ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*助*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -助-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[助, zhù, ㄓㄨˋ] to help, to aid, to assist
Radical: , Decomposition:   且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 607
[锄, chú, ㄔㄨˊ] hoe; to eradicate, to weed out
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  助 [zhù, ㄓㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A metal 钅 tool 助; 助 also provides the pronunciation, Rank: 3545
[鋤, chú, ㄔㄨˊ] hoe; to eradicate, to weed out
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  助 [zhù, ㄓㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A metal 釒 tool 助; 助 also provides the pronunciation, Rank: 8692

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ, / ] assistance; aid; to help; to assist, #642 [Add to Longdo]
[yuán zhù, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ, ] to help; to support; to aid; aid; assistance, #3,046 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] to help; to assist, #3,659 [Add to Longdo]
[xié zhù, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄨˋ, / ] provide assistance; aid, #4,023 [Add to Longdo]
[jiù zhù, ㄐㄧㄡˋ ㄓㄨˋ, ] aid; to help sb in trouble, #4,101 [Add to Longdo]
[yǒu zhù yú, ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄩˊ, / ] to contribute to; to promote, #4,370 [Add to Longdo]
[zhù lǐ, ㄓㄨˋ ㄌㄧˇ, ] assistant, #5,027 [Add to Longdo]
[zī zhù, ㄗ ㄓㄨˋ, / ] subsidize; provide financial aid, #5,092 [Add to Longdo]
[jiè zhù, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ, ] to get help from, #5,682 [Add to Longdo]
[zàn zhù, ㄗㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] to support; to assist; sponsor, #5,899 [Add to Longdo]
[fǔ zhù, ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ, / ] to assist; to aide, #5,958 [Add to Longdo]
[bǔ zhù, ㄅㄨˇ ㄓㄨˋ, / ] (financial) subsidy; allowance, #7,015 [Add to Longdo]
[qiú zhù, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨˋ, ] to request help; to appeal (for help), #8,244 [Add to Longdo]
[zhù shǒu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ, ] assistant; helper, #8,603 [Add to Longdo]
[zì zhù, ㄗˋ ㄓㄨˋ, ] self service, #9,159 [Add to Longdo]
[juān zhù, ㄐㄩㄢ ㄓㄨˋ, ] offer; contribution; donation, #10,640 [Add to Longdo]
[hù zhù, ㄏㄨˋ ㄓㄨˋ, ] help each other, #10,693 [Add to Longdo]
[wú zhù, ㄨˊ ㄓㄨˋ, / ] helpless; helplessness; feeling useless; no help, #11,502 [Add to Longdo]
[zì zhù cān, ㄗˋ ㄓㄨˋ ㄘㄢ, ] buffet; self-service meal, #18,246 [Add to Longdo]
[zhù zhǎng, ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] encourage; foster; foment, #18,251 [Add to Longdo]
[fú zhù, ㄈㄨˊ ㄓㄨˋ, ] to assist, #20,636 [Add to Longdo]
推波[tuī bō zhù lán, ㄊㄨㄟ ㄅㄛ ㄓㄨˋ ㄌㄢˊ, / ] to push the wave and add to the billows (成语 saw); to add momentum; to encourage sth to get bigger; to add fuel to the fire, #25,010 [Add to Longdo]
[zhù jiào, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ, ] teaching assistant, #29,202 [Add to Longdo]
人为乐[zhù rén wéi lè, ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄌㄜˋ, / ] pleasure from helping others (成语 saw), #36,342 [Add to Longdo]
[zhù jì, ㄓㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] additive; reagent, #37,291 [Add to Longdo]
