ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*卖*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -卖-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[续, xù, ㄒㄩˋ] continuous, serial
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  卖 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 552
[读, dú, ㄉㄨˊ] to study, to learn; to read, to pronounce
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  卖 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [ideographic] To show off 卖 one's literacy 讠, Rank: 752
[卖, mài, ㄇㄞˋ] to sell; to betray; to show off
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  买 [mǎi, ㄇㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] buy, Rank: 974
[赎, shú, ㄕㄨˊ] ransom; to buy; to redeem
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  卖 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [ideographic] To sell 卖 a soul for money 贝; 卖 also provides the pronunciation, Rank: 2863
[窦, dòu, ㄉㄡˋ] sinuses; corrupt; surname
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  卖 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [ideographic] To buy someone off 卖; a nose-hole 穴, Rank: 2895
[渎, dú, ㄉㄨˊ] ditch, sluice, gutter, drain
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  卖 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3373
[犊, dú, ㄉㄨˊ] calf; sacrificial lamb
Radical: , Decomposition:   牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]  卖 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [ideographic] To sacrifice 卖 a calf 牛, Rank: 3915
[牍, dú, ㄉㄨˊ] writing tablet; documents, books
Radical: , Decomposition:   片 [piàn, ㄆㄧㄢˋ]  卖 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] page, Rank: 4235
[黩, dú, ㄉㄨˊ] to dishonor, to defile, to corrupt; soiled
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  卖 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] black, Rank: 5166
[椟, dú, ㄉㄨˊ] cabinet, closet, wardrobe
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  卖 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 6535
[觌, dí, ㄉㄧˊ] audience, interview; face-to-face meeting
Radical: , Decomposition:   卖 [mài, ㄇㄞˋ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] meet, Rank: 7086

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mài, ㄇㄞˋ, / ] to sell, #734 [Add to Longdo]
[pāi mài, ㄆㄞ ㄇㄞˋ, / ] auction, #3,623 [Add to Longdo]
[mǎi mài, ㄇㄞˇ ㄇㄞˋ, / ] buying and selling; business dealings; transactions, #4,258 [Add to Longdo]
[chū mài, ㄔㄨ ㄇㄞˋ, / ] to sell (off); fig. to betray, #10,084 [Add to Longdo]
[zhuān mài diàn, ㄓㄨㄢ ㄇㄞˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] specialty store, #10,755 [Add to Longdo]
[fàn mài, ㄈㄢˋ ㄇㄞˋ, / ] to sell; to peddle, #11,924 [Add to Longdo]
[mài yín, ㄇㄞˋ ㄧㄣˊ, / ] prostitution, #13,697 [Add to Longdo]
[pāi mài huì, ㄆㄞ ㄇㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] auction, #15,091 [Add to Longdo]
[wài mài, ㄨㄞˋ ㄇㄞˋ, / ] to go; take out (relates to food bought at a restaurant), #15,759 [Add to Longdo]
[zhuān mài, ㄓㄨㄢ ㄇㄞˋ, / ] monopoly; exclusive right to trade, #15,851 [Add to Longdo]
[mài fāng, ㄇㄞˋ ㄈㄤ, / ] seller, #17,143 [Add to Longdo]
[dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] to resell at a profit; to speculate, #19,087 [Add to Longdo]
[mài lì, ㄇㄞˋ ㄌㄧˋ, / ] really put out energy for, #19,612 [Add to Longdo]
[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, / ] jumble sale (for good cause); charity bazaar, #23,838 [Add to Longdo]
[biàn mài, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄞˋ, / ] sell off (one's property), #24,212 [Add to Longdo]
[guǎi mài, ㄍㄨㄞˇ ㄇㄞˋ, / ] human trafficking; to abduct and sell, #24,361 [Add to Longdo]
