ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*因*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -因-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[因, yīn, ㄧㄣ] cause, reason; by; because
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: -, Rank: 96
[恩, ēn, ] kindness, mercy, charity
Radical: , Decomposition:   因 [yīn, ㄧㄣ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 888
[烟, yān, ㄧㄢ] smoke, soot; opium; tobacco, cigarettes
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  因 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 967
[姻, yīn, ㄧㄣ] relatives by marriage
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  因 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 related by 因 marriage, Rank: 2007
[咽, yàn, ㄧㄢˋ] throat; pharynx
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  因 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 2031
[茵, yīn, ㄧㄣ] mattress, cushion; wormwood, Skimmia japon
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  因 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 2765
[胭, yān, ㄧㄢ] cosmetics, rouge
Radical: , Decomposition:     因 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 4247
[氤, yīn, ㄧㄣ] fog, mist
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  因 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 4841
[洇, yīn, ㄧㄣ] to soak; to blot, to splotch
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  因 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 6225
[铟, yīn, ㄧㄣ] indium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  因 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6619

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn wèi, ㄧㄣ ㄨㄟˋ, / ] because; owing to; on account of, #112 [Add to Longdo]
[yīn cǐ, ㄧㄣ ㄘˇ, ] thus; consequently; as a result, #281 [Add to Longdo]
[yīn, ㄧㄣ, ] cause; reason; because, #325 [Add to Longdo]
[yuán yīn, ㄩㄢˊ ㄧㄣ, ] cause; origin; root cause; reason, #452 [Add to Longdo]
[yīn sù, ㄧㄣ ㄙㄨˋ, ] element; factor, #793 [Add to Longdo]
[yīn ér, ㄧㄣ ㄦˊ, ] therefore; as a result; thus; and as a result, ..., #2,577 [Add to Longdo]
[jī yīn, ㄐㄧ ㄧㄣ, ] gene, #2,693 [Add to Longdo]
[yīn zǐ, ㄧㄣ ㄗˇ, ] factor, #4,936 [Add to Longdo]
[bìng yīn, ㄅㄧㄥˋ ㄧㄣ, ] cause of disease; pathogen, #10,280 [Add to Longdo]
转基[zhuǎn jī yīn, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧ ㄧㄣ, / ] genetic modification, #12,061 [Add to Longdo]
地制宜[yīn dì zhì yí, ㄧㄣ ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄧˊ, ] (成语 saw) to use methods in line with local circumstances, #13,456 [Add to Longdo]
[sǐ yīn, ㄙˇ ㄧㄣ, ] cause of death, #14,835 [Add to Longdo]
斯坦[Ài yīn sī tǎn, ㄞˋ ㄧㄣ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Albert Einstein (1879-1955), famous Austrian physicist, #16,941 [Add to Longdo]
[jī yīn zǔ, ㄐㄧ ㄧㄣ ㄗㄨˇ, / ] genome, #16,953 [Add to Longdo]
[qǐ yīn, ㄑㄧˇ ㄧㄣ, ] cause; a factor (leading to an effect), #18,244 [Add to Longdo]
[yīn guǒ, ㄧㄣ ㄍㄨㄛˇ, ] karma; cause and effect, #18,494 [Add to Longdo]
特网[yīn tè wǎng, ㄧㄣ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ, / ] Internet, #18,708 [Add to Longdo]
海洛[hǎi luò yīn, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄛˋ ㄧㄣ, ] heroin, #18,871 [Add to Longdo]
[chéng yīn, ㄔㄥˊ ㄧㄣ, ] cause; factor, #19,176 [Add to Longdo]
