。
We cannot finish it before Saturday at best.いくらうまくいっても曜日までには終わらない。
Amy worked in the yard last Saturday.エイミーは先週の曜日に庭で働きました。
Do you have enough time to buy enough things for souvenirs?産に十分なものを買うだけの十分な時間がありますか。
It is so nice of you to give me a present.産を頂いてご親切にどうも。
I will pick up a little something for you.産買って帰るね。
The sunny skies of Greece.ギリシャの陽光に満ちた風
The soil here is fertile.ここは地が肥沃である。
These presents are really bulky.このお産かさばるなぁ。
This supermarket delivers only on Saturday.このスーパーマーケットは曜日だけ配達する。
This house has a solid foundation.この家は台がしっかりしている。
The other day he bought a wallet made of kangaroo leather for me.この間はカンガルーの皮の財布を産に買ってきてくれた。
Is there a restaurant around here that serves local delicacies?この近辺で、美味しい郷料理を食べさせてくれるお店はありますか。
On Saturdays, we usually visit in this park.この公園は曜日に私達がよく訪れる場所です。
This earth is moist owing to the recent rain.このは最近の雨のために湿っている。
Nothing seems to grow in this soil.この壌では何も育たないように思われる。
The law forbids the building of any skyscraper on this land.この地に超高層ビルを建てることは法律が禁じている。
A part of this land is mine.この地の一部は私のものだ。
The climate here is generally mild.この地の気候は概して温暖だ。
The climate here does not agree with me.この地の空気は私の性に合わない。
This land yields a good crop of rice.この地はよく米ができる。
This land belongs to the Royal Family.この地は王室のものです。
This site is ideal for our house.この地は家を建てるのには最適である。
This land gives good crops.この地は作物がよく育つ。
This land is my property.この地は私の所有物だ。
Who owns this land?この地は誰が所有しているのですか。
This land belongs to Mr Ikeda.この地は池田氏の所有だ。
It's wasteful to leave the land lying idle.この地を遊ばせておくのはもったいない。
This is a little gift for you.これはお産です。
This is his eleventh hour.これは彼の壇場だ。
This is a little souvenir from Hokkaido.これは北海道からのお産です。
These are gifts for my friends.これは友人への産です。
Jim climbed out of the boat on to the bank.ジムは船から降りて手まで登って行った。
Jack and I agreed to work at the office on Saturdays by turns.ジャックと私は、曜日は交代でオフィスで働くことに同意した。
George was tricked into buying the land.ジョージは詐欺にかかってその地を買わされた。
Uncle George never visited us without some present.ジョージ叔父さんは、家へ来る時はきっと何かお産を持って来てくれました。
In other words, the attitude of the landowners whose property the line would cross; the desirability of making detours to serve other towns and villages or to connect with other railway lines.すなわち、その路線が通る地の所有者の意向、他の町や村の便宜をはかるために、あるいは他の路線との接続をはかるために迂回することのメリットなどである。
It has fertile soil where corn be grown.そこにはトウモロコシを栽培できる肥沃な地がある。
The longer I stayed there, the more I like the place.そこに居れば居るほどその地が好きになる。
Now, just let the clay slide between your fingers.そして粘を指の間で滑らせるの。
The supermarket is open all days except Sunday.そのスーパーマーケットは月曜から曜まで営業している。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つち, tsuchi] Erde, Boden, Grund [Add to Longdo]
のう[どのう, donou] Sandsack [Add to Longdo]
[どじん, dojin] Eingeborener, Ureinwohner [Add to Longdo]
[とさ, tosa] (Stadt und Provinz auf Shikoku) [Add to Longdo]
[どひょう, dohyou] Sandsack, -Ring, Sumoring [Add to Longdo]
[とち, tochi] Land, Boden [Add to Longdo]
[どべい, dobei] Lehmmauer [Add to Longdo]
[どかい, dokai] Erdscholle, Erdklumpen [Add to Longdo]
壇場[どたんば, dotanba] Schafott, letzter_Moment, entscheidender_Moment [Add to Longdo]
[どじょう, dojou] -Erde, -Boden [Add to Longdo]
[どよう, doyou] Samstag, Sonnabend [Add to Longdo]
曜日[どようび, doyoubi] Samstag, Sonnabend [Add to Longdo]
[どぼく, doboku] Bau [Add to Longdo]
砂崩れ[どしゃくずれ, doshakuzure] Erdrutsch [Add to Longdo]
砂降り[どしゃぶり, doshaburi] Regenguss, Platzregen [Add to Longdo]
[ねんど, nendo] -Lehm, -Ton [Add to Longdo]
[きょうど, kyoudo] Heimat [Add to Longdo]
小説[きょうどしょうせつ, kyoudoshousetsu] Heimatroman [Add to Longdo]
[りょうど, ryoudo] Territorium [Add to Longdo]
[ふうど, fuudo] geographische Eigenart, Klima [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top