ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*十*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -十-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[十, shí, ㄕˊ] ten, tenth; complete; perfect
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 112
[什, shén, ㄕㄣˊ] what? mixed, miscellaneous
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] A file of ten 十 people 亻, Rank: 156
[计, jì, ㄐㄧˋ] to calculate, to count; to plan, to reckon; plot, scheme
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 251
[直, zhí, ㄓˊ] straight, vertical; candid, direct, frank
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  目 [, ㄇㄨˋ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] To look someone in the eye 目, Rank: 255
[德, dé, ㄉㄜˊ] ethics, morality; compassion, kindness
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]      十 [shí, ㄕˊ]  罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    一 [, ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 256
[克, kè, ㄎㄜˋ] to subdue, to restrain, to overcome; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [ideographic] A weapon 十 used to subdue a beast 兄, Rank: 262
[南, nán, ㄋㄢˊ] south; southern; southward
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictographic] A musical bell, Rank: 307
[干, gàn, ㄍㄢˋ] arid, dry; to oppose; to offend; to invade
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictographic] A club or axe, Rank: 353
[车, chē, ㄔㄜ] cart, vehicle; to move in a cart
Radical: , Decomposition:   七 [, ㄑㄧ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictographic] Simplified form of 車, a cart with two wheels, seen from above, Rank: 361
[质, zhì, ㄓˋ] essence, nature; material, substance
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    十 [shí, ㄕˊ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] shell, Rank: 404
[华, huá, ㄏㄨㄚˊ] flowery; illustrious; Chinese
Radical: , Decomposition:   化 [huà, ㄏㄨㄚˋ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] ten, Rank: 412
[支, zhī, ] to support, to sustain; to withdraw, to pay; a branch (of a bank)
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 又 holding a branch 十 for support, Rank: 437
[早, zǎo, ㄗㄠˇ] early; soon; morning
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] The first rays 十 of the sun 日, Rank: 462
[古, gǔ, ㄍㄨˇ] old, classic, ancient
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Words passing through ten 十 mouths 口, Rank: 509
[半, bàn, ㄅㄢˋ] half; semi-, incomplete
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]
Etymology: [ideographic] A cow 牛 splitting 丷 wood in half, Rank: 513
[土, tǔ, ㄊㄨˇ] soil, earth; items made of earth
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] A lump of clay on a potter's wheel, Rank: 515
[章, zhāng, ㄓㄤ] chapter, section, writing; seal
Radical: , Decomposition:   音 [yīn, ㄧㄣ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] The ten 十 movements of a piece of music 音, Rank: 539
[斗, dòu, ㄉㄡˋ] to struggle, to fight, to contend; measuring cup
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A hand holding a measuring dipper, Rank: 580
[千, qiān, ㄑㄧㄢ] thousand; many, numerous; very
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: -, Rank: 599
[率, lǜ, ㄌㄩˋ] to command, to lead; rate, ratio, proportion
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]      幺 [yāo, ㄧㄠ]  ?  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] A string 幺 vibrating in an instrument 亠十, Rank: 625
[木, mù, ㄇㄨˋ] tree; wood, lumber; wooden
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictographic] A tree, Rank: 694
[协, xié, ㄒㄧㄝˊ] to assist; to cooperate, to join; to harmonize
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  办 [bàn, ㄅㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] manage, Rank: 735
[索, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] cable, rope; rules, laws; to demand, to exact; to search, to inquire
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A rope 糸 hanging from the ceiling 冖, Rank: 805
[升, shēng, ㄕㄥ] to advance; to arise; to hoist, to raise
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  ?
