ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*则*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -则-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[则, zé, ㄗㄜˊ] rule, law, regulation; grades
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] Laws inscribed 刂 on a slate 贝, Rank: 284
[测, cè, ㄘㄜˋ] to survey, to measure; to estimate, to conjecture
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  则 [, ㄗㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 861
[侧, cè, ㄘㄜˋ] side; to slant, to lean, to incline
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  则 [, ㄗㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 1220
[厕, cè, ㄘㄜˋ] toilet, washroom; to mingle
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  则 [, ㄗㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 2920
[恻, cè, ㄘㄜˋ] anguished; sympathetic
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  则 [, ㄗㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 3896
[铡, zhá, ㄓㄚˊ] a sickle used to cut grass or hay
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  则 [, ㄗㄜˊ]
Etymology: [ideographic] A metal 钅 knife 刂; 则 also provides the pronunciation, Rank: 4496
[鲗, zéi, ㄗㄟˊ] cuttlefish
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  则 [, ㄗㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 7910

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zé, ㄗㄜˊ, / ] (expresses contrast with a previous sentence or clause); standard; norm; rule; to imitate; to follow; then; principle, #227 [Add to Longdo]
[yuán zé, ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] principle; doctrine, #1,116 [Add to Longdo]
[fǒu zé, ㄈㄡˇ ㄗㄜˊ, / ] if not; otherwise; else; or else, #2,011 [Add to Longdo]
[guī zé, ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] rule; regulation; rules and regulations, #2,135 [Add to Longdo]
[zhǔn zé, ㄓㄨㄣˇ ㄗㄜˊ, / ] norm; standard; criterion, #5,506 [Add to Longdo]
[fǎ zé, ㄈㄚˇ ㄗㄜˊ, / ] law; rule; code, #9,308 [Add to Longdo]
不规[bù guī zé, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] irregular, #12,653 [Add to Longdo]
[Wǔ Zé tiān, ㄨˇ ㄗㄜˊ ㄊㄧㄢ, / ] Wu Zetian (624-705), Tang empress, reigned 690-705, #18,467 [Add to Longdo]
[shí zé, ㄕˊ ㄗㄜˊ, / ] actually; in fact, #20,187 [Add to Longdo]
以身作[yǐ shēn zuò zé, ㄧˇ ㄕㄣ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄜˊ, / ] to set an example (成语 saw); to serve as a model, #24,000 [Add to Longdo]
[yuán zé xìng, ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] principled, #24,546 [Add to Longdo]
[shǒu zé, ㄕㄡˇ ㄗㄜˊ, / ] rules; regulations, #25,725 [Add to Longdo]
[zǒng zé, ㄗㄨㄥˇ ㄗㄜˊ, / ] profile; general provision (legal), #36,799 [Add to Longdo]
[Lín Zé xú, ㄌㄧㄣˊ ㄗㄜˊ ㄒㄩˊ, / ] Lin Zexu or Lin Tse-hsu "Commissioner Lin" (1785-1850), Qing official whose anti-opium activities led to first Opium war with Britain 1840-1842, #39,679 [Add to Longdo]
[rán zé, ㄖㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] that being the case; then; in that case, #44,326 [Add to Longdo]
日喀[Rì kè zé, ㄖˋ ㄎㄜˋ ㄗㄜˊ, / ] Shigatse or Xigaze (Chinese Rikeze), city and prefecture in central Tibet, #45,395 [Add to Longdo]
无原[wú yuán zé, ㄨˊ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] unprincipled, #45,965 [Add to Longdo]
欲速不达[yù sù zé bù dá, ㄩˋ ㄙㄨˋ ㄗㄜˊ ㄅㄨˋ ㄉㄚˊ, / ] lit. to want sth in haste, but cannot get there (成语 saw, form the Confucian analects); more haste, less speed, #58,794 [Add to Longdo]
[suī zé, ㄙㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] nevertheless; although, #59,311 [Add to Longdo]
[zhèng zé, ㄓㄥˋ ㄗㄜˊ, ] regular (figure in geometry), #66,015 [Add to Longdo]
日喀地区[Rì kā zé dì qū, ㄖˋ ㄎㄚ ㄗㄜˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Shigatse or Xigaze (Chinese Rikaze) prefecture in Tibet, #71,236 [Add to Longdo]
[guī zé xìng, ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] regularity, #95,293 [Add to Longdo]
日喀[Rì kè zé shì, ㄖˋ ㄎㄜˋ ㄗㄜˊ ㄕˋ, / ] Shigatse or Xigaze (Chinese Rikeze), city and prefecture in central Tibet, #113,455 [Add to Longdo]
闻过[wén guò zé xǐ, ㄨㄣˊ ㄍㄨㄛˋ ㄗㄜˊ ㄒㄧˇ, / ] to accept criticism gladly (humble expr.); to be happy when one's errors are pointed out, #124,888 [Add to Longdo]
[Gǎi zé, ㄍㄞˇ ㄗㄜˊ, / ] (N) Gaize (place in Tibet), #126,922 [Add to Longdo]
[jiǎn zé, ㄐㄧㄢˇ ㄗㄜˊ, / ] general rule; simple principle, #136,554 [Add to Longdo]
