ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*勒*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -勒-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[勒, lēi, ㄌㄟ] to strangle; to tighten
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 966
[嘞, lei, ㄌㄟ˙] final particle used to indicate polite refusal
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  勒 [lēi, ㄌㄟ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 5655
[鳓, lè, ㄌㄜˋ] Chinese herring; shad
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  勒 [lēi, ㄌㄟ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 7046

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lè, ㄌㄜˋ, ] rein in, #3,131 [Add to Longdo]
[lēi, ㄌㄟ, ] to choke; to throttle; to strangle, #3,131 [Add to Longdo]
斯坦[Bā lè sī tǎn, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, ] Palestine, #4,756 [Add to Longdo]
费德[Fèi dé lè, ㄈㄟˋ ㄉㄜˊ ㄌㄜˋ, / ] Roger Feder (Swiss tennis star), #9,250 [Add to Longdo]
希特[Xī tè lè, ㄒㄧ ㄊㄜˋ ㄌㄜˋ, ] Adolf Hitler (1889-1945), #14,237 [Add to Longdo]
[lè suǒ, ㄌㄜˋ ㄙㄨㄛˇ, ] to blackmail; to extort, #19,815 [Add to Longdo]
多普[Duō pǔ lè, ㄉㄨㄛ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, ] Christian Johann Doppler, Austrian physicist who discovered the Doppler effect, #20,853 [Add to Longdo]
[Tài lè, ㄊㄞˋ ㄌㄜˋ, ] Taylor (name), #24,178 [Add to Longdo]
[lè lìng, ㄌㄜˋ ㄌㄧㄥˋ, ] to order; to force, #24,728 [Add to Longdo]
比海[Jiā lè bǐ Hǎi, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄏㄞˇ, ] Caribbean Sea, #27,346 [Add to Longdo]
克莱斯[Kè lái sī lè, ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ ㄙ ㄌㄜˋ, / ] Chrysler, #29,194 [Add to Longdo]
那不[Nà bù lè sī, ㄋㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ ㄙ, ] Napoli, capital of Campania region of Italy; Naples, #34,942 [Add to Longdo]
萨格[Sà gé lè bù, ㄙㄚˋ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ, / ] Zagreb, #38,050 [Add to Longdo]
[Mí lè, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ, / ] Mile (place in Yunnan); Maitreya; the Bodhisattva that will be the next to come after Shakyamuni Buddha, #38,929 [Add to Longdo]
布加斯特[bù jiā lè sī tè, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Bucharest (capital of Romania), #40,300 [Add to Longdo]
库尔[Kù ěr lè, ㄎㄨˋ ㄦˇ ㄌㄜˋ, / ] (N) Ku'erle (city in Xinjiang), capital of Bayinguoleng Mongol prefecture in Xinjiang; Kuerle; Korla, #48,020 [Add to Longdo]
[Jiā lè bǐ, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ, ] Caribbean, #49,536 [Add to Longdo]
列宁格[Liè níng gé lè, ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, / ] Leningrad, name of Russian city Saint Petersburg 聖彼得堡|圣彼得堡 1923-1991, #49,580 [Add to Longdo]
洛克菲[luò kè fēi lè, ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ ㄈㄟ ㄌㄜˋ, ] Rockefeller, #53,834 [Add to Longdo]
[Mí lè fó, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ ㄈㄛˊ, / ] Maitreya; the Bodhisattva that will be the next to come after Shakyamuni Buddha, #56,002 [Add to Longdo]
[Ā lè tài, ㄚ ㄌㄜˋ ㄊㄞˋ, ] Altay prefecture level city in Xinjiang, #57,059 [Add to Longdo]
悬崖[xuán yá lè mǎ, ㄒㄩㄢˊ ㄧㄚˊ ㄌㄜˋ ㄇㄚˇ, / ] lit. to rein in the horse at the edge of the precipice (成语 saw); fig. to act in the nick of time, #61,892 [Add to Longdo]
冈州[É lè gāng zhōu, ㄜˊ ㄌㄜˋ ㄍㄤ ㄓㄡ, / ] Oregon, #63,727 [Add to Longdo]
[Shí Lè, ㄕˊ ㄌㄜˋ, ] Shi Le, founder of Later Zhao of the Sixteen Kingdoms 後趙|后赵 (319-350), #64,551 [Add to Longdo]
[Xí lè, ㄒㄧˊ ㄌㄜˋ, ] Schiller (name); Johann Christoph Friedrich von Schiller or Friedrich Schiller (1759-1805), German poet and dramatist, #70,344 [Add to Longdo]
