ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*固*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -固-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[固, gù, ㄍㄨˋ] to solidify; strength
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] border, Rank: 893
[涸, hé, ㄏㄜˊ] tired, exhausted; dried up
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  固 [, ㄍㄨˋ]
Etymology: [ideographic] To run out 氵 of strength 固; 固 also provides the pronunciation, Rank: 3865
[锢, gù, ㄍㄨˋ] to run hot metal through a mold; to confine, to restrain, to stop
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  固 [, ㄍㄨˋ]
Etymology: [ideographic] To forge 固 metal 钅; 固 also provides the pronunciation, Rank: 3948
[崮, gù, ㄍㄨˋ] mesa, plateau
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  固 [, ㄍㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 5098
[痼, gù, ㄍㄨˋ] chronic disease; long-term passion
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  固 [, ㄍㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 5399
[鲴, gù, ㄍㄨˋ] fish guts
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  固 [, ㄍㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 6565
[個, gè, ㄍㄜˋ] this, that; single; measure word for individuals
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  固 [, ㄍㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] person
[錮, gù, ㄍㄨˋ] to run hot metal through a mold; to confine, to restrain, to stop
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  固 [, ㄍㄨˋ]
Etymology: [ideographic] To forge 固 metal 釒; 固 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gù dìng, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, ] fixed; set; regular, #1,892 [Add to Longdo]
[gǒng gù, ㄍㄨㄥˇ ㄍㄨˋ, / ] consolidate, #3,734 [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly, #5,887 [Add to Longdo]
[gù rán, ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ, ] admittedly (it's true that...), #7,922 [Add to Longdo]
[láo gù, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ, ] firm; secure, #9,598 [Add to Longdo]
[gù zhí, ㄍㄨˋ ㄓˊ, / ] persistent; stubborn, #10,346 [Add to Longdo]
[dǎn gù chún, ㄉㄢˇ ㄍㄨˋ ㄔㄨㄣˊ, / ] cholesterol, #10,363 [Add to Longdo]
[gù yǒu, ㄍㄨˋ ㄧㄡˇ, ] intrinsic to sth; inherent, #11,990 [Add to Longdo]
[níng gù, ㄋㄧㄥˊ ㄍㄨˋ, ] to freeze; to solidify; to congeal; fig. with rapt attention, #12,665 [Add to Longdo]
[gù tǐ, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] solid, #12,702 [Add to Longdo]
[jiā gù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨˋ, ] to reinforce (a structure); to strengthen, #13,201 [Add to Longdo]
[jiān gù, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ, / ] firm; firmly; hard; stable, #13,682 [Add to Longdo]
[wěn gù, ㄨㄣˇ ㄍㄨˋ, / ] stable, #13,711 [Add to Longdo]
[wán gù, ㄨㄢˊ ㄍㄨˋ, / ] stubborn; obstinate, #16,376 [Add to Longdo]
[gù shǒu, ㄍㄨˋ ㄕㄡˇ, ] adhere, #23,355 [Add to Longdo]
根深蒂[gēn shēn dì gù, ㄍㄣ ㄕㄣ ㄉㄧˋ ㄍㄨˋ, ] deep-rooted (problem etc), #23,664 [Add to Longdo]
[gù tài, ㄍㄨˋ ㄊㄞˋ, / ] (phys.) solid state, #27,998 [Add to Longdo]
[lèi gù chún, ㄌㄟˋ ㄍㄨˋ ㄔㄨㄣˊ, / ] steroid, #31,222 [Add to Longdo]
