ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*句*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -句-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[够, gòu, ㄍㄡˋ] enough, adequate; to reach, to attain; to pass muster
Radical: , Decomposition:   句 [jù,gōu, ㄐˋ]  多 [duō, ㄉㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] more, Rank: 538
[句, jù,gōu, ㄐˋ] sentence, clause, phrase, paragraph; stanza
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A phrase 勹 from the mouth 口, Rank: 707
[狗, gǒu, ㄍㄡˇ] dog
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1281
[拘, jū, ㄐㄩ] to detain, to restrain, to seize
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 2098
[苟, gǒu, ㄍㄡˇ] careless, frivolous, illicit; but, if only
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] wild grass, Rank: 2886
[驹, jū, ㄐㄩ] colt; fleet, swift; surname
Radical: , Decomposition:   马 [, ㄇㄚˇ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 3691
[枸, gǒu, ㄍㄡˇ] a kind of aspen found in Sichuan
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 4578
[佝, gōu, ㄍㄡ] rickets
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: -, Rank: 5065
[劬, qú, ㄑㄩˊ] diligent; to toil, to endeavor
Radical: , Decomposition:   句 [jù,gōu, ㄐˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 5106
[笱, gǒu, ㄍㄡˇ] a basket trap for fish
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 5449
[朐, qú, ㄑㄩˊ] warm
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] moon, Rank: 5482
[岣, gǒu, ㄍㄡˇ] a hill in Hunan
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 5933
[鸲, qú, ㄑㄩˊ] mynah; Erithacus species (various)
Radical: , Decomposition:   句 [jù,gōu, ㄐˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 6062
[鼩, qú, ㄑㄩˊ] shrew
Radical: , Decomposition:   鼠 [shǔ, ㄕㄨˇ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] rat, Rank: 6596
[鉤, gōu, ㄍㄡ] hook, barb, sickle; to hook, to link
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [ideographic] A metal 釒 hook 句; 句 also provides the pronunciation, Rank: 7112
[夠, gòu, ㄍㄡˋ] enough, adequate; to reach, to attain; to pass muster
Radical: , Decomposition:   多 [duō, ㄉㄨㄛ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] more
[昫, xù, ㄒㄩˋ] warm
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] sun
[竘, qǔ, ㄑㄩˇ]
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic]
[駒, jū, ㄐㄩ] colt; fleet, swift; surname
Radical: , Decomposition:   馬 [, ㄇㄚˇ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, ] sentence; clause; phrase; classifier for phrases or lines of verse, #637 [Add to Longdo]
[yī jù huà, ㄧ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] in a word; in short, #2,845 [Add to Longdo]
[jù zi, ㄐㄩˋ ㄗ˙, ] sentence, #10,533 [Add to Longdo]
话说[huàn jù huà shuō, ㄏㄨㄢˋ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words, #15,299 [Add to Longdo]
[jù hào, ㄐㄩˋ ㄏㄠˋ, / ] period (punct.), #15,973 [Add to Longdo]
[yǔ jù, ㄩˇ ㄐㄩˋ, / ] sentence, #19,432 [Add to Longdo]
[shī jù, ㄕ ㄐㄩˋ, / ] verse, #21,541 [Add to Longdo]
[cí jù, ㄘˊ ㄐㄩˋ, / ] words and sentences, #30,337 [Add to Longdo]
[jù fǎ, ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ, ] syntax, #31,128 [Add to Longdo]
[jù xíng, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˊ, ] sentence pattern (in grammar), #36,753 [Add to Longdo]
[zào jù, ㄗㄠˋ ㄐㄩˋ, ] sentence-making, #37,827 [Add to Longdo]
[Gāo jù lí, ㄍㄠ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] Koguryo, one of the Korean three kingdoms (57BC-668AD), #41,072 [Add to Longdo]
[míng jù, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, ] famous saying; celebrated phrase, #41,091 [Add to Longdo]
[lì jù, ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, ] example sentence, #47,810 [Add to Longdo]
