ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*勾*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -勾-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[构, gòu, ㄍㄡˋ] to compose, to make; building, frame, structure
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  勾 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 511
[购, gòu, ㄍㄡˋ] to buy, to purchase
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  勾 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 1078
[沟, gōu, ㄍㄡ] ditch, drain, gutter, narrow waterway
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  勾 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1610
[勾, gōu, ㄍㄡ] to hook, to join, to connect; to entice
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  厶 [, ]
Etymology: -, Rank: 2034
[钩, gōu, ㄍㄡ] hook, barb, sickle; to hook, to link
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  勾 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] A metal 钅 hook 勾; 勾 also provides the pronunciation, Rank: 2254
[鈎, gōu, ㄍㄡ] hook, barb; sickle; to stroke
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  勾 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] A metal 釒 hook 勾; 勾 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōu, ㄍㄡ, ] to cancel; to delineate; hook, #7,090 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, ] affair; to reach for (with hand), #7,090 [Add to Longdo]
[gōu jié, ㄍㄡ ㄐㄧㄝˊ, / ] to collude with; to collaborate with; to gang up with, #11,456 [Add to Longdo]
[gōu yǐn, ㄍㄡ ㄧㄣˇ, ] to seduce; to tempt, #12,938 [Add to Longdo]
[gòu dàng, ㄍㄡˋ ㄉㄤˋ, / ] shady business, #25,490 [Add to Longdo]
[gōu huà, ㄍㄡ ㄏㄨㄚˋ, / ] blueprinted, #29,297 [Add to Longdo]
[Gōu Jiàn, ㄍㄡ ㄐㄧㄢˋ, / ] King Gou Jian of Yue (c. 470 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸, #39,217 [Add to Longdo]
[gōu shǒu, ㄍㄡ ㄕㄡˇ, ] hook shot, #39,444 [Add to Longdo]
一笔[yī bǐ gōu xiāo, ㄧ ㄅㄧˇ ㄍㄡ ㄒㄧㄠ, / ] to write off at one stroke, #59,470 [Add to Longdo]
股定理[gōu gǔ dìng lǐ, ㄍㄡ ㄍㄨˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] Pythagorean theorem, #115,561 [Add to Longdo]
外连[lǐ gōu wài lián, ㄌㄧˇ ㄍㄡ ㄨㄞˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] to act from inside in coordination with attackers outside; attacked from both inside and out, #824,925 [Add to Longdo]
[gōu huà, ㄍㄡ ㄏㄨㄚˋ, / ] to sketch; to delineate [Add to Longdo]
[gōu quán, ㄍㄡ ㄑㄩㄢˊ, ] hook (punch in boxing) [Add to Longdo]
左右[zuǒ yòu gōu quán, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄍㄡ ㄑㄩㄢˊ, ] left hook and right hook (boxing); the old one-two [Add to Longdo]
[lā gòu r, ㄌㄚ ㄍㄡˋ ㄖ˙, / ] to cross little fingers (between children) as a promise [Add to Longdo]
越王[Yuè Wáng Gōu Jiàn, ㄩㄝˋ ㄨㄤˊ ㄍㄡ ㄐㄧㄢˋ, / ] King Gou Jian of Yue (c. 470 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸 [Add to Longdo]
配件挂[pèi jiàn guà gōu, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄚˋ ㄍㄡ, / ] accessory hook [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
拐かす;引かす;かす[かどわかす, kadowakasu] (v5s,vt) (uk) to kidnap [Add to Longdo]
[きゅうこうばい, kyuukoubai] (n) steep slope [Add to Longdo]
引;拘引[こういん, kouin] (n,vs) arrest; custody; seduction; abduction [Add to Longdo]
引し;[かどわかし, kadowakashi] (n) (uk) kidnapper [Add to Longdo]
引す[かどわす, kadowasu] (v5s,vt) (uk) (See 引かす) to kidnap [Add to Longdo]
引状;拘引状[こういんじょう, kouinjou] (n) summons; warrant of arrest [Add to Longdo]
玉;曲玉[まがたま, magatama] (n) (arch) comma-shaped jewels [Add to Longdo]
股弦;鈎股弦[こうこげん, koukogen] (n) (obsc) three sides of right triangle (minor cathetus, major cathetus & hypotenuse) [Add to Longdo]
股弦の定理;鈎股弦の定理[こうこげんのていり, koukogennoteiri] (n) (arch) (See ピタゴラスの定理) Pythagorean theorem [Add to Longdo]
[こうばい, koubai] (n) slope; incline; gradient; grade; pitch; (P) [Add to Longdo]
[こうりゅう, kouryuu] (n,vs) detention; confinement [Add to Longdo]
高欄;欄;鉤欄[こうらん, kouran] (n) balustrade; railing; handrail; banister; bannister [Add to Longdo]
上り[のぼりこうばい, noborikoubai] (n) uphill grade; upgrade [Add to Longdo]
八尺瓊玉;八坂瓊曲玉;八尺瓊曲玉;八尺瓊の[やさかにのまがたま, yasakaninomagatama] (n) (1) (arch) large jewel; string of jewels; (2) (See 玉,三種の神器・1) Yasakani no Magatama (the grand jewel or string of jewels; one of the three Imperial regalia) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
However, when I finally reached the castle I was thrown into this prison by the commander of the imperial guard.しかし城にたどりつくなり、近衛兵を率いた人によって、わたしはこの牢獄に引されてしまった。
It is very important to decide what to do about the slope of the roof.屋根の配をどうするか決めるのはとても重要です。
The road across the mountain is narrow, and what's more, it was a steep slope.山越えの道は狭く、しかも急配だった。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top