泰地区[Ā lè tài dì qū, ㄚ ㄌㄜˋ ㄊㄞˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Altay prefecture in Xinjiang, #70,631 [Add to Longdo]
锡林郭[Xī líng guō lè méng, ㄒㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄥˊ, / ] Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia, #72,047 [Add to Longdo]
陀利亚[Bǐ lè tuó lì yà, ㄅㄧˇ ㄌㄜˋ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Pretoria (capital of South Africa), #78,746 [Add to Longdo]
曼德[Màn dé lè, ㄇㄢˋ ㄉㄜˊ ㄌㄜˋ, ] Mandalay, province and second city of Myanmar (Burma), #80,846 [Add to Longdo]
[Shū lè, ㄕㄨ ㄌㄜˋ, ] Shule ancient name for modern Kashgar, #83,482 [Add to Longdo]
锡林郭[Xī lín guō lè, ㄒㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄛ ㄌㄜˋ, / ] Xilin Gol league, a prefecture level subdivision of Inner Mongolia, #85,514 [Add to Longdo]
[luó lè, ㄌㄨㄛˊ ㄌㄜˋ, / ] sweet basil (Ocimum basilicum), #86,098 [Add to Longdo]
[É lè gāng, ㄜˊ ㄌㄜˋ ㄍㄤ, / ] Oregon, #88,793 [Add to Longdo]
泰市[Ā lè tài shì, ㄚ ㄌㄜˋ ㄊㄞˋ ㄕˋ, ] Altay prefecture level city in Xinjiang, #119,674 [Add to Longdo]
[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成, #120,850 [Add to Longdo]
克孜[Kè zī lè sū, ㄎㄜˋ ㄗ ㄌㄜˋ ㄙㄨ, / ] Qizilsu or Kizilsu Kyrghiz autonomous prefecture in Xinjiang, #123,344 [Add to Longdo]
[lè mǎ, ㄌㄜˋ ㄇㄚˇ, / ] to rein in a horse, #128,573 [Add to Longdo]
伏尔加格[Fú ěr jiā gé lè, ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄐㄧㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, / ] Volgograd, #134,050 [Add to Longdo]
彼得格[Bǐ dé gé lè, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, ] Petrograd, variant spelling of 彼得堡, Saint Petersburg, #135,624 [Add to Longdo]
[Shū lè xiàn, ㄕㄨ ㄌㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Shule county near Kashgar, #143,649 [Add to Longdo]
克莱斯汽车公司[Kè lái sī lè Qì chē Gōng sī, ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ ㄙ ㄌㄜˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Chrysler, #144,175 [Add to Longdo]
卡特彼公司[Kǎ tè bǐ lè gōng sī, ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ ㄅㄧˇ ㄌㄜˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] Caterpillar Inc., #147,415 [Add to Longdo]
哈默尔[Lì lè hā mò ěr, ㄌㄧˋ ㄌㄜˋ ㄏㄚ ㄇㄛˋ ㄦˇ, / ] Lillehammer (city in Norway), #151,993 [Add to Longdo]
[Jí lè, ㄐㄧˊ ㄌㄜˋ, ] Gilles (name), #155,532 [Add to Longdo]
加里宁格[Jiā lǐ níng gé lè, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, ] Kaliningrad, town on Baltic now in Russian republic; formerly Königsberg, capital of East Prussia, #156,529 [Add to Longdo]
[Dé lè zī, ㄉㄜˊ ㄌㄜˋ ㄗ, / ] Deleuze (philosopher), #161,151 [Add to Longdo]
费尔德[Bǐ lè fèi ěr dé, ㄅㄧˇ ㄌㄜˋ ㄈㄟˋ ㄦˇ ㄉㄜˊ, / ] Bielefeld (city in Germany), #161,578 [Add to Longdo]
加里宁格[Jiā lǐ níng gé lè zhōu, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ ㄓㄡ, / ] Kaliningrad Oblast, #175,198 [Add to Longdo]
圣赫拿岛[Shèng hè lè ná dǎo, ㄕㄥˋ ㄏㄜˋ ㄌㄜˋ ㄋㄚˊ ㄉㄠˇ, / ] Saint Helena, #184,401 [Add to Longdo]
[Cè lè, ㄘㄜˋ ㄌㄜˋ, ] (N) Cele (place in Xinjiang), #185,297 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てつろく, tetsuroku] (n) Tiele people; a Central Asian Turkic people [Add to Longdo]
[ばろく, baroku] (n) bridle [Add to Longdo]
[みろく, miroku] (n) Maitreya (a bodhisattva) [Add to Longdo]
[みろくぶつ, mirokubutsu] (n) Maitreya [Add to Longdo]
菩薩[みろくぼさつ, mirokubosatsu] (n) Maitreya [Add to Longdo]
する[ろくする, rokusuru] (vs-s,vt) (1) to manage; (2) to carve; to write (for posterity) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top