ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*唱*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -唱-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[唱, chàng, ㄔㄤˋ] to sing, to chant, to call; ditty, song
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  昌 [chāng, ㄔㄤ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 1252

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chàng, ㄔㄤˋ, ] sing; to call loudly; to chant, #1,092 [Add to Longdo]
[yǎn chàng huì, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] vocal recital or concert, #3,573 [Add to Longdo]
[chàng gē, ㄔㄤˋ ㄍㄜ, ] to sing a song, #4,066 [Add to Longdo]
[yǎn chàng, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ, ] sung performance; to sing for an audience, #5,307 [Add to Longdo]
[chàng piàn, ㄔㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, ] gramophone record; LP, #5,812 [Add to Longdo]
[gē chàng, ㄍㄜ ㄔㄤˋ, ] sing, #9,647 [Add to Longdo]
[hé chàng, ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, ] chorus; to chorus, #11,304 [Add to Longdo]
[hé chàng tuán, ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] chorus, #23,643 [Add to Longdo]
[gē chàng jiā, ㄍㄜ ㄔㄤˋ ㄐㄧㄚ, ] singer, #24,150 [Add to Longdo]
[shuō chàng, ㄕㄨㄛ ㄔㄤˋ, / ] spoken and sung; hip-hop (music genre), #24,836 [Add to Longdo]
[dú chàng, ㄉㄨˊ ㄔㄤˋ, / ] (in singing) solo; to solo, #26,678 [Add to Longdo]
[gāo chàng, ㄍㄠ ㄔㄤˋ, ] sing loudly; chant, #27,062 [Add to Longdo]
[duì chàng, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄤˋ, / ] in duet; answering phrase; antiphonal answer, #32,981 [Add to Longdo]
[chuán chàng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄤˋ, / ] (of a song) to pass from person to person, #33,438 [Add to Longdo]
[qīng chàng, ㄑㄧㄥ ㄔㄤˋ, ] to sing opera music (without staging or make up), #35,151 [Add to Longdo]
[hēng chàng, ㄏㄥ ㄔㄤˋ, ] to croon; to hum, #43,759 [Add to Longdo]
[tán chàng, ㄊㄢˊ ㄔㄤˋ, / ] to sing and play (plucked string instrument), #44,247 [Add to Longdo]
反调[chàng fǎn diào, ㄔㄤˋ ㄈㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, / 調] to sing an opposite tune; to contradict; to express an opposing view; to strike a discordant note, #48,840 [Add to Longdo]
[bàn chàng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˋ, ] vocal accompaniment; accompany a singer; support of sb; echo sb; chime in with sb, #64,298 [Add to Longdo]
[chàng jī, ㄔㄤˋ ㄐㄧ, / ] gramophone, #73,074 [Add to Longdo]
二重[èr chóng chàng, ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄔㄤˋ, ] duet, #77,889 [Add to Longdo]
对台戏[chàng duì tái xì, ㄔㄤˋ ㄉㄨㄟˋ ㄊㄞˊ ㄒㄧˋ, / ] to put on a rival show (成语 saw); to set oneself up against sb; to get into confrontation, #80,160 [Add to Longdo]
[chàng míng, ㄔㄤˋ ㄇㄧㄥˊ, ] solfege, #104,229 [Add to Longdo]
[chàng pán, ㄔㄤˋ ㄆㄢˊ, / ] turntable, #123,510 [Add to Longdo]
[diàn chàng jī, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ ㄐㄧ, / ] gramophone; record player, #129,649 [Add to Longdo]
激光[jī guāng chàng piàn, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄔㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, ] compact disk; CD, #143,314 [Add to Longdo]
[lún chàng, ㄌㄨㄣˊ ㄔㄤˋ, / ] round (music); canon, #156,632 [Add to Longdo]
[chàng zhēn, ㄔㄤˋ ㄓㄣ, / ] stylus (gramophone needle), #206,432 [Add to Longdo]
[chàng tóu, ㄔㄤˋ ㄊㄡˊ, / ] pick-up (carrying gramophone needle), #281,911 [Add to Longdo]
[gē chàng sài, ㄍㄜ ㄔㄤˋ ㄙㄞˋ, / ] song contest, #284,098 [Add to Longdo]
假戏真[jiǎ xì zhēn chàng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧˋ ㄓㄣ ㄔㄤˋ, / ] fiction comes true; play-acting that turns into reality, #292,548 [Add to Longdo]
