ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*員*

   
284 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -員-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[韻, yùn, ㄩㄣˋ] rhyme; vowel
Radical: Decomposition: 音 (yīn )  員 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] Of equal 員 tone 音; 員 also provides the pronunciation,  Rank: 7,149
[勛, xūn, ㄒㄩㄣ] deeds, feats; merit; rank
Radical: Decomposition: 員 (yuán ㄩㄢˊ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] strength
[員, yuán, ㄩㄢˊ] employee; member; personnel, staff
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money
[圓, yuán, ㄩㄢˊ] circle; circular, round; complete
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  員 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] enclosure
[損, sǔn, ㄙㄨㄣˇ] to damage, to harm
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  員 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[殞, yǔn, ㄩㄣˇ] to die, to fall, to perish, to vanish
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  員 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] death
[篔, yún, ㄩㄣˊ] tall bamboo
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  員 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo
[鄖, yún, ㄩㄣˊ] a county in Hubei province
Radical: Decomposition: 員 (yuán ㄩㄢˊ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] place
[隕, yǔn, ㄩㄣˇ] to slip, to fall; to drop; to die
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  員 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] place

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人员[rén yuán, ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff; crew; personnel, #266 [Add to Longdo]
委员会[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee, #1,174 [Add to Longdo]
球员[qiú yuán, ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ, / ] sports club member; footballer, golfer etc, #1,231 [Add to Longdo]
工作人员[gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff, #1,334 [Add to Longdo]
成员[chéng yuán, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] member, #1,489 [Add to Longdo]
官员[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] government official, #1,503 [Add to Longdo]
员工[yuán gōng, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] staff; personnel; employee, #1,512 [Add to Longdo]
队员[duì yuán, ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] team member, #1,661 [Add to Longdo]
委员[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] committee member; committee; council, #2,234 [Add to Longdo]
演员[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actor or actress; performer, #2,239 [Add to Longdo]
党员[dǎng yuán, ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] political party member, #2,471 [Add to Longdo]
运动员[yùn dòng yuán, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] athlete, #3,163 [Add to Longdo]
会员[huì yuán, ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] member, #3,216 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] person; employee; member, #3,256 [Add to Longdo]
社员[shè yuán, ㄕㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] member of society (association, club etc), #4,198 [Add to Longdo]
公务员[gōng wù yuán, ㄍㄨㄥ ˋ ㄩㄢˊ, / ] functionary; office-bearer, #4,385 [Add to Longdo]
动员[dòng yuán, ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] mobilize; arouse, #4,705 [Add to Longdo]
学员[xué yuán, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, / ] student; member of an institution of learning, #5,381 [Add to Longdo]
驾驶员[jià shǐ yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄩㄢˊ, / ] pilot, #5,768 [Add to Longdo]
