ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*双*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -双-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[双, shuāng, ㄕㄨㄤ] pair, couple; both; measure word for things that come in pairs
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] Two hands 又 side-by-side, Rank: 581
[轰, hōng, ㄏㄨㄥ] rumble, explosion, blast
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  双 [shuāng, ㄕㄨㄤ]
Etymology: [ideographic] The thunderous sound of a pair 双 of carts 车, Rank: 1264
[聂, niè, ㄋㄧㄝˋ] to whisper; surname
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  双 [shuāng, ㄕㄨㄤ]
Etymology: [ideographic] A pair 双 of ears 耳, Rank: 2797

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuāng, ㄕㄨㄤ, / ] two; double; pair; both; surname Shuang, #369 [Add to Longdo]
[shuāng fāng, ㄕㄨㄤ ㄈㄤ, / ] bilateral; both sides; both parties involved, #883 [Add to Longdo]
[shuāng shǒu, ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ, / ] pair of hands, #3,416 [Add to Longdo]
子座[Shuāng zǐ zuò, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Gemini (constellation and sign of the zodiac), #4,249 [Add to Longdo]
鱼座[Shuāng yú zuò, ㄕㄨㄤ ㄩˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Pisces (constellation and sign of the zodiac), #4,401 [Add to Longdo]
[shuāng chóng, ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄥˊ, / ] double, #6,573 [Add to Longdo]
[shuāng biān, ㄕㄨㄤ ㄅㄧㄢ, / ] bilateral, #7,579 [Add to Longdo]
[shuāng xiàng, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄤˋ, / ] interactively, #8,264 [Add to Longdo]
[shuāng rén, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ, / ] two-person; double; pair; tandem, #8,645 [Add to Longdo]
[shuāng jiǎo, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ, / ] two legs; both feet, #12,071 [Add to Longdo]
[shuāng céng, ㄕㄨㄤ ㄘㄥˊ, / ] double tier; double decker, #12,547 [Add to Longdo]
[shuāng dǎ, ㄕㄨㄤ ㄉㄚˇ, / ] doubles (in sports), #12,860 [Add to Longdo]
胞胎[shuāng bāo tāi, ㄕㄨㄤ ㄅㄠ ㄊㄞ, / ] twin, #13,255 [Add to Longdo]
休日[shuāng xiū rì, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄡ ㄖˋ, / ] week with two rest days, #17,293 [Add to Longdo]
[shuāng bèi, ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] twofold; double, #19,861 [Add to Longdo]
眼皮[shuāng yǎn pí, ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, / ] double eyelid, #24,903 [Add to Longdo]
[Shuāng chéng, ㄕㄨㄤ ㄔㄥˊ, / ] (N) Shuangcheng (city in Heilongjiang), #27,085 [Add to Longdo]
[shuāng qīn, ㄕㄨㄤ ㄑㄧㄣ, / ] parents, #27,767 [Add to Longdo]
西版纳[Xī shuāng bǎn nà, ㄒㄧ ㄕㄨㄤ ㄅㄢˇ ㄋㄚˋ, 西 / 西] Xishuangbanna, Thai minority autonomous prefecture in Yunnan, #32,507 [Add to Longdo]
[shuāng guǐ, ㄕㄨㄤ ㄍㄨㄟˇ, / ] double-track, #33,236 [Add to Longdo]
[Shuāng tǎ, ㄕㄨㄤ ㄊㄚˇ, / ] Shuangta district of Chaoyang city 朝陽市|朝阳市, Liaoning, #35,924 [Add to Longdo]
[Shuāng fēng, ㄕㄨㄤ ㄈㄥ, / ] (N) Shuangfeng (place in Hunan), #36,513 [Add to Longdo]
[shuāng xǐ, ㄕㄨㄤ ㄒㄧˇ, / ] double happiness; the combined symmetric character 囍 (similar to 喜喜) as symbol of good luck, esp. marriage, #36,950 [Add to Longdo]