[yòu yīn, ㄧㄡˋ ㄧㄣ, / ] cause (esp. of an illness); incentive; inducement, #20,017 [Add to Longdo]
[jī yīn xíng, ㄐㄧ ㄧㄣ ㄒㄧㄥˊ, ] genotype, #26,416 [Add to Longdo]
[dòng yīn, ㄉㄨㄥˋ ㄧㄣ, / ] motivation; moving force; underlying force; agent, #26,866 [Add to Longdo]
咖啡[kā fēi yīn, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄧㄣ, ] caffeine, #28,273 [Add to Longdo]
人而异[yīn rén ér yì, ㄧㄣ ㄖㄣˊ ㄦˊ ㄧˋ, / ] varying from person to person (成语 saw); different for each individual, #28,543 [Add to Longdo]
工程[jī yīn gōng chéng, ㄐㄧ ㄧㄣ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] genetic engineering, #28,617 [Add to Longdo]
[yīn yuán, ㄧㄣ ㄩㄢˊ, / ] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect, #33,445 [Add to Longdo]
势利导[yīn shì lì dǎo, ㄧㄣ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄉㄠˇ, / ] to take advantage of the new situation (成语 saw); to make the best of new opportunities, #36,136 [Add to Longdo]
可卡[kě kǎ yīn, ㄎㄜˇ ㄎㄚˇ ㄧㄣ, ] cocaine, #38,970 [Add to Longdo]
材施教[yīn cái shī jiào, ㄧㄣ ㄘㄞˊ ㄕ ㄐㄧㄠˋ, ] (成语 saw) to teach in line with the student's ability, #39,235 [Add to Longdo]
[yīn shù, ㄧㄣ ㄕㄨˋ, / ] factor (of an integer); divisor, #45,850 [Add to Longdo]
普鲁卡[pǔ lǔ kǎ yīn, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄎㄚˇ ㄧㄣ, / ] Procaine (nerve blocking agent), #52,495 [Add to Longdo]
循守旧[yīn xún shǒu jiù, ㄧㄣ ㄒㄩㄣˊ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ, / ] (成语 saw) to continue in the same old rut; diehard conservative attitudes, #53,525 [Add to Longdo]
祸得福[yīn huò dé fú, ㄧㄣ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄈㄨˊ, / ] to profit from a disaster (成语 saw); some good comes out of a setback; It's an ill wind that blows nobody any good., #58,646 [Add to Longdo]
陋就简[yīn lòu jiù jiǎn, ㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˇ, / ] crude but simple methods (成语 saw); use whatever methods you can; to do things simply and thriftily; It's not pretty but it works., #59,186 [Add to Longdo]
噎废食[yīn yē fèi shí, ㄧㄣ ㄧㄝ ㄈㄟˋ ㄕˊ, / ] lit. not eating for fear of choking (成语 saw); fig. to cut off one's nose to spite one's face; to avoid sth essential because of a slight risk, #59,530 [Add to Longdo]
[yīn xún, ㄧㄣ ㄒㄩㄣˊ, ] to continue the same old routine; to carry on just as before; to procrastinate, #59,588 [Add to Longdo]
互为[hù wéi yīn guǒ, ㄏㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧㄣ ㄍㄨㄛˇ, / ] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent, #61,527 [Add to Longdo]
[Miǎn yīn zhōu, ㄇㄧㄢˇ ㄧㄣ ㄓㄡ, / ] Maine, US state, #74,001 [Add to Longdo]
[yīn xí, ㄧㄣ ㄒㄧˊ, / ] to follow old patterns; to imitate existing models; to continue along the same lines, #75,858 [Add to Longdo]
时制宜[yīn shí zhì yí, ㄧㄣ ㄕˊ ㄓˋ ㄧˊ, / ] (成语 saw) to use methods appropriate to the current situation, #87,735 [Add to Longdo]
克莱[Kè lái yīn, ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ ㄧㄣ, / ] Klein or Kline (name); Felix Klein (1849-1925), German mathematician), #102,322 [Add to Longdo]
[yīn shì, ㄧㄣ ㄕˋ, ] factor; divisor (of a math. expression), #111,160 [Add to Longdo]
斯坦[Sī tǎn yīn, ㄙ ㄊㄢˇ ㄧㄣ, ] Stein (name); Marc Aurel Stein (1862-1943), British adventurer and archeologist who explorer Xinjiang in early 20th century, #114,964 [Add to Longdo]
斯布鲁克[Yīn sī bù lǔ kè, ㄧㄣ ㄙ ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ, / ] Innsbruck, #119,830 [Add to Longdo]