Etymology: -, Rank: 837
[叶, yè, ㄧㄝˋ] leaf, page; surname
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: -, Rank: 920
[博, bó, ㄅㄛˊ] to gamble, to play games; to win; rich, plentiful, extensive; wide, broad
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  尃 [, ㄈㄨ]
Etymology: [pictophonetic] ten, Rank: 965
[卖, mài, ㄇㄞˋ] to sell; to betray; to show off
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  买 [mǎi, ㄇㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] buy, Rank: 974
[午, wǔ, ㄨˇ] noon; 7th terrestrial branch
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: -, Rank: 1004
[妻, qī, ㄑㄧ] wife
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  彐 [, ㄐㄧˋ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 holding a broom 十 in her hand 彐, Rank: 1076
[毕, bì, ㄅㄧˋ] to finish, to conclude, to end; completed
Radical: , Decomposition:   比 [, ㄅㄧˇ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] complete, Rank: 1093
[针, zhēn, ㄓㄣ] needle, pin, tack; acupuncture
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] A metal 钅 pin 十, Rank: 1116
[裁, cái, ㄘㄞˊ] to trim, to reduce, to cut; judgment
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  戈 [, ㄍㄜ]  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] To cut 戈 cloth 衣, Rank: 1203
[戴, dài, ㄉㄞˋ] to support; to respect; to put on, to wear; surname
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  異 [, ㄧˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: -, Rank: 1228
[盾, dùn, ㄉㄨㄣˋ] shield; Dutch guilder
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    十 [shí, ㄕˊ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] An eye 目 peering from behind a shield 厂, Rank: 1395
[丧, sàng, ㄙㄤˋ] mourning; mourn; funeral
Radical: , Decomposition:   ?  亡 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictographic] Simplified form of 喪; to cry 哭 over the dead 亡, Rank: 1404
[辛, xīn, ㄒㄧㄣ] bitter; toilsome, laborious; 8th heavenly stem
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictographic] A hot iron used to brand prisoners and slaves, Rank: 1463
[截, jié, ㄐㄧㄝˊ] to cut off, to obstruct, to stop; segment; intersection
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] A bird 隹 cut off from its nest 十 by a weapon 戈, Rank: 1552
[卓, zhuō, ㄓㄨㄛ] profound, lofty, brilliant
Radical: , Decomposition:     早 [zǎo, ㄗㄠˇ]
Etymology: [ideographic] To foresee ⺊ the dawn 早 coming; 早 also provides the pronunciation, Rank: 1942
[卑, bēi, ㄅㄟ] humble, low, inferior; to despise
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] A hand 又(altered) holding an empty shell 甲 (altered), Rank: 2059
[甫, fǔ, ㄈㄨˇ] to begin; man, father; great; a distance of ten li
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  用 [yòng, ㄩㄥˋ]
Etymology: -, Rank: 2152
[汁, zhī, ] juice, liquor, fluid; sap; gravy, sauce
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2540
[卒, zú, ㄗㄨˊ] soldier; servant; at last, finally
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    从 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictographic] A soldier in armor, Rank: 2584
[卉, huì, ㄏㄨㄟˋ] general term for plants; myriads
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]
Etymology: [ideographic] Ten 十 different types of grass 艹, Rank: 3341
[阜, fù, ㄈㄨˋ] mound; abundant, ample, numerous
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  㠯 [, ㄧˇ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: -, Rank: 3445
[啬, sè, ㄙㄜˋ] miserly, stingy, thrifty
