ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*反乱*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 反乱, -反乱-
Japanese-English: EDICT Dictionary
インド大反乱;インド大叛乱[インドだいはんらん, indo daihanran] (n) (See セポイの反乱) Indian Mutiny (1857-1858) [Add to Longdo]
セポイの反乱;セポイの叛乱[セポイのはんらん, sepoi nohanran] (n) (See インド大反乱) Sepoy Mutiny (1857-1858) [Add to Longdo]
反乱(P);叛乱[はんらん, hanran] (n,vs,adj-no) insurrection; mutiny; rebellion; revolt; uprising; (P) [Add to Longdo]
反乱を鎮める;叛乱を鎮める[はんらんをしずめる, hanranwoshizumeru] (exp,v1) (See 反乱を抑える) to quell a rebellion [Add to Longdo]
反乱を抑える;叛乱を抑える[はんらんをおさえる, hanranwoosaeru] (exp,v1) to stifle a rebellion [Add to Longdo]
反乱軍;叛乱軍[はんらんぐん, hanrangun] (n) rebel army [Add to Longdo]
反乱者;叛乱者[はんらんしゃ, hanransha] (n) rebel; insurgent [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The troops easily put down the rebellion.その軍隊は簡単に反乱を鎮圧した。
The army was called to suppress the revolt.その反乱を鎮圧するために軍隊の出動が要請された。
The notorious rebel was ultimately captured and confined to jail.悪名高い反乱兵はついに捕らえられ、拘置所に身柄を拘束された。
The speaker tried to incite the people to rebellion.演説者は民衆をそそのかして反乱を起こさせようとした。
The town was flooded with strange foreign words.街には奇妙な外国語が反乱していた。
The troops soon put down the rebellion.軍隊はまもなく反乱を鎮めた。
The troops easily put down the rebellion.軍隊は簡単に反乱を鎮圧した。
The army had the revolt well in hand.軍隊は反乱を制圧した。
But for the support of the public, the President could not have survived the revolt.人民の支持がなかったならば、大統領は反乱を切り抜けることができなかっただろう。
On the political level the response was the nationalist and fundamentalist revolt of the Maccabees.政治的レベルにおいて、その反応はマカベー一族の民族主義的、根本主義的反乱であった。
The typhoon caused the river to flood.台風で川が反乱した。
The masses rose against the dictator.大衆は独裁者に反抗して反乱を起こした。
Slave revolts interfere with Middle Passage.奴隷の反乱によって妨害された中間航路。
Farmers rebelled against the government.農民は政府に対して反乱を起こした。
A rebellion was brewing.反乱が起こりかけていた。
A revolt broke out.反乱が勃発した。
The revolt was crushed.反乱は鎮圧された。
The rebel concealed his ambition to destroy the regime.反乱軍の兵士が政権を打倒する野望を隠していた。
The rebels have captured the broadcasting station.反乱軍は放送局を占拠した。
He put down the rebellion in India.彼はインドの反乱を鎮めた。
People rose in revolt against the King.民衆は国王に対して反乱を起こした。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反乱[はんらん, hanran] Rebellion, Aufstand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top