乐于[lè yú zhù rén, ㄌㄜˋ ㄩˊ ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] willing to help others, #40,311 [Add to Longdo]
[zhù cí, ㄓㄨˋ ㄘˊ, / ] particle (grammatical), #53,901 [Add to Longdo]
爱莫能[ài mò néng zhù, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄋㄥˊ ㄓㄨˋ, / ] willing to help but unable to do so, #58,339 [Add to Longdo]
拔苗[bá miáo zhù zhǎng, ㄅㄚˊ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] spoil things through excessive enthusiasm, #59,113 [Add to Longdo]
纣为虐[zhù zhòu wéinu:e4, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:è, ㄜˋ, / ] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy, #60,055 [Add to Longdo]
动词[zhù dòng cí, ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] auxiliary verb; modal verb, #95,406 [Add to Longdo]
揠苗[yà miáo zhù zhǎng, ㄧㄚˋ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] to pull up the shoots to make them grow faster; fig. to spoil things by impatience, #100,211 [Add to Longdo]
土族自治县[Hù zhù tǔ zú zì zhì xiàn, ㄏㄨˋ ㄓㄨˋ ㄊㄨˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Huzhu Tuzu autonomous county in Qinghai, #114,313 [Add to Longdo]
[duō zhù, ㄉㄨㄛ ㄓㄨˋ, ] receiving much help (from outside); well supported, #118,101 [Add to Longdo]
得道多[dé dào duō zhù, ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄉㄨㄛ ㄓㄨˋ, ] a just cause enjoys abundant support (成语 saw); those upholding justice will find help all around, #134,720 [Add to Longdo]
[jì zhù, ㄐㄧˋ ㄓㄨˋ, / ] to relieve and help, #185,438 [Add to Longdo]
[yǔ zhù cí, ㄩˇ ㄓㄨˋ ㄘˊ, / ] auxiliary word, #228,462 [Add to Longdo]
[dǐng zhù, ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨˋ, ] (honorific) your inestimable assistance; thanks to your help, #288,886 [Add to Longdo]
记符[zhù jì fú, ㄓㄨˋ ㄐㄧˋ ㄈㄨˊ, / ] mnemonic sign, #498,444 [Add to Longdo]
人为快乐之本[zhù rén wéi kuài lè zhī běn, ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ㄓ ㄅㄣˇ, / ] pleasure from helping others [Add to Longdo]
动车[zhù dóng chē, ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥˊ ㄔㄜ, / ] scooter (gas powered) [Add to Longdo]
学贷款[zhù xué dài kuǎn, ㄓㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] student loan [Add to Longdo]
记方法[zhù jì fāng fǎ, ㄓㄨˋ ㄐㄧˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ, / ] mnemonic method [Add to Longdo]
选活动[zhù xuǎn huó dòng, ㄓㄨˋ ㄒㄩㄢˇ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] campaign meeting [Add to Longdo]
动态[dòng tài zhù cí, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄓㄨˋ ㄘˊ, / ] aspect particle, such as 着|著 zhe5, 了 le5, 過|过 [Add to Longdo]
[bì zhù, ㄅㄧˋ ㄓㄨˋ, ] help; assistant [Add to Longdo]
得道多,失道寡[dé dào duō zhù, shi1 dao4 gua3 zhu4, ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄉㄨㄛ ㄓㄨˋ, shī dào guǎ zhù, ㄕ ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˇ ㄓㄨˋ, ] A just cause attracts much support, an unjust one finds little (成语 saw, from Mencius) [Add to Longdo]
之手[yuán zhù zhī shǒu, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄓ ㄕㄡˇ, ] a helping hand [Add to Longdo]
[yǒu zhù, ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ, ] helpful; beneficial; to help; conducive to [Add to Longdo]
于记忆[yǒu zhù yú jì yì, ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄩˊ ㄐㄧˋ ㄧˋ, / ] promoting memory; mnemonic [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ける[たすける, tasukeru] (vt) ช่วยเหลือ
