ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*口*

   
325 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -口-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[kǒu chī, ㄎㄡˇ ㄔ] ติดอ่าง,พูดติดอ่าง
是心非[kǒu sh ìxīn fēi] (idiom ) ปากกับใจไม่ตรงกัน,ปากว่าตาขยิบ
[kǒu shì] (vi ) สอบสัมภาษณ์

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[中, zhōng, ㄓㄨㄥ] central; center, middle; amidst; to hit (target), to attain; China; Chinese
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A line 丨 through the center of a box 口,  Rank: 14
[和, hé, ㄏㄜˊ] harmony, peace; calm, peaceful
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 19
[可, kě, ㄎㄜˇ] may, can, -able; possibly
Radical: Decomposition: 丁 (dīng ㄉㄧㄥ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] vigorous,  Rank: 30
[后, hòu, ㄏㄡˋ] after; behind, rear; descendants
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 48
[事, shì, ㄕˋ] affair, matter, business; to serve; accident, incident
Radical: Decomposition: 一 (yī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  亅 (jué ㄐㄩㄝˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 58
[如, rú, ㄖㄨˊ] as, as if, like, such as, supposing
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A wife 女 following her husband's words 口,  Rank: 67
[同, tóng, ㄊㄨㄥˊ] same, similar; together with, alike
Radical: Decomposition: 凡 (fán ㄈㄢˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Sharing a common 凡 tongue 口,  Rank: 69
[只, zhī, ] only, merely, just
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] Simple words 八 coming from the mouth 口,  Rank: 97
[日, rì, ㄖˋ] sun; day; daytime
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] The sun,  Rank: 101
[知, zhī, ] to know, to perceive, to comprehend
Radical: Decomposition: 矢 (shǐ ㄕˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 123
[高, gāo, ㄍㄠ] tall, lofty; high, elevated
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  冋 (jiōng ㄐㄩㄥ) 
Etymology: [pictographic] A tall palace,  Rank: 134
[问, wèn, ㄨㄣˋ] to ask about, to inquire after
Radical: Decomposition: 门 (mén ㄇㄣˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 137
[向, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] towards; direction, trend
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 146
[或, huò, ㄏㄨㄛˋ] or, either, else; maybe, perhaps, possibly
Radical: Decomposition: 戈 (gē ㄍㄜ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] To defend yourself 口 with a spear 戈; "or else",  Rank: 160
[加, jiā, ㄐㄧㄚ] to add to, to increase, to augment
Radical: Decomposition: 力 (lì ㄌㄧˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Supporting a cause with the strength 力 of one's words 口,  Rank: 166
[合, hé, ㄏㄜˊ] to combine, to join, to unite; to gather
Radical: Decomposition: 亼 (jí ㄐㄧˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 171
[回, huí, ㄏㄨㄟˊ] to return, to turn around; a time
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Originally, a spiral signifying return,  Rank: 172
[员, yuán, ㄩㄢˊ] employee; member; personnel, staff
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 200
[名, míng, ㄇㄧㄥˊ] name; position, rank, title
Radical: Decomposition: 夕 (xī ㄒㄧ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A name called out 口 to hail someone at night 夕,  Rank: 203
[各, gè, ㄍㄜˋ] individual; each, every; all
Radical: Decomposition: 夂 (zhǐ ㄓˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Walking 夂 and talking 口,  Rank: 209
[口, kǒu, ㄎㄡˇ] mouth; entrance, gate, opening
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] An open mouth,  Rank: 212
[总, zǒng, ㄗㄨㄥˇ] to gather, to collect; overall, altogether
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Many mouths 口 speaking with one mind 心,  Rank: 228
