ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*去*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -去-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[去, qù, ㄑㄩˋ] to go away, to leave, to depart
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  厶 [, ]
Etymology: -, Rank: 64
[法, fǎ, ㄈㄚˇ] law, rule, statute; method, way; French
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  去 [, ㄑㄩˋ]
Etymology: [ideographic] The course 去 followed by a stream 氵, Rank: 65
[却, què, ㄑㄩㄝˋ] still, but; decline; retreat
Radical: , Decomposition:   去 [, ㄑㄩˋ]  卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] seal, Rank: 287
[罢, bà, ㄅㄚˋ] to cease, to finish, to stop, to quit
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  去 [, ㄑㄩˋ]
Etymology: [ideographic] Stuck in a net 罒, unable to leave 去, Rank: 1305
[劫, jié, ㄐㄧㄝˊ] to take by force, to coerce; disaster; misfortune
Radical: , Decomposition:   去 [, ㄑㄩˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 1825
[怯, qiè, ㄑㄧㄝˋ] afraid, lacking in courage
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  去 [, ㄑㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 2488
[祛, qū, ㄑㄩ] to expel, to disperse; to exorcise
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  去 [, ㄑㄩˋ]
Etymology: [ideographic] To banish 去 a spirit 礻; 去 also provides the pronunciation, Rank: 4176
[砝, fá, ㄈㄚˊ] a standard weight (as for a balance)
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  去 [, ㄑㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 5036
[珐, fà, ㄈㄚˋ] enamel, cloissoné
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  去 [, ㄑㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 5432
[盍, hé, ㄏㄜˊ] what? why not?
Radical: , Decomposition:   去 [, ㄑㄩˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 5625
[胠, qū, ㄑㄩ] to open; to throw away
Radical: , Decomposition:     去 [, ㄑㄩˋ]
Etymology: [ideographic] To leave 去 in the flesh ⺼; 去 also provides the pronunciation, Rank: 6997
[佉, qū, ㄑㄩ] the name of a divine being; surname
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  去 [, ㄑㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] person

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qù, ㄑㄩˋ, ] to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua, #47 [Add to Longdo]
[qù nián, ㄑㄩˋ ㄋㄧㄢˊ, ] last year, #399 [Add to Longdo]
[guò qu, ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙, / ] (in the) past; former; previous; to go over; to pass by, #438 [Add to Longdo]
[xià qu, ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩ˙, ] to go down; to descend; to go on; to continue, #1,243 [Add to Longdo]
[chū qù, ㄔㄨ ㄑㄩˋ, ] to go out, #1,260 [Add to Longdo]
[shī qù, ㄕ ㄑㄩˋ, ] to lose, #1,367 [Add to Longdo]
[huí qu, ㄏㄨㄟˊ ㄑㄩ˙, ] return; go back, #1,895 [Add to Longdo]
[jìn qù, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ, / ] to go in, #2,756 [Add to Longdo]
[shàng qù, ㄕㄤˋ ㄑㄩˋ, ] to go up, #2,837 [Add to Longdo]
看上[kàn shang qu, ㄎㄢˋ ㄕㄤ˙ ㄑㄩ˙, ] it would appear; it seems (that), #4,761 [Add to Longdo]
[qù shì, ㄑㄩˋ ㄕˋ, ] to pass away; to die, #5,298 [Add to Longdo]
[lí qù, ㄌㄧˊ ㄑㄩˋ, / ] to leave; to exit, #6,079 [Add to Longdo]
[chú qù, ㄔㄨˊ ㄑㄩˋ, ] to eliminate; to remove; except for, #10,019 [Add to Longdo]
[qù chú, ㄑㄩˋ ㄔㄨˊ, ] to remove; dislodge, #10,109 [Add to Longdo]
过不[guò bu qù, ㄍㄨㄛˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄩˋ, / ] make life difficult for; embarrass; can't make it through, #11,472 [Add to Longdo]
