ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*发*

   
109 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -发-
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[fā zhǎn] (vi ) พัฒนา, การพัฒนา,​ความก้าวหน้า
恭喜[gōng xǐ fā cái] สวัสดีปีใหม่

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ] ประกาศ(คำสั่ง); แถลง(ข่าว)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[发, fā, ㄈㄚ] to issue, to dispatch, to send out; hair
Radical: Decomposition: 又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 47
[废, fèi, ㄈㄟˋ] to terminate; to discard; to abgrogate
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  发 (fā ㄈㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 1,376
[拨, bō, ㄅㄛ] to stir, to move, to distribute, to allocate
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  发 (fā ㄈㄚ) 
Etymology: [ideographic] To dispatch 发 goods by hand 扌,  Rank: 1,807
[泼, pō, ㄆㄛ] to pour, to splash, to sprinkle, to water
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  发 (fā ㄈㄚ) 
Etymology: [ideographic] To send forth 发 water 氵,  Rank: 2,327
[酦, fā, ㄈㄚ] to ferment, to brew
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  发 (fā ㄈㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] wine,  Rank: 7,955
[袯, bó, ㄅㄛˊ] raincoat
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  发 (fā ㄈㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] development; growth; to develop; to grow; to expand, #73 [Add to Longdo]
[fā xiàn, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] to find; to discover, #172 [Add to Longdo]
[fā shēng, ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] to happen; to occur; to take place; to break out, #240 [Add to Longdo]
[fā, ㄈㄚ, / ] to send out; to show (one's feeling); to issue; to develop; (classifier for gunshots, "rounds"), #271 [Add to Longdo]
[fà, ㄈㄚˋ, / ] hair; Taiwan pr. fa3, #271 [Add to Longdo]
[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] exploit (a resource); open up (for development); to develop, #386 [Add to Longdo]
[fā biǎo, ㄈㄚ ㄅㄧㄠˇ, / ] to issue (a statement); to publish; to issue; to put out, #841 [Add to Longdo]
[fā huī, ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, / ] to display; to exhibit; to bring out implicit or innate qualities; to express (a thought or moral); to develop (an idea); to elaborate (on a theme), #862 [Add to Longdo]
[zhuǎn fā, ㄓㄨㄢˇ ㄈㄚ, / ] to transmit; forwarding (mail, SMS, packets of data); to pass on; to reprint (an article from another publication), #881 [Add to Longdo]
[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ, / ] to release; to issue; to distribute, #1,115 [Add to Longdo]
[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ, / ] to release; to issue; to distribute, #1,115 [Add to Longdo]
[fā xíng, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ, / ] publish; issue, #1,317 [Add to Longdo]
[fā chū, ㄈㄚ ㄔㄨ, / ] to issue (an order, decree etc); to send out; to dispatch; to produce a sound; to let out (a laugh), #1,575 [Add to Longdo]
[chū fā, ㄔㄨ ㄈㄚ, / ] to start out; to set off, #2,264 [Add to Longdo]
[tóu fa, ㄊㄡˊ ㄈㄚ˙, / ] hair (on the head), #2,278 [Add to Longdo]
[yǐn fā, ㄧㄣˇ ㄈㄚ, / ] lead to; trigger; initiate, #2,482 [Add to Longdo]
[fā dá, ㄈㄚ ㄉㄚˊ, / ] developed (country etc); flourishing; to develop, #2,513 [Add to Longdo]
[fā dòng, ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ, / ] to start; to launch; to mobilize, #2,764 [Add to Longdo]
[yán fā, ㄧㄢˊ ㄈㄚ, / ] research and development, #2,800 [Add to Longdo]
言人[fā yán rén, ㄈㄚ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] spokesperson, #3,178 [Add to Longdo]
[fā fàng, ㄈㄚ ㄈㄤˋ, / ] provide; give; grant, #3,383 [Add to Longdo]
[bào fā, ㄅㄠˋ ㄈㄚ, / ] to break out; to erupt; to explode; to burst out, #3,451 [Add to Longdo]