[gù jiàn, ㄍㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] firmware, #35,507 [Add to Longdo]
[quán gù tóng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, ] aldosterone, #52,446 [Add to Longdo]
[Gù shǐ, ㄍㄨˋ ㄕˇ, ] Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan, #67,367 [Add to Longdo]
[Gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, ] Guyuan city and prefecture in Ningxia, #68,317 [Add to Longdo]
原市[Gù yuán shì, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ ㄕˋ, ] Guyuan city in Ningxia, #71,562 [Add to Longdo]
始县[Gù shǐ xiàn, ㄍㄨˋ ㄕˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan, #88,041 [Add to Longdo]
[Bān Gù, ㄅㄢ ㄍㄨˋ, ] Ban Gu (32-92), Eastern Han dynasty historian, wrote the Dynastic History of Western Han 漢書|汉书, #92,948 [Add to Longdo]
[jiān gù xìng, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] firmness, #98,759 [Add to Longdo]
[Chéng gù, ㄔㄥˊ ㄍㄨˋ, ] (N) Chenggu (place in Shaanxi), #110,965 [Add to Longdo]
[Gù zhèn, ㄍㄨˋ ㄓㄣˋ, / ] (N) Guzhen (place in Anhui), #111,310 [Add to Longdo]
[níng gù diǎn, ㄋㄧㄥˊ ㄍㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] freezing point, #123,675 [Add to Longdo]
安县[Gù ān xiàn, ㄍㄨˋ ㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] Guan county in Beijing, #127,788 [Add to Longdo]
原地区[Gù yuán dì qū, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Guyuan prefecture in Ningxia, #179,668 [Add to Longdo]
[Gù yáng, ㄍㄨˋ ㄧㄤˊ, / ] (N) Guyang (place in Inner Mongolia), #182,441 [Add to Longdo]
肃南裕族自治县[Sù nán Yù gù zú zì zhì xiàn, ㄙㄨˋ ㄋㄢˊ ㄩˋ ㄍㄨˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Su'nan Yuguzu autonomous county in Gansu, #269,805 [Add to Longdo]
深闭[shēn bì gù jù, ㄕㄣ ㄅㄧˋ ㄍㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] deep, closed and refusing (成语 saw); obstinate; stubborn and perverse, #571,851 [Add to Longdo]
枝荣[běn gù zhī róng, ㄅㄣˇ ㄍㄨˋ ㄓ ㄖㄨㄥˊ, / ] when the root is firm; the branches flourish, #752,004 [Add to Longdo]
使[shǐ gù dìng, ㄕˇ ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, 使] rivet; make firm [Add to Longdo]
[Bó gù, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ, ] Pegu city in south Myanmar (Burma) [Add to Longdo]
山脉[Bó gù shān mài, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Pegu Yoma (mountain range) of south central Myanmar (Burma), separating Irrawaddy and Sittang basins [Add to Longdo]
[Bó gù hé, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ ㄏㄜˊ, ] Pegu river of south central Myanmar (Burma) [Add to Longdo]
合成类[hé chéng lèi gù chún, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄌㄟˋ ㄍㄨˋ ㄔㄨㄣˊ, / ] anabolic steroids [Add to Longdo]
定收入[gù dìng shōu rù, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, ] fixed income [Add to Longdo]
定虚拟连接[gù dìng xū nǐ lián jiē, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] Permanent Virtual Connection; PVC [Add to Longdo]
定资产[gù dìng zī chǎn, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄔㄢˇ, / ] fixed assets [Add to Longdo]
定点[gù dìng diǎn, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] fixed point; calibration point [Add to Longdo]
形物[gù xíng wù, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄨˋ, ] solid particles in liquid [Add to Longdo]
