ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*切*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -切-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] (n) everything

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
線引小[せんびきこぎって] Crossed cheque

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[切, qiè, ㄑㄧㄝˋ] to cut, to mince, to slice, to carve; close to; eager
Radical: , Decomposition:   七 [, ㄑㄧ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 337
[彻, chè, ㄔㄜˋ] penetrating, pervasive; to penetrate, to pass through
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]  切 [qiè, ㄑㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] cut, Rank: 1240
[窃, qiè, ㄑㄧㄝˋ] to steal; thief; secret, stealthy
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  切 [qiè, ㄑㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 2103
[砌, qì, ㄑㄧˋ] to pile up, to build; stone steps; rock wall
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  切 [qiè, ㄑㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] To cut 切 stone 石; 切 also provides the pronunciation, Rank: 3221
[沏, qī, ㄑㄧ] to infuse
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  切 [qiè, ㄑㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 4487

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything, #513 [Add to Longdo]
[qiē, ㄑㄧㄝ, ] to cut; to slice, #1,898 [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] close to, #1,898 [Add to Longdo]
[qiè shí, ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ, / ] feasible; earnestly; conscientiously; realistic; practical, #2,826 [Add to Longdo]
[mì qiè, ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ, ] close; familiar; intimate; frequent, #2,955 [Add to Longdo]
[qiē chú, ㄑㄧㄝ ㄔㄨˊ, ] to excise; to cut out (a tumor), #4,318 [Add to Longdo]
[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, / ] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar, #4,909 [Add to Longdo]
[pò qiè, ㄆㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgent; pressing, #6,841 [Add to Longdo]
尔西[Qiè ěr xī, ㄑㄧㄝˋ ㄦˇ ㄒㄧ, 西 / 西] Chelsea, #8,298 [Add to Longdo]
[què qiè, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] definite; exact; precise, #8,673 [Add to Longdo]
[qiè kǒu, ㄑㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] slang; argot; private language used as secret code, #9,368 [Add to Longdo]
[qiē piàn, ㄑㄧㄝ ㄆㄧㄢˋ, ] slice, #9,724 [Add to Longdo]
[qiē duàn, ㄑㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] to cut off (a supply etc), #10,823 [Add to Longdo]
[qiē huàn, ㄑㄧㄝ ㄏㄨㄢˋ, / ] to cut over, #11,550 [Add to Longdo]
[guān qiè, ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄝˋ, / ] be deeply concerned; be troubled (by), #11,663 [Add to Longdo]
[shēn qiè, ㄕㄣ ㄑㄧㄝˋ, ] deeply felt; heartfelt; sincere; honest, #11,937 [Add to Longdo]
[jí qiè, ㄐㄧˊ ㄑㄧㄝˋ, ] eager; impatient, #14,947 [Add to Longdo]
不顾一[bù gù yī qiè, ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ ㄧ ㄑㄧㄝˋ, / ] reckless; regardless of everything, #15,393 [Add to Longdo]
[zhēn qiè, ㄓㄣ ㄑㄧㄝˋ, ] vivid; distinct; clear, #15,674 [Add to Longdo]
[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, ] to avoid as taboo; to avoid by all means, #17,690 [Add to Longdo]
实可行[qiè shí kě xíng, ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] feasible, #18,173 [Add to Longdo]
[tiē qiè, ㄊㄧㄝ ㄑㄧㄝˋ, / ] close-fitting; closest (translation), #18,502 [Add to Longdo]
[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly, #19,605 [Add to Longdo]
