ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*古代*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 古代, -古代-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古代[gǔ dài, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] ancient times; olden times, #4,628 [Add to Longdo]
古代[gǔ dài shǐ, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] ancient history, #61,811 [Add to Longdo]
古代[Yuán gǔ dài, ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] Proterozoic (geological era 2500-540m years ago), #84,050 [Add to Longdo]
古代[Tài gǔ dài, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] Archaeozoic (geological era before 2500m years ago), #116,859 [Add to Longdo]
中国古代四大美女[Zhōng guó gǔ dài sì dà měi nǚ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, / ] Four legendary beauties of ancient China, namely Xi Shi 西施, Wang Zhaojun 王昭君, Diaochan 貂蟬|貂蝉 and Yang Yuhuan 楊玉環|杨玉环 or Yang Guifei 楊貴妃|杨贵妃 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
古代[こだい, kodai] (n) ยุคเก่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
古代[こだい, kodai] (adj-na,n-adv,n-t) ancient times; (P) [Add to Longdo]
古代エジプト[こだいエジプト, kodai ejiputo] (n) ancient Egypt [Add to Longdo]
古代オリンピック[こだいオリンピック, kodai orinpikku] (n) ancient Olympics [Add to Longdo]
古代ギリシャ;古代ギリシア;古代希臘[こだいギリシャ(古代ギリシャ;古代希臘);こだいギリシア(古代ギリシア), kodai girisha ( kodai girisha ; kodai girishia ); kodai girishia ( kodai girishia )] (n) ancient Greece [Add to Longdo]
古代ローマ[こだいローマ, kodai ro-ma] (n) ancient Rome [Add to Longdo]
古代[こだいご, kodaigo] (n) ancient language [Add to Longdo]
古代[こだいし, kodaishi] (n) ancient history [Add to Longdo]
古代[こだいむらさき, kodaimurasaki] (n) reddish-purple [Add to Longdo]
古代[こだいじん, kodaijin] (n) the ancients; ancient people [Add to Longdo]
古代中国[こだいちゅうごく, kodaichuugoku] (n) ancient China [Add to Longdo]
古代文明[こだいぶんめい, kodaibunmei] (n) ancient civilization; ancient civilisation [Add to Longdo]
古代[こだいまい, kodaimai] (n) ancient rice varieties; wild rice [Add to Longdo]
古代裂れ[こだいぎれ, kodaigire] (n) ancient cloth fragment [Add to Longdo]
古代[たいこだい, taikodai] (n) Archaeozoic (Archeozoic) Era [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Achilles was an ancient Greek hero.アキレスは古代ギリシアの英雄だった。
That ancient ruin was once a shrine.あの古代の廃虚は、かつては神社だった。
This custom dates from ancient times.この習慣は古代から続いている。
We can get a glimpse of the life style of ancient people from this wall painting.この壁画からは古代人の生活の片鱗を伺うことができる。
The problem is one of interpreting these ancient scriptures.これは古代の教典を解釈するという問題である。
So perhaps this was their ancient god returning after his long absence.そこでおそらくこれは久しぶりに戻ってきた古代の神に違いないと考えた。
The myth offers insights into the ancient civilization.その神話を読むと古代文明を深く理解することが出来る。
The exhibition offers profound insights into ancient civilization.その展覧会に行くと古代文明に対する深い理解が得られる。
The pyramids were built in ancient times.ピラミッドは古代に建造された。
It is very difficult to handle the bola, but the ancient Incas were very good at it.ボーラの扱いはとても難しいが、古代インカ族はそれがとてもうまかった。
Rome has a lot of ancient buildings.ローマには古代建築物がたくさんある。
Rome is famous for its ancient architecture.ローマは古代建築で有名だ。
The Romans tried to civilize the ancient Britons.ローマ人は古代ブリトン人の文明化を試みた。
We must try to preserve the remains of ancient civilizations.われわれは古代文明の遺跡を保存する努力をしなければならない。
You can see the ancient ruins in the distance.遠くに古代の遺跡が見えるでしょう。
We discovered relics of an ancient civilization.我々は古代文明の遺跡を発見した。
In the days of the ancient Incas, it was the largest city in America.古代インカの時代に、アメリカ大陸でもっとも大きい都市であった。
The ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.古代ギリシャ人は太陽系について私たちと同じ位よく知っていた。
In ancient times, plagues killed many people.古代では疫病でたくさんの人が死んだ。
Salt was a rare and costly commodity in ancient times.古代において塩は希少で貴重な商品であった。
Ancient astronomers did not have instruments to help them see objects in the sky.古代の天文学者は、空のある物体を観察する道具を持たなかった。
Ancient astronomers noticed constellations and gave them names.古代の天文学者は、星座を見つけ、名前をつけた。
In ancient Rome, the bodyguards who surrounded the wealthy and powerful to protect them when they walked the streets, were called satellites.古代ローマでは、金持ちの有力者が街を歩く時に彼らの周りを護衛したボディガードが衛星と呼ばれた。
The ancient Romans founded colonies throughout Europe.古代ローマ人はヨーロッパ中に植民地を設立した。
The ancients believed the earth was flat.古代人たちは地球は平たいと信じていた。
Some ancient people thought of the sun as their God.古代人の中には太陽を神と考えた人たちもいた。
The ancients conceived of the world as flat.古代人は世界が平らであると思っていた。
I wish I could see the ancient world.古代世界を見ることができればなあ。
New facts about ancient China have recently come to light.古代中国についての新しい事実が最近明るみに出た。
We learn about ancient Rome and Greece.私たちは古代ローマとギリシアについて学んでいる。
He is well acquainted with ancient history.彼は古代史に精通している。
He wrote a novel based on ancient myths.彼は古代神話に基づく小説を書いた。
He had heard stories about an ancient god who had left his land centuries before by ship.彼は船で何世紀も前に自分の土地を離れた古代の神様についての話を聞いていた。
My father is interested in ancient history.父は古代史に関心を持っている。
Democracy originated in Ancient Greece.民主主義は古代ギリシャに始まった。
Transcending time the insects of ages gone past dance livelily in amber.時間を超えて古代の昆虫たちが琥珀の中で生き生きと踊る。
Super technology weapons from the ancients always end up out of control.古代のオーバーテクノロジーの武器は必ず制御ができなくなる。
He's doing in-depth research on ancient history.彼は古代史の分野で突っ込んだ研究をしている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
古代[こだい, kodai] Altertum, Antike [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top