ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*只*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -只-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[只, zhī, ] only, merely, just
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [ideographic] Simple words 八 coming from the mouth 口, Rank: 97
[识, shí, ㄕˊ] knowledge; to understand, to recognize, to know
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  只 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 340
[织, zhī, ] to knit, to weave; to organize, to unite
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  只 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 578
[职, zhí, ㄓˊ] duty, profession; office, post
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  只 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 616
[积, jī, ㄐㄧ] to store up, to amass, to accumulate
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  只 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 728
[帜, zhì, ㄓˋ] flag, pennant, sign; to fasten
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  只 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] curtain, Rank: 2813
[炽, chì, ㄔˋ] to burn, to blaze; splendid; intense
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  只 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3277
[咫, zhǐ, ㄓˇ] unit of length used during the Zhou dynasty
Radical: , Decomposition:   尺 [chǐ, ㄔˇ]  只 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] ruler, Rank: 4196
[枳, zhǐ, ㄓˇ] trifoliate orange; hedge thorn
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  只 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 5304
[轵, zhǐ, ㄓˇ] the end of an axle that extends beyond the hub
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  只 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 7264

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] only; merely; just; but, #136 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, / ] but; only, #136 [Add to Longdo]
[zhī, ㄓ, / ] classifier for birds and certain animals, one of a pair, some utensils, vessels etc, #136 [Add to Longdo]
[zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ, ] only, #263 [Add to Longdo]
[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] merely; simply; only; but, #278 [Add to Longdo]
[zhǐ yào, ㄓˇ ㄧㄠˋ, ] if only; so long as, #561 [Add to Longdo]
[zhǐ néng, ㄓˇ ㄋㄥˊ, ] can only; obliged to do sth; to have no other choice, #645 [Add to Longdo]
[zhǐ hǎo, ㄓˇ ㄏㄠˇ, ] without any better option; to have to; to be forced to, #2,730 [Add to Longdo]
不过[zhǐ bù guò, ㄓˇ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] it's just that ..., #3,799 [Add to Longdo]
[zhǐ dé, ㄓˇ ㄉㄜˊ, ] have no alternative but to; be obliged to, #6,838 [Add to Longdo]
[chuán zhī, ㄔㄨㄢˊ ㄓ, ] ships; vessels, #9,912 [Add to Longdo]
[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, ] not only; not merely, #13,025 [Add to Longdo]
[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ, / ] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect, #14,344 [Add to Longdo]
[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, ] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth), #16,040 [Add to Longdo]
[zhī shēn, ㄓ ㄕㄣ, / ] alone; by oneself, #23,193 [Add to Longdo]
[jiān zhī, ㄐㄧㄢ ㄓ, / ] warship, #42,613 [Add to Longdo]
[zhī dú, ㄓ ㄉㄨˊ, / ] read only, #45,235 [Add to Longdo]
欠东风[zhǐ qiàn dōng fēng, ㄓˇ ㄑㄧㄢˋ ㄉㄨㄥ ㄈㄥ, / ] all we need is an east wind (成语 saw); lacking only one tiny crucial item, #71,032 [Add to Longdo]
不过几年前[zhǐ bù guò jǐ nián qián, ㄓˇ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] only a few years ago; just a few years ago [Add to Longdo]
可意会,不可言传[zhǐ kě yì huì, bu4 ke3 yan2 chuan2, ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bù kě yán chuán, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧㄢˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle [Add to Longdo]
知其一,不知其二[zhǐ zhī qí yī, bu4 zhi1 qi2 er4, ㄓˇ ㄓ ㄑㄧˊ ㄧ, bù zhī qí èr, ㄅㄨˋ ㄓ ㄑㄧˊ ㄦˋ, ] to know the first, but not know the second (成语 saw); only partial information [Add to Longdo]