[じょげん, jogen] (n) คำแนะนำ คำปรึกษา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[すけべい, sukebei] (n, adj) ทะลึ่ง, ลามก
[ほじょ, hojo] การอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือทางการเงิน (ของ)สำรอง
教授[じょきょうじゅ, jokyouju] (n) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
[えんじょ, enjo] (n) ความช่วยเหลือ
動詞[じょどうし, jodoushi] (n) คำกริยานุเคราะห์, See also: R. auxiliary verb

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
かる[たすかる, tasukaru] TH: รอดตัว  EN: to be saved
ける[たすける, tasukeru] TH: ช่วยเหลือ  EN: to help
ける[たすける, tasukeru] TH: ช่วยชีวิต
け合う[たすけあう, tasukeau] TH: ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  EN: to help each other
け合う[たすけあう, tasukeau] TH: ร่วมมือกัน  EN: to cooperate

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっつり[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
スケ番;[スケばん(スケ番);すけばん(助番), suke ban ( suke ban ); sukeban ( jo ban )] (n) leader of a female gang; leader of a group of delinquent girls [Add to Longdo]
遺族扶[いぞくふじょ, izokufujo] (n) survivor's benefit [Add to Longdo]
医療補[いりょうほじょしゃ, iryouhojosha] (n) paramedic [Add to Longdo]
[いちじょ, ichijo] (n) help; assistance; (P) [Add to Longdo]
;飲み;呑み[のみすけ, nomisuke] (n) tippler; drunkard; heavy drinker [Add to Longdo]
[くもすけ, kumosuke] (n) palanquin bearer; coolie; wandering robber [Add to Longdo]
根性[くもすけこんじょう, kumosukekonjou] (n) predatory nature; rapacious disposition [Add to Longdo]
栄養補食品[えいようほじょしょくひん, eiyouhojoshokuhin] (n) nutritional supplement; dietary supplement [Add to Longdo]
[えんじょ, enjo] (n,vs,adj-no) assistance; aid; support; (P) [Add to Longdo]
交際[えんじょこうさい, enjokousai] (n,vs) (1) (See 援交・1) dating with compensation (payments, financial support, etc.); (2) (See 援交・2) schoolgirl prostitution; (P) [Add to Longdo]
凍結[えんじょとうけつ, enjotouketsu] (n) suspension of aid [Add to Longdo]
家計のけ;家計の扶け[かけいのたすけ, kakeinotasuke] (exp) assistance in supporting a family [Add to Longdo]
[かいじょ, kaijo] (n) (1) help; assistance; aid; (vs) (2) to assist; to help; to aid; (P) [Add to Longdo]
[かいじょけん, kaijoken] (n) service dog (for the disabled, etc.) [Add to Longdo]
海難救[かいなんきゅうじょ, kainankyuujo] (n) sea rescue; air-sea rescue; ASR [Add to Longdo]
外国語指導[がいこくごしどうじょしゅ, gaikokugoshidoujoshu] (n) assistant language teacher; ALT [Add to Longdo]
[かくじょし, kakujoshi] (n) {ling} case-marking particle [Add to Longdo]
学費援[がくひえんじょ, gakuhienjo] (n) student aid; tuition assistance [Add to Longdo]
間投[かんとうじょし, kantoujoshi] (n) interjectory particle (e.g. "yo") [Add to Longdo]
技術援[ぎじゅつえんじょ, gijutsuenjo] (n) technological assistance [Add to Longdo]
[きゅうじょ, kyuujo] (n,vs) relief; aid; rescue; (P) [Add to Longdo]
[きゅうじょせん, kyuujosen] (n) lifeboat; rescue ship [Add to Longdo]
[きゅうじょたい, kyuujotai] (n) rescue team or party [Add to Longdo]
[きゅうじょてい, kyuujotei] (n) lifeboat; rescue boat [Add to Longdo]
[きゅうじょあみ;きゅうじょもう, kyuujoami ; kyuujomou] (n) safety net; cowcatcher (train or streetcar) [Add to Longdo]
[きょうじょ, kyoujo] (n,vs) cooperation [Add to Longdo]
強盗幇;強盗ほう[ごうとうほうじょ, goutouhoujo] (n) aiding and abetting a robbery [Add to Longdo]
緊急援[きんきゅうえんじょ, kinkyuuenjo] (n) emergency aid (e.g. disaster relief); humanitarian aid [Add to Longdo]
軍事援[ぐんじえんじょ, gunjienjo] (n) military assistance [Add to Longdo]