议员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] member (of a legislative body); representative, #6,441 [Add to Longdo]
服务员[fú wù yuán, ㄈㄨˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] waiter; waitress; attendant; customer service personnel, #6,577 [Add to Longdo]
共产党员[gòng chǎn dǎng yuán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] communist party member, #6,619 [Add to Longdo]
成员国[chéng yuán guó, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] member country, #7,349 [Add to Longdo]
研究员[yán jiū yuán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˊ, / ] researcher, #7,391 [Add to Longdo]
飞行员[fēi xíng yuán, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] pilot; aviator, #8,465 [Add to Longdo]
从业人员[cóng yè rén yuán, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] employee; person employed in a trade or profession, #8,739 [Add to Longdo]
职员[zhí yuán, ㄓˊ ㄩㄢˊ, / ] office worker; staff member, #9,432 [Add to Longdo]
航天员[háng tiān yuán, ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄩㄢˊ, / ] astronaut, #10,560 [Add to Longdo]
船员[chuán yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] sailor; crew member, #11,732 [Add to Longdo]
宇航员[yǔ háng yuán, ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄩㄢˊ, / ] astronaut, #11,950 [Add to Longdo]
伤员[shāng yuán, ㄕㄤ ㄩㄢˊ, / ] wounded person, #12,004 [Add to Longdo]
团员[tuán yuán, ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] member; group member, #12,088 [Add to Longdo]
管理员[guǎn lǐ yuán, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, / ] manager; administrator, #12,201 [Add to Longdo]
雇员[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] employee, #12,664 [Add to Longdo]
营业员[yíng yè yuán, ˊ ㄧㄝˋ ㄩㄢˊ, / ] clerk; shop assistant, #12,725 [Add to Longdo]
店员[diàn yuán, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] shop assistant; salesclerk; salesperson, #13,171 [Add to Longdo]
委员长[wěi yuán zhǎng, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] head of a committee, #13,757 [Add to Longdo]
教练员[jiào liàn yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] sports coach; training personnel, #13,973 [Add to Longdo]
守门员[shǒu mén yuán, ㄕㄡˇ ㄇㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] goal-keeper, #14,318 [Add to Longdo]
裁员[cái yuán, ㄘㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] to cut staff; to lay off employees, #14,746 [Add to Longdo]
女演员[nǚ yǎn yuán, ㄋㄩˇ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actress, #16,271 [Add to Longdo]
全员[quán yuán, ㄑㄩㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] complete personnel; fully manned, #16,647 [Add to Longdo]
参议员[cān yì yuán, ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] senator, #16,926 [Add to Longdo]
辅导员[fǔ dǎo yuán, ㄈㄨˇ ㄉㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] a coach (teacher or trainer), #16,990 [Add to Longdo]
专员[zhuān yuán, ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] assistant director; commissioner, #17,270 [Add to Longdo]
交易员[jiāo yì yuán, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] dealer; trader, #17,742 [Add to Longdo]
欧盟委员会[Ōu méng wěi yuán huì, ㄡ ㄇㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Commission of European Union, #17,840 [Add to Longdo]
观察员[guān chá yuán, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, / ] observer, #17,855 [Add to Longdo]
国务委员[guó wù wěi yuán, ㄍㄨㄛˊ ˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] member of State Council (in China), #17,940 [Add to Longdo]