Radical: , Decomposition:     土 [, ㄊㄨˇ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]  回 [huí, ㄏㄨㄟˊ]
Etymology: -, Rank: 3860
[卅, sà, ㄙㄚˋ] thirty, thirtieth
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  川 [chuān, ㄔㄨㄢ]
Etymology: [ideographic] Three tally marks; compare ten 十 and twenty 廿, Rank: 4090
[隼, sǔn, ㄙㄨㄣˇ] falcon, eagle; an aquiline nose
Radical: , Decomposition:   隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 4094
[孛, bèi, ㄅㄟˋ] comet
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: -, Rank: 4394
[颦, pín, ㄆㄧㄣˊ] to frown; to knit the brows
Radical: , Decomposition:   频 [pín, ㄆㄧㄣˊ]  卑 [bēi, ㄅㄟ]
Etymology: [pictophonetic] despise, Rank: 4851
[鸨, bǎo, ㄅㄠˇ] bustard; procuress; Otis species (various)
Radical: , Decomposition:     匕 [, ㄅㄧˇ]  十 [shí, ㄕˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5000

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, ] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely, #707 [Add to Longdo]
[shí jǐ, ㄕˊ ㄐㄧˇ, / ] more than ten; a dozen or more, #2,811 [Add to Longdo]
[shí zú, ㄕˊ ㄗㄨˊ, ] ample; complete; hundred percent; a pure shade (of some color), #5,465 [Add to Longdo]
[shí yuè, ㄕˊ ㄩㄝˋ, ] October; tenth month, #6,764 [Add to Longdo]
二月[shí èr yuè, ㄕˊ ㄦˋ ㄩㄝˋ, ] December; twelfth month, #7,760 [Add to Longdo]
一月[shí yī yuè, ㄕˊ ㄧ ㄩㄝˋ, ] eleventh month; November, #8,115 [Add to Longdo]
字会[hóng shí zì huì, ㄏㄨㄥˊ ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Red Cross (international humanitarian movement), #15,852 [Add to Longdo]
二指肠[shí èr zhǐ cháng, ㄕˊ ㄦˋ ㄓˇ ㄔㄤˊ, / ] duodenum, #17,337 [Add to Longdo]
字路口[shí zì lù kǒu, ㄕˊ ㄗˋ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, ] crossroads; intersection, #17,674 [Add to Longdo]
分之一[shí fēn zhī yī, ㄕˊ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one tenth, #24,510 [Add to Longdo]
[shí quán shí měi, ㄕˊ ㄑㄩㄢˊ ㄕˊ ㄇㄟˇ, ] (saying) to be completely perfect, #24,791 [Add to Longdo]
月革命[shí yuè gé mìng, ㄕˊ ㄩㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] October Revolution, #26,393 [Add to Longdo]
字架[shí zì jià, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄧㄚˋ, ] cross; crucifix; yoke one has to endure, #29,213 [Add to Longdo]
亿[shù shí yì, ㄕㄨˋ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] several billion, #30,455 [Add to Longdo]
亿[jǐ shí yì, ㄐㄧˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] several billion, #34,325 [Add to Longdo]
[Shí yàn, ㄕˊ ㄧㄢˋ, ] Shiyan prefecture level city in Hubei, #43,814 [Add to Longdo]
五光[wǔ guāng shí sè, ㄨˇ ㄍㄨㄤ ㄕˊ ㄙㄜˋ, ] brilliant colors, #44,868 [Add to Longdo]
字军[shí zì jūn, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄩㄣ, / ] crusaders; army of crusaders; the Crusades, #49,799 [Add to Longdo]
四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, / ] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods, #51,224 [Add to Longdo]
[shí chéng, ㄕˊ ㄔㄥˊ, ] completely, #52,765 [Add to Longdo]
[Wǔ shí líng, ㄨˇ ㄕˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] Isuzu, #57,804 [Add to Longdo]
堰市[Shí yàn shì, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, ] Shiyan prefecture level city in Hubei, #59,688 [Add to Longdo]
八九不离[bā jiǔ bù lí shí, ㄅㄚ ㄐㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ ㄕˊ, / ] pretty close; very near; about right, #60,612 [Add to Longdo]
不管三七二[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, ] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast, #60,678 [Add to Longdo]