不平[bù píng zé míng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] where there is injustice; there will be an outcry; man will cry out against injustice, #143,887 [Add to Longdo]
[guī zé huà, ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] regularity, #144,679 [Add to Longdo]
一中原[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一般原[yī bān yuán zé, ㄧ ㄅㄢ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] general principle [Add to Longdo]
三人行,必有我师[sān rén xíng, ze2 bi4 you3 wo3 shi1, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, zé bì yǒu wǒ shī, ㄗㄜˊ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄨㄛˇ ㄕ, / ] If three walk together, one of them can teach me sth (Confucius) [Add to Longdo]
不规三角形[bù guī zé sān jiǎo xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] scalene triangle (math.) [Add to Longdo]
不规四边形[bù guī zé sì biān xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] irregular quadrilateral; trapezium [Add to Longdo]
亚词规[yà cí guī zé, ㄧㄚˋ ㄘˊ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] sub-word regularity [Add to Longdo]
步隆[Zé bù lóng, ㄗㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Zabulon or Zebulun, biblical land between Jordan and Galilee (Matthew 4:15) [Add to Longdo]
辣黑[Zé là hēi, ㄗㄜˊ ㄌㄚˋ ㄏㄟ, / ] Zerah (name) [Add to Longdo]
半规[bàn guī zé, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] quasi-regular [Add to Longdo]
气缓[xǐ zé qì huǎn, ㄒㄧˇ ㄗㄜˊ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˇ, / ] joy depresses one's qi vital breath; an excess of joy may lead to sluggishness of vital energy (traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
学如逆水行舟,不进退[xué rú nì shuǐ xíng zhōu, bu4 jin4 ze2 tui4, ㄒㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄡ, bù jìn zé tuì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄗㄜˊ ㄊㄨㄟˋ, 退 / 退] Study is like rowing upstream: no advance is to drop back [Add to Longdo]
学而不思罔,思而不学[xué ér bù sī zé wǎng, si1 er2 bu4 xue2 ze2 dai4, ㄒㄩㄝˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄙ ㄗㄜˊ ㄨㄤˇ, sī ér bù xué zé dài, ㄙ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄗㄜˊ ㄉㄞˋ, / ] To learn without thinking is blindness; to think without learning is idleness (Confucius).; Learning without reasoning leads to confusion; thinking without learning is wasted effort. [Add to Longdo]
政府机关开放系统互连总[zhèng fǔ jī guān kāi fàng xì tǒng hù lián zǒng zé, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄎㄞ ㄈㄤˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄗㄨㄥˇ ㄗㄜˊ, / ] Government Open system Interconnection Profile; GOSIP [Add to Longdo]
既来之,安之[jì lái zhī, ze2 an1 zhi1, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, zé ān zhī, ㄗㄜˊ ㄢ ㄓ, / ] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as [Add to Longdo]
会计准理事会[kuài jì zhǔn zé lǐ shì huì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄓㄨㄣˇ ㄗㄜˊ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] accounting standards council [Add to Longdo]
参数[zhèng zé cān shù, ㄓㄥˋ ㄗㄜˊ ㄘㄢ ㄕㄨˋ, / ] regular parametrization [Add to Longdo]
正字法规[zhèng zì fǎ guī zé, ㄓㄥˋ ㄗˋ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] orthographic rule [Add to Longdo]
处世原[chǔ shì yuán zé, ㄔㄨˇ ㄕˋ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] a maxim; one's principles [Add to Longdo]
处事原[chǔ shì yuán zé, ㄔㄨˇ ㄕˋ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] a maxim; one's principles [Add to Longdo]
性效应[guī zé xìng xiào yìng, ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] regularity effect [Add to Longdo]
运算法[yùn suàn fǎ zé, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ ㄗㄜˊ, / ] rules of calculation (addition, subtraction, multiplication and division); algorithm; fig. to scheme; to calculate (i.e. plot) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you'll please get her little duds packed right away. You'll never take my child out of this house.[CN] 你会尝尝我的鞭法 Gone with the Wind (1939)
I won't eat a thing until you let me off this boat.[CN] 除非让我下船否我什么都不吃 It Happened One Night (1934)
From now on, you stay away from this place... and stay away from me... or you will end up with Charlie.[CN] 从现在起, 你离这里远些... 离我也远些... 否你就会和 Charlie 是一样的下场 Bordertown (1935)
You do and I'll break your neck.[CN] 不准 否我扭断你的脖子 It Happened One Night (1934)
What a cool liar you are, Melly.[CN] 快回床上,否你会冷死的 Gone with the Wind (1939)
I'm convinced he must care about me or he wouldn't do those funny things.[CN] 我想他肯定很关心我 否也不会做出那么多搞笑的事情 The Awful Truth (1937)
