ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*占*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -占-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[点, diǎn, ㄉㄧㄢˇ] dot, point, speck
Radical: , Decomposition:   占 [zhàn, ㄓㄢˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 128
[战, zhàn, ㄓㄢˋ] war, fighting, battle
Radical: , Decomposition:   占 [zhàn, ㄓㄢˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] spear, Rank: 145
[站, zhàn, ㄓㄢˋ] stand, station; to halt, to stand; website; measure word for stands and stations
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] stand, Rank: 544
[占, zhàn, ㄓㄢˋ] to divine; to observe; to versify
Radical: , Decomposition:     口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] To speak 口 omens ⺊, Rank: 737
[店, diàn, ㄉㄧㄢˋ] shop, store; inn, hotel
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 1041
[贴, tiē, ㄊㄧㄝ] to stick, to paste; attached; allowance, subsidy
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1454
[钻, zuān, ㄗㄨㄢ] diamond; to bore, to drill, to pierce
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 1724
[粘, zhān, ㄓㄢ] viscous, sticky, mucous, glutinous
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 2240
[沾, zhān, ㄓㄢ] to moisten, to soak, to wet; to touch
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2402
[帖, tiē, ㄊㄧㄝ] card, invite, notice; to fit snugly
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Writing on a cloth 巾, Rank: 2892
[毡, zhān, ㄓㄢ] felt; rug, carpet
Radical: , Decomposition:   毛 [máo, ㄇㄠˊ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] fur, Rank: 3451
[拈, niān, ㄋㄧㄢ] to pick up with the fingers; to draw lots
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [ideographic] To divine 占 by hand 扌; 占 also provides the pronunciation, Rank: 3616
[黏, nián, ㄋㄧㄢˊ] to stick to; glutinous, sticky; glue
Radical: , Decomposition:   黍 [shǔ, ㄕㄨˇ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] millet, Rank: 3645
[玷, diàn, ㄉㄧㄢˋ] character flaw; a flaw in a gem
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 4069
[鲇, nián, ㄋㄧㄢˊ] sheatfish; Parasilurus asotus
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4154
[砧, zhēn, ㄓㄣ] anvil, flat stone
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] stone, Rank: 4371
[乩, jī, ㄐㄧ] to divine
Radical: , Decomposition:   占 [zhàn, ㄓㄢˋ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] divine, Rank: 4609
[苫, shān, ㄕㄢ] rush or straw matting
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 4623
[點, diǎn, ㄉㄧㄢˇ] dot, point, speck
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 5097
[觇, chān, ㄔㄢ] to peek, to watch; to investigate, to spy on
Radical: , Decomposition:   占 [zhàn, ㄓㄢˋ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] To watch 见 and observe 占; 占 also provides the pronunciation, Rank: 6409
[貼, tiē, ㄊㄧㄝ] to stick, to paste; attached; allowance, subsidy
Radical: , Decomposition:   貝 [bèi, ㄅㄟˋ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 6749
[阽, diàn, ㄉㄧㄢˋ]
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: -, Rank: 6938
[坫, diàn, ㄉㄧㄢˋ] a stand on which to replace goblets after drinking
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 7160
[飐, zhǎn, ㄓㄢˇ] to sway in the wind
Radical: , Decomposition:   风 [fēng, ㄈㄥ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] wind, Rank: 8370
[佔, zhàn, ㄓㄢˋ] to possess, to usurp, to take by force
