ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*员*

   
109 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -员-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[员, yuán, ㄩㄢˊ] employee; member; personnel, staff
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 200
[损, sǔn, ㄙㄨㄣˇ] to damage, to harm
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  员 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 911
[圆, yuán, ㄩㄢˊ] circle; circular, round; complete
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  员 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] enclosure,  Rank: 1,145
[勋, xūn, ㄒㄩㄣ] deeds, feats; merit; rank
Radical: Decomposition: 员 (yuán ㄩㄢˊ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] strength,  Rank: 2,349
[陨, yǔn, ㄩㄣˇ] to slip, to fall; to drop; to die
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  员 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 3,295
[殒, yǔn, ㄩㄣˇ] to die, to fall, to perish, to vanish
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  员 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 4,590
[郧, yún, ㄩㄣˊ] a county in Hubei province
Radical: Decomposition: 员 (yuán ㄩㄢˊ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 4,805
[埙, xūn, ㄒㄩㄣ] ocarina
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  员 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 5,548
[筼, yún, ㄩㄣˊ] tall bamboo
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  员 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 7,752

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rén yuán, ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff; crew; personnel, #266 [Add to Longdo]
[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee, #1,174 [Add to Longdo]
[qiú yuán, ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ, / ] sports club member; footballer, golfer etc, #1,231 [Add to Longdo]
工作人[gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff, #1,334 [Add to Longdo]
[chéng yuán, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] member, #1,489 [Add to Longdo]
[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] government official, #1,503 [Add to Longdo]
[yuán gōng, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] staff; personnel; employee, #1,512 [Add to Longdo]
[duì yuán, ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] team member, #1,661 [Add to Longdo]
[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] committee member; committee; council, #2,234 [Add to Longdo]
[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actor or actress; performer, #2,239 [Add to Longdo]
[dǎng yuán, ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] political party member, #2,471 [Add to Longdo]
运动[yùn dòng yuán, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] athlete, #3,163 [Add to Longdo]
[huì yuán, ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] member, #3,216 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] person; employee; member, #3,256 [Add to Longdo]
[shè yuán, ㄕㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] member of society (association, club etc), #4,198 [Add to Longdo]
公务[gōng wù yuán, ㄍㄨㄥ ˋ ㄩㄢˊ, / ] functionary; office-bearer, #4,385 [Add to Longdo]
[dòng yuán, ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] mobilize; arouse, #4,705 [Add to Longdo]
[xué yuán, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, / ] student; member of an institution of learning, #5,381 [Add to Longdo]
驾驶[jià shǐ yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄩㄢˊ, / ] pilot, #5,768 [Add to Longdo]
[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] member (of a legislative body); representative, #6,441 [Add to Longdo]
服务[fú wù yuán, ㄈㄨˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] waiter; waitress; attendant; customer service personnel, #6,577 [Add to Longdo]
共产党[gòng chǎn dǎng yuán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] communist party member, #6,619 [Add to Longdo]