[qù xiàng, ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ, ] the position of sth; whereabouts, #11,493 [Add to Longdo]
[qù diào, ㄑㄩˋ ㄉㄧㄠˋ, ] to delete; to remove, #11,802 [Add to Longdo]
[jiǎn qù, ㄐㄧㄢˇ ㄑㄩˋ, / ] minus; subtract, #20,232 [Add to Longdo]
翻来覆[fān lái fù qù, ㄈㄢ ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄑㄩˋ, / ] to toss and turn (sleeplessly); again and again, #28,217 [Add to Longdo]
来龙[lái lóng qù mài, ㄌㄞˊ ㄌㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄇㄞˋ, / ] lit. a mountain is like a dragon, with a connecting pulse throughout (fengshui term); the whys and wherefores (of a case); where sth comes from and where it is going, #29,885 [Add to Longdo]
扬长而[yáng cháng ér qù, ㄧㄤˊ ㄔㄤˊ ㄦˊ ㄑㄩˋ, / ] to shake one's sleeve and leave (成语 saw); to turn and leave abruptly, #30,341 [Add to Longdo]
[tuō qù, ㄊㄨㄛ ㄑㄩˋ, / ] throw off, #31,485 [Add to Longdo]
楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, / ] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends, #42,694 [Add to Longdo]
向不明[qù xiàng bù míng, ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] missing; lost, #49,268 [Add to Longdo]
搬出[bān chū qù, ㄅㄢ ㄔㄨ ㄑㄩˋ, ] to move out of, #49,812 [Add to Longdo]
直来直[zhí lái zhí qù, ㄓˊ ㄌㄞˊ ㄓˊ ㄑㄩˋ, / ] there and back without delay, #52,053 [Add to Longdo]
拂袖而[fú xiù ér qù, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄡˋ ㄦˊ ㄑㄩˋ, ] to brush with one's sleeve then go (成语 saw); to turn and leave abruptly, #56,792 [Add to Longdo]
[qù zhí, ㄑㄩˋ ㄓˊ, / ] to leave office, #57,969 [Add to Longdo]
[lu:è qù, lu:ㄜˋ ㄑㄩˋ, ] omit, #60,400 [Add to Longdo]
[yí qù, ㄧˊ ㄑㄩˋ, ] to move away, #63,250 [Add to Longdo]
眉来眼[méi lái yǎn qù, ㄇㄟˊ ㄌㄞˊ ㄧㄢˇ ㄑㄩˋ, / ] lit. eyes and eyebrows come and go (成语 saw); to make eyes; to exchange flirting glances with sb, #64,830 [Add to Longdo]
[qù shēng, ㄑㄩˋ ㄕㄥ, / ] falling tone, the fourth tone of putonghua, #69,417 [Add to Longdo]
其糟粕[qù qí zāo pò, ㄑㄩˋ ㄑㄧˊ ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] to remove the dross; to discard the dregs, #92,768 [Add to Longdo]
无踪[lái qù wú zōng, ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ㄨˊ ㄗㄨㄥ, / ] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace, #120,898 [Add to Longdo]
颠来倒[diān lái dǎo qù, ㄉㄧㄢ ㄌㄞˊ ㄉㄠˇ ㄑㄩˋ, / ] to harp on; over and over; merely ring changes on a few terms, #121,033 [Add to Longdo]
来回来[lái huí lái qù, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ, / ] repeatedly; back and forth again and again, #147,226 [Add to Longdo]
不回[yī qù bù huí, ㄧ ㄑㄩˋ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˊ, ] gone forever [Add to Longdo]
无影踪[yī qù wú yǐng zōng, ㄧ ㄑㄩˋ ㄨˊ ㄧㄥˇ ㄗㄨㄥ, / ] gone without a trace [Add to Longdo]
[bù qù lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩˋ ㄌㄧˇ, ] to leave sth as it is; not to bother to remedy or repair; not to bother with; not to worry about; to ignore; not to associate with sb [Add to Longdo]
不知[bù zhī qù xiàng, ㄅㄨˋ ㄓ ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ, ] whereabouts unknown; gone missing [Add to Longdo]
来回来[lái huí lái qù de, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙, / ] backwards and forwards [Add to Longdo]
来无影,无踪[lái wú yǐng, qu4 wu2 zong1, ㄌㄞˊ ㄨˊ ㄧㄥˇ, qù wú zōng, ㄑㄩˋ ㄨˊ ㄗㄨㄥ, / ] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace [Add to Longdo]