[dá yīn, ㄉㄚˊ ㄧㄣ, / ] dyne, #122,956 [Add to Longdo]
式分解[yīn shì fēn jiě, ㄧㄣ ㄕˋ ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, ] factorization, #125,205 [Add to Longdo]
[Miǎn yīn, ㄇㄧㄢˇ ㄧㄣ, / ] Maine, #138,011 [Add to Longdo]
陈陈相[chén chén xiāng yīn, ㄔㄣˊ ㄔㄣˊ ㄒㄧㄤ ㄧㄣ, / ] to follow a set routine, #151,056 [Add to Longdo]
[yuǎn yīn, ㄩㄢˇ ㄧㄣ, / ] indirect cause; remote cause, #157,645 [Add to Longdo]
纽特[Yīn niǔ tè, ㄧㄣ ㄋㄧㄡˇ ㄊㄜˋ, / ] Inuit (politically correct term for Eskimo 愛斯基摩人|爱斯基摩人), #161,530 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
って[よって, yotte] เพราะว่า, โดย, ด้วย, เหตุว่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
特性要[とくせいよういんず, tokuseiyouinzu] (n) แผนภูมิก้างปลา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[げんいん, gen'in] TH: สาเหตุ  EN: cause
[げんいん, gen'in] TH: ที่มา  EN: origin
[げんいん, gen'in] TH: มูลเหตุ  EN: source
みに[ちなみに, chinamini] TH: แถมอีกหน่อย  EN: in this connection
みに[ちなみに, chinamini] TH: ไหน ๆ ก็พูดแล้ว  EN: incidently
みに[ちなみに, chinamini] TH: แล้วก็  EN: by the way

Japanese-English: EDICT Dictionary
Rh[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor) [Add to Longdo]
に依る;にる;に拠る[による, niyoru] (exp,v5r) (uk) by means of; due to; because of; according to [Add to Longdo]
って;に依って[によって, niyotte] (exp) (uk) according to; by (means of); due to; because of [Add to Longdo]
り;に依り[により, niyori] (exp) (uk) (See によって) according to; by (means of); due to; because of [Add to Longdo]
んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See む) named after; associated with; connected with [Add to Longdo]
に拠れば;に依れば;にれば[によれば, niyoreba] (exp) (uk) (See にって) according to (quotation) [Add to Longdo]
よって来たる;よって来る;って来る;由って来る;って来たる[よってきたる, yottekitaru] (exp,adj-f) (uk) originating; causing; beginning [Add to Longdo]
ブロック化[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] (n) {comp} blocking factor [Add to Longdo]
マクロファージ遊走阻止[マクロファージゆうそうそしいんし, makurofa-ji yuusousoshiinshi] (n) macrophage migration inhibitory factor; MMIF [Add to Longdo]
[あくいん, akuin] (n) root of evil [Add to Longdo]
悪果[あくいんあっか, akuin'akka] (n) sowing and reaping evil [Add to Longdo]
[あくいんねん, akuinnen] (n) evil destiny [Add to Longdo]
謂れ[いわれいんねん, iwareinnen] (n) origin; history [Add to Longdo]
遺伝[いでんいんし, iden'inshi] (n) (See 遺伝子・1) gene; genetic factor; genetic element [Add to Longdo]
遺伝子組替え[いでんいんしくみかえ, iden'inshikumikae] (n) recombinant gene splicing [Add to Longdo]
[いちいん, ichiin] (n) cause; (P) [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P) [Add to Longdo]
って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of [Add to Longdo]
となり果となる[いんとなりかとなる, intonarikatonaru] (exp) to constitute the cause and effect [Add to Longdo]
みに[ちなみに, chinamini] (conj) (uk) by the way; in this connection; incidentally; in passing [Add to Longdo]
[ちなむ, chinamu] (v5m,vi) (See にんで) to be associated (with); to be connected (with) [Add to Longdo]
りけり[よりけり, yorikeri] (prt) (uk) depends on [Add to Longdo]
りて;依りて;仍りて[よりて, yorite] (conj) (arch) (See って) as such; for that reason; therefore; consequently [Add to Longdo]
る(P);拠る(P);依る;由る[よる, yoru] (v5r,vi) (1) (uk) (esp. 依る;拠る) to be due to; to be caused by; (2) (esp. 依る) to depend on; to turn on; (3) (esp. る;由る) to be based on; to come from; (P) [Add to Longdo]
をなす;を成す[いんをなす, inwonasu] (exp,v5s) to give rise to; to cause [Add to Longdo]