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] person
[呫, tiè, ㄊㄧㄝˋ] to taste, to sip, to lick; to whisper; petty
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [ideographic] To divine 占 with one's tongue 口
[扂, diàn, ㄉㄧㄢˋ] door latch
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] door
[覘, chān, ㄔㄢ] to peek, to watch; to investigate, to spy on
Radical: , Decomposition:   占 [zhàn, ㄓㄢˋ]  見 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] To watch 見 and observe 占; 占 also provides the pronunciation
[颭, zhǎn, ㄓㄢˇ] to sway in the wind
Radical: , Decomposition:   風 [fēng, ㄈㄥ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] wind

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhàn, ㄓㄢˋ, / ] to take possession of; to occupy; to constitute; to make up; to account for; sometimes used as traditional character, #380 [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, ] to observe; to divine, #380 [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] to take possession of; to occupy; to constitute; to make up; to account for; 佔 sometimes used as traditional character, #380 [Add to Longdo]
[zhàn jù, ㄓㄢˋ ㄐㄩˋ, / ] to occupy; to hold, #3,742 [Add to Longdo]
[zhàn lǐng, ㄓㄢˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] to occupy (a territory); to hold, #5,871 [Add to Longdo]
[zhàn yòng, ㄓㄢˋ ㄩㄥˋ, / ] to occupy, #6,406 [Add to Longdo]
有率[zhàn yǒu lǜ, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ ㄌㄩˋ, ] market share, #9,387 [Add to Longdo]
[qīn zhàn, ㄑㄧㄣ ㄓㄢˋ, / ] to invade and occupy (territory), #12,566 [Add to Longdo]
[qiǎng zhàn, ㄑㄧㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] to seize (the strategic high ground), #12,826 [Add to Longdo]
[bà zhàn, ㄅㄚˋ ㄓㄢˋ, / ] to occupy by force; to seize; to dominate, #19,221 [Add to Longdo]
[gōng zhàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄢˋ, / ] attack and occupy, #20,988 [Add to Longdo]
优势[zhàn yōu shì, ㄓㄢˋ ㄧㄡ ㄕˋ, / ] to predominate; to occupy a dominant position, #22,517 [Add to Longdo]
[dú zhàn, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ, / ] to monopolize, #24,997 [Add to Longdo]
便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便 / 便] advantageous; favorable, #28,084 [Add to Longdo]
[zhān bǔ, ㄓㄢ ㄅㄨˇ, ] to divine, #34,528 [Add to Longdo]
[qiáng zhàn, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄢˋ, / ] to occupy by force, #39,351 [Add to Longdo]
鳌头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, / ] to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field, #44,527 [Add to Longdo]
线[zhàn xiàn, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] busy (telephone), #53,607 [Add to Longdo]
[zhàn xiān, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢ, / ] to take precedence, #64,979 [Add to Longdo]
领者[zhàn lǐng zhě, ㄓㄢˋ ㄌㄧㄥˇ ㄓㄜˇ, / ] occupant, #73,270 [Add to Longdo]
[Bài zhàn tíng, ㄅㄞˋ ㄓㄢˋ ㄊㄧㄥˊ, ] Byzantium; Byzantine or Eastern Roman empire (395-1453), #76,057 [Add to Longdo]
星术[zhàn xīng shù, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄕㄨˋ, / ] astrology, #90,856 [Add to Longdo]
多吃多[duō chī duō zhàn, ㄉㄨㄛ ㄔ ㄉㄨㄛ ㄓㄢˋ, / ] taking or eating more than one's due (成语 saw); greedy and selfish, #125,551 [Add to Longdo]
[Zhàn chéng, ㄓㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] Champa (Sanskrit: Campapura or Campanagara), ancient Vietnam kingdom c. 200-1693 [Add to Longdo]
