ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*单*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -单-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
不简[] (n, vi, vt) ความหมาย
[jiǎn dān, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ, ] simple

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[单, dān, ㄉㄢ] single, individual, only; lone
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  ?
Etymology: -, Rank: 389
[弹, dàn, ㄉㄢˋ] bullet, pellet, shell; elastic, springy
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] bow, Rank: 632
[禅, chán, ㄔㄢˊ] meditation, contemplation
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [ideographic] To pray 礻 alone 单; 单 also provides the pronunciation, Rank: 2196
[阐, chǎn, ㄔㄢˇ] to disclose; to explain; to open
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 2197
[蝉, chán, ㄔㄢˊ] cicada; continuous
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 3048
[惮, dàn, ㄉㄢˋ] to fear, to dread; to dislike, to avoid
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 3601
[婵, chán, ㄔㄢˊ] beautiful, graceful, lovely, pretty
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 3970
[郸, dān, ㄉㄢ] a county in Hebei province
Radical: , Decomposition:   单 [dān, ㄉㄢ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] place, Rank: 4045
[掸, dǎn, ㄉㄢˇ] to dust; a duster
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 4402
[觯, zhì, ㄓˋ] a horn of wine
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] horn, Rank: 4508
[殚, dān, ㄉㄢ] utmost, entirely, quite; to use up
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 5170
[蕲, qí, ㄑㄧˊ] to pray, to implore; herb; Artemesia
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    单 [dān, ㄉㄢ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] herb, Rank: 5333
[箪, dān, ㄉㄢ] a small bamboo basket for rice
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 5890
[瘅, dān, ㄉㄢ] bitter hatred; drought
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 7446
[冁, chǎn, ㄔㄢˇ] smile
Radical: , Decomposition:   单 [dān, ㄉㄢ]  展 [zhǎn, ㄓㄢˇ]
Etymology: [ideographic] When an individual 单 opens up 展; 展 also provides the pronunciation, Rank: 7762
[啴, chǎn, ㄔㄢˇ] many; to pant
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [pictophonetic] mouth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, / ] see Chányú 單於|于, Han dynasty name for chieftain of Xiongnu Huns 匈奴, #413 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, / ] bill; list; form; single; only; sole, #413 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, / ] surname Shan, #413 [Add to Longdo]
[dān wèi, ㄉㄢ ㄨㄟˋ, / ] a unit; unit (of measure); work unit (one's workplace), #426 [Add to Longdo]
[jiǎn dān, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ, / ] simple; not complicated, #817 [Add to Longdo]
[míng dān, ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] list (of names), #2,953 [Add to Longdo]
[dān chún, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ, / ] simple; pure; alone; merely, #3,231 [Add to Longdo]
[dān shēn, ㄉㄢ ㄕㄣ, / ] unmarried; single; bachelorhood, #3,350 [Add to Longdo]
[dān dú, ㄉㄢ ㄉㄨˊ, / ] alone; by oneself; on one's own, #4,466 [Add to Longdo]
[dān yī, ㄉㄢ ㄧ, / ] single; only; sole, #4,991 [Add to Longdo]
[dān yuán, ㄉㄢ ㄩㄢˊ, / ] unit; entrance number; staircase (for residential buildings), #5,980 [Add to Longdo]