[jǐng jù, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄩˋ, ] aphorism, #51,377 [Add to Longdo]
[fù jù, ㄈㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] compound phrase, #59,675 [Add to Longdo]
[fēn jù, ㄈㄣ ㄐㄩˋ, ] clause (in European grammar), #63,091 [Add to Longdo]
[Jù róng, ㄐㄩˋ ㄖㄨㄥˊ, ] (N) Jurong (place in Jiangsu), #64,228 [Add to Longdo]
[duǎn jù, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ, ] clause, #66,647 [Add to Longdo]
疑问[yí wèn jù, ㄧˊ ㄨㄣˋ ㄐㄩˋ, / ] a question (gramm.); an interrogative sentence, #68,534 [Add to Longdo]
逐字逐[zhú zì zhú jù, ㄓㄨˊ ㄗˋ ㄓㄨˊ ㄐㄩˋ, ] literal; word by word and phrase by phrase, #73,746 [Add to Longdo]
字斟[zì zhēn jù zhuó, ㄗˋ ㄓㄣ ㄐㄩˋ ㄓㄨㄛˊ, ] weighing every word, #79,904 [Add to Longdo]
[dān jù, ㄉㄢ ㄐㄩˋ, / ] simple sentence (grammar), #81,024 [Add to Longdo]
陈述[chén shù jù, ㄔㄣˊ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] declarative sentence, #91,875 [Add to Longdo]
[jù dòu, ㄐㄩˋ ㄉㄡˋ, / ] punctuation of a sentence (in former times, before punctuation marks were used); period 號|号 and comma 逗號|逗号; sentences and phrases, #94,186 [Add to Longdo]
[jù qún, ㄐㄩˋ ㄑㄩㄣˊ, ] discourse; group of sentences with clear meaning; narrative, #95,048 [Add to Longdo]
[pái jù, ㄆㄞˊ ㄐㄩˋ, ] haiku, #120,867 [Add to Longdo]
感叹[gǎn tàn jù, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄐㄩˋ, / ] exclamation; exclamatory phrase, #128,054 [Add to Longdo]
[liàn jù, ㄌㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, / ] to polish a phrase, #191,392 [Add to Longdo]
闭门觅[bì mén mì jù, ㄅㄧˋ ㄇㄣˊ ㄇㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] lit. lock the door and search for the right word (成语 saw); fig. the serious hard work of writing, #902,688 [Add to Longdo]
[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, ] a line of verse; a sentence [Add to Longdo]
中心埋置关系从[zhōng xīn mái zhì guān xì cóng jù, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄇㄞˊ ㄓˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, / ] center-embedded relative clauses [Add to Longdo]
主谓[zhǔ wèi jù, ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, / ] subject-predicate sentence; subject-predicate clause [Add to Longdo]
五言绝[wǔ yán jué jù, ㄨˇ ㄧㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄩˋ, / ] poetic form consisting of four lines of five syllables, with rhymes on first, second and fourth line [Add to Longdo]
倒装[dào zhuāng jù, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ ㄐㄩˋ, / ] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe [Add to Longdo]
假否定[jiǎ fǒu dìng jù, ㄐㄧㄚˇ ㄈㄡˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, ] false negative [Add to Longdo]
假肯定[jiǎ kěn dìng jù, ㄐㄧㄚˇ ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, ] false affirmative [Add to Longdo]
[liǎng jù, ㄌㄧㄤˇ ㄐㄩˋ, / ] (Just let me say) a few words [Add to Longdo]
法分析[jù fǎ fēn xī, ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄈㄣ ㄒㄧ, ] syntactic analysis [Add to Longdo]
法意识[jù fǎ yì shí, ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄧˋ ㄕˊ, / ] syntactic awareness [Add to Longdo]
[jù dòu, ㄐㄩˋ ㄉㄡˋ, ] punctuation of a sentence (in former times, before punctuation marks were used); period 號|号 and comma 逗號|逗号; sentences and phrases [Add to Longdo]
骊河[Jù lí hé, ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, / ] pre-Han name of Liao river 遼河|辽河 [Add to Longdo]
右分枝关系从[yòu fēn zhī guān xì cóng jù, ㄧㄡˋ ㄈㄣ ㄓ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, / ] right branching relative clauses [Add to Longdo]
否定[fǒu dìng jù, ㄈㄡˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, ] negative sentence [Add to Longdo]