[目, mù, ㄇㄨˋ] eye; to look, to see; division, topic
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [pictographic] An eye drawn on its side,  Rank: 239
[命, mìng, ㄇㄧㄥˋ] life; destiny, fate, luck; an order, instruction
Radical: Decomposition: 令 (lìng ㄌㄧㄥˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] An order 令 given by mouth 口,  Rank: 258
[司, sī, ] to take charge of, to control, to manage; officer
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A person speaking orders 口 and raising their arm,  Rank: 278
[听, tīng, ㄊㄧㄥ] to hear, to listen; to understand; to obey
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  斤 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Words 口 reaching an ear 斤,  Rank: 285
[象, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] elephant; ivory; figure, image
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  豕 (shǐ ㄕˇ) 
Etymology: [pictophonetic] boar,  Rank: 300
[品, pǐn, ㄆㄧㄣˇ] article, good, product; commodity; quality, character
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Something that everyone is talking 口 about,  Rank: 308
[告, gào, ㄍㄠˋ] to tell, to inform, to announce; to accuse
Radical: Decomposition: 牛 (niú ㄋㄧㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To speak 口 with the force of an ox 牛,  Rank: 310
[言, yán, ㄧㄢˊ] words, speech; to speak, to say
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  二 (èr ㄦˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A tongue sticking out of a mouth 口,  Rank: 355
[呢, né, ㄋㄜˊ,ne] wool; interrogative or emphatic final particle
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  尼 (ní ㄋㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 383
[叫, jiào, ㄐㄧㄠˋ] cry, shout; to call, to greet, to hail
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丩 (jiū ㄐㄧㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 387
[台, tái, ㄊㄞˊ] platform; unit; term of address
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 388
[商, shāng, ㄕㄤ] commerce, business, trade
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  冏 (jiǒng ㄐㄩㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bright,  Rank: 402
[石, shí, ㄕˊ] stone, rock, mineral
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A rock 口 at the base of a cliff 厂,  Rank: 414
[器, qì, ㄑㄧˋ] device, instrument, tool; receptacle, vessel
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Four cooking vessels 口 guarded by a dog 犬,  Rank: 441
[吗, ma, ㄇㄚ˙] final interrogative particle
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  马 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 453
[史, shǐ, ㄕˇ] history, chronicle, annals
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 乂 using a pen to record a history,  Rank: 456
[吧, bā, ㄅㄚ] emphatic final particle
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  巴 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 470
[吃, chī, ] to eat; to drink; to suffer, to endure, to bear
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  乞 (qǐ ㄑㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 475
[局, jú, ㄐㄩˊ] bureau, office; circumstance, game, situation
Radical: Decomposition: 尺 (chǐ ㄔˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A place where measures 尺 are discussed 口,  Rank: 483
[号, hào, ㄏㄠˋ] mark, sign; symbol; number; to call, to cry, to roar
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丂 (kǎo ㄎㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 487
[另, lìng, ㄌㄧㄥˋ] another; separate, other
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 489
[周, zhōu, ㄓㄡ] Zhou dynasty; circumference