万火急[shí wàn huǒ jí, ㄕˊ ㄨㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˊ, / ] most urgent; post-haste; express, #60,705 [Add to Longdo]
四史[èr shí sì shǐ, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄕˇ, ] twenty four dynastic histories (or 25 or 26 in modern editions); fig. a long and complicated story, #67,985 [Add to Longdo]
七老八[qī lǎo bā shí, ㄑㄧ ㄌㄠˇ ㄅㄚ ㄕˊ, ] in one's seventies (age); very old (of people), #80,420 [Add to Longdo]
字花科[shí zì huā kē, ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄚ ㄎㄜ, ] Cruciferae (taxonomic family including Brassica etc whose flowers have a cross of 4 petals), #83,257 [Add to Longdo]
五代[wǔ dài shí guó, ㄨˇ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Five Dynasties and Ten Kingdoms Period between Tang and Song (907-960), #85,118 [Add to Longdo]
八宿[èr shí bā xiù, ㄦˋ ㄕˊ ㄅㄚ ㄒㄧㄡˋ, 宿] the twenty-eight constellations, #91,014 [Add to Longdo]
四行诗[shí sì háng shī, ㄕˊ ㄙˋ ㄏㄤˊ ㄕ, / ] sonnet, #92,673 [Add to Longdo]
三经[shí sān jīng, ㄕˊ ㄙㄢ ㄐㄧㄥ, / ] the Thirteen Confucian Classics - namely: Book of Songs 詩經|诗经, Book of History 尚書|尚书, Rites of Zhou 周禮|周礼, Rites and Ceremonies 儀禮|仪礼, Classic of Rites 禮記|礼记, Book of Changes 周易|周易, Mr Zuo's Annals 左傳|左传, Mr Gongyang's Annals 公羊傳|公羊传, Mr Gu Liang's Annals, #95,038 [Add to Longdo]
山本五[Shān běn Wǔ shí liù, ㄕㄢ ㄅㄣˇ ㄨˇ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] YAMAMOTO Isoroku (1884-1943), Japanese admiral, #95,086 [Add to Longdo]
进制[shí jìn zhì, ㄕˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, / ] decimal, #100,496 [Add to Longdo]
常侍[shí cháng shì, ㄕˊ ㄔㄤˊ ㄕˋ, ] Ten Permanent Functionaries at the end of Han, a byword for corruption, #125,264 [Add to Longdo]
黄道二宫[huáng dào shí èr gōng, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄦˋ ㄍㄨㄥ, / ] the twelve equatorial constellations or signs of the zodiac in Western astronomy and astrology, namely Aries 白羊, Taurus 金牛, Gemeni 雙子|双子, Cancer 巨蟹, Leo 狮子, Virgo 室女, Libra 天秤, Scorpio 天蝎, Sagittarius 人馬|人马, Capricorn 摩羯, Aquarius 寶瓶|宝瓶, Pisces 雙魚|双鱼, #137,126 [Add to Longdo]
六进制[shí liù jìn zhì, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, / ] hexadecimal, #139,942 [Add to Longdo]
二分之一[shí èr fēn zhī yī, ㄕˊ ㄦˋ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one twelfth, #140,838 [Add to Longdo]
香港红字会[Xiāng Gǎng Hóng Shí zì huì, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄏㄨㄥˊ ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Hong Kong Red Cross, #142,596 [Add to Longdo]
五史[èr shí wǔ shǐ, ㄦˋ ㄕˊ ㄨˇ ㄕˇ, ] twenty four dynastic histories (or 25 or 26 in modern editions), #144,297 [Add to Longdo]
百儿八[bǎi ér bā shí, ㄅㄞˇ ㄦˊ ㄅㄚ ㄕˊ, / ] about a hundred; a hundred or so, #217,950 [Add to Longdo]
闻一知[wén yī zhī shí, ㄨㄣˊ ㄧ ㄓ ㄕˊ, / ] lit. to hear one and know ten (成语 saw); fig. explain one thing and (he) understands everything; a word to the wise, #277,902 [Add to Longdo]
板板六[bǎn bǎn liù shí sì, ㄅㄢˇ ㄅㄢˇ ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ㄙˋ, ] unaccommodating; rigid, #688,644 [Add to Longdo]
边形[shí biān xíng, ㄕˊ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] decagon, #759,826 [Add to Longdo]
一五一[yī wǔ yī shí, ㄧ ㄨˇ ㄧ ㄕˊ, ] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
一传传百[yī chuán shí, shi2 chuan2 bai3, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shí chuán bǎi, ㄕˊ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄞˇ, / ] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一千四百二[yī qiān sì bǎi èr shí jiǔ, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄦˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˇ, ] 1429 [Add to Longdo]