[いんねん(P);いんえん, innen (P); in'en] (n) (1) {Buddh} hetu and prataya (direct causes and indirect conditions, which underlie the actions of all things); (2) fate; destiny; (3) connection; origin; (4) pretext; (P) [Add to Longdo]
縁をつける;縁を付ける[いんねんをつける, innenwotsukeru] (exp,v1) to invent a pretext for a quarrel; to pick a fight [Add to Longdo]
[いんが, inga] (adj-na,n,adj-no) cause and effect; karma; fate; (P) [Add to Longdo]
果を含める[いんがをふくめる, ingawofukumeru] (exp,v1) to persuade someone to accept the inevitable [Add to Longdo]
[いんがいんねん, ingainnen] (n) cause and effect; karma; retribution; an evil cause producing an evil effect [Add to Longdo]
果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior [Add to Longdo]
果関係[いんがかんけい, ingakankei] (n,adj-no) consequence; causal relationship; nexus [Add to Longdo]
果者[いんがもの, ingamono] (n) unlucky person [Add to Longdo]
果性[いんがせい, ingasei] (n) causality [Add to Longdo]
果法則[いんがほうそく, ingahousoku] (n) law of causality [Add to Longdo]
果律[いんがりつ, ingaritsu] (n) law of cause and effect; principle of causality [Add to Longdo]
果覿面[いんがてきめん, ingatekimen] (n) the swiftness of retributive justice [Add to Longdo]
[いんごう, ingou] (adj-na,n) heartless; cruel; causes and actions; results of actions in previous life [Add to Longdo]
[いんし, inshi] (n) {math} factor; divisor; element; (P) [Add to Longdo]
子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] (n) {comp} factor set [Add to Longdo]
子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] (n) factor analysis [Add to Longdo]
州弁[いんしゅうべん, inshuuben] (n) dialects of Japanese spoken in Eastern Tottori prefecture [Add to Longdo]
習;[いんしゅう, inshuu] (n) convention; tradition; long-established custom [Add to Longdo]
習的[いんしゅうてき, inshuuteki] (adj-na) conventional [Add to Longdo]
習道徳[いんしゅうどうとく, inshuudoutoku] (n) conventional morality (morals) [Add to Longdo]
[いんじゅん, injun] (adj-na,n) indecision; vacillation [Add to Longdo]
循姑息[いんじゅんこそく, injunkosoku] (n) dilly-dallying and temporizing (temporising) [Add to Longdo]
[いんすう, insuu] (n) {math} factor [Add to Longdo]
数定理[いんすうていり, insuuteiri] (n) {math} factor theorem [Add to Longdo]
数分解[いんすうぶんかい, insuubunkai] (n,vs) factorization; factorisation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two man are trying to get a handle on what's wrong with the car.2人の男性が車の故障の原を調べている。
There seems to be a slight difference on the treatment of the B factor between their approaches.B要の取り扱いに関して、両者のアプローチにはわずかな違いがあるようだ。
Far from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.IQの低さの原を人種に求めるという議論を論駁するどころか、リンのデータはそれを事実上補強することになっている。
He made up a pretext for a fight with me.あいつに縁を付けられた。
He often uses the slightest thing as a pretext for a fight with anybody.あの男はよくつまらぬことで誰にでも縁をつける。
When applying to American universities, your TOEFL score is only one factor.アメリカの大学に応募する際に、トフルの成績は一つの要でしかない。
Every cause produces more than one effect.あらゆる原は一つ以上の結果をもたらす。
Because a certain book does not interest readers, it does not follow that the fault lies in the book.ある本が読者の興味を引かないからといって、その原がその本にあるということにはならない。
Due to a number of unfortunate causes, one-parent families are on the increase.いろいろな不幸な原から、片親家族が増えている。
This has come about through several causes.このことはいくつかの原があって起こった。
This mistake is due to his carelessness.この間違いは彼の軽率さが原である。
What is the cause of my condition.この健康状態、原は何なんだ?