[dìng dān, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄢ, / ] (purchase) order, #6,221 [Add to Longdo]
[cài dān, ㄘㄞˋ ㄉㄢ, / ] menu, #9,571 [Add to Longdo]
[dān dǎ, ㄉㄢ ㄉㄚˇ, / ] singles (in sports), #10,813 [Add to Longdo]
[dān cí, ㄉㄢ ㄘˊ, / ] word, #10,840 [Add to Longdo]
[dān jià, ㄉㄢ ㄐㄧㄚˋ, / ] price of item, #11,170 [Add to Longdo]
[qīng dān, ㄑㄧㄥ ㄉㄢ, / ] list of items, #11,476 [Add to Longdo]
[mǎi dān, ㄇㄞˇ ㄉㄢ, / ] pay the restaurant bill, #11,699 [Add to Longdo]
[dān chē, ㄉㄢ ㄔㄜ, / ] bicycle; bike, #11,985 [Add to Longdo]
[dān xiàng, ㄉㄢ ㄒㄧㄤˋ, / ] single-item, #12,064 [Add to Longdo]
[dān diào, ㄉㄢ ㄉㄧㄠˋ, / 調] monotonous, #12,700 [Add to Longdo]
方面[dān fāng miàn, ㄉㄢ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, / ] unilateral, #14,673 [Add to Longdo]
不简[bù jiǎn dān, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ, / ] not simple; rather complicated; remarkable; marvelous, #15,352 [Add to Longdo]
[dān xiàng, ㄉㄢ ㄒㄧㄤˋ, / ] uni-directional, #15,435 [Add to Longdo]
[chuáng dān, ㄔㄨㄤˊ ㄉㄢ, / ] sheet, #15,869 [Add to Longdo]
[bǎo dān, ㄅㄠˇ ㄉㄢ, / ] guarantee slip, #16,296 [Add to Longdo]
黑名[hēi míng dān, ㄏㄟ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] blacklist; list of proscribed people (books etc), #17,299 [Add to Longdo]
[zhàng dān, ㄓㄤˋ ㄉㄢ, / ] bill, #18,360 [Add to Longdo]
[dān tǐ, ㄉㄢ ㄊㄧˇ, / ] monomer, #18,595 [Add to Longdo]
[dān zi, ㄉㄢ ㄗ˙, / ] list of items, #20,079 [Add to Longdo]
[dān jī, ㄉㄢ ㄐㄧ, / ] single-click, #20,341 [Add to Longdo]
[chuán dān, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ, / ] leaflet, #22,327 [Add to Longdo]
[dān jù, ㄉㄢ ㄐㄩˋ, / ] receipts; invoices; transaction records, #22,650 [Add to Longdo]
西[Xī dān, ㄒㄧ ㄉㄢ, 西 / 西] Xidan neighborhood of central Beijing, #23,764 [Add to Longdo]
[bù dān, ㄅㄨˋ ㄉㄢ, / ] not the only; not merely; not simply, #26,841 [Add to Longdo]
[dān qīn, ㄉㄢ ㄑㄧㄣ, / ] single parent, #27,469 [Add to Longdo]
[Chán yú, ㄔㄢˊ ㄩˊ, / ] Chanyu (Han dynasty name for chiefs of Xiongnu Huns 匈奴), #28,099 [Add to Longdo]
[Chán yú, ㄔㄢˊ ㄩˊ, / ] Chanyu (Han dynasty name for chiefs of Xiongnu Huns 匈奴), #28,099 [Add to Longdo]
[jiǎn dān huà, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄏㄨㄚˋ, / ] simplification; simplify, #29,354 [Add to Longdo]
[dìng dān, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄢ, / ] order form for goods, #31,316 [Add to Longdo]
[dān chéng, ㄉㄢ ㄔㄥˊ, / ] one way (ticket), #31,591 [Add to Longdo]
[dān yuè, ㄉㄢ ㄩㄝˋ, / ] monthly; in a single month, #32,439 [Add to Longdo]
[dān qǔ, ㄉㄢ ㄑㄩˇ, / ] single (music), #33,170 [Add to Longdo]
[bèi dān, ㄅㄟˋ ㄉㄢ, / ] (bed) sheet; envelope for a padded coverlet, #35,076 [Add to Longdo]
[dān sè, ㄉㄢ ㄙㄜˋ, / ] monochrome; monochromatic; black and white, #37,794 [Add to Longdo]
[dān xíng, ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] to come individually; to treat separately; separate edition; one-way traffic, #37,831 [Add to Longdo]
[tí dān, ㄊㄧˊ ㄉㄢ, / ] bill of lading, #41,295 [Add to Longdo]
明了[jiǎn dān míng liǎo, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄠˇ, / ] clear and simple; in simple terms, #41,711 [Add to Longdo]
保险[bǎo xiǎn dān, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄢ, / ] an insurance policy, #44,081 [Add to Longdo]
[dān gàng, ㄉㄢ ㄍㄤˋ, / ] bar; bold line; horizontal bar (gymnastics event), #44,220 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top