ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*危*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -危-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[危, wēi, ㄨㄟ] dangerous, precarious; high
Radical: , Decomposition:   厃 [wěi, ㄨㄟˇ]  㔾 [xiān, ㄒㄧㄢ]
Etymology: [ideographic] A person 㔾 at the edge of a cliff 厃; 厃 also provides the pronunciation, Rank: 826
[脆, cuì, ㄘㄨㄟˋ] fragile, frail; brittle, crisp
Radical: , Decomposition:     危 [wēi, ㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] Something dangerous 危 to one's flesh ⺼, Rank: 1976
[跪, guì, ㄍㄨㄟˋ] to kneel
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  危 [wēi, ㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 2128
[诡, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] to cheat, to defraud; sly, treacherous
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  危 [wēi, ㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 2578
[桅, wéi, ㄨㄟˊ] a ship's mast
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  危 [wēi, ㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 3558
[詭, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] to cheat, to defraud; sly, treacherous
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  危 [wēi, ㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 8540
[臲, niè, ㄋㄧㄝˋ] tottering, unsteady; jumpy, jittery
Radical: , Decomposition:   臬 [niè, ㄋㄧㄝˋ]  危 [wēi, ㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] precarious

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēi xiǎn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, / ] danger; dangerous, #1,823 [Add to Longdo]
[wēi jī, ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] crisis, #2,778 [Add to Longdo]
[wēi hài, ㄨㄟ ㄏㄞˋ, ] to jeopardize; to harm; to endanger, #3,904 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] danger; to endanger; surname Wei; Taiwan pr. wei2, #6,930 [Add to Longdo]
[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, ] to endanger; to jeopardize; a danger (to life, national security etc), #13,653 [Add to Longdo]
[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, ] critical; desperate (situation), #14,952 [Add to Longdo]
[wēi fáng, ㄨㄟ ㄈㄤˊ, ] decrepit house, #18,789 [Add to Longdo]
[ān wēi, ㄢ ㄨㄟ, ] safety and danger; safety, #19,934 [Add to Longdo]
害性[wēi hài xìng, ㄨㄟ ㄏㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, ] harmfulness, #21,060 [Add to Longdo]
[wēi nàn, ㄨㄟ ㄋㄢˋ, / ] calamity, #22,349 [Add to Longdo]
经济[jīng jì wēi jī, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] economic crisis, #23,368 [Add to Longdo]
[bīn wēi, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ, / ] endangered (species); in imminent danger; critically ill, #23,471 [Add to Longdo]
[bìng wēi, ㄅㄧㄥˋ ㄨㄟ, ] be critically ill; be terminally ill, #27,827 [Add to Longdo]
[chuí wēi, ㄔㄨㄟˊ ㄨㄟ, ] close to death; life-threatening (illness), #29,234 [Add to Longdo]
险品[wēi xiǎn pǐn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] hazardous materials, #30,698 [Add to Longdo]
[lín wēi, ㄌㄧㄣˊ ㄨㄟ, / ] dying (from illness); facing death; on one's deathbed, #35,242 [Add to Longdo]
言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, / ] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds, #35,894 [Add to Longdo]
地马拉[Wēi dì mǎ lā, ㄨㄟ ㄉㄧˋ ㄇㄚˇ ㄌㄚ, / ] Guatemala, #36,196 [Add to Longdo]
居安思[jū ān sī wēi, ㄐㄩ ㄢ ㄙ ㄨㄟ, ] vigilance in peace time (成语 saw); while living in peace, make provisions for war, #40,859 [Add to Longdo]
能源[néng yuán wēi jī, ㄋㄥˊ ㄩㄢˊ ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] energy crisis, #54,728 [Add to Longdo]
[wēi wáng, ㄨㄟ ㄨㄤˊ, ] at stake; in peril, #55,374 [Add to Longdo]