[fā shè, ㄈㄚ ㄕㄜˋ, / ] to shoot (a projectile); to fire (a rocket); to launch; to emit (a particle); to discharge; emanation; emission, #3,704 [Add to Longdo]
动机[fā dòng jī, ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] engine, #3,859 [Add to Longdo]
[fā qǐ, ㄈㄚ ㄑㄧˇ, / ] to originate; to initiate; to launch (an attack, an initiative etc); to start; to propose sth (for the first time), #3,992 [Add to Longdo]
[fā yù, ㄈㄚ ㄩˋ, / ] growth; development, #4,034 [Add to Longdo]
新闻布会[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
新闻布会[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, / ] statement; utterance, #4,111 [Add to Longdo]
[fā bìng, ㄈㄚ ㄅㄧㄥˋ, / ] onset; outbreak (of a disease), #4,378 [Add to Longdo]
[kāi fā qū, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄑㄩ, / ] development zone, #4,556 [Add to Longdo]
[fà xíng, ㄈㄚˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] hairstyle; coiffure; hairdo, #4,981 [Add to Longdo]
[shā fā, ㄕㄚ ㄈㄚ, / ] sofa, #5,087 [Add to Longdo]
[fā sòng, ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ, / ] to transmit; to dispatch, #5,172 [Add to Longdo]
[jī fā, ㄐㄧ ㄈㄚ, / ] to arouse; to excite, #5,275 [Add to Longdo]
[shǒu fā, ㄕㄡˇ ㄈㄚ, / ] first issue; first public showing, #5,327 [Add to Longdo]
[pī fā, ㄆㄧ ㄈㄚ, / ] wholesale, #5,394 [Add to Longdo]
[fā míng, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ, / ] to invent; invention, #5,403 [Add to Longdo]
[sàn fā, ㄙㄢˋ ㄈㄚ, / ] distribute; emit; issue, #5,946 [Add to Longdo]
[fā yáng, ㄈㄚ ㄧㄤˊ, / ] develop; make full use of, #6,026 [Add to Longdo]
[tū fā, ㄊㄨ ㄈㄚ, / ] outburst, #6,064 [Add to Longdo]
[bān fā, ㄅㄢ ㄈㄚ, / ] issue; promulgate; award, #6,098 [Add to Longdo]
布会[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] news conference; briefing, #6,223 [Add to Longdo]
布会[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] news conference; briefing, #6,223 [Add to Longdo]
[fā piào, ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, / ] invoice; receipt or bill for purchase, #6,289 [Add to Longdo]
[fā diàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] generate electricity, #6,311 [Add to Longdo]
展中国家[fā zhǎn zhōng guó jiā, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] developing country, #6,383 [Add to Longdo]
[fā jué, ㄈㄚ ㄐㄩㄝˊ, / ] find; detect; discover, #6,415 [Add to Longdo]
[fā zuò, ㄈㄚ ㄗㄨㄛˋ, / ] to flare-up; to break out, #6,438 [Add to Longdo]
[bìng fā zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄓㄥˋ, / ] complications (undesired side-effect of medical procedure), #6,589 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is total carnage, and not a single western leader has said a thing about what's going on here.[CN] 这是大屠杀, 没有一个西方领导人提及 这里生的事情. Beyond Borders (2003)
You'II love it.[CN] 出之前呢 总是要有万全的准备 Taxi 3 (2003)
They must be planning a huge job! One thing's bugging me.[CN] 有独特的能力才足以觉歹徒 Taxi 3 (2003)
There are 17,000 murders a year in the United States.[CN] 美国一年生1万7千件凶杀案 The Life of David Gale (2003)
What the hell happened?[CN] 生了什么事? Beyond Borders (2003)
You do your hair right, you'll look great.[CN] 你做了你的头是吗, 你看起来很不错. Beyond Borders (2003)
Mark my words, it'll never happen again. Kurt, it's about to get very cold in here.[CN] 我保证这不会再生了 克特,这里将变得很冷 X2: X-Men United (2003)
How'd that happen?[CN] 怎么生的? Beyond Borders (2003)
I keep feeling something terrible's about to happen.[CN] 我总是觉得有什么可怕的事情要 X2: X-Men United (2003)
- He trusted you to discover this on your own.[CN] - 他相信 你会自己现这件事的 X2: X-Men United (2003)
- We have to go now.[CN] - 我们要出了 - 怎么了? X2: X-Men United (2003)
Since none of the victim's relatives was in attendance... there will be no statement from the victim's family.[CN] 因为没有被害人亲属出席 将不会有被害人家属出面 The Life of David Gale (2003)
Nobody has a sense of humor.[CN] 最近生一连串的保险箱失窃事件 Taxi 3 (2003)
