ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*厂*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -厂-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
加工[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, ] processing plant

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[产, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]  厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 159
[原, yuán, ㄩㄢˊ] source, origin, beginning
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  泉 [quán, ㄑㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] cliff, Rank: 193
[反, fǎn, ㄈㄢˇ] reverse, opposite; contrary, anti-
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 又 held up against a cliff 厂, Rank: 237
[质, zhì, ㄓˋ] essence, nature; material, substance
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    十 [shí, ㄕˊ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] shell, Rank: 404
[石, shí, ㄕˊ] stone, rock, mineral
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A rock 口 at the base of a cliff 厂, Rank: 414
广[广, guǎng, ㄍㄨㄤˇ] broad, vast, wide; building, house
Radical: 广, Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]
Etymology: [ideographic] A lean-to 厂, suggesting a building, Rank: 468
[历, lì, ㄌㄧˋ] history; calendar
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] calendar, Rank: 480
[严, yán, ㄧㄢˊ] strict, rigorous, rigid; stern
Radical: , Decomposition:   亚 [, ㄧㄚˋ]  厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]
Etymology: -, Rank: 545
[压, yā, ㄧㄚ] press; oppress; crush; pressure
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    土 [, ㄊㄨˇ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Soil 土 crushed under pressure 厂, Rank: 756
[厂, chǎng, ㄔㄤˇ] cliff; factory, workshop; building
Radical: , Decomposition:
Etymology: -, Rank: 963
[岸, àn, ㄢˋ] beach, coast, shore
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A mountain 山 cliff 厂; 干 provides the pronunciation, Rank: 971
[厅, tīng, ㄊㄧㄥ] hall, central room
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] spacious, Rank: 1217
[厚, hòu, ㄏㄡˋ] generous; substantial; deep (as a friendship)
Radical: , Decomposition:     厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  日 [, ㄖˋ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] Sunlight 日 and children 子 in a building 厂, Rank: 1235
[厉, lì, ㄌㄧˋ] whetstone; to grind, to sharpen, to whet
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  万 [wàn, ㄨㄢˋ]
Etymology: -, Rank: 1339
[盾, dùn, ㄉㄨㄣˋ] shield; Dutch guilder
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    十 [shí, ㄕˊ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] An eye 目 peering from behind a shield 厂, Rank: 1395
[厌, yàn, ㄧㄢˋ] to dislike, to detest; to reject; to satiate
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] cliff, Rank: 1633
[斤, jīn, ㄐㄧㄣ] a catty (about 500 grams); an axe; keen, shrewd
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  下 [xià, ㄒㄧㄚˋ]
Etymology: -, Rank: 1866
[厨, chú, ㄔㄨˊ] kitchen; closet, cupboard
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    豆 [dòu, ㄉㄡˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 2132
[厘, lí, ㄌㄧˊ] one thousandth
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] workshop, Rank: 2262
[厦, shà, ㄕㄚˋ] large building; mansion
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  夏 [xià, ㄒㄧㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 2264
[辰, chén, ㄔㄣˊ] early morning; fortune, good luck; 5th terrestrial branch
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    二 [èr, ㄦˋ]  ?
Etymology: -, Rank: 2317
[厄, è, ㄜˋ] adversity, difficulty, distress
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  㔾 [xiān, ㄒㄧㄢ]
Etymology: [ideographic] A person 㔾 being crushed under pressure 厂, Rank: 2407
[厢, xiāng, ㄒㄧㄤ] side-room, wing; theatre box
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  相 [xiāng, ㄒㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 2467
[詹, zhān, ㄓㄢ] talkative, verbose; surname
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    八 [, ㄅㄚ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 2533
[雁, yàn, ㄧㄢˋ] wild goose
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  倠 [suī, ㄙㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2553
[厥, jué, ㄐㄩㄝˊ] personal pronoun; he, she, it
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  欮 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 2755