来鸿[lái hóng qù yàn, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄧㄢˋ, 鸿 / ] lit. the goose comes, the swallow goes (成语 saw); fig. always on the move [Add to Longdo]
[tōu qù, ㄊㄡ ㄑㄩˋ, ] to steal; to make off with; stolen [Add to Longdo]
职务[miǎn qù zhí wù, ㄇㄧㄢˇ ㄑㄩˋ ㄓˊ ㄨˋ, / ] to relieve from office; to sack [Add to Longdo]
取之间[qù qǔ zhī jiān, ㄑㄩˋ ㄑㄩˇ ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] undecided between taking and leaving [Add to Longdo]
国外[qù guó wài, ㄑㄩˋ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, / ] to go abroad [Add to Longdo]
垢剂[qù gòu jì, ㄑㄩˋ ㄍㄡˋ ㄐㄧˋ, / ] detergent [Add to Longdo]
年底[qù nián dǐ, ㄑㄩˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄧˇ, ] late last year; the end of last year [Add to Longdo]
氧核糖核酸[qù yǎng hé táng hé suān, ㄑㄩˋ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, ] deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょねん, kyonen] (n) ปีที่แล้ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じょきょ, jokyo] การขจัด การกำจัด
消え[きえさる, kiesaru] เลือนหาย,ไม่มี,ถูกลบไป
[きょねん, kyonen, kyonen , kyonen] (n, adv) ปีที่แล้ว
汚染除[おせんじょきょ, osenjokyo] การขจัดการปนเปื้อน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[さる, saru] TH: จากไป

Japanese-English: EDICT Dictionary
この世を[このよをさる, konoyowosaru] (exp,v5r) to leave this world; to die [Add to Longdo]
ガウス消[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] (n) {comp} Gaussian elimination [Add to Longdo]
フレーム除[フレームじょきょ, fure-mu jokyo] (n) {comp} stripping [Add to Longdo]
メモリ消機能[メモリしょうきょきのう, memori shoukyokinou] (n) {comp} clear memory function [Add to Longdo]
暗い過[くらいかこ, kuraikako] (n) shadowy past [Add to Longdo]
一難ってまた一難[いちなんさってまたいちなん, ichinansattemataichinan] (exp) (it's been) one thing after another [Add to Longdo]
引きる;引る(io);引きさる[ひきさる, hikisaru] (v5r,vt) to retreat; to withdraw; to deduct [Add to Longdo]
陰面消[いんめんしょうきょ, inmenshoukyo] (n) {comp} hidden surface removal [Add to Longdo]
隠線隠面消[いんせんいんめんしょうきょ, insen'inmenshoukyo] (n) {comp} hidden line and surface removal [Add to Longdo]
隠線消[いんせんしょうきょ, insenshoukyo] (n) {comp} hidden-line elimination [Add to Longdo]
運び[はこびさる, hakobisaru] (v5r) to carry away [Add to Longdo]
り月;燕[つばめさりづき, tsubamesariduki] (n) (See 葉月) eighth lunar month [Add to Longdo]
汚染除[おせんじょきょ, osenjokyo] (n) decontamination [Add to Longdo]
往なす;なす[いなす, inasu] (v5s,vt) to parry; to sidestep; to let go; to chase away [Add to Longdo]
往ぬ;[いぬ, inu] (v5n) (1) (arch) to go; (2) to pass (of time); (3) to die; (4) to go bad; to rot; (5) (ksb [Add to Longdo]
仮定法過[かていほうかこ, kateihoukako] (n) {ling} subjunctive past [Add to Longdo]
仮定法過完了[かていほうかこかんりょう, kateihoukakokanryou] (n) {ling} subjunctive past perfect [Add to Longdo]
華をり実に就く[かをさりじつにつく, kawosarijitsunitsuku] (exp,v5k) to discard the flower for the fruit [Add to Longdo]
過ぎった可能性[すぎさったかのうせい, sugisattakanousei] (n) might-have-been [Add to Longdo]
過ぎる;過[すぎさる, sugisaru] (v5r,vi) to pass; to pass away [Add to Longdo]
[かこ, kako] (n-adv,n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) {ling} past (tense); preterit; preterite; (4) {Buddh} previous life; (P) [Add to Longdo]
の遺産[かこのいさん, kakonoisan] (exp) legacy of the past [Add to Longdo]
の再審[かこのさいしん, kakonosaishin] (n) historical revisionism [Add to Longdo]
の物になる;過のものになる[かこのものになる, kakonomononinaru] (exp,v5r) to become a thing of the past [Add to Longdo]
完了[かこかんりょう, kakokanryou] (n,adj-no) {ling} past perfect tense [Add to Longdo]
完了形[かこかんりょうけい, kakokanryoukei] (n) {ling} past perfect tense [Add to Longdo]