[chàng qū, ㄔㄤˋ ㄑㄩ, ] song [Add to Longdo]
[chàng dié, ㄔㄤˋ ㄉㄧㄝˊ, ] gramophone record; LP [Add to Longdo]
[chàng bì, ㄔㄤˋ ㄅㄧˋ, ] tone-arm (tracking arm of gramophone) [Add to Longdo]
诗班[chàng shī bān, ㄔㄤˋ ㄕ ㄅㄢ, / ] choir [Add to Longdo]
欧洲电视歌[Ōu zhōu diàn shì gē chàng sài, ㄡ ㄓㄡ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄍㄜ ㄔㄤˋ ㄙㄞˋ, / ] Eurovision song contest [Add to Longdo]
无伴奏合[wú bàn zòu hé chàng, ㄨˊ ㄅㄢˋ ㄗㄡˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, / ] a cappella (music) [Add to Longdo]
[diàn chàng, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ, / ] gramophone; record player [Add to Longdo]
[diàn chàng pán, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˋ ㄆㄢˊ, / ] gramophone; record player [Add to Longdo]
黄河大合[Huáng hé dà hé chàng, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄉㄚˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, / ] Yellow river Oratorio (1939) by Xian Xinghai 冼星海 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
える[となえる, tonaeru] (vt) อ่านท่อง ท่องออกเสียง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あいしょう, aishou] (n,vs) fondness for singing [Add to Longdo]
[あいしょうか, aishouka] (n) (one's) favourite song; (one's) favorite song [Add to Longdo]
[あいしょうきょく, aishoukyoku] (n) favourite song; favorite song [Add to Longdo]
;暗誦;諳誦[あんしょう;あんじゅ(暗誦;諳誦)(ok), anshou ; anju ( anshou ; anshou )(ok)] (n,vs) recitation; reciting from memory [Add to Longdo]
異をえる[いをとなえる, iwotonaeru] (exp,v1) to raise an objection; to voice an opinion different from those of others [Add to Longdo]
三嘆;一倡三歎[いっしょうさんたん, isshousantan] (n,vs) one reading (of a poem aloud) leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
[えいしょう, eishou] (n,vs) aria [Add to Longdo]
[かしょう, kashou] (n,vs) song; singing; (P) [Add to Longdo]
[かしょうりょく, kashouryoku] (n) one's skill as a singer [Add to Longdo]
階名[かいめいしょうほう, kaimeishouhou] (n) solmization [Add to Longdo]
;吟誦[ぎんしょう, ginshou] (n,vs) recital; recitation; chant(ing) [Add to Longdo]
五重[ごじゅうしょう, gojuushou] (n) vocal quintet; five-part chorus [Add to Longdo]
[こうしょう, koushou] (n,vs) chanting or singing in a loud voice [Add to Longdo]
[がっしょう, gasshou] (n,vs,adj-no) chorus; singing in a chorus; (P) [Add to Longdo]
[がっしょうきょく, gasshoukyoku] (n) a chorus [Add to Longdo]
[がっしょうたい, gasshoutai] (n) chorus; choir [Add to Longdo]
隊員[がっしょうたいいん, gasshoutaiin] (n) choir member [Add to Longdo]
隊長[がっしょうたいちょう, gasshoutaichou] (n) choir leader [Add to Longdo]
[がっしょうだん, gasshoudan] (n) chorus group; choir; (P) [Add to Longdo]
混声合[こんせいがっしょう, konseigasshou] (n) mixed chorus [Add to Longdo]
三重[さんじゅうしょう, sanjuushou] (n) vocal trio [Add to Longdo]
[さんしょう, sanshou] (n,vs) 3 cheers; singing three times [Add to Longdo]
三部合[さんぶがっしょう, sanbugasshou] (n) 3 part chorus; vocal trio [Add to Longdo]
四重[しじゅうしょう, shijuushou] (n) vocal quartet; four-part chorus [Add to Longdo]
四部合[しぶがっしょう, shibugasshou] (n) four-part harmony [Add to Longdo]
(P);首(P)[しゅしょう, shushou] (n,vs) advocacy; promotion; (P) [Add to Longdo]
[しゅしょうしゃ, shushousha] (n) an advocate [Add to Longdo]
[じゅうしょう, juushou] (n,vs) singing in parts [Add to Longdo]
女声合[じょせいがっしょう, joseigasshou] (n) female chorus [Add to Longdo]
い方[とないかた, tonaikata] (n) method of chanting [Add to Longdo]
える[となえる, tonaeru] (v1,vt) (1) to recite; to chant; (2) to cry; to yell; to shout; (3) to advocate; to advance; to preach; to insist; (P) [Add to Longdo]
[しょうか, shouka] (n,vs) singing; songs; (P) [Add to Longdo]
歌集[しょうかしゅう, shoukashuu] (n) songbook; collection of songs [Add to Longdo]
