ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*周*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -周-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
波数特性[しゅうはすうとくせい] (n) Frequency Response

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[调, diào, ㄉㄧㄠˋ] tune, melody, key; to transfer, to exchange
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 400
[周, zhōu, ㄓㄡ] Zhou dynasty; circumference
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    土 [, ㄊㄨˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Border 冂 around land 土 with a well 口, Rank: 490
[雕, diāo, ㄉㄧㄠ] to carve, to engrave; eagle, vulture
Radical: , Decomposition:   周 [zhōu, ㄓㄡ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 1829
[绸, chóu, ㄔㄡˊ] silk cloth, satin damask
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 2635
[稠, chóu, ㄔㄡˊ] crowded, dense; viscous, thick
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 3367
[碉, diāo, ㄉㄧㄠ] watchtower
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 3659
[凋, diāo, ㄉㄧㄠ] withered, fallen; exhausted
Radical: , Decomposition:   冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] ice, Rank: 3675
[惆, chóu, ㄔㄡˊ] distressed, regretful, sad
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 4079
[倜, tì, ㄊㄧˋ] lofty, exalted
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: -, Rank: 4806
調[調, diào, ㄉㄧㄠˋ] tune, melody, key; to transfer, to exchange
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 5431
[啁, zhāo, ㄓㄠ] to chirp, to twitter
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 5549
[鲷, diāo, ㄉㄧㄠ] porgy; Pagrosomus major
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 6042
[鵰, diāo, ㄉㄧㄠ] eagle, vulture
Radical: , Decomposition:   周 [zhōu, ㄓㄡ]  鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 6302
[週, zhōu, ㄓㄡ] week; turn, cycle; anniversary
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [ideographic] To walk 辶 in a circle 周; 周 also provides the pronunciation, Rank: 6571
[赒, zhōu, ㄓㄡ] to give to charity; to give alms
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 6589
[蜩, tiáo, ㄊㄧㄠˊ] cicada, broad locust
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 6754
[鯛, diāo, ㄉㄧㄠ] porgy; Pagrosomus major
Radical: , Decomposition:   魚 [, ㄩˊ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 8553
[椆, chóu, ㄔㄡˊ] a species of tree resistant to cold weather
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] tree
[綢, chóu, ㄔㄡˊ] silk cloth, satin damask
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] silk
[賙, zhōu, ㄓㄡ] to give to charity; to give alms
Radical: , Decomposition:   貝 [bèi, ㄅㄟˋ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] money

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, ] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou, #332 [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, / ] bestow alms, #332 [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, / ] cycle; week, #332 [Add to Longdo]
[zhōu wéi, ㄓㄡ ㄨㄟˊ, / ] surroundings; environment; to encompass, #1,858 [Add to Longdo]
[zhōu nián, ㄓㄡ ㄋㄧㄢˊ, / ] anniversary; annual, #2,709 [Add to Longdo]
[zhōu biān, ㄓㄡ ㄅㄧㄢ, / ] periphery; rim, #2,916 [Add to Longdo]
