ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*叔*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -叔-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[督, dū, ㄉㄨ] to supervise, to oversee, to direct
Radical: , Decomposition:   叔 [shū, ㄕㄨ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 946
[叔, shū, ㄕㄨ] uncle; father's younger brother
Radical: , Decomposition:     上 [shàng, ㄕㄤˋ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] The smaller 小 brother, Rank: 1422
[寂, jì, ㄐㄧˋ] still, silent, quiet, desolate
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  叔 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] roof, Rank: 1739
[淑, shū, ㄕㄨ] good, pure, virtuous; charming
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  叔 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2643
[椒, jiāo, ㄐㄧㄠ] pepper, spice
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  叔 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 3187
[菽, shū, ㄕㄨ] legumes
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  叔 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 5618

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, ] uncle; father's younger brother; husband's younger brother; Taiwan pr. shu2, #4,028 [Add to Longdo]
[shū shu, ㄕㄨ ㄕㄨ˙, ] (informal) father's younger brother; uncle, #5,850 [Add to Longdo]
[dà shū, ㄉㄚˋ ㄕㄨ, ] uncle, #6,440 [Add to Longdo]
[shū fù, ㄕㄨ ㄈㄨˋ, ] father's younger brother; uncle, #33,750 [Add to Longdo]
[biǎo shū, ㄅㄧㄠˇ ㄕㄨ, ] son of grandfather's sister; son of grandmother's brother or sister; father's younger male cousin, #52,232 [Add to Longdo]
[xiǎo shū, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨ, ] husband's younger brother; brother-in-law, #56,129 [Add to Longdo]
[shū gōng, ㄕㄨ ㄍㄨㄥ, ] great uncle; grandfather's younger brother; husband's father's younger brother, #60,294 [Add to Longdo]
[shū zǔ, ㄕㄨ ㄗㄨˇ, ] grandfather's younger brother, #61,205 [Add to Longdo]
[shū bai, ㄕㄨ ㄅㄞ˙, ] cousins; males having same grandfather (great-grandfather), #65,789 [Add to Longdo]
本华[Shū běn huá, ㄕㄨ ㄅㄣˇ ㄏㄨㄚˊ, / ] Arthur Schopenhauer (1788-1860), German post-Kantian philosopher, #67,932 [Add to Longdo]
[Lǐ Shū tóng, ㄌㄧˇ ㄕㄨ ㄊㄨㄥˊ, ] Liu Shutong (1880-1942), painter, Buddhist monk and distinguished figure in New Culture movement after the Xinhai revolution 辛亥革命 of 1911, #74,172 [Add to Longdo]
[Wáng shū wén, ㄨㄤˊ ㄕㄨ ㄨㄣˊ, ] Wang Shuwen (735-806), famous Tang dynasty scholar, Go player and politician, a leader of failed Yongzhen reform 永貞革新|永贞革新 of 805, #109,099 [Add to Longdo]
[shū mǔ, ㄕㄨ ㄇㄨˇ, ] aunt; wife of father's younger brother, #144,841 [Add to Longdo]
[shū zi, ㄕㄨ ㄗ˙, ] brother-in-law; husband's younger brother, #146,844 [Add to Longdo]
[shū pó, ㄕㄨ ㄆㄛˊ, ] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife, #156,805 [Add to Longdo]
祖母[shū zǔ mǔ, ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, ] wife of paternal grandfather's younger brother, #443,381 [Add to Longdo]
伯仲[bó zhòng shū jì, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧˋ, ] eldest; second; third and youngest of brothers; order of seniority among brothers [Add to Longdo]
祖母[bó shū zǔ mǔ, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, ] father's father's brother's wife; great aunt [Add to Longdo]
祖父[bó shū zǔ fù, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] father's father's brother; great uncle [Add to Longdo]
丈人[shū zhàng rén, ㄕㄨ ㄓㄤˋ ㄖㄣˊ, ] wife's uncle [Add to Longdo]
丈母[shū zhàng mǔ, ㄕㄨ ㄓㄤˋ ㄇㄨˇ, ] wife's aunt [Add to Longdo]
[shū yuè, ㄕㄨ ㄩㄝˋ, ] wife's uncle [Add to Longdo]
阿布[ā bù shū chún, ㄚ ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄔㄨㄣˊ, ] albuterol, chemical used in treating asthma [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ā bù shū chún, ㄚ ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄔㄨㄣˊ, oba] (n) น้าสาว

Japanese-English: EDICT Dictionary
;[おとおじ, otooji] (n) (arch) (See 伯父・えおじ) uncle (one's father's younger brother) [Add to Longdo]
[しゅくせい, shukusei] (n) age of decline (said of a nation) [Add to Longdo]
[おじ(P);しゅくふ, oji (P); shukufu] (n,adj-no) (hum) uncle (younger than one's parent); (P) [Add to Longdo]
父貴[おじき, ojiki] (n) (hon) uncle (younger than one's parent) [Add to Longdo]
父;大伯父[おおおじ, oooji] (n) granduncle [Add to Longdo]
母;大伯母[おおおば, oooba] (n) grandaunt; great-aunt [Add to Longdo]
[はくしゅく, hakushuku] (n) brothers; one's father's brothers [Add to Longdo]