引用[yǐn yòng jù, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ, ] quotation [Add to Longdo]
明显的法线索[míng xiǎn de jù fǎ xiàn suǒ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, 线 / ] explicit syntactic cue [Add to Longdo]
真否定[zhēn fǒu dìng jù, ㄓㄣ ㄈㄡˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, ] true negative (TN) [Add to Longdo]
真肯定[zhēn kěn dìng jù, ㄓㄣ ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, ] true affirmative (TA) [Add to Longdo]
肯定并例[kěn dìng bìng lì jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] active conjoined sentence [Add to Longdo]
肯定[kěn dìng jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, ] affirmative sentence [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
を言う[もんくをいう, monkuwoiu] (vi, vt) ต่อว่า, ตำหนิ, บ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[もんく, monku] (n) - ถ้อยคำ, วลี - คำติ, คำต่อว่า, See also: R. 文句を言う
挙げ[あげく, ageku] 1.บั้นปลาย 2.ท้ายที่สุดหลังจาก 3.วรรคสุดท้ายของบทกวีโบราณของญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あげくの果て;挙げの果て;挙の果て;揚げの果て;揚の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
データ[データく, de-ta ku] (n) {comp} data clause [Add to Longdo]
ファイル[ファイルく, fairu ku] (n) {comp} file clause [Add to Longdo]
異口同音(P);異同音(iK)[いくどうおん, ikudouon] (n) in concert; with one voice; unanimously; (P) [Add to Longdo]
[いっく, ikku] (n) (1) phrase (verse, line); (2) one haiku-poem [Add to Longdo]
詠む[いっくよむ, ikkuyomu] (v5m) to make up a haiku poem [Add to Longdo]
一言一[いちごんいっく, ichigon'ikku] (n) every single word and phrase; word by word [Add to Longdo]
一言隻[いちごんせきく;いちごんせっく, ichigonsekiku ; ichigonsekku] (n) every single word and phrase; each and every word [Add to Longdo]
一言半[いちげんはんく;いちごんはんく, ichigenhanku ; ichigonhanku] (n) a single word; (not even) a word; (not even) a syllable [Add to Longdo]
一語一[いちごいっく, ichigoikku] (n) every single word and phrase; each and every word [Add to Longdo]
一字一[いちじいっく, ichijiikku] (n) word for word; verbatim; a single word and a single phrase [Add to Longdo]
一字半[いちじはんく, ichijihanku] (n) a single word; (not even) a word; (not even) a syllable [Add to Longdo]
一瞬絶[いっしゅんぜっく, isshunzekku] (n,vs) breaking off short (in one's speech); rendered speechless for a moment [Add to Longdo]
引用[いんようく, inyouku] (n) {ling} quotation [Add to Longdo]
下の[しものく, shimonoku] (n) the last part of a poem or Bible verse [Add to Longdo]
[げく, geku] (n) the last part of a poem or Bible verse [Add to Longdo]
仮定法相当語[かていほうそうとうごく, kateihousoutougoku] (n) subjunctive equivalent [Add to Longdo]
[かく, kaku] (n) beautiful passage of literature [Add to Longdo]
[がっく, gakku] (n) (musical) phrase [Add to Longdo]
慣用[かんようく, kanyouku] (n) idiomatic usage; common usage; (P) [Add to Longdo]
慣用語[かんようごく, kanyougoku] (n) idiom; idiomatic phrase [Add to Longdo]
環境[かんきょうく, kankyouku] (n) {comp} environment clause [Add to Longdo]
[きく, kiku] (n) opening line; opening line of a (Chinese) poem [Add to Longdo]
菊の節[きくのせっく, kikunosekku] (n) (See 五節,重陽・ちょうよう) Chrysanthemum Festival (the 9th day of the 9th lunar month) (one of the five annual festivals) [Add to Longdo]
[きょうく, kyouku] (n) type of comic haiku [Add to Longdo]
脅し文[おどしもんく, odoshimonku] (n) threatening words [Add to Longdo]
[きんく, kinku] (n) taboo word; (P) [Add to Longdo]
金言名[きんげんめいく, kingenmeiku] (n) golden (wise) saying; aphorism; maxim [Add to Longdo]
[く, ku] (n,n-suf) (1) section (i.e. of text); sentence; passage; paragraph; (2) {ling} phrase; (3) verse (of 5 or 7 mora in Japanese poetry; of 4, 5, or 7 characters in Chinese poetry); (4) haiku; first 17 morae of a renga, etc.; (5) maxim; saying; idiom; expression; (P) [Add to Longdo]
々;[くく, kuku] (n) every clause [Add to Longdo]