The TA's transcribed the Governor's radio and TV comments. Listen to this gem.[CN] 助教抄下了州长在广播和电视上表的评论 听这段 The Life of David Gale (2003)
I call it the neural inhibitor. It keeps you outta here.[CN] 让你无法挥能力 X2: X-Men United (2003)
They're on order. Should arrive in a few years. We love what you've done with your hair.[CN] 已经订了 再过几年应该会来的 我喜欢你做的 X2: X-Men United (2003)
Lift off![CN] 现在出 Taxi 3 (2003)
Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to introduce our new spokesperson for the UNHCR in the United Kingdom,[CN] 女士们,先生们, 请以热烈的掌声 欢迎我们的言人 英国联合国难民署, Beyond Borders (2003)
I could see it all happening, but I couldn't stop myself.[CN] 我眼看着它生 但却没法阻止 X2: X-Men United (2003)
So this is the food-distribution center.[CN] 这里是食品分中心. Beyond Borders (2003)
What's going on here?[CN] - 生了什么事? X2: X-Men United (2003)
He went fucking crazy.[CN] 他疯了. Beyond Borders (2003)
We'd have to give it to a daily or a network. That won't happen.[CN] 我们必须将录像带透露给报纸或网络 但这不可能 The Life of David Gale (2003)
She moves her foot. I noticed this back at the motel.[CN] 她的脚动了一下 我在旅馆里现的 The Life of David Gale (2003)
She got the letter today. Took the opportunity to throw a fit in my office.[CN] 她今天收到的通知 借机在我办公室里 The Life of David Gale (2003)
I would never let anything happen to you.[CN] 我不会让你生意外的 X2: X-Men United (2003)
If we'd been allowed to do our jobs before this incident...[CN] 如果我们事前可以采取行动... X2: X-Men United (2003)
That's why! To prove it happens![CN] 这就是为什么 证明它一定会 The Life of David Gale (2003)
His body was found early this morning here under Junction 5.[CN] 他的尸体在今早现了 在第五交叉口. Beyond Borders (2003)
He's ours.[CN] 知道了 马上出 Taxi 3 (2003)
Look at what happens to people around me.[CN] 看看我周围的人都生了什么. Beyond Borders (2003)
And that the UN is very important to Big God Ankha, and if anything happens to her or to us, the UN will crucify him.[CN] 联合国对大神安克哈很重要, 如果她或我们生任何意外, 联合国会把他钉在十字架上. Beyond Borders (2003)
Logan, sometimes the mind needs to discover things for itself.[CN] 但是 洛根... 有些事得要让心灵自己去 X2: X-Men United (2003)
I'd call it a press conference.[CN] 我把它称做新闻布会. Beyond Borders (2003)
If I'd have listened to him, none of this would have happened.[CN] 如果我听他的话, 这些都不会生的. Beyond Borders (2003)
I've been working with mutants as long as you have, Xavier, but the most frustrating thing I've learned is nobody really knows how many even exist or how to find them.[CN] 我和变种人合作的时间 一点也不比你短 不过最令人愁的是 你永远不知道世界上有多少变种人 X2: X-Men United (2003)
Name one innocent man that Texas has put to death during my tenure.[CN] 说一个生在德州 因为误判被处死的人 The Life of David Gale (2003)
But every few hundred millennia evolution leaps forward.[CN] 但每几十万年进化过程都会生跃进 X2: X-Men United (2003)
The bottom line is, we're not going to make next week's distribution.[CN] 底限是, 我们无法提供下个星期的分. Beyond Borders (2003)
He's got a fever, and he's in shock.[CN] 他烧了, 他受惊了. Beyond Borders (2003)
Mystique has discovered plans of a base that Stryker's been operating out of for decades.[CN] - 变色龙现了史崔克建立基地的蓝图 那里已经运行几十年了 X2: X-Men United (2003)
A spokesman for the Immigration Department blamed the security lapse on staff shortages.[CN] 移民局言人 谴责是由于缺少足够警力保卫. Beyond Borders (2003)
- You wanna shoot me, shoot me.[CN] 想杀了我吗? 射啊 X2: X-Men United (2003)
And they make him watch. That's a lot of hate.[CN] -还让他眼睁睁的看这些事 The Life of David Gale (2003)
See Elliott's parents, tell them what happened.[CN] 去看艾丽厄特的父母, 告诉他们生的一切. Beyond Borders (2003)
Eating, inventing, loving,[CN] 吃饭 明 相爱 The Life of David Gale (2003)
Not here. Come on. Pay attention.[CN] 阿蒂 现在不行 来,思想集中 ..有时候她这样子真是令人疯... X2: X-Men United (2003)
I sent you an e-mail.[CN] -我了封电子邮件给你 The Life of David Gale (2003)
- No memory. Sometimes the mind needs to discover things for itself.[CN] 有些事情要靠心灵自己去 X2: X-Men United (2003)
They found sticky stuff from the tape on them.[CN] 警察在胶带上现了黏糊糊的东西 The Life of David Gale (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top