[mài wán, ㄇㄞˋ ㄨㄢˊ, / ] to be sold out, #25,810 [Add to Longdo]
[mài guó, ㄇㄞˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] to sell one's country; treason, #26,083 [Add to Longdo]
[shòu mài, ㄕㄡˋ ㄇㄞˋ, / ] to sell, #26,594 [Add to Longdo]
[xiǎo mài bù, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄞˋ ㄅㄨˋ, / ] kiosk; snack counter; retail department or section inside a larger business, #26,708 [Add to Longdo]
[jiàn mài, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄞˋ, / ] to sell cheaply; sacrifice; low price; discount sale, #36,570 [Add to Longdo]
国贼[mài guó zéi, ㄇㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄟˊ, / ] traitor, #38,835 [Add to Longdo]
新闻[Dú mài xīn wén, ㄉㄨˊ ㄇㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Yomiuri Shimbun (Japanese newspaper), #39,215 [Add to Longdo]
[zhuǎn mài, ㄓㄨㄢˇ ㄇㄞˋ, / ] to resell, #40,666 [Add to Longdo]
[mài zhǔ, ㄇㄞˋ ㄓㄨˇ, / ] seller, #43,725 [Add to Longdo]
[shāo mài, ㄕㄠ ㄇㄞˋ, / ] shaomai, a type of food ball, #57,029 [Add to Longdo]
装疯[zhuāng fēng mài shǎ, ㄓㄨㄤ ㄈㄥ ㄇㄞˋ ㄕㄚˇ, / ] to play the fool (成语 saw); to feign madness, #60,125 [Add to Longdo]
[pàn mài, ㄆㄢˋ ㄇㄞˋ, / ] to betray, #97,838 [Add to Longdo]
[mài chūn, ㄇㄞˋ ㄔㄨㄣ, / ] prostitution, #126,504 [Add to Longdo]
[pāi mài shāng, ㄆㄞ ㄇㄞˋ ㄕㄤ, / ] auctioneer; auction house, #150,387 [Add to Longdo]
[rè mài pǐn, ㄖㄜˋ ㄇㄞˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] hot-selling property, #204,109 [Add to Longdo]
[biāo mài, ㄅㄧㄠ ㄇㄞˋ, / ] to sell at marked price; to sell by tender, #210,723 [Add to Longdo]
[lu:è mài, lu:ㄜˋ ㄇㄞˋ, / ] to press-gang sb and sell into slavery, #254,075 [Add to Longdo]
热炒热[rè chǎo rè mài, ㄖㄜˋ ㄔㄠˇ ㄖㄜˋ ㄇㄞˋ, / ] lit. to sell hot food freshly cooked; fig. to teach what one has just learned; enthusiasm of the new convert, #403,416 [Add to Longdo]
肉者[mài ròu zhě, ㄇㄞˋ ㄖㄡˋ ㄓㄜˇ, / ] butcher, #620,236 [Add to Longdo]
[dǔn mài, ㄉㄨㄣˇ ㄇㄞˋ, / ] to sell wholesale, #719,356 [Add to Longdo]
倒买倒[dǎo mǎi dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˇ ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] to buy and sell at a profit; to speculate [Add to Longdo]
[dōu mài, ㄉㄡ ㄇㄞˋ, / ] to peddle; to hawk (pirate goods) [Add to Longdo]
垄断贩[lǒng duàn fàn mài, ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ ㄈㄢˋ ㄇㄞˋ, / ] monopoly [Add to Longdo]
大贱[dà jiàn mài, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄞˋ, / ] to sell at a big discount [Add to Longdo]
投机买[tóu jī mǎi mài, ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄇㄞˇ ㄇㄞˋ, / ] buying and selling on speculation [Add to Longdo]
挂羊头,狗肉[guà yáng tóu, mai4 gou3 rou4, ㄍㄨㄚˋ ㄧㄤˊ ㄊㄡˊ, mài gǒu ròu, ㄇㄞˋ ㄍㄡˇ ㄖㄡˋ, / ] to hang a sheep's head while selling dog meat (成语 saw); to cheat; dishonest advertising; wicked deeds carried out under banner of virtue [Add to Longdo]
华工[lu:è mài huá gōng, lu:ㄜˋ ㄇㄞˋ ㄏㄨㄚˊ ㄍㄨㄥ, / ] Chinese people press-ganged and sold into slavery during Western colonialism [Add to Longdo]
[dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] to resell at a profit [Add to Longdo]
无所不[wú suǒ bù mài, ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄇㄞˋ, / ] to sell anything; to sell everything [Add to Longdo]
[yì mài huì, ㄧˋ ㄇㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] bazaar [Add to Longdo]
[mài shǎ, ㄇㄞˋ ㄕㄚˇ, / ] to play stupid; to act like an idiot [Add to Longdo]
国主义[mài guó zhǔ yì, ㄇㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] treason [Add to Longdo]
[mài diào, ㄇㄞˋ ㄉㄧㄠˋ, / ] to sell off; to get rid of in a sale [Add to Longdo]
炭翁[mài tàn wēng, ㄇㄞˋ ㄊㄢˋ ㄨㄥ, / ] the old charcoal seller, poem by Tang poet Bai Juyi 白居易|白居易 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top