一千零五亿[yī qiān líng wǔ shí yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄨˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 105 billion [Add to Longdo]
一年被蛇咬年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]
一百二[yī bǎi èr shí liù, ㄧ ㄅㄞˇ ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] 126 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さんじゅう, sanjuu] (n) สามสิบ
四日[にじゅうよっか, nijuuyokka] (n) วันที่ 24 ของเดือน, 24 วัน
[はつか, hatsuka] (n) วันที่ 20 ของเดือน, 20 วัน
[はたち, hatachi] (n) อายุ 20 ปี
[ごじゅう, gojuu] (n) ห้าสิบ
[じゅう, juu] (n) สิบ
[じゅういち, juuichi] (n) สิบเอ็ด
[じゅうなな, juunana] (n) สิบเจ็ด
[じゅうさん, juusan] (n) สิบสาม
[じゅうきゅう, juukyuu] (n) สิบเก้า
[じゅうに, juuni] (n) สิบสอง
[じゅうご, juugo] (n) สิบห้า
[じゅうはち, juuhachi] (n) สิบแปด
[じゅうろく, juuroku] (n) สิบหก
[じゅうぶん, juubun] (n) เพียงพอ, เหลือเฟือ
[じゅうぶん, juubun] (n) สิบส่วน
[じゅうよん, juuyon] (n) สิบสี่
四日[じゅうよっか, juuyokka] (n) วันที่ 14 ของเดือน,14 วัน
[とうか, touka] (n) วันที่สิบของเดือน,สิบวัน
[よんじゅう, yonjuu] (n) สี่สิบ
[せきじゅうじ, sekijuuji] (n) กาชาด, สภากาชาด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ふじゅうぶん, fujuubun] TH: ไม่เพียงพอ
[とうか, touka] TH: วันที่สิบ  EN: the tenth of month
二月[じゅうにがつ, juunigatsu] TH: เดือนที่สิบสองของปี, ธันวาคม  EN: December
[にじゅう, nijuu] TH: ยี่สิบ (๒๐)  EN: twenty
[とおか, tooka] TH: วันที่สิบของเดือน  EN: 10th
一月[じゅういちがつ, juuichigatsu] TH: เดือนพฤศจิกายน  EN: November

Japanese-English: EDICT Dictionary
10個1組;個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
10進2進変換;進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算;進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
10進基数;進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
10進小数;進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
10進数;進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
18禁;八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
24時間;二四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
みなみじゅうじ座;南字座[みなみじゅうじざ, minamijuujiza] (n) Southern Cross [Add to Longdo]
やる気分;遣る気分;やる気充分;遣る気充分[やるきじゅうぶん, yarukijuubun] (exp) sufficiently motivated (to do something) [Add to Longdo]
アンパック10進表記法;アンパック進表記法[アンパックじっしんひょうきほう, anpakku jisshinhyoukihou] (n) {comp} unpacked decimal notation [Add to Longdo]
セシウム137;セシウム百三[セシウムひゃくさんじゅうしち, seshiumu hyakusanjuushichi] (n) cesium 137 (Cs-137); caesium 137 [Add to Longdo]
パック10進表記法;パック1進表記法[パックじっしんひょうきほう, pakku jisshinhyoukihou] (n) {comp} packed decimal notation [Add to Longdo]
遺恨[いこんじゅうねん, ikonjuunen] (n,adv) grudge of ten years' standing; harbouring a grudge for many years [Add to Longdo]
一からまで;一から[いちからじゅうまで, ichikarajuumade] (exp) from A to Z; without exception; in every particular [Add to Longdo]
一を聞いてを知る[いちをきいてじゅうをしる, ichiwokiitejuuwoshiru] (exp,v5r) to understand everything from only one part; to be perceptive [Add to Longdo]
一暴[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius) [Add to Longdo]
一目[いちもくじゅうぎょう, ichimokujuugyou] (n) outstanding reading ability (lit [Add to Longdo]
黄道二宮[こうどうじゅうにきゅう, koudoujuunikyuu] (n) twelve signs of the zodiac [Add to Longdo]
[なんじゅう, nanjuu] (n) several tens; (P) [Add to Longdo]
歌舞伎八番[かぶきじゅうはちばん, kabukijuuhachiban] (n) repertoire of 18 kabuki plays [Add to Longdo]
冠位二階[かんいじゅうにかい, kan'ijuunikai] (n) first system to rank officials into 12 levels (603 AD) [Add to Longdo]
貫禄[かんろくじゅうぶん, kanrokujuubun] (n,adj-na,adj-no) having great (impressive, commanding) presence; having an air of importance; having enough gravity for (a position) [Add to Longdo]