Take that story there, for instance.[CN] 比如说这新闻吧 It Happened One Night (1934)
Unless paid by tomorrow morning, we shall take possession.[CN] 我们将收回租房 City Lights (1931)
Pipe down your mug before I....[CN] 小声点 否 It Happened One Night (1934)
Right down to the tiniest hillock without any hat at all.[CN] 而那些最小的山丘没有 The Lady Vanishes (1938)
Hide his galoshes, or he's sure to run away.[CN] 把他的靴子藏起来,否他还会跑 Baltic Deputy (1937)
That was an accident. Still, even wounded, you do not see it. I can tell.[CN] 也不让我来看你 A Farewell to Arms (1932)
- Other people are doodlers. - Doodlers?[CN] 其他的人会涂鸦 涂鸦? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Bye.[CN] She's the One (1996)
Our conversation could have been over long ago.[CN] 我们早就没什么好谈的了 It Happened One Night (1934)
You look good enough to eat.[CN] 你不会穿得这么隆重来做戏 Gone with the Wind (1939)
-If you do, she'll kill me. -DWARFS:[CN] 她会杀了我的 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What, are you running a charitable institution? Go back to the store, then go home and take your medicine.[CN] 用他们的游戏规来战胜他们 Gone with the Wind (1939)
Don't you ever dare say you hate Tara again![CN] 不要动,否我要开枪 Gone with the Wind (1939)
That's why I'm sleeping out here,[CN] 就不会睡在桥上啰 Taki no shiraito (1933)
That Mr Semple over there is a nose twitcher.[CN] 山普拉先生会抽动他的鼻子 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
[Empress]Sit down, you fools, or I'll send you to Siberia.[CN] 坐下来 你们这些傻瓜 否我把你们送到西伯利亚去 The Scarlet Empress (1934)
"How would you like to have the story? You big tub of...."[CN] 你想不想要这新闻啊 你这个大 It Happened One Night (1934)
It's what he spent on you. Said it was a matter of principle.[CN] 赔偿他花在你身上的钱 说这是原问题 It Happened One Night (1934)
"Look! There's Cesare... Never allow him to tell your fortune ...or you're dead..."[CN] 快看,那个就是凯撒 绝对不要让他给你算命,否你必死无疑 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
The waiting season for performers, I hope for the spring to come,[CN] 冬季来临时 只有坐吃山空之惨运 Taki no shiraito (1933)
Otherwise, I wouldn't put myself in your hands...[CN] 我怎么敢冒这么大的风险 The 39 Steps (1935)
People who go in for vice seem to have very good taste about it.[CN] 大家都烦我们 A Farewell to Arms (1932)
We're going in there, and you'll back me up on everything I say or do.[CN] 住嘴否 进去以后 你就得照我说的去做 The 39 Steps (1935)
Unless there's a new ruling, I don't need an escort to get a drink.[CN] 除非有规定要带男伴 否我不需要男伴一起喝酒 The Awful Truth (1937)
Five G's or I crab the works.[CN] 给我五千块 否我就说出去 It Happened One Night (1934)
You'll have a great story, won't you? Yeah.[CN] 而你有头条新闻可写 It Happened One Night (1934)
The door, quick! Quick, or I'll trim that beard for you![CN] 开门 快 快 否我会收拾你的胡须 The Adventures of Robin Hood (1938)
Second and third: Craig-an-Eran and Lemonora.[CN] 第二第三名是克雷艾伦和列文诺拉 The 39 Steps (1935)
... Aaa,I don't know,fine..go date..[CN] 没有原的臭丫头 Episode #1.8 (2004)
Oh, Scarlett, darling... you've been so good to me.[CN] 我们渤撤走,否会被擒 不可能! 我该怎么办? Gone with the Wind (1939)
The lady next to him is a knuckle cracker.[CN] 他身旁的女士 会压自己的指开节 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
He said he'd kill me if I didn't.[CN] 他说否就杀了我 Bordertown (1935)
Or I'll kill you.[CN] 我杀了你 A Farewell to Arms (1932)
Mind you, don't go philandering with any other girl, 'cause I'm mighty jealous.[CN] 别再逗别的女孩,否我会妒忌 Gone with the Wind (1939)
For you, life and science were always interchangeable terms... but you have betrayed that principle, you have betrayed your country.[CN] 对于您,生活和科学是可以互换的概念 但是您背叛了原,背叛了您的国家 Baltic Deputy (1937)
She'll very soon be well again, I promise you. No, you don't understand.[CN] ,我怎样也会回家的 Gone with the Wind (1939)
T el the truth! , There's no point hiding her,[CN] 休想窝藏哦 否有你们好戏看 Taki no shiraito (1933)
It's a matter of principle. You probably wouldn't understand.[CN] 这是原问题 你大概对这没有概念 It Happened One Night (1934)
- "you will die tonight." - We should die tonight?[CN] 我们会葬身大海 我们今晚就死了 Cavalcade (1933)
They're conducted without any formality. Anybody can be heard.[CN] 听证会根本没有一定的规 大家都可以发言 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Well, I play the tuba. - Nice work, toots![CN] 而我是吹低音喇叭 干得好,小妞 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
If I didn't, I wouldn't be here. I got it all itemised.[CN] 我不会来了 我全部列出来 It Happened One Night (1934)
I've been waiting for you to grow up and get that sad-eyed Ashley out of your heart.[CN] 你会被践踏 韦毕拿,请送我到白姨那里 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top