体溶体[gù tǐ róng tǐ, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ ㄖㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] solid solution [Add to Longdo]
体热容激光器[gù tǐ rè róng jī guāng qì, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ ㄖㄜˋ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ, / ] solid state hot condensed laser (SSHCL) [Add to Longdo]
[Lěi gù, ㄌㄟˇ ㄍㄨˋ, / ] Loi-kaw, capital of Kaya state, Myanmar [Add to Longdo]
抗核加[kàng hé jiā gù, ㄎㄤˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨˋ, ] nuclear hardening [Add to Longdo]
泰卢[Tài Lú gù yǔ, ㄊㄞˋ ㄌㄨˊ ㄍㄨˋ ㄩˇ, / ] Telegu, the official language of Andhra Pradesh, India [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
定費[こていひ, koteihi] ต้นทุนคงที่
定資産[こていしさん, koteishisan] สินทรัพย์ถาวร
無形定資産[むけいこていしさん, mukeikoteishisan] สินทรัพย์ไม่มีรูปร่าง
有形定資産[ゆうけいこていしさん, yuukeikoteishisan] สินทรัพย์มีตัวตน
[こてい, kotei] (n) คงที่, ตรึงอยู่กับที่, ยึดไว้ไม่ไห้ขยับเขยื้อน
[ぎょうこてん, gyoukoten] (n) จุดเยือกแข็ง, See also: R. freezing point
[がんこ, ganko] (n) ความหัวแข็ง, ความดื้อรั้น, ความดันทุรัง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
まる[かたまる, katamaru] TH: แข็งขึ้น  EN: (vi) to harden
まる[かたまる, katamaru] TH: กำหนดแน่นอน  EN: to become certain
める[かためる, katameru] TH: ทำให้แข็ง  EN: to harden (vt)
める[かためる, katameru] TH: ตั้งใจให้แน่วแน่  EN: to fortify

Japanese-English: EDICT Dictionary
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]
ガラス[ガラスこか, garasu koka] (n) vitrification [Add to Longdo]
ジョブ有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] (n) {comp} job private area [Add to Longdo]
ファイル有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] (n) {comp} fixed file attributes [Add to Longdo]
ブアン[ブアンこてい, buan kotei] (n) (sometimes ボワン) Bouin fixation [Add to Longdo]
ブアン定液[ブアンこていえき, buan koteieki] (n) Bouin's solution; Bouin's fluid; Bouin's fixative [Add to Longdo]
プログラム定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] (n) {comp} nonprogrammable calculator [Add to Longdo]
ポリシーに[ポリシーにこしつ, porishi-nikoshitsu] (n) adherence to a policy [Add to Longdo]
[あんこ, anko] (adj-na,n) secure; solid; stable [Add to Longdo]
地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse [Add to Longdo]
意志堅[いしけんご, ishikengo] (n,adj-na) strong determination; strong-willed; having strong will power; firmness of purpose [Add to Longdo]
雨降って地まる[あめふってじかたまる, amefuttejikatamaru] (exp) (id) adversity strengthens the foundations [Add to Longdo]
嘘でめる;嘘でかためる[うそでかためる, usodekatameru] (v1) to fabricate a web of lies [Add to Longdo]
押しめる;押しかためる[おしかためる, oshikatameru] (v1) to press together [Add to Longdo]
横四方[よこしほうがため, yokoshihougatame] (n) {MA} yoko-shiho-gatame (judo hold in which the opponent's shoulders and hips are pinned) [Add to Longdo]
塊(P);まり;塊まり[かたまり, katamari] (n) lump; mass; bundle; clump; clod; cluster; (P) [Add to Longdo]
(P);確乎(P)[かっこ, kakko] (adj-t,adv-to) firm; unshakeable; resolute; (P) [Add to Longdo]
不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
[かんこ, kanko] (n,vs) dry and harden [Add to Longdo]
まる[ひかたまる, hikatamaru] (v5r) to dry and harden [Add to Longdo]