技术员[jì shù yuán, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] technician, #17,981 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
乗務[じょうむいん, joumuin] (n) เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน, ลูกเรือ
労働委[ろうどういいんかい, roudouiinkai] (n) คณะกรรมการแรงงาน
労働組合[ろうどうくみあいいん, roudoukumiaiin] (n) สมาชิกสหภาพแรงงาน
[いいん, iin] (n) กรรมการ
[いいんかい, iinkai] (n) การประชุม(กรรมการ)สมาคม เช่นการประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู การประชุมกรรมการบริหาร ก็จะใช้คำนี้
工作[こうさくいん, kousakuin] (n) สารลับ, จารชน
[てんいん, ten'in] (n) พนักงานของร้าน
[しゃいん, shain] (n) พนักงานบริษัท
[しょくいん, shokuin] (n) บุคลากรในหน่วยงาน(โรงเรียน,ส่วนราชการ,บริษัทเอกชน)
[ぎいん, giin] (n) สมาชิกสภา
[えきいん, ekiin] (n) พนักงานประจำสถานีรถไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
会社[かいしゃいん, kaishain] (n) พนักงานบริษัท
添乗[てんじょういん, tenjouin] พนักงานบริการประจำรถ(เครื่องบิน)
正社[せいしゃいん, seishain] พนังงานประจำ
駐在[ちゅうざいいん, chuuzaiin] (n) ผู้มาประจำการจากต่างประเทศ
現地駐在[げんちちゅうざいいん, genchichuuzaiin] (n) ผู้มาประจำการในประเทศ
駐在[ちゅうざいいん, chuuzaiin] ผู้มาประจำการจากต่างประเทศ
公務[こうむいん, koumuin] (n) ข้าราชการ
[とういん, touin] (n ) สมาชิกพรรคการเมือง
会社[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n ) พนักงานบริษัท
会社[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n ) พนักงานบริษัท
[しゃいん, shain, shain , shain] (n ) พนักงานบริษัท (ใช้เมื่อบอกว่าเป็นพนักงานของบริษัทนั้น)
銀行[ぎんこういん, ginkouin, ginkouin , ginkouin] (n ) พนักงานธนาคาร
契約社[keiyakushain] (n ) พนักงานสัญญาจ้าง
実行委[じっこういいんちょう, jikkouiinchou] (n ) ประธานกรรมการดำเนินงาน
社会学と人類学の教[ชะไคกาคุโตะจินรุยกะคุโนะเคียวอิน, ] (n ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
[ぜんいん, zen'in] (n ) ทุกคน, สมาชิกทุกคน, สมาชิกทั้งหมด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[どういん, douin] Thai: การเคลื่อนพลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: mobilisation (vs)
[いいん, iin] Thai: กรรมการ English: committee member
正会[せいかいいん, seikaiin] Thai: สมาชิกประจำของสมาคม หรือ ชมรม
[かいいん, kaiin] Thai: สมาชิก English: member

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ規格委[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] (n) {comp} ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
インターネット技術特別調査委[インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい, inta-netto gijutsutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Engineering Task Force; IETF [Add to Longdo]
インターネット研究特別調査委[インターネットけんきゅうとくべつちょうさいいんかい, inta-netto kenkyuutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Research Task Force; IRTF [Add to Longdo]
カード会[カードかいいん, ka-do kaiin] (n) (credit) card holder; cardmember [Add to Longdo]
サボタージュ[サボタージュいん, sabota-ju in] (n) (obsc) saboteur [Add to Longdo]
パートタイム従業[パートタイムじゅうぎょういん, pa-totaimu juugyouin] (n) part time employee [Add to Longdo]
フルタイム従業[フルタイムじゅうぎょういん, furutaimu juugyouin] (n) full-time employee [Add to Longdo]
ユニコード技術委[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] (n) {comp} Unicode Technical Committee; UTC [Add to Longdo]
[いいん, iin] (n) committee member; (P) [Add to Longdo]
[いいんかい, iinkai] (n) committee; commission; board; panel; committee meeting; (P) [Add to Longdo]
会に諮る[いいんかいにはかる, iinkainihakaru] (exp,v5r) to submit (a plan) to a committee for deliberation [Add to Longdo]
会を置く[いいんかいをおく, iinkaiwooku] (exp,v5k) to form a committee [Add to Longdo]
会制度[いいんかいせいど, iinkaiseido] (n) committee system; commission system [Add to Longdo]
会設置会社[いいんかいせっちかいしゃ, iinkaisecchikaisha] (n) company with a committee governance structure (e.g. auditing, appointment, compensation) [Add to Longdo]
[いいんちょう, iinchou] (n) committee chairman; (P) [Add to Longdo]
付託[いいんふたく, iinfutaku] (n) referral to a committee [Add to Longdo]