[chéng yuán guó, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] member country, #7,349 [Add to Longdo]
研究[yán jiū yuán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˊ, / ] researcher, #7,391 [Add to Longdo]
飞行[fēi xíng yuán, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] pilot; aviator, #8,465 [Add to Longdo]
从业人[cóng yè rén yuán, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] employee; person employed in a trade or profession, #8,739 [Add to Longdo]
[zhí yuán, ㄓˊ ㄩㄢˊ, / ] office worker; staff member, #9,432 [Add to Longdo]
航天[háng tiān yuán, ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄩㄢˊ, / ] astronaut, #10,560 [Add to Longdo]
[chuán yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] sailor; crew member, #11,732 [Add to Longdo]
宇航[yǔ háng yuán, ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄩㄢˊ, / ] astronaut, #11,950 [Add to Longdo]
[shāng yuán, ㄕㄤ ㄩㄢˊ, / ] wounded person, #12,004 [Add to Longdo]
[tuán yuán, ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] member; group member, #12,088 [Add to Longdo]
管理[guǎn lǐ yuán, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, / ] manager; administrator, #12,201 [Add to Longdo]
[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] employee, #12,664 [Add to Longdo]
营业[yíng yè yuán, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ ㄩㄢˊ, / ] clerk; shop assistant, #12,725 [Add to Longdo]
[diàn yuán, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] shop assistant; salesclerk; salesperson, #13,171 [Add to Longdo]
[wěi yuán zhǎng, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] head of a committee, #13,757 [Add to Longdo]
教练[jiào liàn yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] sports coach; training personnel, #13,973 [Add to Longdo]
守门[shǒu mén yuán, ㄕㄡˇ ㄇㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] goal-keeper, #14,318 [Add to Longdo]
[cái yuán, ㄘㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] to cut staff; to lay off employees, #14,746 [Add to Longdo]
女演[nǚ yǎn yuán, ㄋㄩˇ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actress, #16,271 [Add to Longdo]
[quán yuán, ㄑㄩㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] complete personnel; fully manned, #16,647 [Add to Longdo]
参议[cān yì yuán, ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] senator, #16,926 [Add to Longdo]
辅导[fǔ dǎo yuán, ㄈㄨˇ ㄉㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] a coach (teacher or trainer), #16,990 [Add to Longdo]
[zhuān yuán, ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] assistant director; commissioner, #17,270 [Add to Longdo]
交易[jiāo yì yuán, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] dealer; trader, #17,742 [Add to Longdo]
欧盟委[Ōu méng wěi yuán huì, ㄡ ㄇㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Commission of European Union, #17,840 [Add to Longdo]
观察[guān chá yuán, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, / ] observer, #17,855 [Add to Longdo]
国务委[guó wù wěi yuán, ㄍㄨㄛˊ ˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] member of State Council (in China), #17,940 [Add to Longdo]
技术[jì shù yuán, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] technician, #17,981 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is not Mannion. It's Jones. I'm a member of the YMCA, gentlemen.[CN] 我是YMCA(基督教青年会)的会 我可以给你看我的身份证明 The Whole Town's Talking (1935)
- That's the funniest show, I think. Don't you? - You like that actor?[CN] 一从没看过这么好笑的戏 你说呢 一你喜欢那个演 Design for Living (1933)
Cast:[CN] 演 Taki no shiraito (1933)
- Yes.[CN] - 抄写 Copying Beethoven (2006)
"At Big Shanty we will steal the train while the passengers and the crew are at dinner, and proceeding North we will burn every bridge, cutting off the supplies of the army now facing you."[CN] 趁旅客与工作人晚餐时 我们在大森地劫走火车 往北走,我们将烧毁每一座桥 The General (1926)
"He's a tight-rope walker." "I've just met him."[CN] 他是个走绳索的演 我刚刚才认识他 The Circus (1928)