[shàng zhōu, ㄕㄤˋ ㄓㄡ, ] last week, #2,977 [Add to Longdo]
[zhōu wǔ, ㄓㄡ ㄨˇ, / ] Friday, #3,656 [Add to Longdo]
[zhōu qī, ㄓㄡ ㄑㄧ, / ] period; cycle, #3,976 [Add to Longdo]
[zhōu yī, ㄓㄡ ㄧ, / ] Monday, #4,031 [Add to Longdo]
[měi zhōu, ㄇㄟˇ ㄓㄡ, ] every week, #4,706 [Add to Longdo]
[sì zhōu, ㄙˋ ㄓㄡ, ] all around, #5,483 [Add to Longdo]
[zhōu sān, ㄓㄡ ㄙㄢ, / ] Wednesday, #5,693 [Add to Longdo]
[zhōu èr, ㄓㄡ ㄦˋ, / ] Tuesday, #5,859 [Add to Longdo]
[zhōu sì, ㄓㄡ ㄙˋ, / ] Thursday, #5,939 [Add to Longdo]
[zhōu liù, ㄓㄡ ㄌㄧㄡˋ, / ] Saturday, #6,096 [Add to Longdo]
[zhōu rì, ㄓㄡ ㄖˋ, / ] Sunday, #6,602 [Add to Longdo]
恩来[Zhōu Ēn lái, ㄓㄡ ㄣ ㄌㄞˊ, / ] Zhou Enlai (1898-1976), Chinese communist leader, Prime Minister 1949-1976, #7,594 [Add to Longdo]
[zhōu kān, ㄓㄡ ㄎㄢ, / ] weekly publication; weekly, #7,604 [Add to Longdo]
杰伦[Zhōu Jié lún, ㄓㄡ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] Jay Chou (1979-), Taiwanese pop star, #8,627 [Add to Longdo]
众所[zhòng suǒ zhōu zhī, ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄡ ㄓ, / ] as everyone knows (成语 saw), #9,671 [Add to Longdo]
众所[zhòng suǒ zhōu zhī, ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄡ ㄓ, / ] as everyone knows (成语 saw); also written 眾所知|众所知, #9,671 [Add to Longdo]
[zhōu dào, ㄓㄡ ㄉㄠˋ, / ] thoughtful; considerate, #13,222 [Add to Longdo]
[zhōu mì, ㄓㄡ ㄇㄧˋ, ] careful; thorough, #14,426 [Add to Longdo]
[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, / ] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need, #14,560 [Add to Longdo]
总理[Zhōu zǒng lǐ, ㄓㄡ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] Premier Zhou Enlai 恩來|恩来 (1898-1976), #14,711 [Add to Longdo]
黄金[huáng jīn zhōu, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓㄡ, / ] Golden Week; refers to three 7-day holiday periods at New Year 春節|春节, Labor day 勞動節|劳动节, National day 國慶|国庆, #16,062 [Add to Longdo]
期性[zhōu qī xìng, ㄓㄡ ㄑㄧ ㄒㄧㄥˋ, / ] (math.) periodicity; cyclicity, #16,988 [Add to Longdo]
星驰[Zhōu Xīng chí, ㄓㄡ ㄒㄧㄥ ㄔˊ, / ] Stephen Chow (1962-), Hong Kong film director, #19,011 [Add to Longdo]
[Zhōu Yú, ㄓㄡ ㄩˊ, ] Zhou Yu or Chou Yü (175-210), famous general of the southern Wu kingdom and victor of the battle of Redwall; in Romance of the Three Kingdoms, absolutely no match for Zhuge Liang, #19,755 [Add to Longdo]
[zhōu yì, ㄓㄡ ㄧˋ, ] another name for Book of Changes (I Ching) 易經|易经, #20,139 [Add to Longdo]
[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ, ] mix with other people; socialize; deal with; contend with, #20,272 [Add to Longdo]
[zhōu zhé, ㄓㄡ ㄓㄜˊ, ] setback; difficulty; problem, #20,602 [Add to Longdo]
[zhōu shēn, ㄓㄡ ㄕㄣ, ] whole body, #20,675 [Add to Longdo]
小川[Zhōu Xiǎo chuān, ㄓㄡ ㄒㄧㄠˇ ㄔㄨㄢ, ] Zhou Xiaochuan (1948-), PRC banker and politician, #22,925 [Add to Longdo]
[zhōu yóu, ㄓㄡ ㄧㄡˊ, / ] tour; to travel around, #24,464 [Add to Longdo]
[zhōu zāo, ㄓㄡ ㄗㄠ, ] surrounding, nearby, #24,571 [Add to Longdo]
[zhōu jiā, ㄓㄡ ㄐㄧㄚ, ] the Zhou family (household, firm etc); Jow-Ga Kung Fu - Martial Art, #25,732 [Add to Longdo]
西[Xī Zhōu, ㄒㄧ ㄓㄡ, 西] Western Zhou (1027-771 BC), #29,561 [Add to Longdo]
[zhōu cháng, ㄓㄡ ㄔㄤˊ, / ] perimeter; circumference, #35,374 [Add to Longdo]
润发[Zhōu Rùn fā, ㄓㄡ ㄖㄨㄣˋ ㄈㄚ, / ] Chow Yun-Fat (1955-), Hong Kong TV and film star, #37,454 [Add to Longdo]