[いいん, iin] (n) medical staff; doctor [Add to Longdo]
[いちいん, ichiin] (n) person; member; (P) [Add to Longdo]
[いん, in] (n,n-suf) member; (P) [Add to Longdo]
に備わるのみ[いんにそなわるのみ, innisonawarunomi] (exp) being a member of staff but useless as a worker [Add to Longdo]
[いんがい, ingai] (n) non-membership [Add to Longdo]
数(P);數(oK)[いんずう(P);いんず;いんじゅ(ok), inzuu (P); inzu ; inju (ok)] (n) numbers of members (things, people); (P) [Add to Longdo]
[いんめい, inmei] (n) member name [Add to Longdo]
厩務[きゅうむいん, kyuumuin] (n) (obsc) stable boy; stable hand; groom [Add to Longdo]
運営委[うんえいいいんかい, un'eiiinkai] (n) steering committee [Add to Longdo]
運動[うんどういん, undouin] (n) campaigner [Add to Longdo]
[えきいん, ekiin] (n) station attendant; (P) [Add to Longdo]
延べ人;延人[のべじんいん, nobejin'in] (n) total personnel [Add to Longdo]
横綱審議委[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions [Add to Longdo]
欧州委[おうしゅういいんかい, oushuuiinkai] (n) European Commission (executive of the EU) [Add to Longdo]
下院議[かいんぎいん, kaingiin] (n) (See 下院) member of the lower house [Add to Longdo]
火葬場従業[かそうばじゅうぎょういん, kasoubajuugyouin] (n) crematorium worker [Add to Longdo]
[かいん, kain] (n) section staff; (P) [Add to Longdo]
[かいいん, kaiin] (n) member; the membership; (P) [Add to Longdo]
規約[かいいんきやく, kaiinkiyaku] (n) membership agreement (e.g. for a credit card) [Add to Longdo]
[かいいんけん, kaiinken] (n) membership card [Add to Longdo]
[かいいんしょう, kaiinshou] (n) membership badge [Add to Longdo]
[かいいんしょう, kaiinshou] (n) membership certificate [Add to Longdo]
[かいいんせい, kaiinsei] (n) membership system [Add to Longdo]
登録[かいいんとうろく, kaiintouroku] (n,vs) membership registration; subscription; member enrolment [Add to Longdo]
名簿[かいいんめいぼ, kaiinmeibo] (n) membership list [Add to Longdo]
会社[かいしゃいん, kaishain] (n) company employee [Add to Longdo]
[かいいん, kaiin] (n) sailor; seaman [Add to Longdo]
組合[かいいんくみあい, kaiinkumiai] (n) seamen's union [Add to Longdo]
外交委[がいこういいんちょう, gaikouiinchou] (n) head of the Foreign Relations Committee [Add to Longdo]
外交[がいこういん, gaikouin] (n) canvasser; door-to-door salesman [Add to Longdo]
外務[がいむいん, gaimuin] (n) canvasser [Add to Longdo]
[かくいん, kakuin] (n-adv,n-t) each one [Add to Longdo]
獲得代議[かくとくだいぎいんすう, kakutokudaigiinsuu] (n) delegate count [Add to Longdo]
[かくいん, kakuin] (n) Cabinet Minister [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Here you are," she says.「どうぞ」と乗務が言います。
"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.「身分確認のためにあなたの運転免許証を見せていただけますか」とその係はいった。
"You can get it at the courthouse," the clerk added.「都庁舎でもらえますよ」と係が付け加えた。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海軍の船は、そうすることが弱さの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
A watchman sat with his legs crossed.1人の警備が脚を組んで座っていた。
I'll have you all speaking fluent English within a year.1年以内にあなた方が全、流暢な英語を話しているようにしてあげます。
After 6 p.m. the employees began to disappear.6時を過ぎると従業は帰り始めた。
Six members constitute the committee.6人の委でその委会を構成する。
Six professors constitute the committee.6人の教授でその委会を構成する。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
General Motors laid off 76,000 its workers.GMは7万6000人の従業を解雇した。
That's an exclusive golf club.あそこは会制のゴルフクラブだ。
You'll be in charge of the girls working in this factory.あなたにはこの工場の女子職の管理をしていただくことになるでしょう。
Since you're a member of this sports club, you'll have to conform to its rules.あなたはこのスポーツクラブの会なのだから、ここのルールに従わなければいけない。
I'd like to enroll you as a member of our club.あなたを我々のクラブの会にしたい。
That guard tends to do everything by the book.あの警備は何でも規則通りにする傾向がある。
A beautiful salesgirl waited on me in the shop.あの店で美人の店が僕に着いてくれた。 [M]
That store employs eight clerks.あの店は8人の店を雇っている。
