ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*勇敢*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 勇敢, -勇敢-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勇敢[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, ] brave, #4,040 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勇敢[ゆうかん, yuukan] (adj-na) brave; heroic; gallant; (P) [Add to Longdo]
勇敢[ゆうかんさ, yuukansa] (n) bravery; heroism; gallantry [Add to Longdo]
勇敢無比[ゆうかんむひ, yuukanmuhi] (n) being unmatched (unparalleled) for bravery [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I am filled with admiration for your bravery.あなたの勇敢な行動には感嘆しています。
John is brave in appearance, but is in reality a coward.ジョンは見たところ勇敢そうだが、実際は臆病者だ。
John did a brave thing.ジョンは勇敢なことをした。
The knight is not so much brave as reckless.その騎士は勇敢と言うよりも向こう見ずだ。
The force held out bravely against their enemy's attacks.その軍勢は敵の攻撃に対して勇敢に抵抗した。
It is very brave of you to vote against the plan.その計画に反対の投票をするとは君も勇敢だね。 [M]
That incident put his courage to the test.その事件によって彼の勇敢さが試された。
How brave of him to jump into the water to save the little girl!その女の子を救おうとして水に飛び込むとは、彼は何と勇敢なんだろう。
The brave fireman rescued a boy from the burning house.その消防夫は勇敢にも燃え盛る家から赤ん坊を救った。
The soldiers fought valiantly, but finally they had to give in.その兵士たちは勇敢に戦ったが、結局降伏しなければならなかった。
The soldier acted bravely.その兵士は勇敢に振る舞った。
The brave knight steps forward and kisses the lady on the hand.その勇敢なる騎士は進み出てその貴婦人の手にキスをする。
His brave deeds brought him a medal.その勇敢な行為で彼は勲章を貰った。
The brave captain saved his ship.その勇敢な船長は自分の船を救った。
I felt profound reverence for the courageous mother.その勇敢な母親に私は深い崇敬の念をいだいた。
Some brave passengers caught the pickpocket and turned him over to the police.何人かの勇敢な乗客がそのすりを捕らえ、警察に引き渡した。
He was brave in the face of danger.危険に直面して彼は勇敢だった。
I admire your brave deed.君の勇敢な行為はなかなかのものだ。 [M]
The policemen were very brave in the face of great danger.警官たちは大きな危険に直面してとても勇敢だった。
Not all policemen are brave.警察官だからといってみな勇敢だとは限らない。
He is as brave a man as ever breathed.古今を通して彼は又とない勇敢な男だ。
We could not but admire his courage.私たちは彼の勇敢さを讃えずにはいられませんでした。
We must allow his bravery.私たちは彼を勇敢な男だと認めないわけにはいかない。
I would behave more bravely than he.私だったら彼よりも勇敢にふるまうつもりだ。
The people standing around were amused and laughed at the brave little dog.周りに立っていた人々は勇敢な小犬を面白がって笑っていました。
Woman as she was, she was brave.女ながらも彼女は勇敢だった。
Woman as she was, she fought bravely.女性であったが、彼女は勇敢に戦った。
He tried to brave it out while held as a hostage.人質にとられながら、彼は努めて勇敢に振る舞った。
When it comes to war, they are as brave as anyone.戦争になると彼らはだれにも劣らず勇敢だ。
The man fought bravely but finally gave in.男は勇敢に戦ったがついに降参した。
The Japanese are a brave people.日本人は勇敢な国民である。
It was brave of you to go into the burning house.燃える家の中へ入って行ったとは勇敢でしたね。
I could not but admire his courage.彼が勇敢であることには感心せずにはおれなかった。
All his followers looked up to him as a wise and courageous man.彼の信奉者たちは彼を賢明で勇敢な人だと尊敬していた。
We can hardly speak too highly of his conduct.彼の勇敢さはとてもほめきれるものではない。
His bravery is above all praise.彼の勇敢さは賞賛の言葉もない。
His bravery is worth respecting.彼の勇敢さは尊敬に値する。
His brave action is worthy of a medal.彼の勇敢な行為は勲章に値する。
The story of his brave struggle affected us deeply.彼の勇敢な戦いの物語は我々を深く感動させた。
He is as brave a man as any in the village.彼はその村の誰にも劣らず勇敢な男である。
He is very brave.彼はたいへん勇敢だ。
He is brave enough to go there by himself.彼はひとりでそこにいけるほど勇敢だ。
He is brave enough to go there by himself.彼は一人でそこに行けるほど勇敢だ。
He became brave in the face of danger.彼は危険に直面した時勇敢になった。
He is strong, brave and, above all, kind.彼は強くて勇敢で、とりわけ親切だ。
He is a most brave man.彼は実に勇敢な人です。
He fought bravely in behalf of a cause.彼は主義のために勇敢に戦った。
He was a brave warrior who had spent most of his life fighting his enemies.彼は人生のほとんどを敵と戦ってすごしてきた勇敢な戦士だった。
He appears brave but it's just an act.彼は勇敢そうに見えるけど見せかけだけだ。
His courage won him fame.彼は勇敢だった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勇敢[ゆうかん, yuukan] -tapfer, -kuehn, -mutig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top