[Zhōu kǒu, ㄓㄡ ㄎㄡˇ, ] prefecture level city in east Henan 河南, #37,945 [Add to Longdo]
而复始[zhōu ér fù shǐ, ㄓㄡ ㄦˊ ㄈㄨˋ ㄕˇ, / ] lit. the cycle comes back to the start (成语 saw); to move in circles; the wheel comes full circle, #38,646 [Add to Longdo]
[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, / ] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济), #40,180 [Add to Longdo]
[Zhōu Jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, / ] Zhou Ji (1781-1839), Qing writer and poet, #40,180 [Add to Longdo]
永康[Zhōu Yǒng kāng, ㄓㄡ ㄩㄥˇ ㄎㄤ, ] Zhou Yongkang (1942-), PRC petroleum engineer and politician, #41,399 [Add to Longdo]
作人[Zhōu Zuò rén, ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, ] Zhou Zuoren (1885-1967), brother of Lu Xun 魯迅|鲁迅, academic in Japanese and Greek studies, briefly imprisoned after the war as Japanese collaborator, persecuted and died of unknown causes during the Cultural Revolution, #46,385 [Add to Longdo]
[yuán zhōu, ㄩㄢˊ ㄓㄡ, / ] circumference, #47,260 [Add to Longdo]
[Hòu Zhōu, ㄏㄡˋ ㄓㄡ, / ] Later Zhou of the Five Dynasties (951-960), centered on Shandong and Hebei, with capital at Kaifeng 开封, #47,623 [Add to Longdo]
口市[Zhōu kǒu shì, ㄓㄡ ㄎㄡˇ ㄕˋ, ] Prefecture level city in east Henan 河南, #51,249 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[えんしゅう, enshuu] (n) เส้นรอบวง
[しゅうへん, shuuhen] (n) ละแวก,บริเวณรอบ ๆ, See also: まわり

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
波数[しゅうはすう, shuuhasuu] ความถี่คลื่นไฟฟ้า
[しゅうい, shuui] 1.รอบ ๆ 2.บริเวณโดยรอบ 3.ขนาดรอบต้นไม้ 4.สถานการณ์โดยรอบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロック波数[クロックしゅうはすう, kurokku shuuhasuu] (n) {comp} clock frequency [Add to Longdo]
サロス[サロスしゅうき, sarosu shuuki] (n) Saros cycle [Add to Longdo]
サンプリング波数[サンプリングしゅうはすう, sanpuringu shuuhasuu] (n) sampling frequency [Add to Longdo]
ドプラー波数[ドプラーしゅうはすう, dopura-shuuhasuu] (n) {comp} doppler frequency [Add to Longdo]
ナイキスト波数[ナイキストしゅうはすう, naikisuto shuuhasuu] (n) {comp} Nyquist frequency [Add to Longdo]
(P);一巡り[いっしゅう(一周)(P);ひとめぐり, isshuu ( isshuu )(P); hitomeguri] (n,vs) once around; a revolution; a lap; a turn; a round; one full year; (P) [Add to Longdo]
[いっしゅうき, isshuuki] (n) first anniversary of death [Add to Longdo]
[いっしゅうき, isshuuki] (n) period (in astronomy) [Add to Longdo]
[いっしゅうねん, isshuunen] (n) one full year; (P) [Add to Longdo]
[えんしゅう, enshuu] (n,adj-no) circumference; (P) [Add to Longdo]
[えんしゅうりつ, enshuuritsu] (n) Pi (3.1415926..) [Add to Longdo]
可聴波数[かちょうしゅうはすう, kachoushuuhasuu] (n) {comp} AF; Audio Frequency [Add to Longdo]
会合[かいごうしゅうき, kaigoushuuki] (n) synodic period [Add to Longdo]
回り(P);り(P);廻り[まわり, mawari] (n,n-suf) (1) circumference; perimeter; edge; (2) surroundings; locality; neighborhood; (3) (回り, 廻り only) rotation; circulation; (P) [Add to Longdo]
[がいしゅう, gaishuu] (n) outer circumference [Add to Longdo]
波数[かくしゅうはすう, kakushuuhasuu] (n) angular frequency [Add to Longdo]
基本波数[きほんしゅうはすう, kihonshuuhasuu] (n) fundamental frequency [Add to Longdo]
月経[げっけいしゅうき, gekkeishuuki] (n) menstrual cycle [Add to Longdo]
元素期律[げんそしゅうきりつ, gensoshuukiritsu] (n) (obsc) (See 期表) periodic table of the elements [Add to Longdo]
元素期律表[げんそしゅうきりつひょう, gensoshuukiritsuhyou] (n) (obsc) (See 期表) periodic law [Add to Longdo]