In the U.S., there are more prisoners than there is jail space for them. So the prisons are overcrowded.アメリカでは、犯罪人を収容する刑務所のための場所以上に犯罪人がいるのでいつも刑務所は定オーバーの状態である。
One day, the police raided a whole group of prostitutes and the girl was among them.ある日のこと、警察が娼婦の集団を手入れした。少女もその集団の一だった。
You always ask me to join your team because you need one more guy. Come on - just once I'd like you to say it's because I alone am worth ten of them - even if it is a lie.いつも、いつも数合わせなどと言われないで、たまには嘘でも良いから一騎当千の兵と言ってほしいよ。
We're chosen by the people living in the county of Westhamptonshire to be members of the council.ウェストハンプトン州住民によって、議会の構成として選出されるのです。
All the members of our club, excluding me, are men.うちのクラブはわたし以外、全男です。
Our children all go to the local school.うちの子供は全地元の学校に通っています。
All the orchestra were pleased with their success.オーケストラの楽団はみな成功を喜んだ。
The orchestra members respected Mr Smith as a conductor.オーケストラの団たちはスミス氏を指揮者として尊敬した。
The guests were waited on by a highly trained team of young staff.お客は十分な訓練を受けた若い従業にサービスを受けた。
Have you made up your mind to become a teacher?お前は教になる決心をしたのか。
I entered the shop, and a clerk said, "May I help you?"お店に入ったら店が「いらっしゃいませ」と言った。
The pretty girl walked up and asked the clerk at the fabric counter.かわいい系の小娘が、デパートの織物コーナーに行き店に尋ねた。
The outraged employee resigned at once.かんかんに怒った社は、即刻会社を辞めた。
Replied the smirking male clerk.ぎこちない笑いをした店が答えた。
Almost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.クラスのほとんど全が謝恩会を開くことに賛成した。
Everyone in the class has to learn the poem by heart.クラスの生徒は全、その詩を暗記しなければならない。
The whole class passed the test.クラス全がその試験に合格した。
All the class waited for the new teacher.クラス全が新しい先生を待った。
All the members of the club agreed with me.クラブのメンバー全が私と同じ意見だった。
Only members of the club are entitled to use this room.クラブの会だけがこの部屋を使用する資格を与えられている。
The club members assembled in the meeting room.クラブの会は会議室に集まった。
Every member of the club was present.クラブの全が出席していた。
Each and every member of the club was present.クラブ会は1人残らずみな出席していた。
When all the group members are silent, somebody must break the ice.グループの人たち全が沈黙しているときは、誰かが話の口火を切らねばならない。
It was good to feel like one of the group, because my blond hair and 185 cm height already made me stand out.グループの仲間の一のように感じることはいい気持ちでした。私は金髪で、185センチもあるので、別の意味で目立ってしまうからです。
It's not that every student likes sports.ここの生徒の全がスポーツ好きというわけではない。
This elevator's capacity is ten people.このエレベーターの定は10の人だ。
The club has thirty members.このクラブには30人の会がいます。
There are fifty members in this club.このクラブの会は50名です。
Three quarters of the members of this club are girls.このクラブの部の4分の3は女子です。
This golf course is not open to non-members.このゴルフ場は会制になっています。
Are you a member of this society?この会の会ですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's trying to turn them all.[JA] 全戻せるのか? Resident Evil: Vendetta (2017)
Cos I don't even know him and he's never worked here.[JA] ここの社じゃないから 彼を知らないの さよなら Close Encounters (2017)
Bruce Kane, son of State Rep Richard Kane, became a household name overnight after his heroic rescue of a local high school senior.[JA] ケイン議の 息子さんの名前は 勇気ある救出劇ののち 一夜のうちに知れ渡りました Stalker's Prey (2017)
Of course.[JA] (職)もちろんです Emotions (2017)
The whole family was so proud seeing you all over the news.[JA] 家族全 ニュースに映る あなたを誇らしく思ってた Stalker's Prey (2017)
- There's so many, sir. - She's down there?[CN] 有那麼多的傷 她已經在下面了 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Mr. Bush, will you remove these officers to the Lydia and put them in irons?[CN] 布什先生 你能不能把這些官 帶回船上鎖起來 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
And they use different languages. The issue of moral authority.[JA] 全が違う言語で 道徳的権利を語ってる  ()