Radical: Decomposition: 冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Border 冂 around land 土 with a well 口,  Rank: 490
[响, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] to make noise, to make sound; sound
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  向 (xiàng ㄒㄧㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 503
[虽, suī, ㄙㄨㄟ] although, even though
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 504
[古, gǔ, ㄍㄨˇ] old, classic, ancient
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Words passing through ten 十 mouths 口,  Rank: 509
[足, zú, ㄗㄨˊ] foot; to attain, to satisfy; enough
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictographic] The leg 口 above the foot,  Rank: 527
[京, jīng, ㄐㄧㄥ] capital city
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictographic] A capital building on a hill,  Rank: 566
[害, hài, ㄏㄞˋ] to injure, to harm; to destroy, to kill
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  丰 (fēng ㄈㄥ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 579

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǒu, ㄎㄡˇ, ] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc), #520 [Add to Longdo]
[chū kǒu, ㄔㄨ ㄎㄡˇ, ] to speak; an exit; to export, #1,016 [Add to Longdo]
[rén kǒu, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ, ] population, #1,790 [Add to Longdo]
[jìn kǒu, ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ, / ] import, #1,818 [Add to Longdo]
[jiē kǒu, ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, ] interface; port; connector, #3,230 [Add to Longdo]
[yī kǒu, ㄧ ㄎㄡˇ, ] readily; flatly (deny), #3,561 [Add to Longdo]
[chuāng kǒu, ㄔㄨㄤ ㄎㄡˇ, ] window, #4,230 [Add to Longdo]
[kǒu wèi, ㄎㄡˇ ㄨㄟˋ, ] a person's preferences; tastes (in food); flavor, #4,610 [Add to Longdo]
[kāi kǒu, ㄎㄞ ㄎㄡˇ, / ] open one's mouth; start to talk, #4,743 [Add to Longdo]
[kǒu qì, ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] (friendly or unfriendly) tone (of comments), #4,846 [Add to Longdo]
[yī kǒu qì, ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] one breath; in one breath, #4,912 [Add to Longdo]
[lù kǒu, ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, ] crossing; intersection (of roads), #4,962 [Add to Longdo]
[gǎng kǒu, ㄍㄤˇ ㄎㄡˇ, ] port; harbor, #5,169 [Add to Longdo]
[shāng kǒu, ㄕㄤ ㄎㄡˇ, / ] wound; cut, #5,449 [Add to Longdo]
[kǒu hào, ㄎㄡˇ ㄏㄠˋ, / ] slogan; catchphrase, #5,579 [Add to Longdo]
[jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] excuse; pretext, #6,141 [Add to Longdo]
进出[jìn chū kǒu, ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄎㄡˇ, / ] import and export, #6,257 [Add to Longdo]
[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence, #6,502 [Add to Longdo]
[kǒu dài, ㄎㄡˇ ㄉㄞˋ, ] a bag; a pocket, #6,579 [Add to Longdo]
[quē kǒu, ㄑㄩㄝ ㄎㄡˇ, ] nick; jag; gap; shortfall, #7,149 [Add to Longdo]
[kǒu qiāng, ㄎㄡˇ ㄑㄧㄤ, ] oral cavity, #7,326 [Add to Longdo]
[rù kǒu, ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ, ] entrance, #7,969 [Add to Longdo]
[Hǎi kǒu, ㄏㄞˇ ㄎㄡˇ, ] Haikou prefecture level city and capital of Hainan island province in south China, #8,037 [Add to Longdo]
[kǒu àn, ㄎㄡˇ ㄢˋ, ] a port for external trade; a trading or transit post on border between countries, #8,186 [Add to Longdo]
[kǒu shuǐ, ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ, ] saliva, #8,232 [Add to Longdo]
[kǒu fú, ㄎㄡˇ ㄈㄨˊ, ] oral (administered by mouth); to profess conviction; to say that one is convinced, #8,674 [Add to Longdo]
[qiè kǒu, ㄑㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] slang; argot; private language used as secret code, #9,368 [Add to Longdo]
[xiōng kǒu, ㄒㄩㄥ ㄎㄡˇ, ] pit of the stomach, #9,687 [Add to Longdo]
[wèi kǒu, ㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, ] appetite, #9,696 [Add to Longdo]