[しょうどう, shoudou] (n,vs) leading; converting someone to Buddhism; advocacy [Add to Longdo]
[しょうどう, shoudou] (n,vs) advocacy [Add to Longdo]
称名;[しょうみょう, shoumyou] (n,vs) intoning or chanting the name of the Buddha [Add to Longdo]
[せいしょう, seishou] (n,vs,adj-no) singing or chanting in unison; (P) [Add to Longdo]
[ぜっしょう, zesshou] (n,vs) superb poem or song [Add to Longdo]
浅酌低[せんしゃくていしょう, senshakuteishou] (n,vs) getting slightly intoxicated and humming a tune [Add to Longdo]
男声合[だんせいがっしょう, danseigasshou] (n) male chorus; male-voice choir; chorus for male voices [Add to Longdo]
[ていしょう, teishou] (n,vs) hum; singing softly [Add to Longdo]
[ていしょう, teishou] (n,vs) advocacy; proposal; (P) [Add to Longdo]
[ていしょうしゃ, teishousha] (n) proponent; exponent; advocate [Add to Longdo]
;伝誦[でんしょう, denshou] (n,vs) tradition [Add to Longdo]
詩編[とうしょうしへん, toushoushihen] (n) responsorial psalm [Add to Longdo]
[どくしょう, dokushou] (n,vs) vocal solo; (P) [Add to Longdo]
[どくしょうかい, dokushoukai] (n) vocal recital [Add to Longdo]
二重[にじゅうしょう, nijuushou] (n) vocal duet [Add to Longdo]
二部合[にぶがっしょう, nibugasshou] (n) two-part chorus; vocal duet [Add to Longdo]
[ねっしょう, nesshou] (n,vs) singing enthusiastically [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mrs. Green, from whom my children have lessons in singing, is to have a recital next Sunday.グリーン夫人は、私の子供たちが歌を習っている方ですが、今度の日曜に独会を開く予定です。
It took me an hour to learn the poem by heart.その詩を暗するのに私は1時間かかった。
We said in unison that we didn't agree to the suggestion.その提案に口をそろえて反対をえた。
The theory originated with a twenty-eight year old physicist.その理論は28才の物理学者が初めて提した。
Three cheers for the team.チームのための万歳三
Tom suggested another plan to the committee.トムは別の案を委員会に提した。
The party ended up with a chorus.パーティーは合で終わった。
Our representative argued against the new tax plan.我々の代表は新税の計画に異論をえた。
The chairman suggested that we should discuss the problem.議長は私たちがその問題について討議するべきだと提した。
We tried hard to get first prize in the chorus contest.私たちは合コンクールで一等賞をとるために一生懸命がんばった。
Repeat each sentence after me.私の後について各文を復しなさい。
I could recite the story by heart.私はその話を暗することができた。
The employees demurred at working overtime.従業員たちは超過勤務をするのに異議をえた。
Three cheers for my Queen!女王様に万歳三
Our teacher had us learn the poem by heart.先生は私達にその詩を暗させた。
They all sang in chorus.全員で歌を合した。
When his theory was first put forward, nobody bought it.彼の学説が初めて提された時は、誰もそれを信じなかった。
He ran over her lines once before she went on stage.彼はステージに出る前、1度自分のせりふを復した。
He raised an objection to the decision.彼はその決定に不服をえた。
He got angry with whoever challenged him.彼は異議をえる誰に対しても腹を立てた。
He advocates a revision of the rules.彼は規則の改正をえている。
He advocated reduction of taxes.彼は減税をえた。
He dissented from the opinion of majority.彼は大多数の意見に異議をえた。
It is bold of you to dispute to her proposal.彼女の提案に異議をえるとは君も大胆だ。 [M]
She ran over her lines once before she went on stage.彼女はステージに出る前に、1度自分のせりふを復した。
She has been invited to sing in a choir in a foreign country.彼女は海外の合団で歌わないかと誘われています。
She taught us singing.彼女は私達に歌法を教授してくれた。
I expect you've chanted "kuwabara kuwabara" after a lightning flash, or have seen somebody do so.カミナリが光ったその後【くわばらくわばら】とえたもしくは、える人を見たことがあるだろう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅしょう, shushou] Befuerwortung, Foerderung [Add to Longdo]
[がっしょう, gasshou] -Chor [Add to Longdo]
[がっしょうだん, gasshoudan] -Chor [Add to Longdo]
[しょうか, shouka] das_Singen, -Gesang, -Lied [Add to Longdo]
[ていしょう, teishou] Eroerterung, Vorlesung, Vorschlag [Add to Longdo]
[どくしょう, dokushou] -Solo (Gesang) [Add to Longdo]
[しゅしょう, shushou] Befuerwortung, Foerderung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top