氧水[shuāng yǎng shuǐ, ㄕㄨㄤ ㄧㄤˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] hydrogen peroxide solution, #39,012 [Add to Longdo]
[shuāng gàng, ㄕㄨㄤ ㄍㄤˋ, / ] parallel bars (gymnastics event), #41,113 [Add to Longdo]
[shuāng jī, ㄕㄨㄤ ㄐㄧ, / ] double-click, #42,571 [Add to Longdo]
[Shuāng liú, ㄕㄨㄤ ㄌㄧㄡˊ, / ] (N) Shuangliu (place in Sichuan); Chengdu's main airport, #43,204 [Add to Longdo]
[shuāng shēng, ㄕㄨㄤ ㄕㄥ, / ] twins, #43,533 [Add to Longdo]
喜临门[shuāng xǐ lín mén, ㄕㄨㄤ ㄒㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄇㄣˊ, / ] two simultaneous happy events in the family, #51,870 [Add to Longdo]
名利[míng lì shuāng shōu, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄕㄨㄤ ㄕㄡ, / ] both fame and profit (成语 saw), #53,378 [Add to Longdo]
[shuāng huáng, ㄕㄨㄤ ㄏㄨㄤˊ, / ] a form or theatrical double act, popular since Qing times, with one player seated stage front and acting out the poem or song of the second player hidden at the back (also written 雙黄|黄); double reed (as used in oboe or bassoon); an oboe or bassoon, #54,158 [Add to Longdo]
文武[wén wǔ shuāng quán, ㄨㄣˊ ㄨˇ ㄕㄨㄤ ㄑㄩㄢˊ, / ] well versed in letters and military technology (成语 saw); fine scholar and soldier; master of pen and sword, #58,422 [Add to Longdo]
一箭[yī jiàn shuāng diāo, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄤ ㄉㄧㄠ, / ] lit. one arrow, two golden eagles (成语 saw); to kill two birds with one stone, #59,301 [Add to Longdo]
[shuāng shù, ㄕㄨㄤ ㄕㄨˋ, / ] even number, #65,074 [Add to Longdo]
[Shuāng bǎi, ㄕㄨㄤ ㄅㄞˇ, / ] (N) Shuangbai (place in Yunnan), #69,463 [Add to Longdo]
绞线[shuāng jiǎo xiàn, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] unshielded twisted pair; UTP, #72,273 [Add to Longdo]
球菌[shuāng qiú jūn, ㄕㄨㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, / ] diplococcus, #72,826 [Add to Longdo]
曲线[shuāng qū xiàn, ㄕㄨㄤ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] hyperbola, #73,295 [Add to Longdo]
[Shuāng yáng, ㄕㄨㄤ ㄧㄤˊ, / ] Shuangyang district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin, #74,051 [Add to Longdo]
才貌[cái mào shuāng quán, ㄘㄞˊ ㄇㄠˋ ㄕㄨㄤ ㄑㄩㄢˊ, / ] talented and good-looking (成语 saw), #76,583 [Add to Longdo]
[shuāng jiàn, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄢˋ, / ] double bond (chem.), #77,253 [Add to Longdo]
鸭山[Shuāng yā shān, ㄕㄨㄤ ㄧㄚ ㄕㄢ, / ] (N) Shuangyashan (city in Heilongjiang), #78,891 [Add to Longdo]
月刊[shuāng yuè kān, ㄕㄨㄤ ㄩㄝˋ ㄎㄢ, / ] bimonthly publication, #81,306 [Add to Longdo]
西版纳傣族自治州[Xī shuāng bǎn nà Dǎi zú zì zhì zhōu, ㄒㄧ ㄕㄨㄤ ㄅㄢˇ ㄋㄚˋ ㄉㄞˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, 西 / 西] Xishuangbanna, Thai minority autonomous prefecture in Yunnan, #97,954 [Add to Longdo]
阳区[Shuāng yáng qū, ㄕㄨㄤ ㄧㄤˊ ㄑㄩ, / ] Shuangyang district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin, #103,765 [Add to Longdo]
簧管[shuāng huáng guǎn, ㄕㄨㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] double reed wind instrument (such as oboe or bassoon), #116,513 [Add to Longdo]