[厕, cè, ㄘㄜˋ] toilet, washroom; to mingle
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  则 [, ㄗㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 2920
[厮, sī, ] servant; to cause a disturbance
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  斯 [, ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 3114
[厩, jiù, ㄐㄧㄡˋ] stable; barnyard
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  既 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 4181
[仄, zè, ㄗㄜˋ] slanting, oblique; oblique tones
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [ideographic] A man 人 taking shelter in a lean-to 厂, Rank: 4282
[厝, cuò, ㄘㄨㄛˋ] to bury; grave, tombstone; to cut, to engrave
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] A building 厂 containing the past 昔, Rank: 4839
[靥, yè, ㄧㄝˋ] dimples
Radical: , Decomposition:   厌 [yàn, ㄧㄢˋ]  面 [miàn, ㄇㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] face, Rank: 4853
[厣, yǎn, ㄧㄢˇ] shell
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] armor, Rank: 5160
[嫠, lí, ㄌㄧˊ] widow
Radical: , Decomposition:     未 [wèi, ㄨㄟˋ]  攵 [, ㄆㄨ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 5201
[厍, shè, ㄕㄜˋ] surname
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 5493
[虒, sī, ] an amphibious beast resembling a tiger with one horn; place name
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  虎 [, ㄏㄨˇ]
Etymology: [ideographic] A tiger 虎 with one horn 厂, Rank: 7189
[厃, wěi, ㄨㄟˇ] to look upward
Radical: , Decomposition:     厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]
Etymology: -
[厓, yá, ㄧㄚˊ] precipice; river bank, shore; surname
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    土 [, ㄊㄨˇ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] A cliff 厂 formed of earth 土
[厗, tí, ㄊㄧˊ] stone, mineral; antimony
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A bitter 辛 mineral 厂
[厤, lì, ㄌㄧˋ] to calculate; the calendar
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  秝 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic]
[厪, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] hut; diligent; careful
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  堇 [jǐn, ㄐㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] building
[厭, yàn, ㄧㄢˋ] to dislike, to detest; to reject; to satiate
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  猒 [yān, ㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] cliff
[厲, lì, ㄌㄧˋ] whetstone; to grind, to sharpen, to whet
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  萬 [wàn, ㄨㄢˋ]
Etymology: -
[嚴, yán, ㄧㄢˊ] strict, rigorous, rigid; stern
Radical: , Decomposition:     口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  敢 [gǎn, ㄍㄢˇ]
Etymology: -
[巵, zhī, ] measuring cup; wine flask
Radical: , Decomposition:     厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  一 [, ]  巴 [, ㄅㄚ]
Etymology: -
[彥, yàn, ㄧㄢˋ] elegant
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] hair
[氂, máo, ㄇㄠˊ] tail, hair; yak
Radical: , Decomposition:     未 [wèi, ㄨㄟˋ]  攵 [, ㄆㄨ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  毛 [máo, ㄇㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] fur
[爿, qiáng, ㄑㄧㄤˊ] half of a tree trunk
Radical: , Decomposition:   丩 [jiū, ㄐㄧㄡ]  厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]
Etymology: [pictographic] Half of a tree trunk; compare 片
[產, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]    厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: [pictophonetic] birth
[鴈, yàn, ㄧㄢˋ] wild goose
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    亻 [rén, ㄖㄣˊ]  鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǎng, ㄔㄤˇ, / ] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant, #922 [Add to Longdo]
[gōng chǎng, ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] factory, #2,878 [Add to Longdo]
[chǎng shāng, ㄔㄤˇ ㄕㄤ, / ] company; firm, #2,979 [Add to Longdo]
[chǎng jiā, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚ, / ] factory; factory owners, #3,403 [Add to Longdo]
[chǎng fáng, ㄔㄤˇ ㄈㄤˊ, / ] a building used as a factory; factory (building), #7,728 [Add to Longdo]
[chǎng zhǎng, ㄔㄤˇ ㄓㄤˇ, / ] factory director, #9,171 [Add to Longdo]
[diàn chǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] electric power plant, #11,225 [Add to Longdo]
[chū chǎng, ㄔㄨ ㄔㄤˇ, / ] to leave the factory (of finished goods), #11,981 [Add to Longdo]