Clear for action, but keep the gun ports shut and crew out of sight.[CN] 準備行動 但是把槍口關上 別讓船被看見 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
And I know there's not another officer in the king's service who could've done what you've done on this voyage.[CN] 而且我知道 沒有其他哪個為國王服務的官 能做到你在這次航行中所作的事情 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Membership one, Vincent Swan. You.[JA] 会番号1 ヴィンセント・スワン Sexy Rollercoasters (2017)
So now he has to live on $1,000 a month that USOC gives him.[JA] オリンピック委会から 月1000ドル支給されるが CounterPunch (2017)
Did you ever see a stenographer with a decent frock on?[CN] 你以前見過穿著考究外衣的速記嗎? Grand Hotel (1932)
Ladies and "joodlemen" of the "jerry"... that is to say, gentlemen of the jury.[CN] 陪審團們 應該是說陪審團的先生們 Adam's Rib (1949)
Speaking of close encounters, did our friendly neighbourhood tax inspector pay a visit?[JA] "遭遇"といえば 歳入庁の職は来たか? Close Encounters (2017)
No, the warden round here's a Nazi.[JA] 監視がうるさい Close Encounters (2017)
Ontario's special task force has declared the situation under control.[JA] < 対策委会は、鎮圧したと発表... > Resident Evil: Vendetta (2017)
I'm here with Bruce Kane, son of Representative Richard Kane.[JA] 私は今 議のリチャード・ ケイン氏の息子さんと一緒です Stalker's Prey (2017)
Becalmed finally her weary crew toiled at the oars in the vain hope of towing her into a wind.[CN] 最後使得 她精疲力盡的船們 划著槳 無望地想將她拽到風 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Good luck with that. You'd better hire them all to replace the money I bring in, you short-sighted wanker.[JA] 全 雇わないとね 先見の明がないバカだ Sexy Rollercoasters (2017)
- You're a little stenographess.[CN] - 你是一個女速記. Grand Hotel (1932)
Ladies and gentleman, please give a huge congratulations to the winner of the Essex Prestige Awards' first ever Entrepreneur of the Year,[JA] 従業からは 鼓舞するリーダーと言われ 顧客からは信頼できる すばらしい人物と評されます The Widow Maker (2017)
The problem is our investigators have evidence that Mr Swan has been an employee of Cachet Windows for the last eight months.[JA] ただ 調べはついてるのよ 8カ月前から ここの従業だってね Close Encounters (2017)
Our young midshipman may be risking his life before dawn, Mr. Bush.[CN] 年輕的見習船可能在黎明前 就冒生命危險布什先生 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
All the children who lived together there had to treat each other like siblings.[JA] 一緒に暮らす子供は全 施設に入ったその日から 兄弟関係になるという Choices (2017)
USA Boxing is awarded funding from the USOC based on their medal count.[JA] オリンピック委会は メダルの数で報奨金を決める CounterPunch (2017)
Stenographer.[CN] 速記. Grand Hotel (1932)
Now, go to the office.[JA] 君は職室へ Stalker's Prey (2017)
We already live in a society where at least that is not allowed to be said.[JA] 私たちも社会の一なのよ  ()
Not unless she works at a tax office in Southend-on-Sea.[JA] そこの職ならな The Secret of Sales (2017)
If one of your employees was half as stupid in a small way...[CN] 要是你的僱有你一半... Grand Hotel (1932)
Well, Maude Adams?[CN] 慕德 亞當? (美國著名舞臺劇女演 Applause (1929)
- Who's with the wounded? - Her Ladyship.[CN] 哪 誰在照顧傷 那位小姐 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
I'm the stenographer.[CN] 我是速記. Grand Hotel (1932)
All of the researchers and staff at my university were infected.[JA] 大学の研究スタッフも 全感染した Resident Evil: Vendetta (2017)
I got certified to sub at the school, it's just there've been no openings.[JA] 臨時教の資格があるんですが 空きがなくて Stalker's Prey (2017)
Officers and crew the same.[CN] 長官和船都一樣 哪怕是他 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
People keep stressing me about school, school, school, school, school. I'ma stop going.[JA] ドロテア・ペリー ニューヨーク州 スポーツ委 CounterPunch (2017)
- Yes, I'm a little stenographess.[CN] - 是的, 我是一個女速記. Grand Hotel (1932)
The defendant challenges this juror for cause.[CN] 辯方不接受此位陪審 Adam's Rib (1949)