A surveyor![CN] 一个测量! Bordertown (1935)
Everyone should remember my mom as one of the greatest movie stars, but instead of becoming an actress, she wanted to become a singer just like me.[CN] 也许在各位的记忆里 我母亲 她是曾经红极一时的女演 Episode #1.2 (2004)
- The very brilliant agent... of a certain foreign power... is on the point of obtaining a secret vital to your air defense.[CN] -一个高阶层的情报 他来自外国的秘密机构 正准备窃取 The 39 Steps (1935)
Yes, but he also gave me instructions to fire the next employee who came in late.[CN] 开除下一个迟到的工 也还是你,琼斯 The Whole Town's Talking (1935)
Yes, j.G. Now, get this seaver.[CN] 听好了,西沃 给我开掉下一个迟到的 The Whole Town's Talking (1935)
A surveyor![CN] 测量! Bordertown (1935)
- Senator.[CN] - 参议 Good Night (2013)
I've always been curious to know what kind of a girl would marry a front-page aviator like King Westley.[CN] 我一直想知道 什么样的女孩才会嫁给金·卫思利这样的飞行 It Happened One Night (1934)
You'll end up working for him.[CN] 你最终会沦为他的雇 Bordertown (1935)
Signed: Crew of the squadron battleship Prince Tavrichesky."[CN] 签名:"塔夫里切斯基王子号"战舰全体船 Battleship Potemkin (1925)
The actor?[CN] -演 The Seventh Seal (1957)
Why, of course, j.G. Now, these time records show[CN] 只有一个工一直都很守时,工号是48 The Whole Town's Talking (1935)
And it will take a surveyor To measure you for a suit. Ha ha ha![CN] 买衣服时 你就需要雇一个测量 来测量你了 Ha ha ha! Bordertown (1935)
Waiter?[CN] 服务 Sorry, Wrong Number (1948)
Tutor?[CN] 辅导 .. Keith (2008)
But I've been working for them for eight years. Gentlemen, I'm...[CN] 先生们,我是YMCA的会 The Whole Town's Talking (1935)
- The grievance committee[CN] 申诉委 Bordertown (1935)
In other words, your future member of Parliament... your candidate, Mr...[CN] 换言之 也就是未来的国会议 你们的候选人 The 39 Steps (1935)
- "Agent"?[CN] 情报 The 39 Steps (1935)
Ah![CN] 每个演的梦想啊! And the Look of the Irish (2015)
Excuse me![CN] 服务 Who Pooped the Bed? (2008)
Congressman?[CN] 议 Striptease (1996)
You call yourself one of our rowing team?[CN] 你这也算我们划艇队 A Mother Should Be Loved (1934)
Sure.[CN] 在密西根州巴特尔克里克,你是图书管理 The Whole Town's Talking (1935)
A New Added Attraction, Rex, a tight-rope walker.[CN] 新来了一位演,雷克斯 是个穿紧身衣走绳索的人 The Circus (1928)
On the grievance committee of the bar association.[CN] 律师委会投诉你 Bordertown (1935)
There's so sloppy, the guy's afraid to sign them.[CN] 接线 The Whole Town's Talking (1935)
Trouble with the Property Men.[CN] 道具管理出了问题 The Circus (1928)
Mom, you get botox?[CN] 过气女演嚣张什么嘛 Episode #1.2 (2004)
Shipping clerk comes home, finds missus with boarder.[CN] 船回到家 发现老婆在偷人 Design for Living (1933)
"He's a sensation, but he doesn't know it." "Keep him on as a property man."[CN] 他能让人发笑可他自己不知道 就让他当道具接着演下去 The Circus (1928)
Now, ladies and gentlemen of the jury, you must know what justice can mean to a man who is defenseless because he is poor.[CN] 各位陪审 你们一定明白 正义对于一个穷困潦倒的人意味着什么 'G' Men (1935)
Starring Members of the Proletkult Theater Sailors of the Black-Sea Fleet[CN] 演: 普罗特克特中央工人剧场 黑海舰队官兵 Battleship Potemkin (1925)
I beg your pardon, sir. I have some wounded outside.[CN] 对不起,外面有些伤,我... A Farewell to Arms (1932)
- Actress?[CN] -演 The 39 Steps (1935)
Commies?[CN] 共产党 The Man with the Golden Gun (1974)
- Only I prefer the word agent better.[CN] 不过我比较喜欢用情报这个字眼 The 39 Steps (1935)
Make it a federal crime to kill a government agent or to flee across a state line to avoid arrest or to avoid testifying as a witness.[CN] 让杀害公职人成为联邦罪责 或者逃窜州界拒捕 或者拒绝作为目击证人提供证据 'G' Men (1935)
"You know well enough that I am no longer alive."[CN] "你很清楚,现在和你说话 的我,不是活人中的一" The Phantom Carriage (1921)
Well, maybe he does.[CN] 我公司很大,有百余个雇 The Whole Town's Talking (1935)
One minute.[CN] 巡视? Dirty Harry (1971)
The Circus prospered, but not the property man. And the girl led the same hard life.[CN] 马戏团红火起来了 不过道具管理还是一样倒霉 那位姑娘也过着一样的艰难生活 The Circus (1928)
Every time I have some fun, you sit there moping.[CN] 总是这样 我稍微有点好情绪 你就跟个滑稽演似的在这儿干坐着 The Blue Angel (1930)
- He's one of the best flyers in the country.[CN] -他是个骗子 -他是国内顶尖的飞行之一 It Happened One Night (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top