を作る[くをつくる, kuwotsukuru] (exp,v5r) to compose a haiku poem [Add to Longdo]
を切る[くをきる, kuwokiru] (exp,v5r) to punctuate a sentence [Add to Longdo]
[くい, kui] (n) meaning of phrase [Add to Longdo]
[くかい, kukai] (n) gathering of haiku poets [Add to Longdo]
[くぎ, kugi] (n) meaning of a phrase [Add to Longdo]
[くけい, kukei] (n) (1) (See 法・1) poetry form (esp. haiku); (2) (See 法・2) grammatical structure in kanbun [Add to Longdo]
構造規則[くこうぞうきそく, kukouzoukisoku] (n) {ling} phrase structure rule [Add to Longdo]
構造文法[くこうぞうぶんぽう, kukouzoubunpou] (n) {ling} phrase structure grammar; PSG [Add to Longdo]
[くさく, kusaku] (n,vs) composing haiku poems [Add to Longdo]
[くしゅう, kushuu] (n) collection of haiku poems; (P) [Add to Longdo]
[くごころ, kugokoro] (n) poetic instinct; taste for haiku [Add to Longdo]
[くせつ, kusetsu] (n) phrases and clauses [Add to Longdo]
[くてん, kuten] (n) period; full stop [Add to Longdo]
動詞[くどうし, kudoushi] (n) {ling} phrasal verb [Add to Longdo]
[くとう, kutou] (n,adj-no) punctuation; pause [Add to Longdo]
読点[くとうてん, kutouten] (n) {ling} punctuation mark; punctuation marks; (P) [Add to Longdo]
読文字[くとうもじ, kutoumoji] (n) {comp} punctuation character [Add to Longdo]
読法[くとうほう, kutouhou] (n) punctuation rules [Add to Longdo]
[くひ, kuhi] (n) slab with a haiku cut on it [Add to Longdo]
[くほう, kuhou] (n) (1) (See 形・1) conventions to be followed in composing Japanese poetry; phraseology; diction; (2) (See 形・2) rules of grammar and syntax when reading kanbun in Japanese [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I did that," she complained, "but there was no water in it!"「そうしたわよ」彼女は文を言った。「でも水なんかなかったわよ」 [F]
Call up is a phrase that means telephone.Call upは電話をかけるという意味の成です。
He is complaining about something or other all the time.あいつはいつもぐずぐず文ばかり言っている。
That sister of yours is always complaining of her husband.あなたの妹はいつも自分の夫のことで文ばかり言っている。
Your summary leaves nothing to be desired.あなたの要約は文の付けようが無い。
You're always complaining!あなたはいつも文ばかり言っている!
The amateur singer won first in the talent show hands down.あのシロウト歌手は文なくタレントショーで一位となった。
It's hard to complain against such good people.あんないい人たちに文をいうのは難しい。
Some fine phrases occurred to the poet.いくつかの素晴らしい文が詩人の心に浮かんだ。
Don't make a fuss.ゴチャゴチャ文を言いなさんな。
You can omit the preposition in this phrase.このでは前置詞を省略できる。
What is the meaning of this phrase?このはどう意味ですか。
How is this phrase to be interpreted?このはどう解釈したらよいのだろうか。
This is his formula.これが彼の決まり文です。
This is a very famous Haiku poem by Basho.これは芭蕉のひじょうに有名な俳です。
The writer has a parenthetic style.その作家の文体は挿入語が多い。
The phrase is meant to insult people.その文は、人を侮辱するためのものだ。
And since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"それに彼女はそれを受け入れることを拒否したのでずいぶん不快な状態で生活してきたのである。「なんで自分のいやな場所に自分を縛りつけることで貯められるお金を全部使わなきゃならないの?」と文を言いながら。
That doesn't give you grounds for complaining.そんなことは君が文を言う理由にはならないよ。 [M]
When someone speaks with such rhetorical flourish it starts to sound like they're lying.そんなに美辞麗を並べられると、かえって嘘に聞こえるよね。
I get the feeling you still have an axe to grind. If you've got something to say come on out and say it.どうも君は未だ胸に一物もっているような気がする。文があればはっきり言ってよ。 [M]
Why am I the only one they complain of? They're just making an example out of me and using me as a scapegoat.なんで俺だけが文言われるのかな。一罰百戒のつもりでスケープゴートにされたんじゃかなわないよ。 [M]
Stop your grumbling and get the work out of the way.ブーブー文ばかり言ってないで、サッサと仕事を片付けろよ。
If that washing machine goes wrong again, I shall complain to the manufacturer.もしその洗濯機の調子がまた狂ったら、製造会社に文を言ってやろう。
How dare he complain?よくも彼は文が言えたものだ。
It is no use quarreling with fate.運命に文を言ってみたところで始まらない。
Complaining about something is one way to adapt yourself to a new environment.何かについて文を言うことが、新しい環境に慣れる1つの方法である。
Give me a break. If you have something to say, stop making faces and say it.何その顔!もういい加減にしてよ!何か文でもあるの?