[kǒu gǎn, ㄎㄡˇ ㄍㄢˇ, ] mouthfeel; texture (of food), #11,857 [Add to Longdo]
[kǒu bēi, ㄎㄡˇ ㄅㄟ, ] public praise; public reputation; current idiom, #11,878 [Add to Longdo]
可乐[kě kǒu kě lè, ㄎㄜˇ ㄎㄡˇ ㄎㄜˇ ㄌㄜˋ, / ] Coca-Cola, #12,155 [Add to Longdo]
[kǒu yǔ, ㄎㄡˇ ㄩˇ, / ] colloquial speech; spoken language; vernacular language; slander; gossip, #12,174 [Add to Longdo]
[kǒu tóu, ㄎㄡˇ ㄊㄡˊ, / ] oral; verbal, #12,482 [Add to Longdo]
[kǒu zhào, ㄎㄡˇ ㄓㄠˋ, ] mask (surgical etc), #13,209 [Add to Longdo]
[kǒu jìng, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] caliber; diameter of opening, #13,286 [Add to Longdo]
[duān kǒu, ㄉㄨㄢ ㄎㄡˇ, ] interface; port, #13,916 [Add to Longdo]
[kǒu yīn, ㄎㄡˇ , ] accent, #14,040 [Add to Longdo]
[duì kǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, / ] alternate dialog (comic, musical etc); repartee, #14,384 [Add to Longdo]
[kě kǒu, ㄎㄜˇ ㄎㄡˇ, ] tasty; to taste good, #14,976 [Add to Longdo]
流动人[liú dòng rén kǒu, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ, / ] transient population; floating population, #15,506 [Add to Longdo]
[Hàn kǒu, ㄏㄢˋ ㄎㄡˇ, / ] Hankou, part of Wuhan 武漢|武汉 at the junction of Han river and Changjiang in Hubei, #16,095 [Add to Longdo]
[Dòng kǒu, ㄉㄨㄥˋ ㄎㄡˇ, ] (N) Dongkou (place in Hunan), #16,297 [Add to Longdo]
目瞪[mù dèng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, ] dumbstruck; stunned; stupefied, #16,377 [Add to Longdo]
十字路[shí zì lù kǒu, ㄕˊ ㄗˋ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, ] crossroads; intersection, #17,674 [Add to Longdo]
[zhāng kǒu, ㄓㄤ ㄎㄡˇ, / ] to gape; to yawn; to open one's mouth; to start speaking; to talk carelessly; to talk out of place, #18,615 [Add to Longdo]
[chū kǒu é, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄜˊ, / ] export amount, #18,738 [Add to Longdo]
[tuō kǒu, ㄊㄨㄛ ㄎㄡˇ, / ] to blurt out, #19,409 [Add to Longdo]
[Hǎi kǒu shì, ㄏㄞˇ ㄎㄡˇ ㄕˋ, ] Haikou prefecture level city and capital of Hainan island province in south China, #19,761 [Add to Longdo]
[kǒu jiǎo, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄠˇ, ] altercation; wrangle; angry argument, #20,208 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じんこう, jinkou] (n) ประชากร
[いりぐち, iriguchi] (n) ทางเข้า
出入[でいりぐち, deiriguchi] (n) ทางเข้าออก
[でぐち, deguchi] (n) ทางออก
労働人[ろうどうじんこう, roudoujinkou] (n) จำนวนแรงงานในประเทศ
[くちべに, kuchibeni] (n) ลิปสติก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
稠密地[じんこうちゅうみつち, jinkouchuumitsuchi] (n) ที่ชุมนุมชน
甘味料[じんこうかんみりょう, jinkoukanmiryou] (n) น้ำตาลเทียม, น้ำตาลสังเคราะห์
言葉[はやくちことば, hayakuchikotoba] (vt) การพูดเร็วๆจนลิ้นพันกัน, ลิ้นพันกันจากการพูดเร็วๆ, ลิ้นพันกัน
[まどぐち, madoguchi] ช่องขายตั๋ว
[あいくち, aikuchi] (n) การเข้ากันได้ดี ถูกชะตา ถูกคอ
[くちぐせ, kuchiguse] คำพูดติดปาก
[こうろん, kouron] (n) การโต้เถียงกัน การทะเลาะกัน
現金[こぐちげんきん, koguchigenkin] เงินสดย่อย,เงินสดสำหรับการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
[つげぐち, tsugeguchi] (n) ฟ้อง (ฟ้องคุณครู,ฟ้องแม่,ฟ้องพ่อ,ฟ้องผู้ใหญ่)
[こうざ, kouza] (n ) บัญชี (ธนาคาร)
注ぎ[Sosogiguchi, Sosogiguchi] พวยกา
寂しい[くちさびしい, kuchisabishii] (phrase ) ง่อมปาก เป็นอาการที่ไม่หิว แต่กินจุบจิบเพื่อไม่ให้ปากว่าง
を合わせる[くちをあわせる, kuchiwoawaseru] (exp ) ปรับลิ้นให้เข้ากัน (กับสิ่งที่รสชาติต่างไปจากความเคยชินส่วนตัว)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいたが塞がらぬ;開いたが塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いたも塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいたも塞がらぬ;開いたも塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいたが塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
おちょぼ[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
お猪;御猪[おちょこ, ochoko] (n) (1) (uk) (See 猪) small cup; sake cup; (2) cup-shaped [Add to Longdo]