詞;係り[かかりじょし;けいじょし(係助詞), kakarijoshi ; keijoshi ( kakarijoshi )] (n) {ling} binding particle (i.e. specifying an expression later in the sentence); linking particle; connecting particle [Add to Longdo]
経済援[けいざいえんじょ, keizaienjo] (n) economic assistance [Add to Longdo]
芸は身を[げいはみをたすく, geihamiwotasuku] (exp) (id) Art brings bread [Add to Longdo]
健康補食品[けんこうほじょしょくひん, kenkouhojoshokuhin] (n) dietary supplement [Add to Longdo]
健康補[けんこうほじょひん, kenkouhojohin] (n) health supplement; dietary supplement [Add to Longdo]
[ごんすけ, gonsuke] (n) (arch) (See 下男,しもべ) manservant [Add to Longdo]
[ごじょ, gojo] (n) mutual aid; cooperation; benefit; (P) [Add to Longdo]
[ごじょかい, gojokai] (n) benefit society [Add to Longdo]
[ごじょてき, gojoteki] (adj-na) friendly [Add to Longdo]
[こうじょ, koujo] (n) rescue and assistance (by public bodies) (e.g. in time of disaster) [Add to Longdo]
公的扶[こうてきふじょ, koutekifujo] (n) public assistance [Add to Longdo]
国庫補[こっこほじょ, kokkohojo] (n) government subsidy; state aid; state assistance [Add to Longdo]
国際援機関[こくさいえんじょきかん, kokusaienjokikan] (n) international aid organization (organisation) [Add to Longdo]
国際緊急援[こくさいきんきゅうえんじょたい, kokusaikinkyuuenjotai] (n) international disaster relief team; international emergency aid unit [Add to Longdo]
左心補循環装置[さしんほじょじゅんかんそうち, sashinhojojunkansouchi] (n) left ventricular assist device; LVAD [Add to Longdo]
災害救[さいがいきゅうじょ, saigaikyuujo] (n) disaster relief [Add to Longdo]
災害救[さいがいきゅうじょけん, saigaikyuujoken] (n) rescue dog [Add to Longdo]
財政援[ざいせいえんじょ, zaiseienjo] (n) financial aid; financial assistance; financial help; financial support [Add to Longdo]
[さんすけ, sansuke] (n) male bathhouse attendant [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Help, help," she cried.けて、けて」、と彼女はさけんだ。
The three neighbours helped each other.3人の隣人はお互いにけ合った。
SOS, please help!SOSけてくれ。
Arnie, can you hold on until help comes?アーニー、けがくるまで頑張れるかい。
You should do all you can to help your neighbours.あなたがたの近所の人たちをできるだけけてあげるようにしましょう。
With your help, our plan would succeed.あなたが援してくれれば、わたしたちの計画は成功するだろう。
I will accept the work, provided (that) you help me.あなたが私をけてくださるならば、その仕事を引き受けます。
If you help, I am truly rescued.あなたが手伝ってくれれば私は本当にかる。
Without your help, I would have been unable to do it.あなたがけてくれなかったら、私はそれをすることができなかったろうに。
If it had not been for your help, I should have drowned.あなたがけてくれなかったら私はおぼれていたことでしょう。
He would have failed in his business but that you helped him.あなたがけなかったら彼は商売に失敗していたでしょう。
It's no use your begging him for help.あなたが彼に援を求めても、無駄というものだ。
You're the only one who can help me.あなたしか僕をけられる人はいないんだ。 [M]
I feel indebted to you for your help during my illness.あなたには病気の時けてもらった恩義がある。
I am very thankful to you for your advice.あなたのご言には大変感謝致します。
Without your help, I couldn't have finished the work.あなたの援がなかったら、私はその仕事を終えることが出来なかっただろう。
Had it not been for your help, I could not have done it.あなたの援がなかったら、私はそれをすることが出来なかっただろう。
Without your help, I would have failed.あなたの援がなかったら、私は失敗していたでしょう。
Without your aid, I couldn't have succeeded.あなたの援がなかったら、私は成功できなかったでしょう。
Your help prevented me from being ruined.あなたの援がなかったら、破産したろうに。
Without your support, we probably won't be able to put this plan into practice.あなたの援がなければ、計画を実行できないだろう。
Were it not for your help, I should fail.あなたの援がなければ、私は失敗するでしょう。
We cannot thank you too much for your help.あなたの援にいくら感謝してもしたりません。