[wēi jú, ㄨㄟ ㄐㄩˊ, ] perilous situation, #57,026 [Add to Longdo]
[wēi lóu, ㄨㄟ ㄌㄡˊ, / ] dangerous housing; building that is about to collapse, #69,732 [Add to Longdo]
乘人之[chéng rén zhī wēi, ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄨㄟ, ] to take advantage of sb's precarious position, #72,368 [Add to Longdo]
[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, ] dangerous situation; venerable old age, #92,749 [Add to Longdo]
如累卵[wēi rú lěi luǎn, ㄨㄟ ㄖㄨˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, ] precarious as pile of eggs (成语 saw); ready to fall and break at any moment; in a dangerous state, #129,061 [Add to Longdo]
授命[lín wēi shòu mìng, ㄌㄧㄣˊ ㄨㄟ ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, / ] to sacrifice one's life in a crisis, #134,703 [Add to Longdo]
[wēi jù, ㄨㄟ ㄐㄩˋ, / ] afraid; apprehensive, #159,626 [Add to Longdo]
[wēi tú, ㄨㄟ ㄊㄨˊ, ] dangerous road, #246,432 [Add to Longdo]
倒悬之[dào xuán zhī wēi, ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄨㄟ, / ] lit. the crisis of being hanged upside down (成语 saw); fig. extremely critical situation; dire straits, #829,238 [Add to Longdo]
若朝露[wēi ruò zhāo lù, ㄨㄟ ㄖㄨㄛˋ ㄓㄠ ㄌㄨˋ, ] precarious as morning due (成语 saw); unlikely to last out the day, #958,021 [Add to Longdo]
累卵[shì wēi lěi luǎn, ㄕˋ ㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, ] lit. the matter has become a pile of eggs (成语 saw); fig. at a critical juncture [Add to Longdo]
冒生命[mào shēng mìng wēi xiǎn, ㄇㄠˋ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, / ] to risk one's life [Add to Longdo]
冒着生命[mào zhe shēng mìng wēi xiǎn, ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, / ] at the risk of one's life [Add to Longdo]
地馬拉人[Wēi dì mǎ lā rén, ㄨㄟ ㄉㄧˋ ㄇㄚˇ ㄌㄚ ㄖㄣˊ, ] Guatemalan [Add to Longdo]
害评价[wēi hài píng jià, ㄨㄟ ㄏㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] hazard assessment [Add to Longdo]
[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, / ] steep and perilous path [Add to Longdo]
[wēi dài, ㄨㄟ ㄉㄞˋ, ] grave danger [Add to Longdo]
[wēi dǔ, ㄨㄟ ㄉㄨˇ, / ] deathly ill [Add to Longdo]
辞耸听[wēi cí sǒng tīng, ㄨㄟ ㄘˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, / ] to startle sb with scary tale [Add to Longdo]
[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, ] urgent; pressing danger [Add to Longdo]
摆脱[bǎi tuō wēi jī, ㄅㄞˇ ㄊㄨㄛ ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] to break out of a crisis [Add to Longdo]
潜在险度[qián zài wēi xiǎn dù, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄨˋ, / ] latent hazard [Add to Longdo]
物种[bīn wēi wù zhǒng, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] endangered species [Add to Longdo]
野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / 貿] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
病虫[bìng chóng wēi hài, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄥˊ ㄨㄟ ㄏㄞˋ, / ] insect or disease damage to crop [Add to Longdo]
紧急[jǐn jí wēi hài, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄨㄟ ㄏㄞˋ, / ] emergency risk [Add to Longdo]
货币[huò bì wēi jī, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] monetary crisis [Add to Longdo]
这次[zhè cì wēi jī, ㄓㄜˋ ㄘˋ ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] present crisis; current crisis [Add to Longdo]
金融[jīn róng wēi jī, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] financial crisis [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きけん, kiken] (n) อันตราย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きぐ, kigu] ความหวาดหวั่น
機的状況[ききてきじょうきょう, kikitekijoukyou] (n) สถานการณ์สุ่มเสี่ยง