伯父(P);父(P)[おじ(P);はくふ(伯父);しゅくふ(叔父), oji (P); hakufu ( oji ); shukufu ( oji )] (n) (伯父 or 父 can mean older or younger than one's parent) (See 母・おば) uncle; (P) [Add to Longdo]
伯父さん;父さん;小父さん[おじさん;オジサン, ojisan ; ojisan] (n) (1) (hon) (fam) (伯父さん is older than one's parent and 父さん is younger) uncle; (2) (fam) (usu. 小父さん or おじさん) old man; mister (vocative); (3) (uk) (usu. オジサン) manybar goatfish (Parupeneus multifasciatus) [Add to Longdo]
伯父御;父御[おじご, ojigo] (n) (hum) (pol) (伯父御 or 父御 can mean older or younger than one's parent) (See 伯父) uncle [Add to Longdo]
伯母(P);母(P)[おば(P);はくぼ(伯母);しゅくぼ(叔母), oba (P); hakubo ( oba ); shukubo ( oba )] (n) (伯母 or 母 can mean older or younger than one's parent) (See 伯父・おじ) aunt; (P) [Add to Longdo]
伯母さん;母さん[おばさん, obasan] (n) (hon) (fam) (伯母さん is older than one's parent and 母さん is younger) aunt [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I want to talk with your uncle.あなたの父さんと話し合いたい。
What should we do with this white elephant your aunt gave us? It's way too ugly to go on the wall.あなたの母さんのくれた有難迷惑なあのプレゼントだけど、どうしたものかしらね。みっともなくてとても壁にはかけられないし。 [F]
I visited my uncle in the country one day.ある日、私は田舎の父を訪ねた。
One day I visited my aunt.ある日私は母を訪ねた。
Those houses are my uncle's.あれらの家は私の父の家です。
Edward succeeded to his uncle's estate.エドワードが父の財産を継いだ。
My uncle is slender, but my aunt is stout.おじはすらっとしているが、母は太っている。
My aunt comes to stay here for a week.母がここに一週間泊りにやってくる。
My aunt gave me a camera.母が私にカメラをくれた。
My aunt sent me a birthday present.母が誕生日のプレゼントを送ってくれた。
My aunt had been in the hospital for a week when I visited her.母が入院してから1週間して見舞いにいった。
Aunt, this is Tom.母さん、こちらはトム君です。 [M]
My aunt has three children.母さんには三人の子供がいる。
His aunt's apple pie was delicious and he had a second helping.母さんのアップルパイはとてもおいしかったので、彼はおかわりをした。
What a feast we had when we visited my aunt!母さんを訪ねた時はすごいごちそうだったね。
I went there with my aunt last month.母といっしょに先月そこへ行った。
My aunt showed me how to make good coffee.母はおいしいコーヒーの入れ方を見せてくれた。
My aunt speaks Chinese as well as English.母は英語だけでなく中国語も話します。
My aunt allowed me to park my car in her parking space.母は私が彼女の駐車上に車を止めるのを許してくれた。
My aunt brought me some flowers.母は私に花を持ってきてくれた。
My aunt was pleased with my success.母は私の成功を喜んだ。
My aunt is none the happier for her great wealth.母は非常なお金持ちだからといって、それだけ幸せというわけではない。
My aunt was coming to see us the next day.母は翌日私たちのところへ遊びにくる予定でした。
My aunt dropped in on me yesterday.きのう母が私を訪ねて来た。
Kevin was brought up by his aunt in the country.ケビンはいなかの母の手で育てられた。
This is the TV station where my uncle works as an announcer.ここは私の父がアナウンサーとして働いているテレビ局です。
This house belongs to my uncle.この家は父のものだ。
This picture is of my uncle.この絵画を描いたのは父です。
My uncle wrote this letter of introduction.この紹介状は父によってかかれた。
This doll is a gift from my aunt.この人形は母からの贈り物です。
Isn't this the same necklace that Aunt Clara wears?これクララ母さんのと同じネックレスじゃない?
Jim's uncle is due to retire next year.ジムの父は来年退職の予定である。
Uncle George never visited us without some present.ジョージ父さんは、家へ来る時はきっと何かお土産を持って来てくれました。
The man dancing on the stage is my uncle.ステージで踊っている人は私の父です。
He was a wonderful man, that uncle of yours.すばらしい人だったよ、あなたの父さんは。
The hotel is run by his uncle.そのホテルは彼の父によって経営されている。
Everything in that house revolved upon Aunt Mary.その家のことはすべてメアリー母さんを中心に動いていた。
The baby was named John after his uncle.その子は父の名前をとってジョンと名づけられた。
Those children were being cared for by an aunt.その子供たちは、母さんが面倒をみていた。
He is looked after by his aunt.その子供は彼の母さんの世話になっている。
Up to that time he had been staying with his uncle.その時まで彼は父の家に泊まっていた。
The girl cherishes a doll given by her aunt.その女の子は母さんからもらった人形を大事にしている。
The prominent psychologist resembles my uncle in appearance.その著名な心理学者は、見た目が私の父に似ている。
The niece looks like her aunt.その姪は彼女の母さんのように見えます。
Uncle Ted took us to the zoo in order to show us the pandas.テッド父さんはパンダを見せるために、私たちを動物園へ連れて行った。
How long will you stay with your aunt?どれくらいの間あなたの母さんの家に泊まる予定ですか。
I am going to stay with my aunt in Hawaii.ハワイでは母の所に滞在する予定です。
Helen visits her uncle every Sunday.ヘレンは日曜日ごとに父さんを訪問する。
Uncle Bob fixed my clock now it keeps good time.ボブ父さんが時計を直してくれて、今は時間が正確だ。
The man reading a paper over there is my uncle.むこうで新聞を読んでいる人は私の父です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅく, shuku] JUENGERE GESCHWISTER DER ELTERN [Add to Longdo]
[しゅくぼ, shukubo] -Tante [Add to Longdo]
[しゅくぼ, shukubo] -Tante [Add to Longdo]
[しゅくふ, shukufu] -Onkel [Add to Longdo]
[しゅくふ, shukufu] -Onkel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top