见树木不见森林[zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín, ㄓˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, / ] unable to see the wood for the trees; fig. only able to see isolated details, and not the bigger picture [Add to Longdo]
限于[zhǐ xiàn yú, ㄓˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, / ] to be limited to [Add to Longdo]
鸡斗酒[zhī jī dǒu jiǔ, ㄓ ㄐㄧ ㄉㄡˇ ㄐㄧㄡˇ, / ] lit. a chicken and a bottle of wine (成语 saw); fig. ready to make an offering to the deceased, or to entertain guests [Add to Longdo]
可擦写可编程读存储器[kě cā xiě kě biān chéng zhī dú cún chǔ qì, ㄎㄜˇ ㄘㄚ ㄒㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄓ ㄉㄨˊ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] EPROM; Erasable programmable read-only memory [Add to Longdo]
斗酒[dǒu jiǔ zhī jī, ㄉㄡˇ ㄐㄧㄡˇ ㄓ ㄐㄧ, / ] lit. a chicken and a bottle of wine (成语 saw); fig. ready to make an offering to the deceased, or to entertain guests [Add to Longdo]
见树木,不见森林[zhǐ jiàn shù mù, bu4 jian4 sen1 lin2, ㄓˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ, bù jiàn sēn lín, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, / ] only see the trees, but not see the forest (成语 saw, from Mao Zedong, On contradictions 毛澤東|毛泽东, 矛盾論|矛盾论); to concentrate on minutiae at the expense of the big picture [Add to Longdo]
万事俱备,欠东风[wàn shì jù bèi, zhi3 qian4 dong1 feng1, ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄅㄟˋ, zhǐ qiàn dōng fēng, ㄓˇ ㄑㄧㄢˋ ㄉㄨㄥ ㄈㄥ, / ] everything is ready, all we need is an east wind (成语 saw); lacking only one tiny crucial item [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ただいま帰りました;今帰りました;ただ今帰りました[ただいまかえりました, tadaimakaerimashita] (exp,int) (See ただ今) Here I am; I'm home! [Add to Longdo]
ただ今(P);唯今(oK);[ただいま, tadaima] (int,exp) (1) (uk) (abbr) (See ただいま帰りました) Here I am; I'm home!; (n-t,adv) (2) presently; right away; right now; just now; (P) [Add to Longdo]
ただ事;事;徒事;あだ事;唯事[ただごと(ただ事;只事;徒事;唯事);あだごと(徒事;あだ事), tadagoto ( tada koto ; tada koto ; to koto ; tadagoto ); adagoto ( to koto ; ada ko] (n) trivial matter [Add to Longdo]
ただ者;者;徒者[ただもの, tadamono] (n) ordinary person (usu. in neg. sentences) [Add to Longdo]
真っ中;真っ直中;真っ唯中;真[まっただなか, mattadanaka] (n) right in the midst of; right at the height of [Add to Longdo]
(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. ) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [Add to Longdo]
々;;唯々;唯唯[ただただ, tadatada] (adv) (uk) absolutely; only; emphatic modifier [Add to Longdo]
ならない[ただならない, tadanaranai] (adj-i) (1) (uk) (See ならぬ) unusual; serious; (2) incomparable [Add to Longdo]
の人[ただのひと, tadanohito] (n) man in the street; common (ordinary) person [Add to Longdo]
より高いものは無い;ただより高いものはない;タダより高いものは無い;徒より高い物はない[ただよりたかいものはない, tadayoritakaimonohanai] (exp) (id) Nothing costs as much as what is given to us [Add to Longdo]
管(P);一向;頓[ひたすら(P);ひたぶる(一向;頓), hitasura (P); hitaburu ( ikkou ; ton )] (adj-na,adv) (uk) nothing but; earnest; intent; determined; set on (something); (P) [Add to Longdo]
管打坐;祗管打坐[しかんたざ, shikantaza] (n) shikantaza (zazen meditation in which one focuses on sitting without actively seeking enlightenment) [Add to Longdo]
[しこん, shikon] (conj) (arch) just now [Add to Longdo]
取り;取(io)[ただとり;ただどり, tadatori ; tadadori] (n,vs) getting something for nothing [Add to Longdo]
乗り[ただのり, tadanori] (n,vs) free ride (e.g. on train) [Add to Longdo]
働き[ただばたらき, tadabataraki] (n,vs) working for free [Add to Longdo]
直中;中;ただ中[ただなか, tadanaka] (n) middle [Add to Longdo]
転んでもは起きぬ[ころんでもただはおきぬ, korondemotadahaokinu] (exp) (id) All's grist that comes to his mill [Add to Longdo]
徒ならぬ;啻ならぬ;ならぬ[ただならぬ, tadanaranu] (adj-f) (uk) unusual; uncommon; extraordinary; out of the ordinary; incomparable; serious; alarming [Add to Longdo]
徒言;言;直言[ただごと;ただこと, tadagoto ; tadakoto] (n) (arch) plain speech; direct speech [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is cool amid confusion.彼は混乱の真っ中にあっても冷静だ。
We are in the heyday of youth.僕らは青春の真っ中だ。 [M]
Tadami is in Minamiaizu in Fukushima; cut off by steep mountains and located on the prefecture border with Niigata.見町は福島県南会津地方にあり、急峻な山を隔てて新潟との県境に位置しています。
Right now I'm training in preparation for the day we set off.今、僕は旅立ちの日に向けて修業中です。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top