つり銭;釣銭;釣り銭[つりせんぐち, tsurisenguchi] (n) coin return slot; change slot [Add to Longdo]
とば[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
はけ;捌け;さばけ[はけぐち(はけ;捌け);さばけぐち(捌け;さばけ), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions) [Add to Longdo]
への字に結んだ[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
アフタ性内炎[アフタせいこうないえん, afuta seikounaien] (n) stomatitis aphthosa [Add to Longdo]
タメ;ため[タメぐち(タメ);ためぐち(ため), tame guchi ( tame kuchi ); tameguchi ( tame kuchi )] (n) casual talk; frank, unreserved speech; peer language [Add to Longdo]
悪たれ[あくたれぐち, akutareguchi] (n) abuse; insult; slander; evil speaking [Add to Longdo]
(P);惡(oK)[あっこう(P);わるくち(P);わるぐち, akkou (P); warukuchi (P); waruguchi] (n,vs) abuse; insult; slander; evil speaking; bad mouth; (P) [Add to Longdo]
雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words) [Add to Longdo]
同音(P);異句同音(iK)[いくどうおん, ikudouon] (n) in concert; with one voice; unanimously; (P) [Add to Longdo]
同音に[いくどうおんに, ikudouonni] (adv) in one voice [Add to Longdo]
(P);ひと[ひとくち, hitokuchi] (n) (1) mouthful; bite; sip; draft; draught; (2) one word; (P) [Add to Longdo]
の剣[いっこうのけん, ikkounoken] (n) a sword [Add to Longdo]
喰う[ひとくちくう, hitokuchikuu] (v5u) to have a munch; to take a bite [Add to Longdo]
商い[ひとくちあきない, hitokuchiakinai] (n) an immediate definite deal [Add to Longdo]
食べる[ひとくちたべる, hitokuchitaberu] (v1) to eat a mouthful [Add to Longdo]
同音[いっくどうおん, ikkudouon] (n) reading in unison; saying the same thing [Add to Longdo]
[ひとくちばなし, hitokuchibanashi] (n) joke; anecdote [Add to Longdo]
飲み;呑み;呑;飲[のみくち;のみぐち, nomikuchi ; nomiguchi] (n) (1) (usu. のみくち) taste (of a liquid, esp. alcoholic beverages); (2) someone who enjoys alcohol; (3) rim (of a glass); (4) shape of one's mouth when drinking; (5) (usu. のみぐち) tap; faucet; spigot [Add to Longdo]
陰で悪を言う[かげでわるくちをいう, kagedewarukuchiwoiu] (exp,v5u) to insult someone behind their back [Add to Longdo]
(P);蔭;影(iK)[かげぐち, kageguchi] (n,adj-no) malicious gossip; backbiting; speaking ill behind someone's back; (P) [Add to Longdo]
をたたく;陰を叩く[かげぐちをたたく, kageguchiwotataku] (exp,v5k) to backbite [Add to Longdo]
[からすぐち, karasuguchi] (n,adj-no) ruling pen [Add to Longdo]
[うこうこつ, ukoukotsu] (n) coracoid [Add to Longdo]
突起[うこうとっき, ukoutokki] (n) coracoid process [Add to Longdo]
[えんこうるい, enkourui] (n) (See 無顎類) cyclostomes (eel-like jawless fishes with round mouths used for sucking) [Add to Longdo]
演説調[えんぜつくちょう, enzetsukuchou] (n,adj-no) oratorical tone [Add to Longdo]
横からを挟む;横からをはさむ[よこからくちをはさむ, yokokarakuchiwohasamu] (exp,v5m) to butt into a conversation (from someone uninvolved) [Add to Longdo]
[こうこう, koukou] (n) greenhorn (lit. "yellow mouth", in ref. to the beak of a chick); youthfulness and lack of experience [Add to Longdo]
[こうこうじ, koukouji] (n) immature youth [Add to Longdo]
沖縄[うちなあぐち;ウチナーグチ, uchinaaguchi ; uchina-guchi] (n) (uk) words and phrases only used in Okinawa; Okinawa dialect [Add to Longdo]
[うたぐち, utaguchi] (n) (1) flute mouthpiece; (2) poetic style [Add to Longdo]
(P);川(P)[かこう(河)(P);かわぐち(P), kakou ( kakou )(P); kawaguchi (P)] (n,adj-no) mouth of river; estuary; (P) [Add to Longdo]
[かこうこう, kakoukou] (n) port at the mouth of a river [Add to Longdo]
[ひぐち, higuchi] (n) crater; caldera [Add to Longdo]
[ひぐち, higuchi] (n) a burner; origin of a fire; (P) [Add to Longdo]
[かこうきゅう, kakoukyuu] (n) volcanic cone [Add to Longdo]
[かこうげん, kakougen] (n) crater floor; crater basin [Add to Longdo]
原湖[かこうげんこ, kakougenko] (n) crater lake [Add to Longdo]
[かこうこ, kakouko] (n) crater lake [Add to Longdo]
[かこうへき, kakouheki] (n) crater wall [Add to Longdo]
稼働人[かどうじんこう, kadoujinkou] (n) manpower; work force [Add to Longdo]
蝦蟇;蟇;がま[がまぐち, gamaguchi] (n) (etym [Add to Longdo]