氯灭痛[shuāng lǜ miè tòng, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄇㄧㄝˋ ㄊㄨㄥˋ, / ] diclofenac pain-killer; also called 扶他林, #121,643 [Add to Longdo]
桥区[Shuāng qiáo qū, ㄕㄨㄤ ㄑㄧㄠˊ ㄑㄩ, / ] (N) Shuangqiao (area in Sichuan), #123,013 [Add to Longdo]
[Shuāng pái, ㄕㄨㄤ ㄆㄞˊ, / ] (N) Shuangpai (place in Hunan), #143,694 [Add to Longdo]
辽市[Shuāng liáo shì, ㄕㄨㄤ ㄌㄧㄠˊ ㄕˋ, / ] Shuangliao county level city in Siping 四平, Jilin, #153,045 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
子座[ふたござ, futagoza] (n) ราศีเมถุน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そうほう, souhou] (n, pron) ทั้งสองฝ่าย

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯯;拶[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
シャム生児[シャムそうせいじ, shamu souseiji] (n) Siamese twins [Add to Longdo]
[いっそう, issou] (n) (See 一対) pair (esp. of folding screens) [Add to Longdo]
一卵性生児[いちらんせいそうせいじ, ichiranseisouseiji] (n) identical twins [Add to Longdo]
怪力無[かいりきむそう, kairikimusou] (n,adj-no) (a person of) unrivaled physical strength [Add to Longdo]
海内無[かいだいむそう, kaidaimusou] (n) unparalleled in the whole country [Add to Longdo]
絵草紙;絵紙;絵草子[えぞうし, ezoushi] (n) picture book [Add to Longdo]
絵草紙屋;絵紙屋[えぞうしや, ezoushiya] (n) shop selling picture books, wood prints, etc. [Add to Longdo]
外無[そとむそう, sotomusou] (n) outer-thigh-propping twist down (sumo) [Add to Longdo]
結合生児[けつごうそうせいじ, ketsugousouseiji] (n) conjoined twins [Add to Longdo]
古今無[ここんむそう, kokonmusou] (exp) unparalleled in history [Add to Longdo]
国士無[こくしむそう, kokushimusou] (n) (1) distinguished person; (2) Thirteen Orphans (high-scoring mahjong hand) [Add to Longdo]
国色無[こくしょくむそう, kokushokumusou] (n,adj-no) (a woman of) unparalleled beauty; (a woman's beauty being) matchless throughout the land [Add to Longdo]
沙羅樹;娑羅[さらそうじゅ, sarasouju] (n) sal tree [Add to Longdo]
磁気極子[じきそうきょくし, jikisoukyokushi] (n) magnetic dipole [Add to Longdo]
自己[じこそうつい, jikosoutsui] (n) {math} self dual [Add to Longdo]
諸刃;もろ刃;両刃;[もろは;りょうば(両刃), moroha ; ryouba ( moroha )] (adj-no) (1) double-edged; (n) (2) (両刃 only) double-edged blade [Add to Longdo]
瑞宝光章[ずいほうそうこうしょう, zuihousoukoushou] (n) Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Rays [Add to Longdo]
栴檀は葉より芳し[せんだんはふたばよりかんばし, sendanhafutabayorikanbashi] (exp) (id) Genius displays itself even in childhood [Add to Longdo]
栴檀は葉より芳しい[せんだんはふたばよりかんばしい, sendanhafutabayorikanbashii] (exp) genius shows from childhood; the Japanese bead tree is fragrant from when a sprout [Add to Longdo]
[そう, sou] (n,n-suf,ctr) pair; (P) [Add to Longdo]
の手[そうのて, sounote] (n) both hands [Add to Longdo]
安定[そうあんてい, souantei] (n) {comp} bistable [Add to Longdo]
安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] (n) {comp} bistable trigger circuit [Add to Longdo]
安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] (n) {comp} bistable trigger circuit; flip-flop [Add to Longdo]
安定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] (n) {comp} bistable (trigger) circuit; flip-flop [Add to Longdo]
暗車[そうあんしゃ, souansha] (n) twin propellers [Add to Longdo]
殻類[そうかくるい, soukakurui] (n) bivalves [Add to Longdo]