干しめる[ほしかためる, hoshikatameru] (v1,vt) to dry until stiff [Add to Longdo]
簡明強[かんめいきょうこ, kanmeikyouko] (n) plain and sturdy [Add to Longdo]
[がんこ, ganko] (adj-na,n) stubbornness; obstinacy; (P) [Add to Longdo]
一徹[がんこいってつ, gankoittetsu] (n,adj-na) stubborn; obstinate; sticking to one's views or decisions [Add to Longdo]
[がんこもの, gankomono] (n) stubborn person; bonehead; bullethead; pig-headed person [Add to Longdo]
親父[がんこおやじ, gankooyaji] (n) stubborn (obstinate) father; pig-headed old man [Add to Longdo]
頑迷[がんめいころう, ganmeikorou] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
(P);鞏[きょうこ, kyouko] (adj-na,n) firmness; stability; security; strength; (P) [Add to Longdo]
強情頑[ごうじょうがんこ, goujouganko] (n,adj-na) headstrong; obstinate; bullheaded [Add to Longdo]
凝りまる[こりかたまる, korikatamaru] (v5r,vi) to coagulate; to curdle; to clot; to be fanatical [Add to Longdo]
[ぎょうこ, gyouko] (n,vs) coagulation; freezing; solidification; (P) [Add to Longdo]
まり[こりかたまり, korikatamari] (n) coagulation; clot; enthusiast; fanatic [Add to Longdo]
[ぎょうこてん, gyoukoten] (n) hardening point; freezing point; congealing point [Add to Longdo]
(P);禁錮[きんこ, kinko] (n,vs) imprisonment; confinement; (P) [Add to Longdo]
刑;禁錮刑[きんこけい, kinkokei] (n) (penalty of) imprisonment [Add to Longdo]
金剛堅[こんごうけんご, kongoukengo] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine [Add to Longdo]
[けいご, keigo] (n,vs) (1) watching (esp. during an emergency); being on alert; (n) (2) guard; watchmen [Add to Longdo]
決意が[けついがかたい, ketsuigakatai] (exp,adj-i) firmly determined [Add to Longdo]
決心をめる[けっしんをかためる, kesshinwokatameru] (exp,v1) to make a firm resolution [Add to Longdo]
血液凝[けつえきぎょうこ, ketsuekigyouko] (adj-na,adj-no) blood clotting; blood coagulation; coagulation; coagulant [Add to Longdo]
堅さ(P);さ(P);硬さ(P)[かたさ, katasa] (n) firmness; hardness; stiffness; honesty; (P) [Add to Longdo]
堅苦しい;苦しい(iK)[かたくるしい;かたぐるしい(ik), katakurushii ; katagurushii (ik)] (adj-i) formal; strict; ceremonious; stiff [Add to Longdo]
[けんご, kengo] (adj-na,n) solid; strong; firm; (P) [Add to Longdo]
堅焼き;焼き[かたやき, katayaki] (adj-no) hard-baked; hard [Add to Longdo]
堅太り;太り[かたぶとり, katabutori] (adj-na,n) solidly built person [Add to Longdo]
堅牢堅[けんろうけんご, kenroukengo] (n,adj-na) firm and solid; stout and durable [Add to Longdo]
[げんこ, genko] (n) fist [Add to Longdo]
元より(P);より;素より[もとより, motoyori] (adv) (1) from the beginning; from the first; all along; originally; (2) of course; (P) [Add to Longdo]
いカラー[かたいカラー, katai kara-] (n) stiff collar [Add to Longdo]
い握り[かたいにぎり, katainigiri] (n) tight grip [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Iron is hard.鉄はい。
Argh! My computer froze up again.あ、またコンピューターがまっちゃったよ。
I absolutely will not speak to that fellow again!あいつとは断2度と口をきかんぞ。 [M]
You're so set in your ways!あなたって本当に頑ね。
You should not stick to your opinion.あなたは自分の意見に執すべきではない。
Eventually I'd like to settle down and have a family, but not yet.いずれどこかに落ち着いて身をめるつもりだが、まだまだだ。
Every company has a firm business plan.いずれの会社にも確たる事業計画がある。
We've been through a rough patch but I hope it will have made us stronger.いろいろトラブルもあったけど、雨降って地まるってことになってほしいね。