過剰人[かじょうじんこう, kajoujinkou] (n) surplus population [Add to Longdo]
悔しい(P);惜しい;悔やしい(io)[くやしい(P);くちおしい(惜しい), kuyashii (P); kuchioshii ( kuchioshi i )] (adj-i) vexing; annoying; frustrating; regrettable; mortifying; (P) [Add to Longdo]
改札[かいさつぐち, kaisatsuguchi] (n) ticket barrier (gate); wicket; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」と皆が異同音に言う。
Hey, you shut up! You talk too much, the gangster said.「おい、だまれ。数が多いぞ」とそのギャングの一味が言った。 [M]
A man appeared at the door.1人の男が戸に現れた。
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で火を切った。
He is very clever for a boy of ten.10歳の少年としては彼は利だ。
As of 1991, the population of this city is around one million.1991年現在で、この町の人はおよそ100万人です。
By the year 2020, the population of this city will have doubled.2020年までには、この市の人は倍増しているだろう。
A car drew up at the entrance.1台の車が入りに止まった。
By 2030 twenty-one percent of its population will be over sixty-five.2030年までには、全人の21パーセントが65歳を越すようになる。
The couple was quarrelling and Chris knocked Beth down.2人が喧嘩をしていて、クリスがベスをたたきました。
A quarrel estranged one boy from the other.2人の少年は論がもとで不和になった。
I'm near the on ramp to 25 north.25号線北方面の入り付近にいます。
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の午後3時に東京駅八重洲中央で待ち合わせをしていただけませんか。
Please transfer 450 dollars to my account.450ドル、私の座に振り込んでください。
Go up to ground level at exit B2.B2に出から地上へ出なさい。
Americans who are over sixty-five make up 12.5% of the total population.65歳を超えるアメリカ人は全人の12.5%を構成している。
The job offer still stands.あの仕事のはまだあるよ。
Don't tell him. He's got a loose tongue.あいつはが軽いからこのことは言わない方がいい。
He has a smooth tongue.あいつはのうまいやつだ。
He has a sharp tongue.あいつはの悪いやつだ。
They say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.あいつはばかりで、誠意がないね。巧言令色少なし仁とはよくいったもんだ。
The announcer can talk rapidly.アナウンサーは早が出来る。
Whatever I say, he has a comeback ready. You can't get a word in edgewise.ああ言えば、こう言う。まったく、が減らない奴だ。
I absolutely will not speak to that fellow again!あいつとは断固2度とをきかんぞ。 [M]
May we know your bank account?あなたの銀行座を教えていただけますか。
You should apply for that post.あなたはあの勤めに申し込むべきだ。
That naughty boy annoys me by his pranks.あのわんぱく小僧のいたずらには閉する。
I am too amazed at him to say anything.あの人には開いたがふさがらない。
I can't quarrel with my sister because she's too kind.あまりに親切すぎるので姉と喧嘩をした。
He was critical of me.あの人は私にはうるさかった。
He says one thing and means another.あの人はと腹が反対だ。
The population of Wellington is only about one fortieth that of Tokyo.ウェリントンの人は東京の約40分の1しかないのです。
The urban population of America is increasing.アメリカの都市人は増加しつつある。
I've never heard English spoken so quickly.あんなに早に英語が話せるのは聞いたことがない。
I find Italian food very desirable.イタリア料理がとてもにあう。
Never speak ill of others behind their back.いないところで人の悪を絶対に言っては行けない。
John broke in as Alice was speaking.アリスがしゃべっているのにジョンがをはさんできた。
That politician put his foot in his mouth when he made those racist comments.あんな人種差別の発言をするなんて、あの政治家も取り返しのつかないことをにしたものだ。
I like the sound of what he says, but it IS just talk, you know.あんな調子のいいこと言っておいて、ホントばっかりなんだから!
The population of Italy is about half as large that of Japan.イタリアの人は、日本の人の約半分だ。
Did you speak at all?いったい君はをきいたのか。 [M]
What is the population of India?インドの人はどのくらいですか。
India is populous.インドは人が多い。
Our baby is learning to speak.うちの赤ん坊はをきくようになってきました。
We all consider he's the cleverest dog in the world.うちでは皆彼が世界で一番利な犬だと思っている。
Well, do you like it?に合いますか。
I carelessly allowed the door to stand open.うっかり戸を開けっ放しにしておいた。
A slip of the tongue often brings about unexpected results.うっかりを滑らせると思わぬ結果を招くことが多い。
Stop arguing about money.お金のことで論するのはやめろ。
The population of Australia is much smaller than that of Japan.オーストラリアの人は日本の人よりずっと少ない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, I'm looking forward to seeing how you visualize Mr. Hanaki's novel.[JA] (森) 監督が花木作品を どう映像化するのか 楽しみです Confrontation (2017)