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶな絵;な絵;絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture [Add to Longdo]
キューバ[キューバきき, kyu-ba kiki] (n) Cuban Missile Crisis (1962) [Add to Longdo]
[あんき, anki] (n) fate; safety; welfare [Add to Longdo]
企業機管理[きぎょうききかんり, kigyoukikikanri] (n) corporate risk management [Add to Longdo]
[き, ki] (n) (1) danger; (2) (See 宿) Chinese "rooftop" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
うく[あやうく, ayauku] (adv) (1) (See うい) barely; narrowly; (2) almost; nearly; (P) [Add to Longdo]
ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
ない橋を渡る;あぶない橋を渡る[あぶないはしをわたる, abunaihashiwowataru] (exp,v5r) to tread on thin ice (lit [Add to Longdo]
ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from [Add to Longdo]
なく[あぶなく, abunaku] (adv) nearly; almost; on the point of (doing) [Add to Longdo]
なげない[あぶなげない, abunagenai] (adj-i) safe; certain [Add to Longdo]
なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out [Add to Longdo]
[あぶなあぶな, abunaabuna] (adv) timidly [Add to Longdo]
な気;[あぶなげ, abunage] (adj-na,n) possibility of danger [Add to Longdo]
ぶむ[あやぶむ, ayabumu] (v5m) to fear; to have misgivings; to be doubtful; to mistrust; (P) [Add to Longdo]
める;殺める[あやめる, ayameru] (v1,vt) to wound; to murder [Add to Longdo]
[きがい, kigai] (n) injury; harm; danger; (P) [Add to Longdo]
害を加える[きがいをくわえる, kigaiwokuwaeru] (exp,v1) to harm; to cause harm to [Add to Longdo]
岩;[きがん, kigan] (n) steep, towering rock [Add to Longdo]
[きき, kiki] (n,adj-no) crisis; (P) [Add to Longdo]
機を脱する[ききをだっする, kikiwodassuru] (exp,vs-s) to escape danger [Add to Longdo]
機一髪;機一発(iK)[ききいっぱつ, kikiippatsu] (exp,n) by a hair's breath; in the nick of time; touch and go; close call; critical moment [Add to Longdo]
機感[ききかん, kikikan] (n) sense of impending crisis; sense of danger [Add to Longdo]
機管理[ききかんり, kikikanri] (n,adj-no) crisis management [Add to Longdo]
機管理委員会[ききかんりいいんかい, kikikanriiinkai] (n) crisis committee [Add to Longdo]
機管理室[ききかんりしつ, kikikanrishitsu] (n) situation room; crisis management office [Add to Longdo]
機言語[ききげんご, kikigengo] (n) endangered language [Add to Longdo]
機神学[ききしんがく, kikishingaku] (n) (See 弁証法神学) crisis theology [Add to Longdo]
機打者[ききだしゃ, kikidasha] (n) pinch hitter [Add to Longdo]
機的[ききてき, kikiteki] (adj-na) {comp} critical [Add to Longdo]
機突破[ききとっぱ, kikitoppa] (n) crisis relief [Add to Longdo]
[きぎ, kigi] (n,vs) fear; misgivings [Add to Longdo]
[ききゅう, kikyuu] (n) (1) emergency; (2) endangerment (of a species); (P) [Add to Longdo]
急種[ききゅうしゅ, kikyuushu] (n) vulnerable species [Add to Longdo]
急存亡[ききゅうそんぼう, kikyuusonbou] (n) life-and-death matter; an emergency or crisis where survival is threatened [Add to Longdo]
急存亡の秋;急存亡の時[ききゅうそんぼうのとき, kikyuusonbounotoki] (n) crisis; critical moment; critical time [Add to Longdo]
[ききょく, kikyoku] (n) crisis [Add to Longdo]
[ききょく, kikyoku] (n) crisis; grave danger; serious depression [Add to Longdo]
[きけん, kiken] (n,adj-no) (1) (ant [Add to Longdo]
険を厭わない[きけんをいとわない, kikenwoitowanai] (adj-i) do not mind running a risk [Add to Longdo]
険を冒す[きけんをおかす, kikenwookasu] (exp,v5s) to brave (defy) a danger [Add to Longdo]
険域[きけんいき, kiken'iki] (n) {comp} critical section [Add to Longdo]
険因子[きけんいんし, kiken'inshi] (n) risk factor [Add to Longdo]
険運転致死罪[きけんうんてんちしざい, kiken'untenchishizai] (n) vehicular manslaughter [Add to Longdo]
険角度[きけんかくど, kikenkakudo] (n) critical angle [Add to Longdo]
険極まる[きけんきわまる, kikenkiwamaru] (exp,v5r) extremely dangerous [Add to Longdo]
険思想[きけんしそう, kikenshisou] (n) dangerous thoughts [Add to Longdo]
険視[きけんし, kikenshi] (n,vs) regarded as dangerous [Add to Longdo]
険信号[きけんしんごう, kikenshingou] (n) danger signal; red light [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Look out!ない!