[こうしゅう;ごしゅう, koushuu ; goshuu] (n) Later Zhou Dynasty (of China) [Add to Longdo]
[こうしゅうせい, koushuusei] (n) photoperiodism; photoperiodicity [Add to Longdo]
公転[こうてんしゅうき, koutenshuuki] (n) period of revolution (e.g. of the sun, of the moon); orbital period [Add to Longdo]
慌てる(P);章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P) [Add to Longdo]
面摩擦力[くいしゅうめんまさつりょく, kuishuumenmasatsuryoku] (n) pile shaft friction [Add to Longdo]
[こうしゅうは, koushuuha] (n) high frequency; HF [Add to Longdo]
黒点[こくてんしゅうき, kokutenshuuki] (n) sunspot cycle [Add to Longdo]
細胞[さいぼうしゅうき, saiboushuuki] (n) cell cycle [Add to Longdo]
[ししゅう, shishuu] (n,vs) periphery; circumference [Add to Longdo]
ポケット[ししゅうポケット, shishuu poketto] (n) periodontal pocket [Add to Longdo]
[ししゅうえん, shishuuen] (n) periodontitis [Add to Longdo]
治療学[ししゅうちりょうがく, shishuuchiryougaku] (n) periodontics [Add to Longdo]
[ししゅうびょう, shishuubyou] (n) periodontal disease [Add to Longdo]
自転[じてんしゅうき, jitenshuuki] (n) rotation period [Add to Longdo]
自動波数制御[じどうしゅうはすうせいぎょ, jidoushuuhasuuseigyo] (n) {comp} AFC; Automatic Frequency Control [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] (n) (1) Zhou (dynasty of China); Chou; (2) (geometric) perimeter; (n-suf,ctr) (3) counter for laps or circuits [Add to Longdo]
りの人[まわりのひと, mawarinohito] (n) surrounding people [Add to Longdo]
[しゅうい, shuui] (n,adj-no) (1) surroundings; environs; (2) circumference; (P) [Add to Longdo]
囲温度[しゅういおんど, shuuiondo] (n) ambient temperature [Add to Longdo]
囲長[しゅういちょう, shuuichou] (n) perimeter [Add to Longdo]
[しゅうえき, shuueki] (n) (See 易経) divination (based on the Book of Changes) [Add to Longdo]
[しゅうえん, shuuen] (n,adj-no) fringe; rim [Add to Longdo]
[しゅうかい, shuukai] (n,vs) (1) going around; (2) circumference; girth; surroundings [Add to Longdo]
回コース[しゅうかいコース, shuukai ko-su] (n) circuit track; circular course [Add to Longdo]
回遅れ[しゅうかいおくれ, shuukaiokure] (n) (1) (See バックマーカー) being a lap behind (e.g. motor sports); (2) someone who is very behind the times [Add to Longdo]
[しゅうき, shuuki] (n) death anniversary [Add to Longdo]
[しゅうき, shuuki] (n) cycle; period; (P) [Add to Longdo]
期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] (n) {comp} CRC; Cyclic Redundancy Check [Add to Longdo]
期性[しゅうきせい, shuukisei] (n) cyclic; periodic [Add to Longdo]
期的[しゅうきてき, shuukiteki] (adj-na) periodic; cyclic [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Celebrate the twelfth anniversary.12年記念を祝う。
A toast to your 20th Anniversary!20年記念に乾杯。
For three hundred years they have farmed the surrounding land.300年間、彼らは囲の土地を耕作してきた。
Unfortunately there was no one around.あいにく囲に誰もいなかった。
Don't read evil intentions into the ordinary actions of people around you.あなたのりの人々の普通の行いに悪意があると考えてはいけない。
We can conjecture that it may be advantageous for a particular bird to be known to its neighbors or its mate.ある種の鳥においては、りの鳥たちやつがいに存在を知られていることが有利であると推測することができる。
The dog ran around and around the tree.犬は木のりをぐるぐる走り回った。
The chameleon can take on the colors of its background.カメレオンはりの色に合わせて体色を変えることができる。
I enjoy sipping on a Margarita with salt around the rim.グラスのりにソルトをつけたマルガリータをすするのが好き。
Kate's father is about the house.ケイトのお父さんは家の辺にいる。
This complex situation arose because signals from the environment itself can be inadequate.こうした複雑な状況が生じるのは、囲の環境それ自体から得られる信号が不十分なものとなりうるからである。