The women you bring are lowlifes too.[JA] (森)連れてる女もレベルが低い Values (2017)
Sure, it'll set you back on your feet. Yes?[CN] 当然 就像喝几骨汤一样暖遍全身 The Blue Angel (1930)
Here's to the World Theory TV special.[JA] (森) 「セカイロン」の スペシャルドラマ化を祝って Confrontation (2017)
Fine. When they first broached the project of painting me, I put my foot down, but Gilda -[CN] 不错啊 他们刚提出要为我画像时 我一答应 但是吉尔达 Design for Living (1933)
Will you lay off that tone of voice?[CN] 你必須用那樣的氣嗎? Applause (1929)
First a murder, then a fire.[JA] (森(もりぐち))殺人の次は火災か Disbanded (2017)
All things must have a resolution, like Yuzu Hanaki's works.[JA] (森) 物事には結論が必要なんだよ 花木ゆず作品のようにね Absolute (2017)
Well, no matter what the work is, it becomes a hot topic when it wins a prize.[JA] (森) まっ どんな作品でも 受賞すれば 話題にはなりますからね Appeal (2017)
Cocksucker.[CN] 交。 The Aristocrats (2005)
Look at her now...she's trying to pour that hot soup again on me.[CN] 我只是说这个东西不合我胃 我不敢吃嘛 可是她怎么可以 Episode #1.5 (2004)
A handful of red gold for a cooling draught of white wine![CN] 我真想用滿滿一捧黃金去換酒喝呀! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
With a work this great, the casting has to be brilliant as well.[JA] (森) いや まあ これだけの作品ですからね キャスティングは 豪華にしていただかないと Confrontation (2017)
Congratulations on being the youngest author to receive the Japan Outstanding Literature Prize.[JA] (森(もりぐち)) 日本最優秀文学賞 最年少受賞 おめでとう Appeal (2017)
I am your best friend and your war brother. Then shut up.[CN] 你还在战争中住 A Farewell to Arms (1932)
Not eating?[CN] 沒胃嗎? 是的怎麼回事? À Nous la Liberté (1931)
Brilliant![JA] (森)すばらしい Confrontation (2017)
Give me air.[CN] 讓我喘氣兒 Applause (1929)
"The last soul to die each year, the one who gives up the ghost at the stroke of midnight, is destined to be Death's driver during the coming year."[CN] "他是全年里最后一个要死去的人 他恰好在除夕的钟声敲响12下的时候 呼出了最后一气,他命中注定在 即将到来的新年里成为死神的车夫" The Phantom Carriage (1921)
-This will get a ton of viewers. -No doubt about it.[JA] (森)視聴率 望めそうですね (プロデューサー)間違いないです Confrontation (2017)
Here, Mum, dear, have a nice sozzle.[CN] 我感到很累了 我给你这个,妈妈,喝上一 Cavalcade (1933)
Odessa.[CN] 奥德萨(苏联港) Battleship Potemkin (1925)
To thank him and to keep his mouth shut, I paid him ten million yen.[JA] 武には お礼と止め料として Choices (2017)
I'm gonna camp right on your doorstep the rest of the time I'm on leave.[CN] 在我僅剩的假期裡我會在你家門安營紮寨的 Applause (1929)
Mr. Moriguchi, shall we end it?[JA] 森さん そろそろ Disbanded (2017)
What? Are you insulting me?[JA] ええ〜 悪 Ready (2017)
Mr. Moriguchi.[JA] (花木)森さん Disbanded (2017)
So, you're here, Mr. Moriguchi.[JA] 森さん いらしてたんですね Appeal (2017)
- You'll find some money in my pocket. - As you wish.[CN] 钱在我袋里 A Farewell to Arms (1932)
They're in my coat. In the buttoned-down pocket.[CN] 在我上衣里,袋中 A Farewell to Arms (1932)
Nanaka Hiraki was killed, Mr. Moriguchi?[JA] 森(もりぐち)さん 分かりますか? Reason (2017)
No. Don't worry about it.[JA] (森)いや いいんだって Ready (2017)
We met at the Chugakukan party. I'm the literary critic, Ryuichi Moriguchi.[JA] 中学館のパーティーで会った 評論家の森です Absolute (2017)
- The French are getting billboard crazy. - I see. Hmm.[CN] 一法国人都好这 一明白了 Design for Living (1933)
Thirsty?[CN] 渴吗? Love Affair (1994)
Am I a stranger? -Sorry.[CN] 因为她胃 Episode #1.4 (2004)
Mr. Moriguchi,[JA] (花木)森さん Disbanded (2017)
No wounds.[CN] 没有伤 Still Valley (1961)
Mr. Moriguchi?[JA] でも 森さんって Disbanded (2017)
You're the editor for Shin Michima, aren't you?[JA] (森) 道間 慎の担当編集者の方ですね Appeal (2017)
Tonight there is a line in front of the theater since 6:00.[CN] 今晚6點鐘, 劇院門就已經排起了長隊. Grand Hotel (1932)
This is the first letter I've ever dictated... so kindly overlook its correct spelling and perfect punctuation.[CN] 这还是我述的第一封信 请无视正确的拼写和完美的标点 Design for Living (1933)
Now listen, Kitty. I'm not gonna waste any more time arguing.[CN] 聽好了,Kitty,我不想再在這件事上浪費 Applause (1929)