I'd appreciate your help.あなたの援に感謝します。
I'm very grateful for your help.あなたの援に大変感謝しています。
Thanks to your help, we were successful.あなたの援のおかげで、私たちはうまくいった。
Your assistance is indispensable for us.あなたの援は私たちにとって絶対必要だ。
Your gift will go far towards helping to build the children's hospital.あなたの寄附は小児病院を建設する補として、大いに役立つでしょう。
Without your invaluable help.あなたの貴重な援がなかったら。
We are grateful to you for your help.あなたの御援に対して私達は感謝しています。
We are counting on your for financial help.あなたの財政上の援をあてにしています。
Let me help you to do the work.あなたの仕事の手けをさせて下さい。
If it had not been for your help, I might have failed.あなたの手けがなかったら私は失敗していたかもしれない。
If it were not for your help, I could not have succeeded.あなたのけがなかったなら私は成功することが出来ないでしょう。
But for your help, we should not have finished in time.あなたのけがなかったら、我々は仕事を間に合わせられなかったであろう。
But for your help, I would have failed.あなたのけがなかったら、私は失敗しただろう。
But for your help I could not have got over the hardship.あなたのけがなければ、私はその難局を乗り越えることができなかったでしょう。
If it were not for your help, I could not succeeded.あなたのけがなければ、私は成功することができないでしょうに。
But for your help, I could not have done it.あなたのけが無ければそれはできなかったでしょう。
We do need your advice.あなたの言が是非とも必要だ。
I deeply appreciate your advice and kindness.あなたの言と親切に深く感謝します。
If it had not been for your help, he would have been ruined.あなたの力がなかったら、彼はだめになっていたでしょう。
Can I be of any assistance to you?あなたの力に慣れるでしょうか。
I am grateful to you for your help.あなたはご援に感謝しています。
You have no obligation to help us.あなたは我々を援する必要はない。
You must bear my advice in mind.あなたは私の言を記憶していなければならない。
I hope that you will help me.あなたは私をけてくれると思う。
You shouldn't rely on other people's help.あなたは他の人たちの援を当てにすべきでない。
You may depend on him to help you.あなたは彼にけを求めるかもしれない。
You can't count on him for financial help.あなたは彼の金銭面での援を当てにはできない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
試験用プロトコル実装補情報[しけんようぷろとこるじっそうほじょじょうほう, shikenyoupurotokorujissouhojojouhou] PIXIT [Add to Longdo]
グループID[ほじょグループID, hojo guru-pu ID] supplementary group ID [Add to Longdo]
コンソール[ほじょコンソール, hojo konso-ru] auxiliary console [Add to Longdo]
デスクリプタ[ほじょデスクリプタ, hojo desukuriputa] auxiliary descriptor [Add to Longdo]
バッテリ[ほじょバッテリ, hojo batteri] auxiliary battery [Add to Longdo]
記憶[ほじょきおく, hojokioku] external storage, auxiliary storage [Add to Longdo]
記憶装置[ほじょきおくそうち, hojokiokusouchi] auxiliary storage [Add to Longdo]
[ほじょご, hojogo] optional word [Add to Longdo]
装置[ほじょそうち, hojosouchi] auxiliary device, auxiliary equipment [Add to Longdo]
入力装置[ほじょにゅうりょくそうち, hojonyuuryokusouchi] auxiliary input device [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ごじょ, gojo] gegenseitige_Hilfe [Add to Longdo]
かる[たすかる, tasukaru] gerettet_werden, sich_retten [Add to Longdo]
ける[たすける, tasukeru] helfen, retten [Add to Longdo]
け合う[たすけあう, tasukeau] einander_helfen, sich_gegenseitig_helfen [Add to Longdo]
[じょりょく, joryoku] Hilfe [Add to Longdo]
[じょしゅ, joshu] Assistent [Add to Longdo]
産婦[じょさんぷ, josanpu] Hebamme, Geburtshelferin [Add to Longdo]
[じょげん, jogen] -Rat, Ratschlag [Add to Longdo]
[ふじょ, fujo] -Hilfe, Unterstuetzung [Add to Longdo]
[えんじょ, enjo] Unterstuetzung, -Hilfe [Add to Longdo]
[きゅうじょ, kyuujo] Rettung, Hilfe [Add to Longdo]
[ほじょ, hojo] Unterstuetzung, Beistand, Hilfe [Add to Longdo]
[さんじょ, sanjo] Unterstuetzung, Foerderung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top