加工[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] processing plant, #14,320 [Add to Longdo]
[chǎng kuàng, ㄔㄤˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] factories and mines, #20,939 [Add to Longdo]
化工[huà gōng chǎng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] chemical factory, #24,587 [Add to Longdo]
炼油[liàn yóu chǎng, ㄌㄧㄢˋ ㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] oil refinery, #25,275 [Add to Longdo]
发电[fā diàn chǎng, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] power plant, #26,158 [Add to Longdo]
[jiǔ chǎng, ㄐㄧㄡˇ ㄔㄤˇ, / ] wine factory; distillery, #26,549 [Add to Longdo]
[gāng chǎng, ㄍㄤ ㄔㄤˇ, / ] a steelworks, #26,650 [Add to Longdo]
[chū chǎng jià, ㄔㄨ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] invoice; factory price, #26,703 [Add to Longdo]
制造[zhì zào chǎng, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄔㄤˇ, / ] manufacturing plant; factory, #28,024 [Add to Longdo]
[chǎng zi, ㄔㄤˇ ㄗ˙, / ] yard; depot, #29,821 [Add to Longdo]
修理[xiū lǐ chǎng, ㄒㄧㄡ ㄌㄧˇ ㄔㄤˇ, / ] repair shop, #30,479 [Add to Longdo]
[chǎng zhǐ, ㄔㄤˇ ㄓˇ, / ] factory site; location, #32,149 [Add to Longdo]
印刷[yìn shuā chǎng, ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ ㄔㄤˇ, / ] printing house; print shop, #33,452 [Add to Longdo]
制药[zhì yào chǎng, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄔㄤˇ, / ] pharmaceutical company; drugs manufacturing factory, #34,962 [Add to Longdo]
纺织[fǎng zhī chǎng, ㄈㄤˇ ㄓ ㄔㄤˇ, / ] textile factory; cotton mill, #37,460 [Add to Longdo]
[shè chǎng, ㄕㄜˋ ㄔㄤˇ, / ] to estabilish a factory, #37,915 [Add to Longdo]
造船[zào chuán chǎng, ㄗㄠˋ ㄔㄨㄢˊ ㄔㄤˇ, / ] dockyard; shipyard, #39,805 [Add to Longdo]
兵工[bīng gōng chǎng, ㄅㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] munitions or ordnance factory; arsenal, #46,319 [Add to Longdo]
热电[rè diàn chǎng, ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] thermoelectric power plant, #46,370 [Add to Longdo]
炼钢[liàn gāng chǎng, ㄌㄧㄢˋ ㄍㄤ ㄔㄤˇ, / ] steel mill, #62,730 [Add to Longdo]
[chǎng zhǔ, ㄔㄤˇ ㄓㄨˇ, / ] factory owner, #65,595 [Add to Longdo]
[chǎng guī, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄟ, / ] factory regulations, #90,123 [Add to Longdo]
[chǎng shǐ, ㄔㄤˇ ㄕˇ, / ] factory history, #110,342 [Add to Longdo]
回族自治县[Dà chǎng Huí zú zì zhì xiàn, ㄉㄚˋ ㄔㄤˇ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Dachang Hui autonomous county in Hebei, #188,309 [Add to Longdo]
礼拜[chǎng lǐ bài, ㄔㄤˇ ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ, / ] day off (work), #335,770 [Add to Longdo]
啤酒[pí jiǔ chǎng, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ ㄔㄤˇ, / ] brewery [Add to Longdo]
地热发电[dì rè fā diàn chǎng, ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] geothermal electric power station [Add to Longdo]
[chǎng gōng, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄥ, / ] factory; factory worker [Add to Longdo]
[chǎng pái, ㄔㄤˇ ㄆㄞˊ, / ] brand (of a product) [Add to Longdo]
[chǎng sī, ㄔㄤˇ ㄙ, / ] filature silk [Add to Longdo]
[rǎn chǎng, ㄖㄢˇ ㄔㄤˇ, / ] dye factory; dye-works [Add to Longdo]
核发电[hé fā diàn chǎng, ㄏㄜˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] nuclear power plant [Add to Longdo]
核电[hé diàn chǎng, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] nuclear power plant [Add to Longdo]
污水处理[wū shuǐ chǔ lǐ chǎng, ㄨ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄔㄤˇ, / ] water treatment plant [Add to Longdo]
汽车[qì chē chǎng, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄔㄤˇ, / ] car factory [Add to Longdo]
炼铁[liàn tiě chǎng, ㄌㄧㄢˋ ㄊㄧㄝˇ ㄔㄤˇ, / ] iron foundry [Add to Longdo]
燃料处理[rán liào chù lǐ chǎng, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ ㄔㄤˇ, / ] fuel processing plant [Add to Longdo]
石化[shí huà chǎng, ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ ㄔㄤˇ, / ] petroleum plant; refinery [Add to Longdo]
轧钢[zhá gāng chǎng, ㄓㄚˊ ㄍㄤ ㄔㄤˇ, / ] a steel rolling mill [Add to Longdo]
锯木[jù mù chǎng, ㄐㄩˋ ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ, / ] saw mill; timber mill [Add to Longdo]
钢铁[gāng tiě chǎng, ㄍㄤ ㄊㄧㄝˇ ㄔㄤˇ, / ] steel works [Add to Longdo]
[guān chǎng, ㄍㄨㄢ ㄔㄤˇ, / ] to shut down (a factory); to close a facility; a lock-out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雁垂れ;[がんだれ, gandare] (n) (uk) kanji "cliff" radical [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top