The promotional effects of Nanaka Hiraki were fantastic.[JA] (森) 開 菜々果のプロモーション効果 抜群だね Reason (2017)
The necklace was on you two the whole time.[CN] 项链是你们两位 第一次在孤儿院门被发现时 Episode #1.2 (2004)
At age seven, a grandpa told me that she got hit by a trunk infront of a church and hurt her head.[CN] 在孤儿院门被卡车撞到 才会变成这样 Episode #1.2 (2004)
I'm alright, it doesn't hurt.[CN] 伤刚结疤又有新的伤 Episode #1.2 (2004)
Yes, why don't we?[JA] (森)そうですね Disbanded (2017)
Lipstick.[CN]  Last Tango in Paris (1972)
Is something wrong, Mr. Michima?[JA] (森)道間さん 何か? Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開き[ひらきぐち, hirakiguchi] aperture [Add to Longdo]
[かいこうすう, kaikousuu] NA, numerical aperture [Add to Longdo]
[でぐちてん, deguchiten] exit point [Add to Longdo]
読取り書込み開[よみとりかきこみかいこうぶ, yomitorikakikomikaikoubu] read-write slot, read-write opening [Add to Longdo]
入り[いりぐちてん, iriguchiten] entry point [Add to Longdo]
[いりくち, irikuchi] entry, entrance [Add to Longdo]
[いりくちてん, irikuchiten] entry point [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中央[ちゅうおうぐち, chuuouguchi] Hauptausgang, mittlerer_Ausgang [Add to Longdo]
[じんこう, jinkou] Bevoelkerung, Einwohnerzahl [Add to Longdo]
密度[じんこうみつど, jinkoumitsudo] Bevoelkerungsdichte [Add to Longdo]
働き[はたらきぐち, hatarakiguchi] Stelle (Arbeit), Position [Add to Longdo]
[いりぐち, iriguchi] Eingang [Add to Longdo]
[でぐち, deguchi] Ausgang [Add to Longdo]
[りこう, rikou] klug, verstaendig, schlau [Add to Longdo]
[みなみぐち, minamiguchi] Suedausgang [Add to Longdo]
[くち, kuchi] -Mund [Add to Longdo]
付け[くちづけ, kuchiduke] Kuss [Add to Longdo]
出し[くちだし, kuchidashi] hineinreden, sich_einmischen [Add to Longdo]
[こうしん, koushin] Lippen [Add to Longdo]
[こうじつ, koujitsu] Vorwand, Ausrede [Add to Longdo]
[こうざ, kouza] Konto [Add to Longdo]
[こうけい, koukei] Kaliber [Add to Longdo]
惜しい[くちおしい, kuchioshii] bedauerlich, aergerlich [Add to Longdo]
止め料[くちどめりょう, kuchidomeryou] Schweigegeld [Add to Longdo]
[くちぐせ, kuchiguse] Redeweise, Lieblingsworte [Add to Longdo]
[くちぶえ, kuchibue] -Pfiff, das_Pfeifen [Add to Longdo]
[こうとう, koutou] muendliche_Antwort [Add to Longdo]
[こうやく, kouyaku] muendliches_Versprechen [Add to Longdo]
[くちべに, kuchibeni] Lippenstift [Add to Longdo]
[くちえ, kuchie] Titelbild [Add to Longdo]
走る[くちばしる, kuchibashiru] sich_verplaudern, sich_versprechen [Add to Longdo]
[こうじゅつ, koujutsu] muendliche_Erklaerung, Diktat [Add to Longdo]
[こうせん, kousen] Kommission, Provision, Prozente [Add to Longdo]
[こうとう, koutou] muendlich [Add to Longdo]
宵の[よいのくち, yoinokuchi] frueher_Abend [Add to Longdo]
[やまぐちけん, yamaguchiken] Yamaguchiken (Praefektur im Suedwesten Honshus) [Add to Longdo]
[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung [Add to Longdo]
[わるくち, warukuchi] Verleumdung, ueble_Nachrede [Add to Longdo]
[わるくち, warukuchi] Verleumdung, ueble_Nachrede [Add to Longdo]
憎まれ[にくまれぐち, nikumareguchi] freche_Bemerkung, boshafte_Bemerkung [Add to Longdo]
[とぐち, toguchi] Tuereingang [Add to Longdo]
改札[かいさつぐち, kaisatsuguchi] Bahnhofssperre [Add to Longdo]
[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung, Muendung [Add to Longdo]
[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung, Muendung [Add to Longdo]
[たきぐち, takiguchi] Beginn_eines_Wasserfalls, oberes_Ende_eines_Wasserfalls [Add to Longdo]
[かこうこ, kakouko] Kratersee [Add to Longdo]
[むくち, mukuchi] schweigsam, wortkarg [Add to Longdo]
[まどぐち, madoguchi] Fahrkartenschalter usw., Schalter [Add to Longdo]
[いとぐち, itoguchi] Ende_eines_Fadens, Anfang, Ausgangspunkt [Add to Longdo]
[うらぐち, uraguchi] Hintertuer [Add to Longdo]
[かどぐち, kadoguchi] Tor, Eingang [Add to Longdo]
[へいこう, heikou] sprachlos_sein [Add to Longdo]
非常[ひじょうぐち, hijouguchi] Notausgang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top