[そうがん, sougan] (n,adj-no) both eyes; binocular [Add to Longdo]
眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] (n) binoculars; field glasses; (P) [Add to Longdo]
[そうきゃく, soukyaku] (n) both feet [Add to Longdo]
弓類[そうきゅうるい, soukyuurui] (n) diapsids [Add to Longdo]
球菌[そうきゅうきん, soukyuukin] (n) diplococcus [Add to Longdo]
魚宮[そうぎょきゅう, sougyokyuu] (n) Pisces (12th zodiacal sign); the Fish; the Fishes [Add to Longdo]
曲線[そうきょくせん, soukyokusen] (n) hyperbolic curve; hyperbola [Add to Longdo]
極子[そうきょくし, soukyokushi] (n) dipole [Add to Longdo]
極子モーメント[そうきょくしモーメント, soukyokushi mo-mento] (n) dipole moment [Add to Longdo]
極性[そうきょくせい, soukyokusei] (adj-f) bipolar [Add to Longdo]
極性障害[そうきょくせいしょうがい, soukyokuseishougai] (n) bipolar disorder [Add to Longdo]
[そうけん, souken] (n) shoulders [Add to Longdo]
肩に掛かる;肩にかかる[そうけんにかかる, soukennikakaru] (exp,v5r) to fall on one's shoulders (e.g. responsibility, duty) [Add to Longdo]
子(P);二子[ふたご(P);そうし(双子), futago (P); soushi ( futago )] (n) twins; a twin; (P) [Add to Longdo]
子座;ふたご座[ふたござ, futagoza] (n) Gemini (constellation); the Twins [Add to Longdo]
子葉[そうしよう, soushiyou] (n) dicotyledon [Add to Longdo]
子葉植物[そうしようしょくぶつ, soushiyoushokubutsu] (n) dicotyledon [Add to Longdo]
[そうじ, souji] (n) (See 子) twins [Add to Longdo]
児宮[そうじきゅう, soujikyuu] (n) Gemini (3rd zodiacal sign); the Twins [Add to Longdo]
[そうしゃ, sousha] (n) {math} bijection [Add to Longdo]
十節[そうじゅうせつ, soujuusetsu] (n) the Double Tenth; October 10th Chinese national holiday [Add to Longdo]
[そうせい, sousei] (n) amphiaster; diaster [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Those twins look like two peas in a pod.あの子は瓜二つだ。
According to a study, big women are more prone to have twins.ある研究によれば、大柄な女性は子を生む傾向がより強い。
Jean and Kate are twins.ジーンとケートは子だ。
Can you tell Jane from her twin sister?ジェーンと彼女の子の妹を区別できますか。
The strike had not been peaceful, however, and (Rev. Martin Luther) King begged both sides to be patient and calm.しかしながら、このストライキは平和的ではなく、キング牧師は労使方に忍耐と平静さを求めた。
It will be to our mutual benefit to carry out the plan.その計画を実行すれば我々方の利益を増進することになろう。
The girl had a telescope in her hand.その女の子は手に眼鏡を持っていた。
Can you tell the twins apart?その子が見分けられますか。
Can you tell one of the twins from the other?その子の一方を他方と見分けることができますか。
The twin brothers are as like as two peas.その子の兄弟はそっくりだ。
The twin sisters are as like as two peas.その子の姉妹はうりふたつだ。
The twins looked after the baby.その子の赤ちゃんの世話をした。
The twins are so much alike that I can not distinguish one from the other.その子はあまりによく似ているので私は両者の区別が出来ない。
The twins are as like as two peas in a pod.その子はさやの中の2つのえんどう豆のように似ている。
The twins were so alike that it was difficult to tell them apart.その子はとてもよく似ていたので、二人を区別するのは難しかった。
The twins have come down with measles.その子ははしかにかかっていた。
The twins look exactly alike.その子はまったく似ている。
The twins look so much alike it's next to impossible to distinguish one from the other.その子はよく似ているので一方を他方と区別するのはほとんど不可能だ。
The twins are indistinguishable from each other.その子は見分けがつかない。
I can't tell one twin from the other.その子は見分けられないな。
The twins do resemble each other.その子は実に良く似ている。
The twins are very much alike.その子は全くよく似ている。