[zhàn yǒu, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ, / ] to have; to own; to hold; to possess [Add to Longdo]
[bǔ zhān, ㄅㄨˇ ㄓㄢ, ] to divine; to prophecy; to foretell the future [Add to Longdo]
[zhān xīng, ㄓㄢ ㄒㄧㄥ, ] to divine by astrology; horoscope [Add to Longdo]
星学[zhān xīng xué, ㄓㄢ ㄒㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] astrology [Add to Longdo]
星家[zhàn xīng jiā, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄚ, ] astrologer [Add to Longdo]
星师[zhān xīng shī, ㄓㄢ ㄒㄧㄥ ㄕ, / ] astrologer [Add to Longdo]
[shì zhàn lǜ, ㄕˋ ㄓㄢˋ ㄌㄩˋ, / ] market share; abbr. for 市場佔有率|市场有率 [Add to Longdo]
市场有率[shì chǎng zhàn yǒu lǜ, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ ㄌㄩˋ, / ] market share [Add to Longdo]
[dí zhàn qū, ㄉㄧˊ ㄓㄢˋ ㄑㄩ, / ] enemy occupied territory [Add to Longdo]
鼇头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, / ] variant of 獨佔鰲頭|独鳌头, to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せんきょ, senkyo] ยึดครอง
有権[せんゆうけん, senyuuken] (n) สิทธิครอบครอง, See also: R. possessory right

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[うらなう, uranau] TH: ทำนาย  EN: to forecast
一人[ひとりじめ, hitorijime] TH: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว  EN: monopoly
める[しめる, shimeru] TH: ยึดครอง  EN: to hold
める[しめる, shimeru] TH: กินเนื้อที่
[どくせん, dokusen] TH: ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียว  EN: monopoly

Japanese-English: EDICT Dictionary
王座をめる[おうざをしめる, ouzawoshimeru] (exp,v1) (1) (See 座をめる・1) to occupy the throne; to sit on the royal throne; (2) (See 座をめる・2) to be at the top; to hold the premier position; to win a championship [Add to Longdo]
[かせん, kasen] (n,adj-no) oligopoly; (P) [Add to Longdo]
株買い[かぶがいしめ, kabugaishime] (exp,n) (See 買いめ・かいしめ) cornering the market; stock cornering; a corner [Add to Longdo]
軍事[ぐんじせんりょう, gunjisenryou] (n) military occupation [Add to Longdo]
口裏;口;口うら[くちうら, kuchiura] (n) (1) (esp. 口裏) determining a speaker's true or hidden meaning; determining a speaker's intentions from his manner of speech; (2) (arch) (esp. 口) divining good or bad luck from listening to someone [Add to Longdo]
国家独[こっかどくせん, kokkadokusen] (n) state monopoly [Add to Longdo]
座をめる[ざをしめる, zawoshimeru] (exp,v1) (1) to take a seat; to sit; (2) to occupy a position (e.g. committee president) [Add to Longdo]
市場有率[しじょうせんゆうりつ, shijousenyuuritsu] (n) market share [Add to Longdo]
自然独[しぜんどくせん, shizendokusen] (n) natural monopoly [Add to Longdo]
人相[にんそううらない, ninsouuranai] (n) divination by facial features [Add to Longdo]
水脈[すいみゃくうらない, suimyakuuranai] (n) dowsing; water divining [Add to Longdo]
[ほしうらない, hoshiuranai] (n) astrology; horoscope; (P) [Add to Longdo]
[ゆきうら, yukiura] (n) divining the year's crop yields from the shape of lingering snow [Add to Longdo]
い(P);卜[うらない, uranai] (n) fortune-telling; divination; (P) [Add to Longdo]
い師;[うらないし, uranaishi] (n) diviner; fortuneteller; soothsayer; palmist [Add to Longdo]
い当てる[うらないあてる, uranaiateru] (v1) to divine [Add to Longdo]
[うらなう, uranau] (v5u,vt) to tell someone's fortune; to forecast; to predict; to divine; (P) [Add to Longdo]
[しむ, shimu] (v5m,vt) (arch) to occupy; to hold; to command; to account for [Add to Longdo]
めた[しめた, shimeta] (n) I've got it; all right; fine [Add to Longdo]
める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) to comprise (some part of the whole); to account for; to make up (of); (2) to hold; to occupy; (P) [Add to Longdo]