関東八檀林[かんとうじゅうはちだんりん, kantoujuuhachidanrin] (n) (See 浄土宗,関東) eighteen centers of Buddhist learning (of the Pure Land sect in the Kanto region) [Add to Longdo]
[まるじゅう, marujuu] (n) cross in a circle [Add to Longdo]
鬼も八番茶も出花[おにもじゅうはちばんちゃもでばな, onimojuuhachibanchamodebana] (exp) (See 番茶も出花) just as even coarse tea tastes good when fresh, even homely girls look beautiful at the peak of their youth [Add to Longdo]
去る一月[さるじゅういちがつ, sarujuuichigatsu] (n) last November [Add to Longdo]
[きゅうじゅう(P);くじゅう, kyuujuu (P); kujuu] (n) ninety; (P) [Add to Longdo]
九折;つづら折り;九九折り;つづら折;葛折り;葛折[つづらおり, tsuduraori] (adj-no,n) winding; meandering; sinuous; zigzag [Add to Longdo]
九髪[つくもがみ, tsukumogami] (n) (1) an old woman's gray hair; (2) old woman with white hair [Add to Longdo]
[ここのそじ, kokonosoji] (n) age ninety; one's nineties [Add to Longdo]
憲法七条[けんぽうじゅうしちじょう, kenpoujuushichijou] (n) Seventeen-Article Constitution (of Asuka-period Japan) [Add to Longdo]
五胡六国[ごこじゅうろっこく, gokojuurokkoku] (n) Sixteen Kingdoms (collection of sovereign states in and around China from 304 to 439 CE); Sixteen Kingdoms period [Add to Longdo]
[ごじゅう(P);いそ;い, gojuu (P); iso ; i] (n) fifty; (P) [Add to Longdo]
円玉[ごじゅうえんだま, gojuuendama] (n) 50 yen coin [Add to Longdo]
[ごじゅうおん, gojuuon] (n) the Japanese syllabary; (P) [Add to Longdo]
音順[ごじゅうおんじゅん, gojuuonjun] (n) the syllabary order [Add to Longdo]
音図[ごじゅうおんず, gojuuonzu] (n) the Japanese syllabary table [Add to Longdo]
[ごじゅうかた, gojuukata] (n) (1) stiff shoulders (owing to age); (2) frozen shoulder [Add to Longdo]
三次[ごじゅうさんつぎ, gojuusantsugi] (n) the 53 Toukaidou stages; (P) [Add to Longdo]
[ごじゅうから;ゴジュウカラ, gojuukara ; gojuukara] (n) (uk) Eurasian nuthatch (Sitta europaea) [Add to Longdo]
知命[ごじゅうちめい, gojuuchimei] (exp) At age fifty, one comes to know the will of Heaven. (Confucius) [Add to Longdo]
[ごとおび, gotoobi] (n) days of the month ending in 5 or 0 (when payments are often due) [Add to Longdo]
年祭[ごじゅうねんさい, gojuunensai] (n) jubilee; semicentennial [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Many men, many minds.色。
"Will you have some more coffee?" "No, thanks. I've had enough."「もっとコーヒーはいかがですか」「もう結構です?分頂きました」
Is one thousand yen enough?1000円で分ですか。
$100 will cover all your expenses for the trip.100ドルあれば旅行の費用としては分だろう。
It is a little after a quarter to eleven.11時五分前を少し過ぎています。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無法者たちは盗んだ小火器や爆薬で分に武装していた。
Ten million yen will be ample for the project.1千万円あればその計画には分だろう。
The two roads cut across the street from us.2本の道が文字に交差している。
This meal is adequate for three.3人にはこの食事で分だ。
Five thousand yen is enough to buy this dictionary.5千円あればこの辞書を買うのに分だ。
I suppose than an 8-Gigabyte hard drive will be adequate.8ギガバイトのハードディスクがあれば分だと思います。
Long on A and short on B.Aは分にあるがBは足りない。
Einstein has been dead for nearly forty years.アインシュタインが死んでからほぼ四年になる。
Your English leaves much to be desired.あなたの英語はまだ分とは言えない。
Is your salary adequate to support your family?あなたの給料は家族を養うのに分ですか。
I can understand your position perfectly.あなたの立場は分に理解しています。
Are you ten years old?あなたは才ですか。
I take it that you are fully acquainted with the facts.あなたは分事実を知っていると思う。
There is a good argument for dismissing you.あなたを解雇する分な理由があります。
A generous man contributed some two billion yen to charity.ある気前の良い男性が、およそ二億円を慈善団体に寄付した。
No, it gains ten minutes a day.いいえ、一日に分も進むんです。
No, thank you. I'm so full.いえ結構、もう分です。
Some species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.いくつかの種は基本の歌に対する何、いや何百もの変化形をもつ洗練されたレパートリーを次第に発展させていく。