After the conflict there were many dead on both sides.その争いの後、方に多数の死者が出た。
The judgement is very fair to both parties.その判断は方に対して大変公正なものである。
More and more people are rushing to make use of the interactive nature of the medium.ますます多くの人が、その媒体の方向的な性質を利用しようと躍起になっている。
I delivered identical twins.一卵性生児を出産しました。
Any result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.乙が受託業務の実施により得た成果は、甲乙方に帰属するものとする。
As a rule, twins have a lot in common.概して子には似た所が多い。
He is the bravest soldier that ever lived.古今無の勇士だ。
We are twins. People often mistake me for my brother.私たちは子です。みんなよく私と兄を間違えます。
I have an identical twin.私にはそっくりの子がいます。
I always confuse John and his twin brother.私はいつもジョンを子の弟と混同する。
I recalled a newspaper story about those twins.私はその子についての新聞記事を思い出させた。
I can't tell her from her twin sister.私は彼女と子の妹とを見分けられない。
The Brown twins, both of whom got recently married, held a party.子のブラウン兄弟は、2人とも最近結婚したが、土曜日にパーティーを開いた。
It is sometimes difficult to tell twins apart.子の区別は難しいことがある。
Both sides had to compromise with each other.方が互いに歩み寄らねばならなかった。
It was a long war because neither side would give in.方が降参しようとしなかったので、長い戦争となった。
You cannot learn the truth unless you hear what both parties have to say.方の言い分を聞かないと真相は分からない。
An agreement binding on both parties.当事者方に義務を負わせる協定。
Body and spirit are twins: God only knows which is which.肉体と精神とは生児であり、神のみがどちらがどちらなのかを知っている。
The criminal is not Bob but his twin brother.犯人はボブではなくて彼の子の兄だ。
His wife gave birth to twin boys.彼の妻は子の男の子を産んだ。
I can't tell his twin sisters apart.彼の子の妹たちを区別することができない。
He is as great a poet as ever lived.彼は、古今無の詩人である。
He could not perceive any difference between the twins.彼はその子の違いを何ら気づく事が出来なかった。
He took me for my twin brother.彼は私の事を子の兄と間違えた。
He watched the horse race through his binocular.彼は眼鏡で競馬を見た。
He attracted votes away from both candidates.彼は方の候補者から票を奪った。
Too see them sitting together, you'd take them for twins.彼らが一緒に座っているのを見ると子だと思うだろう。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
安定[そうあんてい, souantei] bistable [Add to Longdo]
安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] bistable trigger circuit [Add to Longdo]
安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] bistable trigger circuit, flip-flop [Add to Longdo]
安定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
対演算[そうついえんざん, soutsuienzan] dual operation [Add to Longdo]
方向[そうほうこう, souhoukou] bidirectional (a-no) [Add to Longdo]
方向テレビ[そうほうこうテレビ, souhoukou terebi] interactive TV [Add to Longdo]
方向印刷[そうほうこういんさつ, souhoukouinsatsu] bidirectional printing [Add to Longdo]
方向性[そうほうこうせい, souhoukousei] bidirectionality [Add to Longdo]
方向通信[そうほうこうつうしん, souhoukoutsuushin] bidirectional communication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふた, futa] -ein_Paar, -beide [Add to Longdo]
[ふたご, futago] Zwillinge [Add to Longdo]
[そうほう, souhou] beide_Seiten, beide_Parteien [Add to Longdo]
生児[そうせいじ, souseiji] Zwillinge [Add to Longdo]
眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] Fernglas, Feldstecher [Add to Longdo]
[そうけん, souken] Schultern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top