屋算[うらやさん, urayasan] (n) (1) (See い) divination; (2) a diviner [Add to Longdo]
[せんきょ, senkyo] (n,vs) occupying a certain place [Add to Longdo]
[せんきょ, senkyo] (n,vs) occupation; (P) [Add to Longdo]
拠地[せんきょち, senkyochi] (n) occupied territory [Add to Longdo]
[うらさん, urasan] (n) (1) divination with rods; (2) (See 算木) divining rods [Add to Longdo]
[うらないしゃ, uranaisha] (n) diviner; fortuneteller; soothsayer; palmist [Add to Longdo]
[せんしゅ, senshu] (n) preoccupation [Add to Longdo]
取権[せんしゅけん, senshuken] (n) right of preoccupancy [Add to Longdo]
[せんじゅう, senjuu] (n,vs) occupying [Add to Longdo]
[せんじゅつ, senjutsu] (n) divination; fortune-telling; mantic [Add to Longdo]
書;卜書[うらぶみ, urabumi] (n) diviner's book [Add to Longdo]
星学[せんせいがく, senseigaku] (n) (See 星術) astrology [Add to Longdo]
星術[せんせいじゅつ, senseijutsu] (n) astrology [Add to Longdo]
地;湿地[しめじ;シメジ, shimeji ; shimeji] (n) (1) (uk) (See 本地) Lyophyllum shimeji (species of edible mushroom); (2) (See 平茸) euagaric fungus (in grocery stores, usu. refers to cultivated field mushrooms, etc.) [Add to Longdo]
[せんぽう, senpou] (n) divination [Add to Longdo]
[せんぼく, senboku] (n) divination; fortunetelling; soothsaying [Add to Longdo]
[せんゆう, senyuu] (n,vs,adj-no) exclusive possession; occupation; monopolization; (P) [Add to Longdo]
有権[せんゆうけん, senyuuken] (n) right of exclusive possession [Add to Longdo]
有率[せんゆうりつ, senyuuritsu] (n) (market) share [Add to Longdo]
[せんりょう, senryou] (n,vs,adj-no) occupation; capture; possession; have a room to oneself; (P) [Add to Longdo]
領下[せんりょうか, senryouka] (adj-na) occupied (by an army) [Add to Longdo]
領軍[せんりょうぐん, senryougun] (n) army of occupation [Add to Longdo]
領地[せんりょうち, senryouchi] (n) occupied territory [Add to Longdo]
領地域[せんりょうちいき, senryouchiiki] (n) occupation zone [Add to Longdo]
領地帯[せんりょうちたい, senryouchitai] (n) occupied zone [Add to Longdo]
領統治[せんりょうとうち, senryoutouchi] (n) rule of an occupying power [Add to Longdo]
[せんぜい, senzei] (n,vs) (See 筮竹) divination (using bamboo divination sticks) [Add to Longdo]
専用(P);[せんよう, senyou] (n,pref,suf,adj-no) (1) exclusive use; personal use; dedicated; (2) private (e.g. network); (P) [Add to Longdo]
双方独[そうほうどくせん, souhoudokusen] (n) bilateral monopoly [Add to Longdo]
相性[あいしょううらない, aishouuranai] (n) compatibility horoscope (esp. for love); compatibility reading [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That fortune-teller is no better than a liar.あのい師はうそつき同然だ。
A study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.ある研究によれば、ガンによる女性の死亡数の中では肺がんが17%をめている。
Once you can get the taste for gambling, it's hard to give it up.ギャンブルで味をめるとなかなか止められない。
This desk takes up too much room.この机は場所を領しすぎる。
However, like America, Japan is predominantly a middle-class, middle-income country, and so wives do not employ maids, but attend to everything themselves.しかし、アメリカ同様日本も中流階級の平均的収入の人々が圧倒的多数をめる国なので、妻たちはメイドを雇わず、自分で何もかもに励む。
The city was soon occupied by the soldiers.その市はやがて兵隊によって領された。
The city was taken by the English in 1664.その都市は1664年にイギリス人に領された。
Let me tell you your fortune with cards.トランプいをしてあげましょう。
Nobody could have guessed, in those days, the place in history that Martin Luther King, Jr., was to have.マーテイン・ルーサー・キング・ジュニアが後にめることになる歴史上の地位を予測できたものは、当時誰一人としていなかった。
Chemical products account for approximately two-thirds of our exports.化学製品が当社の輸出品のおよそ3分の2をめます。
Let no one appropriate a common benefit.何人たりとも公共の利益を独すべきではない。
Tourists take over this island in the summer.夏にはこの島は観光客に領される。