[かこけい, kakokei] (n) {ling} past tense [Add to Longdo]
最悪[かこさいあく, kakosaiaku] (n,adj-no) record low; worst ever [Add to Longdo]
最高[かこさいこう, kakosaikou] (n,adj-no) best ever; record high [Add to Longdo]
最多[かこさいた, kakosaita] (n) record highest (in number); most on record [Add to Longdo]
最大[かこさいだい, kakosaidai] (adj-no) largest ever; biggest; record [Add to Longdo]
最低[かこさいてい, kakosaitei] (n,adj-no) record low; lowest ever [Add to Longdo]
時制[かこじせい, kakojisei] (n) {ling} past tense; preterit tense [Add to Longdo]
七仏[かこしちぶつ, kakoshichibutsu] (n) (See 七仏) the seven previous incarnations of Buddha [Add to Longdo]
進行形[かこしんこうけい, kakoshinkoukei] (n) {ling} past progressive tense [Add to Longdo]
[かこちょう, kakochou] (n) (family) death register [Add to Longdo]
分詞[かこぶんし, kakobunshi] (n) {ling} past participle [Add to Longdo]
[かこもん, kakomon] (n) (abbr) (See 過問題集) past (exam) question collection [Add to Longdo]
問題集[かこもんだいしゅう, kakomondaishuu] (n) past (exam) question collection [Add to Longdo]
[ききょらい, kikyorai] (n) (arch) (See 帰りなんいざ) quitting one's job and moving back to one's hometown [Add to Longdo]
られん坊[さられんぼう, sararenbou] (n) divorcing woman [Add to Longdo]
り行く[さりいく, sariiku] (v5k-s) to part [Add to Longdo]
る(P);避る[さる, saru] (v5r,vi) (1) to leave; to go away; (2) to pass; to elapse; (3) to be distant; (v5r,vt) (4) to send away; to drive off; to divorce; (suf,v5r) (5) (after a -masu stem, esp. of a suru verb) ... completely; (adj-pn) (6) (る only) (ant [Add to Longdo]
る者は追わず[さるものはおわず, sarumonohaowazu] (exp) (id) Not worth pursuing those who run away [Add to Longdo]
る者は追わず来たる者は拒まず[さるものはおわずきたるものはこばまず, sarumonohaowazukitarumonohakobamazu] (exp) do not chase one who leaves, do not reject one who comes [Add to Longdo]
る者は日々に疎し[さるものはひびにうとし, sarumonohahibiniutoshi] (exp) Out of sight, out of mind [Add to Longdo]
る者追わず[さるものおわず, sarumonoowazu] (exp) (id) do not chase the one who leaves (Confucius) [Add to Longdo]
る者日日に疎し[さるものひびにうとし, sarumonohibiniutoshi] (exp) (id) Out of sight, out of mind [Add to Longdo]
る十一月[さるじゅういちがつ, sarujuuichigatsu] (n) last November [Add to Longdo]
んぬる[さんぬる, sannuru] (adj-pn) (arch) last ... (e.g. "last April") [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1900 he left England, and he never returned.1900年に彼はイギリスをり、そのまま二度と戻らなかった。
Forty years passed.40年が過ぎった。
I am sorry that you should leave here.あなたがここをるとは残念だ。
You were in the second year of middle school last year, right?あなたがたは年中学2年生でしたね。
Be sure to put out the fire before you leave.あなたがる前には火を確実に消しなさい。
You are not leaving Japan for good, are you?あなたは永久に日本をるのではないでしょうね。
You must leave here before everything.あなたは何よりもまずここを立ちらなければならない。
Why did you live in Kyoto last year?あなたは何故年京都に住んでいたのですか。
How many Christmas cards did you write last year?あなたは年、クリスマスカードを何枚書きましたか。
Have you lived in Sasayama since last year?あなたは年から篠山に住んでいますか。
Where did you live last year?あなたは年どこに住んでいましたか。
Did you live in Sasayama last year?あなたは年篠山に住んでいましたか。
Did you give it to him last year?あなたは年彼にそれをあげましたか。
You are free to go or stay.あなたは自由にることもとどまることもできる。
In the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector.アメリカでは、過20年間で2000万の新規雇用が創出されたが、そのほとんどはサービス部門におけるものである。
When the Incas were conquered by the Spanish about four hundred years ago, some of the Incas left Cuzco and went to Machu Picchu in the heart of Peru.インカ族が約四百年前にスペイン人に征服されたとき、少数のインカ族がクスコをってペルーの中心部にあるマチュピチュに行った。
My son grew 5 inches last year.うちの息子は年身長が5インチ伸びた。
My uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university.おじは年教職を退いたが、それでも何とか大学での地位にしがみつこうとした。
All the days went by, one like another.くる日もくる日も同じように過ぎった。
Kate made her family leave home.ケイトは家族に家を立ちらせた。
Get away from here.ここから立ちれ。
This project grew out of a sketch I made on a napkin at a party last year.このプロジェクトは年あるパーティーでナプキンに書き留めた草案から生まれた。
This hotel was built last year.このホテルは年建てられた。
These songs remind me of the happy memories of past days.この歌を聴くと、過の幸せな思い出がよみがえってくる。
It is unlikely that this indictment will lead to his deportation.この告訴を彼の国外退につながることはおそらくないであろう。
This car has been used for the past ten years.この車は過10年間使用されてきた。
Get away from this city.この町から立ちりなさい。
This list is inclusive of the past members of the group.この表には過の会員も含まれている。
This is the garden I laid out last year.これが年私が設計した庭です。
Please accept my condolences on the death of your father.ご尊父のご逝に対し、謹んで哀悼の意を表します。
The jet plane flew away in an instant.ジェット機は瞬く間に飛びった。
John went away without so much as saying good-by.ジョンはさよならも言わずに立ちった。
Leave here at once.すぐにここを立ちりなさい。
At once the birds left their nests.すぐに鳥達は巣を飛びった。
Everything was as it had been when I left there.すべて私がそこをった時のままでした。
And so the boy climbed up the tree and gathered her apples and carried them away.すると男の子は木に登ってりんごを集めて持ちりました。
The time when such things could happen is past.そのようなことが起こる時代は過のことだ。
You should do away with such evil customs.そのような悪い習慣は捨てらねばならない。
The crow flew away.その烏は飛びった。
I saw the film in San Francisco last year.その映画は年サンフランシスコで見たことがある。
Birds flew away at the sound.その音で鳥は飛びった。
The company suffered a loss of one billion yen last year.その会社は年10億円の損失を被った。
The article alludes to an event now forgotten.その記事は今は忘れられたある事件にそれとなくふれている。
The aristocrat clings to the glory of his past.その貴族は過の光栄にしがみついている。
The dog went away like a shot.その犬は弾丸のようにった。
The dog went away.その犬は立ちった。
Those children went away, singing a song.その子供たちは歌いながらって行った。
The event was forgotten in progress of time.その事件は時が進むにつれて忘れられていった。
Take that box away!その箱を取りってくれ。
The accident happened a year ago today.その事故は年の今日起きたのだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガウス消[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] Gaussian elimination [Add to Longdo]
フレーム除[フレームじょきょ, fure-mu jokyo] stripping [Add to Longdo]
メモリ消機能[メモリしょうきょきのう, memori shoukyokinou] clear memory function [Add to Longdo]
雑音除[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection [Add to Longdo]
小面除[しょうめんじょきょ, shoumenjokyo] facet culling [Add to Longdo]
[しょうきょ, shoukyo] clearing (vs), purge, erasure [Add to Longdo]
ヘッド[しょうきょヘッド, shoukyo heddo] erase head [Add to Longdo]
可能記憶装置[しょうきょかのうきおくそうち, shoukyokanoukiokusouchi] erasable storage [Add to Longdo]
及びプログラム可能読取り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] erasable programmable read-only memory, EPROM (abbr.) [Add to Longdo]
全消機能[ぜんしょうきょきのう, zenshoukyokinou] clear all function [Add to Longdo]
置数消機能[ちすうしょうきょきのう, chisuushoukyokinou] clear entry function [Add to Longdo]
同相分除[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さる, saru] fortgehen, verlassen, vergehen [Add to Longdo]
[きょねん, kyonen] voriges_Jahr, letztes_Jahr [Add to Longdo]
[きょらい, kyorai] Kommen_und_Gehen [Add to Longdo]
[てっきょ, tekkyo] zurueckziehen, raeumen, abbrechen [Add to Longdo]
[しきょ, shikyo] -Tod [Add to Longdo]
立ち[たちさる, tachisaru] verlassen, weggehen [Add to Longdo]
[せいきょ, seikyo] -Tod [Add to Longdo]
[かこ, kako] Vergangenheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top