To make a web, it starts by making a frame of this silk and fastening it to hard objects, such as trees or fences.クモの巣を作るには、このきぬの枠を作り、それを木や垣根のようない物体に定させることから始める。
Do you think this jelly's firm enough to eat yet?このジェリーはもう食べられるくらいにくなっています。
This steak is as tough as shoe leather.このステーキは靴の皮と同じ位い。
This table is shaky. Make it stay firm.このテーブルはがたつく。しっかり定させてくれ。
This lid is so tight I can't open it.このふたはくて取れない。
The experiment confirmed his theory.この実験で彼の学説はいっそう強なものになった。
The meat is tough.この肉はいですね。
The common state of this matter is solid.この物質の普通の状態は体である。
This is the ideology to which my speech is written.これが私の執しているイデオロギーだ。
Jim persists in his opinion.ジムは自分の意見に執している。
Mr Johnson insists on his theory.ジョンソン氏は、かれの理論に執しています。
The cement will set in a couple of hours.セメントは2、3時間でまる。
Jelly sets as it cools.ゼリーは冷えるとくなる。
The devout Christian persists in his belief.そのキリスト教徒は自分の信念を断として貫く。
The successful concert tour established her reputation as a singer.そのコンサート旅行が成功したので彼女の歌手としての名声はまった。
We had better do away with such a fixed idea.そのような定観念は捨てたほうがいいでしょう。
The devout Christian persists in his belief.その敬虔なキリスト教徒は自分の信念を断として貫く。
The defenses of the city are strong.その市の防御は堅だ。
The lady persisted in wearing that old-fashioned shirt.その女性はあんな時代遅れのシャツを着ることに執した。
The devout Christian persists in his belief.その信心深いキリスト教徒は自分の信念を断として貫く。
The device is attached fast to the ceiling.その装置は天井にしっかりと定されている。
It's your stereotyping.それは君の定観念だよ。 [M]
The problems are inherent in this system.その問題はこのシステムに有のものだ。
That is a custom proper to Japan.それは日本有の習慣だ。
He gripped the tennis racket tightly.テニスのラケットをく握った。
Please don't stand on ceremony.どうぞくならないで下さい。
Mary is too stubborn to apologize.メアリーはとても頑で謝ることを知らない。
It's high time you got married and settled down.もう身をめて落ち着いてもいいころだよ。
I have a firm belief in his innocent.わたしは彼の無実をく信じている。
The doctor's warning stiffened my resolve to stop drinking.医師の警告で禁酒の決意がくなった。
Feathers are peculiar to birds.羽は鳥に有のものだ。
After a storm comes a calm. [Proverb]雨降って地まる。 [Proverb]
A cloud is a mass of vapor.雲は蒸気のまりである。
A house is built on top of a solid foundation of cement.家は堅なセメントの基盤の上に建てられる。
Our plans are not yet concrete.我々の計画はまだまってない。
We should stick to our plan.我々は我々の計画に執するべきだ。
The sea ice is highly variable - frozen solid during cold, calm weather and broken up in large areas of open water during storms.海の氷はきわめて変わりやすい−−寒く風のない天候のときはく凍っているが、嵐のときは外洋の広い水域で割れてしまう。
The hierarchy of rank has long been fixed.階級組織は長い間定されてきた。
The bureaucrats maintain solid ties with the gigantic corporations.官僚達は大企業との強な関係を維持している。
I've got my stubbornness from my father.なのは父ゆずりだ。
You must not be stubborn and should be friendly.にならず、人と仲良くすることです。
If it becomes stubborn indeed it stands alone.になればなるほど孤立するよ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブ有領域[ジョブこゆうりょういき, jobu koyuuryouiki] job private area [Add to Longdo]
ファイル有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes [Add to Longdo]
プログラム定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] nonprogrammable calculator [Add to Longdo]
[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter [Add to Longdo]
定ディスクドライブ[こていディスクドライブ, kotei deisukudoraibu] fixed disk drive [Add to Longdo]
定ディスク装置[こていディスクそうち, kotei deisuku souchi] immovable disk unit [Add to Longdo]