Although CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.過去6年間でCFITは墜落事故の3分の1を若干越えるくらいの割合をめているが、死亡件数の53%の原因となっている。
A third party makes off with the profits.漁夫の利をめる。
I have no intention of fishing in troubled waters.漁夫の利をめるつもりはない。
Are you trying to fish in troubled waters?君は漁夫の利をめようとしているのか。 [M]
The armed forces occupied the entire territory.軍部は全領土を領した。
Possession is nine points of the law.現実の有は九分の勝ち目。
The proud Trojan city was taken at last.誇りたかいトロイの町はついに領された。
Advertising makes up about 7% of this company's expenses.広告費はこの会社の経費の約7%をめている。
If these tendencies continue, those aged 65 or more will account for a quarter of the whole population within 30 years.今の傾向が続くと、今後30年以内に65歳以上の人が人口の4分の1をめることになる。
The debt-servicing cost on bonds will take up major portion of the budget.債権の元利支払コストが予算のかなりの部分をめるだろう。
Don't let the children monopolize the television.子供たちにテレビを独させるな。
We have the exclusive right to sell them.私たちはそれらを売る独権がある。
I had my fortune told.私は運勢をってもらった。
I like astrology.私は星学が好きです。
Sometimes reading took up half his time.時には読書が彼の時間の半分をめた。
Between them, the two largest companies account for a share large than 50% of the market.上位2社で市場の50%を上回るシェアをめている。
Discretion is the better part of valor.慎重は勇気の大半をめる。
Water makes up most of the earth's surface.水は地球の表面の大部分をめている。
According to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.いによると彼女と僕はあまり相性がよくないようだ。 [M]
A fortune-teller read my hand.い師に手相を見せました。
The election gave the party a role in the government.選挙の結果その党は政権の一角をめた。
Someone else profits from the situation.他の物が漁夫の利をめる。
The big investor bought up the stocks.大投資かは株を買いめた。
The enemy occupied the fort.敵はその砦を領した。
John took the lion's share of the lottery winnings; he claimed it was his idea to buy the ticket in the first place.当たった宝くじの賞金の大半を、ジョンは独りめにした。宝くじを買おうと最初に思いついたのは彼なのだからというのがその言い分だ。
The company has a monopoly on the nation's tobacco business.同社は国のタバコ業を独している。
Japan's ODA largely consists of concessionary yen credit repayable in 30 years, carrying an interest rate of 2% or so.日本のODAは返済期間30年、利率2%前後という条件の緩い円借款が大部分をめる。
Japan is service economy, in which services account for more than 50% of GNP.日本は、サービスがGNPの50%以上をめるサービス経済である。
The rebels have captured the broadcasting station.反乱軍は放送局を拠した。
Foreign workers make up 30% in his company.彼の会社では外国人労働者が30パーセントをめている。
He has this large room to himself.彼はこの広い部屋を一人めしている。
He has the large room to himself.彼はその大きな部屋を独している。
He had the table to himself.彼はテーブルを一人めしてしまった。
He occupies a prominent position in the firm.彼は会社で重要な地位をめている。
When he opens a magazine, he will usually read his horoscope first.彼は雑誌を開くと、たいていまず自分の星いを読みます。
Though he long dominated the steel industry, he never achieved a complete monopoly.彼は長く製鉄業を支配したが、完全な独には至らなかった。
He was opposed to monopolies.彼は独に反対していた。
He keeps the room to himself.彼は部屋を独している。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[せんゆう, senyuu] occupation (vs), posession [Add to Longdo]
[せんゆう, senyuu] occupy, monopolize [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うらなう, uranau] wahrsagen [Add to Longdo]
める[しめる, shimeru] besetzen, einnehmen [Add to Longdo]
[せんゆう, senyuu] -Besitz, Besitznahme [Add to Longdo]
[せんりょう, senryou] Besetzung, Okkupation [Add to Longdo]
[かせん, kasen] Preiskontrolle (durch Verkaeufer) [Add to Longdo]
[ほしうらない, hoshiuranai] Astrologie, Horoskop [Add to Longdo]
[どくせん, dokusen] Monopol [Add to Longdo]
買い[かいしめ, kaishime] Aufkauf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top