This bus will take you around the city.このバスに乗れば市内一が出来ます。
The word came to be used for all small heavenly bodies revolving about larger ones.この言葉は、大きな天体の辺を回転している小さな天体全てについて使われるようになった。
This fact shows that the earth goes round the sun.この事実から、地球が太陽のりを回っていることが分かる。
This tree measures three meters around.この木は囲3メートルある。
Copernicus taught that the earth moves around the sun.コペルニクスは地球が太陽のりを回ると教えた。
Then they played race Around The Blackberry Bush until they were tired and thirsty.そのとき、彼らは、ブラックベリーの林のりをつかれて、のどがかわくまで競争して遊んでいました。
The satellite made 10 orbits of the earth.その衛星は地球の軌道を10した。
The house had a stone wall around it.その家のりに石垣があった。
The house is fenced around.その家のりは垣根がめぐらされている。
The volcano erupts at regular intervals.その火山は期的に噴火を繰り返す。
The active volcano erupts at regular intervals.その活火山は期的に噴火する。
The building doesn't blend in with its surroundings.その建物はりの風景と調和しない。
The lake is ten miles about.その湖は囲10マイルだ。
The lake is five kilometers round.その湖は囲が5キロメートルある。
The province supplies its neighbors with various raw materials.その州は辺にさまざまな原料を供給している。
The prize money enabled me to go on a world cruise.その賞金で私は世界一の航海をすることが出来た。
Everyone around the area works hard.その地域のりの人は誰もがよく働く。
The town has beautiful surroundings.その町の囲は景色が美しい。
To learn the answer you must know a little about the magnetic field around the world.その答えを知るためにあなたは地界のりの磁場について少し知らなければなりません。
The tree is four feet around.その木の囲は4フィートある。
The tree is four feet around.その木は囲が4フィートある。
The theory is based on thorough research.その理論は到な研究に基づいている。
The old man drew a large crowd around him by his music.その老人は彼の音楽で大勢の人々を囲に集めた。
The old couple embarked on a tour around the world.その老夫婦は世界一旅行に出かけた。
It goes around the sun in 365 days.それは365日かけて太陽のりをまわる。
So there is a magnetic field around earth.だから地球のりには磁場があります。
Live where she may, she always enjoys her surroundings.たとえ何処で暮らしても、彼女は自分のりの物をいつも楽しんでいる。
About 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.ディール市内およびその辺には約2万7千人が住んでいますが、町の中心部は小さく、そこはいかにも小さな町の感じです。
Blake loved to walk in the country round London.ブレークはロンドン辺の郊外を歩くのを好んだ。
A helicopter circled over us.ヘリコプターが我々の上を一した。
Mary went on a voyage around the world.メアリーは世界一の航路に出た。
If I had the money, I would make a trip around the world.もしそのお金があれば、世界一旅行をするのだが。
The magnets, of course, have a magnetic field around them.もちろん磁石はりに磁場をもっています。
The satellite is in orbit around the moon.衛星は月のりの軌道に乗っている。
I want to go on a journey around the world if possible.可能ならば私は世界一旅行をしてみたい。
There is a fence about the house.家のりには囲いがしてある。
A fence runs around the house.家のりに塀が立っている。
Our company had the fortieth anniversary of the foundation.我が社は創立40年を迎えた。
We looked about us.我々はりを見まわした。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロック波数[クロックしゅうはすう, kurokku shuuhasuu] clock frequency [Add to Longdo]
ナイキスト波数[ナイキストしゅうはすう, naikisuto shuuhasuu] Nyquist frequency [Add to Longdo]
可聴波数[かちょうしゅうはすう, kachoushuuhasuu] AF, Audio Frequency [Add to Longdo]
基本波数[きほんしゅうはすう, kihonshuuhasuu] fundamental frequency [Add to Longdo]
[こうしゅうは, koushuuha] high frequency waves [Add to Longdo]
自動波数制御[じどうしゅうはすうせいぎょ, jidoushuuhasuuseigyo] AFC, Automatic Frequency Control [Add to Longdo]
[しゅうき, shuuki] period, cycle [Add to Longdo]