I guess we won't be eating dinner together anymore.[JA] (佑希) もう全で夕食を食べることは ないんですね Disbanded (2017)
No, I didn't want to deprive you of your crew, Supremo.[CN] 我不想掠奪你的船陛下 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
The dancer's gone to the theater.[CN] 那個舞蹈演已經去劇院了. Grand Hotel (1932)
Operator.[CN] 接線. Grand Hotel (1932)
Tell off a prize crew to sail the brig to England.[CN] 派一個領賞船 把這艘雙桅船開回英國去 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Mr. Chiba, though you're the chairman, we've basically decided without you that the winner will be Yuzu Hanaki.[JA] (大貫(おおぬき))千葉先生 委長を差し置いてなんですが 選考会を前に 花木ゆずで 決まってしまいそうですよ Appeal (2017)
For the price of one "nice little telly" I managed to wrangle membership.[JA] かわいいテレビと引き換えに 何とか会権を手に入れた Sexy Rollercoasters (2017)
Sweetie, Bruce's dad is Richard Kane, one of our state representatives.[JA] ブルースのお父さんは 州議会の議さんなのよ Stalker's Prey (2017)
Don't you think the committee members need to be changed?[JA] いいかげん 選考委 変えたほうがいいと思いません? Appeal (2017)
You're a very unusual stenographer.[CN] 你是個與眾不同的速記. Grand Hotel (1932)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
ユニコード技術委[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] Unicode Technical Committee (UTF) [Add to Longdo]
技術委[ぎじゅついいんかい, gijutsuiinkai] technical committee [Add to Longdo]
構成[こうせいいん, kouseiin] members [Add to Longdo]
構成制御委[こうせいせいぎょいいんかい, kouseiseigyoiinkai] configuration control board [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]
臨時従業[りんじじゅうぎょういん, rinjijuugyouin] temporary employee, temp [Add to Longdo]
連邦通信委[れんぼうつうしんいいんかい, renboutsuushin'iinkai] Federal Communications Commission (FCC) (US) [Add to Longdo]
連邦貿易委[れんぼうぼえきいいんかい, renbouboekiiinkai] Federal Trade Commission (FTC) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗組[のりくみいん, norikumiin] Schiffsmannschaft, Mannschaft [Add to Longdo]
[じにん, jinin] Personal, Mannschaft [Add to Longdo]
[かいいん, kaiin] Mitglied (eines Vereins) [Add to Longdo]
名簿[かいいんめいぼ, kaiinmeibo] Mitgliederverzeichnis [Add to Longdo]
[かかりいん, kakariin] Zustaendiger, verantwortliche_Person [Add to Longdo]
[とういん, touin] Parteimitglied [Add to Longdo]
公務[こうむいん, koumuin] Beamter [Add to Longdo]
[じょういん, jouin] ueberfluessiger_Beamter [Add to Longdo]
[じょういん, jouin] ueberzaehliges_Personal [Add to Longdo]
[どういん, douin] mobilisieren [Add to Longdo]
[りいん, riin] -Beamter [Add to Longdo]
[いん, in] MITGLIED [Add to Longdo]
[いん, in] Mitglied [Add to Longdo]
[いいん, iin] Ausschussmitglied, Komiteemitglied [Add to Longdo]
[いいんかい, iinkai] Ausschuss, Komitee [Add to Longdo]
[きょくいん, kyokuin] (Post- usw.) Beamter [Add to Longdo]
[こういん, kouin] Fabrikarbeiter [Add to Longdo]
常任委[じょうにんいいん, jounin'iin] Mitglied_des_staend.Ausschusses [Add to Longdo]
[てんいん, ten'in] Verkaeufer, Angestellter [Add to Longdo]
[やくいん, yakuin] Vorstand, Vorstandsmitglied, Aufsichtsrat [Add to Longdo]
従業[じゅうぎょういん, juugyouin] Angestellter, -Arbeiter [Add to Longdo]
[きょういん, kyouin] Lehrer, Lehrkoerper [Add to Longdo]
[けついん, ketsuin] unbesetzte_Stelle, freie_Stelle, Vakanz [Add to Longdo]
[かいいん, kaiin] Seemann [Add to Longdo]
添乗[てんじょういん, tenjouin] Reisefuehrer [Add to Longdo]
[まんいん, man'in] voll_besetzt [Add to Longdo]
特派[とくはいん, tokuhain] Korrespondent [Add to Longdo]
[しゃいん, shain] Angestellter, Teilhaber [Add to Longdo]
[しゃいんりょう, shainryou] Wohnheim_fuer_Firmenangehoerige [Add to Longdo]
[しょくいん, shokuin] Personal, Lehrkoerper [Add to Longdo]
[せんいん, sen'in] Mannschaft, Seemann, Matrose [Add to Longdo]
[ぎいん, giin] Abgeordneter [Add to Longdo]
超満[ちょうまんいん, chouman'in] ueberfuellt [Add to Longdo]
[えきいん, ekiin] Bahnhofsbeamter, Bahnhofsangestellter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top