Don't cry before you're hurt. [Proverb]何もされていないうちから文をいうな。
No one can find fault with our new plan.我々の新しい計画には誰も文を付けられない。
And on top of it all, I was fired.挙げの果てにクビになった。
In the end he landed in jail.挙げの果てに彼は刑務所行きになった。
Don't take it amiss if I criticize your work.君の仕事に文をつけても気を悪くしないでくれ。 [M]
I am sick of your complaint.君の文にはうんざりだ。 [M]
You are too much letter bound.君はあまり字に拘泥しすぎるよ。 [M]
The detective took down his testimony on the spot, word for word.刑事はその場で、彼の証言を一言一正確に書き取った。
A formula is very convenient, because you need not think about it.決まり文は便利だ、熟慮の必要がないのだから。
After thinking long and hard, I put the plan into practice.散々考えた挙げその計画を実行にうつした。
I am going to complain to the manager.支配人に文を言ってやる。
I'm going to complain to the manager.支配者に文を言ってやる。
I'm on the road a lot, and my clients are complaining that they can never reach me.私、自動車にしょっちゅう乗ってるの。だから、クライアントが私にコンタクトが取れないって文を言うの。
She says something every time I turn around.私が顔を出すと彼女はいつも文を言う。
My wife is always finding fault with me.私の妻はいつも私に文ばかり言っている。
I foolishly interpreted the idiom according to its literal sense.私はおろかにもその慣用語を文字通りの意味で解釈してしまった。
I must know where these quotations originate.私はこれらの引用の出典をどうしても知る必要がある。
I heard some students complain about the homework.私は何人かの生徒が宿題のことで文を言うのを聞いた。
I have to learn many words and phrases by heart.私は単語やをたくさん覚えなければならない。
I complained to him face to face.私は彼に面と向かって文を言った。
Look up the phrase in your dictionary.辞書でそのを調べなさい。
Young people tend to complain about everything.若者は何に関しても文を言うものだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ[データく, de-ta ku] data clause [Add to Longdo]
ファイル[ファイルく, fairu ku] file clause [Add to Longdo]
環境[かんきょうく, kankyouku] environment clause [Add to Longdo]
[く, ku] clause, phrase [Add to Longdo]
読文字[くとうもじ, kutoumoji] punctuation character [Add to Longdo]
固有選択字[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token [Add to Longdo]
[じく, jiku] token [Add to Longdo]
の構造[じくのこうぞう, jikunokouzou] lexical structure [Add to Longdo]
単位[じくたんい, jikutan'i] lexical unit, (lexical) token [Add to Longdo]
充足字[じゅうそくじく, juusokujiku] satisfied token [Add to Longdo]
数字[すうじく, suujiku] number token [Add to Longdo]
文脈上の選択字[ぶんみゃくじょうのせんたくじく, bunmyakujounosentakujiku] contextually optional token [Add to Longdo]
文脈上の必す字[ぶんみゃくじょうのひっすじく, bunmyakujounohissujiku] contextually required token [Add to Longdo]
報告書[ほうこくしょく, houkokushoku] report clause [Add to Longdo]
名前字[なまえじく, namaejiku] name token [Add to Longdo]
名前字[なまえじくぐん, namaejikugun] name token group [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はいく, haiku] Haiku (17silbiges japanisches Gedicht) [Add to Longdo]
[く, ku] Satz, Ausdruck, Gedicht [Add to Longdo]
読法[くとうほう, kutouhou] Interpunktion [Add to Longdo]
引用[いんようく, inyouku] Zitat [Add to Longdo]
慣用[かんようく, kanyouku] idiomatische_Redensart [Add to Longdo]
[せいく, seiku] Redensart, Idiom [Add to Longdo]
[もんく, monku] Worte, Ausdruck, Bemerkung, Klage [Add to Longdo]
桃の節[もものせっく, momonosekku] Puppenfest (3.Maerz) [Add to Longdo]
美辞麗[びじれいく, bijireiku] schoene_Werte, Rhetorik [Add to Longdo]
脅し文[おどしもんく, odoshimonku] Drohworte [Add to Longdo]
[ごく, goku] Wort, Ausdruck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top