In 1939, as in 1914, the world was on the brink of war.1939年には、1914年と同様、世界は戦争の機に瀕していた。
Her brother nearly died in a traffic accident nine years ago.9年前、彼女のお兄さんは交通事故でうく命を落とすところでした。
I think it dangerous for you to cross the river.あなたがその川を渡るのは険だと思う。
It is dangerous for you to travel to a foreign country by yourself.あなたが一人で外国に旅行するのは険だ。
I think it dangerous for you to drive a car.あなたが車を運転するのは険だと思う。
You have a large family to support; don't play for high stakes.あなたには扶養しなければならない大きな家族がある。だが険をおかしてまで大きな利益を得ようとするな。
He won't do you any harm.あなたに害を加えることはありません。
One of the greatest dangers in your human relations is self centeredness.あなたの人間関係における最も大きな険の一つは自己中心的になることです。
You need not run the risk.あなたは険を冒す必要はありません。
That dog is too dangerous to be left loose.あの犬を放し飼いにしておくのは険だ。
It is dangerous to climb that mountain.あの山に登るのは険です。
I think it dangerous swimming in that river.あの川で泳ぐのは険だと思う。
That river is dangerous to swim in.あの川は泳ぐには険だ。
That bird is now in danger of dying out.あの鳥は現在絶滅の機にひんしている。
It is dangerous to drink too much.あまり酒を飲み過ぎるのは、険だ。
Regard all art critics as useless and dangerous.あらゆる芸術評論家達は無能であり険な存在である。
It was boredom that Aldous Huxley considered one of the most dangerous human conditions.オルダス・ハックスリーが人間のもっとも険な条件だと考えたのは倦怠であった。
It's dangerous to tell Chris your secrets because he tells everybody.クリスは誰にでも話してしまうから、彼に秘密を言うのは険よ。 [F]
Credit cards are useful but dangerous.クレジットカードは役に立つが険だ。
In spite of these dangers mountaineering is very popular.こういう険があるのに登山は大流行です。
Children can play without danger here.ここでは子どもたちは険なく遊べます。
It is dangerous to swim here.ここで泳ぐのは険だ。
It is dangerous to cross the street here.ここで通りを渡るのは険です。
You will be safe from any danger here.ここはどんな険もないよ。
It is dangerous to swim in this river.この河で泳ぐのはない。
It is dangerous to bathe in this river.この河で水浴するのは険だ。
This machine is most dangerous; don't touch it.この機械はとても険だから触るな。
It must be dangerous to swim in this rapid stream.この急流で泳ぐのは険に違いない。
There is little, if any, risk in this matter.この件については、険はたとえあるとしてもほとんどない。
It is dangerous to swim in this lake.この湖で泳ぐのは険だ。
We often hear about an energy crisis these days.この頃は、エネルギー機の話をよく耳にする。
It's danger to climb this mountain.この山を登るのは険だ。
Danger ahead.この先険物あり。
It is dangerous to swim in this river.この川で泳ぐのは険だ。
This river is dangerous to swim in July.この川は、七月に泳ぐのは険です。
This river is dangerous to swim across.この川は泳いでわたるのは険だ。
This river is dangerous to swim in.この川は泳ぐには険だ。
This river is very dangerous to swim in.この川は泳ぐのにとても険だ。
This river is dangerous to swim in.この川は泳ぐのには険である。
This river is dangerous to swim in.この川は泳ぐのに険である。
This river is dangerous for children to swim in.この川は子供が泳ぐには険だ。
This river is dangerous to swim in.この川を泳ぐのは険です。
This bird is in danger of dying out.この鳥は絶滅の機に瀕している。
It is very dangerous to cross this street.この通りを横断するのは大変険だ。
This tool, if used carelessly, can be very dangerous.この道具は、不注意に使われると、とても険なことがある。
This is a hazard to your health.これはあなたの健康にとって険なものだ。
These fragile items must be insured against all risks.これらの壊れ物には、あらゆる険に対する保険をかけなければならない。
The mixture of these substances is dangerous.これらの物質の混合は険です。
There are dangers that threaten both men and women.これらは男性と女性をともに脅かす険なものだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機的[ききてき, kikiteki] critical [Add to Longdo]
険域[きけんいき, kiken'iki] critical section [Add to Longdo]
険地域[きけんちいき, kikenchiiki] critical section [Add to Longdo]
険領域[きけんりょういき, kikenryouiki] critical area, region [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
うい[あやうい, ayaui] gefaehrlich [Add to Longdo]
[きぐ, kigu] Befuerchtung, Besorgnis, Furcht [Add to Longdo]
ない[あぶない, abunai] gefaehrlich [Add to Longdo]
[きがい, kigai] Verletzung, Schaden [Add to Longdo]
[ききゅう, kikyuu] Notfall, Krise, drohende_Gefahr [Add to Longdo]
[きき, kiki] Krise, entscheidender_Moment [Add to Longdo]
[きとく, kitoku] todkrank [Add to Longdo]
[きけん, kiken] Gefahr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top