期冗長検査[しゅうきじょうちょうけんさ, shuukijouchoukensa] CRC, Cyclic Redundancy Check [Add to Longdo]
期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically [Add to Longdo]
波数[しゅうはすう, shuuhasuu] frequency [Add to Longdo]
波数スペクトル[しゅうはすうスペクトル, shuuhasuu supekutoru] frequency spectrum [Add to Longdo]
波数ホッピング[しゅうはすうホッピング, shuuhasuu hoppingu] frequency hopping [Add to Longdo]
波数管理[しゅうはすうかんり, shuuhasuukanri] spectrum management, frequency management [Add to Longdo]
波数逓倍器[しゅうはすうていばいき, shuuhasuuteibaiki] frequency multiplier [Add to Longdo]
波数分割マルチプレクサ[しゅうはすうぶんわりマルチプレクサ, shuuhasuubunwari maruchipurekusa] Frequency-Division Multiplexer, FDM [Add to Longdo]
波数分割多元接続[しゅうはすうぶんわりたげんせつぞく, shuuhasuubunwaritagensetsuzoku] Frequency Division Multiple Access, FDMA [Add to Longdo]
波数分割多重[しゅうはすうぶんかつたじゅう, shuuhasuubunkatsutajuu] FDM, Frequency Division Multiplexing [Add to Longdo]
波数変位方式[しゅうはすうへんいほうしき, shuuhasuuhen'ihoushiki] frequency shift keying [Add to Longdo]
波数変調[しゅうはすうへんちょう, shuuhasuuhenchou] Frequency Modulation, FM [Add to Longdo]
波数変調記録[しゅうはすうへんちょうきろく, shuuhasuuhenchoukiroku] frequency modulation recording, FM recording (abbr.) [Add to Longdo]
波数変調方式[しゅうはすうへんちょうほうしき, shuuhasuuhenchouhoushiki] Frequency Modulation [Add to Longdo]
波変調[しゅうはへんちょう, shuuhahenchou] frequency modulation, FM [Add to Longdo]
[しゅうへん, shuuhen] circumference, outskirts, environs, (computer) peripheral [Add to Longdo]
辺ノード[しゅうへんノード, shuuhen no-do] endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]
辺節点[しゅうへんせってん, shuuhensetten] endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]
辺装置[しゅうへんそうち, shuuhensouchi] peripheral equipment, peripheral device [Add to Longdo]
直交波数多重変調[ちょっこうしゅうはすうたじゅうへんちょう, chokkoushuuhasuutajuuhenchou] orthogonal frequency division multiplexing [Add to Longdo]
定電圧定波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
搬送波数[はんそうしゅうはすう, hansoushuuhasuu] carrier frequency [Add to Longdo]
[ぶんしゅうき, bunshuuki] frequency demultiplier, frequency divider [Add to Longdo]
変形波数変調記録[へんけいしゅうはすうへんちょうきろく, henkeishuuhasuuhenchoukiroku] modified frequency modulation recording, MFM recording (abbr.) [Add to Longdo]
無線波数[むせんしゅうはすう, musenshuuhasuu] radio frequency, RF [Add to Longdo]
波数多重[しゅうはすうたじゅう, shuuhasuutajuu] FDD, frequency division duplex [Add to Longdo]
直交波数多重[ちょっこうしゅうはすうたじゅう, chokkoushuuhasuutajuu] OFDM, orthogonal frequency division multiplexing [Add to Longdo]
ドプラー波数[ドプラーしゅうはすう, dopura-shuuhasuu] doppler frequency [Add to Longdo]
波数選択性フェージング[しゅうはすうせんたくせいフェージング, shuuhasuusentakusei fe-jingu] frequency selective fading [Add to Longdo]
波数利用効率[しゅうはすうりようこうりつ, shuuhasuuriyoukouritsu] spectral effciency [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]
[えんしゅう, enshuu] Kreisumfang [Add to Longdo]
[はんしゅう, hanshuu] Halbkreis, halbe_Runde [Add to Longdo]
[まわり, mawari] Rotation, Umfang, Umgebung [Add to Longdo]
[しゅうとう, shuutou] sorgfaeltig, genau, vorsichtig [Add to Longdo]
[しゅうい, shuui] Umkreis, Umfang, Umgebung, Umwelt [Add to Longdo]
[しゅうせん, shuusen] Vermittlung, Beschaffung [Add to Longdo]
[しゅうち, shuuchi] allgemein_bekannt [Add to Longdo]
[しゅうへん, shuuhen] Umkreis, Peripherie [Add to Longdo]
[しゅうゆう, shuuyuu] Rundreise [Add to Longdo]
遊券[しゅうゆうけん, shuuyuuken] Rundreisebillett [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top