定ビットレート[こていビットレート, kotei bittore-to] constant bit rate (CBR) [Add to Longdo]
定ヘッド[こていヘッド, kotei heddo] fixed head [Add to Longdo]
定ヘッド式ディスク[こていヘッドしきディスク, kotei heddo shiki deisuku] fixed-head disk [Add to Longdo]
定関数発生器[こていかんすうはっせいき, koteikansuuhasseiki] fixed function generator [Add to Longdo]
定基数記数法[こていきすうきすうほう, koteikisuukisuuhou] fixed radix (numeration) system, fixed radix notation [Add to Longdo]
定基数表記法[こていきすうひょうきほう, koteikisuuhyoukihou] fixed radix (numeration) system, fixed radix notation [Add to Longdo]
定記憶装置[こていきおくそうち, koteikiokusouchi] read-only memory, ROM (abbr.) [Add to Longdo]
定字送り[こていじおくり, koteijiokuri] constant spacing [Add to Longdo]
定字送り幅[こていじおくりはば, koteijiokurihaba] character spacing [Add to Longdo]
定小数点レジスタ[こていしょうすうてんレジスタ, koteishousuuten rejisuta] fixed-point register [Add to Longdo]
定小数点演算[こていしょうすうてんえんざん, koteishousuuten'enzan] fixed-point arithmetic [Add to Longdo]
定小数点数[こていしょうすうてんすう, koteishousuutensuu] fixed point data [Add to Longdo]
定小数点表示法[こていしょうすうてんひょうじほう, koteishousuutenhyoujihou] fixed-point representation system [Add to Longdo]
定小数点方式[こていしょうすうてんほうしき, koteishousuutenhoushiki] fixed decimal mode [Add to Longdo]
定接続[こていせつぞく, koteisetsuzoku] permanent connection, fixed connection [Add to Longdo]
定属性[こていぞくせい, koteizokusei] fixed attribute [Add to Longdo]
定長[こていちょう, koteichou] fixed-length (a-no) [Add to Longdo]
定長セル[こていちょうセル, koteichou seru] fixed length cell [Add to Longdo]
定長パケット[こていちょうパケット, koteichou paketto] fixed length packet [Add to Longdo]
定長レコード[こていちょうレコード, koteichou reko-do] fixed length record [Add to Longdo]
定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone [Add to Longdo]
定媒体[こていばいたい, koteibaitai] fixed media [Add to Longdo]
[こゆう, koyuu] native [Add to Longdo]
有の大小順序[こゆうのだいしょうじゅんじょ, koyuunodaishoujunjo] native collating sequence [Add to Longdo]
有色[こゆうしょく, koyuushoku] intrinsic colour [Add to Longdo]
有色データ[こゆうしょくデータ, koyuushoku de-ta] intrinsic colour data [Add to Longdo]
有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token [Add to Longdo]
有文字集合[こゆうもじしゅうごう, koyuumojishuugou] native character set [Add to Longdo]
相手定接続[あいてこていせつぞく, aitekoteisetsuzoku] permanent virtual connection (PVC) [Add to Longdo]
相手先定接続[あいてさきこていせつぞく, aitesakikoteisetsuzoku] Permanent Virtual Circuit, PVC [Add to Longdo]
文化圏有動作[ぶんかけんこゆうどうさ, bunkakenkoyuudousa] locale-specific behavior [Add to Longdo]
有関数[こゆうかんすう, koyuukansuu] eigenfunction [Add to Longdo]
有値[こゆうち, koyuuchi] eigenvalue [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎょうこ, gyouko] Erstarrung, das_Festwerden, das_Gefrieren [Add to Longdo]
まる[かたまる, katamaru] hart_machen, hart_werden [Add to Longdo]
める[かためる, katameru] hart_machen, hart_werden [Add to Longdo]
[こたい, kotai] fester_Koerper [Add to Longdo]
[こしつ, koshitsu] bestehen (auf), beharren, festhalten [Add to Longdo]
[こてい, kotei] Festlegung, Festsetzung, Fest- [Add to Longdo]
[こゆう, koyuu] -eigen, charakteristisch [Add to Longdo]
[けんご, kengo] -stark, solide, -fest [Add to Longdo]
[きょうこ, kyouko] -fest, -stark, -sicher [Add to Longdo]
[がんこ, ganko] hartnaeckig, starrsinnig, eigensinnig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top