We have ten cattle.うちには頭の牛がいる。
There is a good chance of success.うまくいく可能性は分にある。
Yes. We should be very careful.うん。分に注意しなければいけないな。
Well.....My house isn't big enough.え〜と、僕の家では分な広さがないな。 [M]
Good food and good sleep will cure you of your cold.おいしい食事と分な睡眠が風邪をなくしてくれる。
The guests were waited on by a highly trained team of young staff.お客は分な訓練を受けた若い従業員にサービスを受けた。
If I had enough money, I could buy this book.お金が分にあれば、私はこの本を買えるのだが。
Moving money and technology from one side of the globe to the other is not enough.お金と技術を地球の一カ所から別の場所に移動させるだけでは分でありません。
Do you have enough time to buy enough things for souvenirs?お土産に分なものを買うだけの分な時間がありますか。
Your arms and legs have grown strong enough.きみの腕や足は分に強くなった。 [M]
Ken's team will win nine cases out of ten.ケンのチームは中八九勝つだろう。
Ken didn't work hard enough, so he failed the exam.ケンは分熱心に勉強しなかったので、試験にしくじった。
For you who love adventure, this kind of hiking will meet your need.こういうハイキングで冒険を好む君の趣味は分満足させられるだろう。
These are the important items to which careful attention is to be paid.こういった重要な事柄にこそ分注意を払うべきだ。
This complex situation arose because signals from the environment itself can be inadequate.こうした複雑な状況が生じるのは、周囲の環境それ自体から得られる信号が不分なものとなりうるからである。
It is not more than ten minutes' walk from here.ここから歩いてせいぜい分のところです。
It is no more than ten minutes' walk from here.ここから歩いてほんの分のところです。
The buses run every ten minutes here.ここではバスは分おきに通る。
There is enough here to feed the whole family.ここには全家族を養うだけの分な食料がある。
Here are about ten boys.ここに人ぐらいの少年がいる。
Give the glasses a good boil.コップを分に煮沸しなさい。
It is not sufficient to describe the differences in attitude between these two ethnic groups.この2つのエスニック・グループの態度の相違点を記述するだけでは分ではない。
This elevator is capable of carrying ten persons.このエレベーターは人乗ることができる。
The quantity of crops is not enough to support the economy.このくらいの収穫量では、そこの経済を支えるのに分ではありません。
This tire doesn't have enough air in it.このタイヤには空気が分入っていない。
Is this ladder strong enough to bear my weight?このはしごはわたしの体重を支えるのに分なほど丈夫なのですか。
His utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.このまえの講和会議で、完全に失敗してから、かれはざん新な権謀術策で、分に武装すべきことを学んだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
進表記法[じっしんひょうきほう, jisshinhyoukihou] decimal notation [Add to Longdo]
進分類体系[じっしんぶんるいたいけい, jisshinbunruitaikei] decimal classification system [Add to Longdo]
必要分条件[ひつようじゅうぶんじょうけん, hitsuyoujuubunjouken] necessary and sufficent condtion [Add to Longdo]
分条件[じゅうぶんじょうけん, juubunjouken] sufficent condition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一分二[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]
[ふじゅうぶん, fujuubun] ungenuegend, unzulaenglich [Add to Longdo]
[はたち, hatachi] 20 Jahre (alt) [Add to Longdo]
音順[ごじゅうおんじゅん, gojuuonjun] Abfolge_der_50_jap.Silbenlaute [Add to Longdo]
二冊[じゅうにさつ, juunisatsu] 12 Baende [Add to Longdo]
八才[じゅうはっさい, juuhassai] 18 Jahre (alt) [Add to Longdo]
円玉[じゅうえんだま, juuendama] 10-Yen-Stueck, 10-Yen-Muenze [Add to Longdo]
[じゅうぶん, juubun] 10 Minuten [Add to Longdo]
[じゅうぶん, juubun] ausreichend, genuegend [Add to Longdo]
分の一[じゅぶんのいち, jubunnoichi] ein_Zehntel [Add to Longdo]
和田湖[とうわだこ, touwadako] (See in Tohoku) [Add to Longdo]
国峠[じっこくとうげ, jikkokutouge] (Pass in Hakone) [Add to Longdo]
字架像[じゅうじかぞう, juujikazou] Kruzifix [Add to Longdo]
字砲火[じゅうじほうか, juujihouka] Kreuzfeuer [Add to Longdo]
字路[じゅうじろ, juujiro] Kreuzweg [Add to Longdo]
[じっかい, jikkai] die_zehn_Gebote [Add to Longdo]
[じっぱ, jippa] zehn_Buendel [Add to Longdo]
[せきじゅうじ, sekijuuji] das_Rote_Kreuz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top