There were a number of reasons for this accident.この事故には多くの原があった。
This fault results from my wrong decision.この失敗は私の間違った判断に起する。
What is the real cause of this tragedy?この悲劇の本当の原は何ですか。
We know very little about the cause of this disease.この病気の原については、ほとんどわかっていない。
This misery resulted from his laziness.この不幸は彼の怠慢が原なのです。
This caused most of the local bath-houses to fall on hard times.これが原でたいていの街の浴場は困難な状態に陥った。
These answers confuse cause with consequence.これらの回答は、原と結果をはき違えている。
These infections were caused by the contamination of milk.これらの感染病はミルクの汚染が原だった。
What accounts for these symptoms hasn't been discovered yet.これらの症状の原はまだ分かっていない。
These ungrammatical sentences resulted from the application of the additional rule F.これらの非文法的な文は余分な規則Fを適用したことに起している。
These two factors are independent of each other.これら二つの要は互いに無関係である。
Common causes of stress are work and human relationships.ストレスの一般的な原は、仕事と人間関係である。
Smog causes plants to die.スモッグは植物が枯れる原となる。
And I'm sure I know what caused it.そうです。原だってわかってますよ。
The fire was brought about by children's playing with matches.その火事は子供のマッチでの火遊びが原で起こった。
The student failed to account for the mistake.その学生は、間違いの原を説明できなかった。
The machine was too complicated for us to find out the cause of the trouble.その機械は複雑すぎて、我々は故障の原を見つけられなかった。
The (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講堂(の外壁)はひどく黒ずんでいる。その原の一つは酸性雨である。
The auditorium is terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講堂はひどく黒ずんでいる。その原の一つは酸性雨である。
That forest fire happened from natural cause.その山火事は自然の原で起こった。
The accident caused traffic confusion.その事故が交通の混乱の原となった。
Probe into the cause of the accident.その事故の原を徹底的に調べる。
The accident was caused chiefly by the changeable weather.その事故の主な原は変わりやすい天候であった。
Dieting accounts for more than one million deaths.その食事が100万人以上の死亡原になっているそうだ。
The decay of the shrine is due, in part, to acid rain.その神社の腐食の原の一つは酸性雨である。
What was the cause of the explosion?その爆発の原は何ですか。
The explosion may have been caused by a gas leak.その爆発はガス漏れが原だったのかもしれない。
What is the main cause of the crime?その犯罪の第一の要は何ですか。
The workman died from the explosion.その労働者は爆発事故が原でしぼうした。
That's the cause of his failure.それが彼の失敗の原だ。
That accounts for the accident.それで事故の原が分かった。
That would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.それはより多くの二酸化炭素の産出につながり、それが世界的な温暖化の原になる主な気体なのだ。
The number of people who smoke is increasing, so cancer will soon be the most common cause of death.タバコを吸う人の数は、増えている。だから、ガンは間もなく、一番多い死となるだろう。
A couple of flights were delayed on account of a minor accident.ちょっとした事故が原で、2、3便に遅れが出た。
We have investigate the cause at any rate.とにかく原を調べなければならない。
Bill's abrupt manner causes him to be misunderstood.ビルのぶっきらぼうな態度は誤解を生む原になっている。
The company's analysis shows that in over 60% of all accidents in the past ten years the behavior of the flight crew was the dominant cause.ボーイング社の分析は過去10年間のあらゆる事故の60%以上が乗務員の行動が主要な原だったことを示している。
We will first ascertain the cause of the disaster.まずその災難の原を確かめよう。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブロック化[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor [Add to Longdo]
子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set [Add to Longdo]
子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis [Add to Longdo]
[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time [Add to Longdo]
共通[きょうつういんすう, kyoutsuuinsuu] common factor [Add to Longdo]
[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
数分解[いいんすうびんかい, iinsuubinkai] factorization [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅいん, shuin] Hauptursache, Hauptgrund [Add to Longdo]
[げんいん, gen'in] Ursache [Add to Longdo]
[いん, in] URSACHE [Add to Longdo]
[よる, yoru] abhaengen_von, berufen_auf [Add to Longdo]
[いんが, inga] Ursache_und_Wirkung [Add to Longdo]
[いんねん, innen] Kausalitaet, Vorsehung, Schicksal [Add to Longdo]
[いんしゅう, inshuu] alte_Sitte, Konvention [Add to Longdo]
[しいん, shiin] Todesursache [Add to Longdo]
[よういん, youin] (wesentlicher) Faktor [Add to Longdo]
[ゆういん, yuuin] -Anlass, -Ursache [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top