[rè qiè, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] fervent, #20,730 [Add to Longdo]
[qiè hé, ㄑㄧㄝˋ ㄏㄜˊ, ] to fit in with; to suit; appropriate, #20,968 [Add to Longdo]
[qiè shēn, ㄑㄧㄝˋ ㄕㄣ, ] direct; concerning oneself; personal, #21,093 [Add to Longdo]
[qiē cuō, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ, ] to compare notes; to learn by interaction, #21,309 [Add to Longdo]
实际[bù qiè shí jì, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] unrealistic; unpractical; impracticable, #21,378 [Add to Longdo]
[Qiē ní, ㄑㄧㄝ ㄋㄧˊ, ] Cheney (name); Richard B. "Dick" Cheney (1941-), US Republican politician, vice-president 2001-2008, #21,716 [Add to Longdo]
[jiǎn qiē, ㄐㄧㄢˇ ㄑㄧㄝ, ] to shear; shearing (force), #23,506 [Add to Longdo]
[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction), #24,241 [Add to Longdo]
[yīn qiè, ㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, ] ardent; eager; earnest, #25,460 [Add to Longdo]
[qiē suì, ㄑㄧㄝ ㄙㄨㄟˋ, ] to chop, #28,484 [Add to Longdo]
[kěn qiè, ㄎㄣˇ ㄑㄧㄝˋ, / ] earnest; sincere, #39,428 [Add to Longdo]
[héng qiē, ㄏㄥˊ ㄑㄧㄝ, / ] to cut across; a horizontal cut, #46,663 [Add to Longdo]
[pò qiè xìng, ㄆㄛˋ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ, ] urgency, #47,486 [Add to Longdo]
皮诺[Pí nuò qiē tè, ㄆㄧˊ ㄋㄨㄛˋ ㄑㄧㄝ ㄊㄜˋ, / ] General Augusto Pinochet (1915-2006), Chilean dictator, #50,175 [Add to Longdo]
线[qiē xiàn, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] tangent line (geometry), #50,667 [Add to Longdo]
肤之痛[qiè fū zhī tòng, ㄑㄧㄝˋ ㄈㄨ ㄓ ㄊㄨㄥˋ, / ] keenly felt pain; bitter anguish, #58,208 [Add to Longdo]
[bēi qiè, ㄅㄟ ㄑㄧㄝˋ, ] mournful, #60,376 [Add to Longdo]
齿[qiè chǐ, ㄑㄧㄝˋ ㄔˇ, 齿 / ] to gnash one's teeth (in anger), #61,433 [Add to Longdo]
目空一[mù kōng yī qiè, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄥ ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] the eye can see nothing worthwhile all around (成语 saw); arrogant; condescending; supercilious, #61,816 [Add to Longdo]
[Lái qiè, ㄌㄞˊ ㄑㄧㄝˋ, / ] Lecce (city in Italy), #65,076 [Add to Longdo]
尔诺贝利[Qiē ěr nuò bèi lì, ㄑㄧㄝ ㄦˇ ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ, / ] Chernobyl, #67,823 [Add to Longdo]
[qiē yá, ㄑㄧㄝ ㄧㄚˊ, ] incisor tooth, #72,442 [Add to Longdo]
[qiè jìn, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, ] very close; touching; very appropriate, #78,282 [Add to Longdo]
[qiē diǎn, ㄑㄧㄝ ㄉㄧㄢˇ, / ] contact (math.), #79,185 [Add to Longdo]
[qiè tí, ㄑㄧㄝˋ ㄊㄧˊ, ] to keep to the subject, #89,216 [Add to Longdo]
[zhèng qiē, ㄓㄥˋ ㄑㄧㄝ, ] tangent (of angle), written tan θ, #95,994 [Add to Longdo]
[fǎn qiè, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, ] traditional system expressing the phonetic value of a Chinese character using two other characters, the first for the initial consonant, the second for the rhyme and tone, #96,240 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せっさく, sessaku] (n, vt) การตัด เช่น 削速度 แปลว่า ระดับความเร็วในการตัด (Cutting Speed)
[たいせつ, taisetsu] (adj) สำคัญ
締め[しめきり, shimekiri] (n) เส้นตาย
締めり日[しめきりび, shimekiribi] (n) วันครบกำหนดเส้นตาย, Syn. 締め切り
[しんせつ, shinsetsu] (adj) ใจดี, สุภาพอ่อนโยน
[ふみきり, fumikiri] (n) จุดตัดระหว่างทางรถไฟกับถนน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かんきり, kankiri] (n) ที่เปิดกระป๋อง
巾着[きんちゃくきり, kinchakukiri] (n) นักล้วงกระเป๋า
踏み[ふみきり, fumikiri] (n) ทางข้ามทางรถไฟ
[かわきり, kawakiri] 1.การริเริ่ม 2.ชนวน (ก่อเหตุ)
[せっぷく, seppuku] (vt) คว้่านท้อง เช่น 腹申し渡す
り者[うらぎりもの, uragirimono] ผู้ทรยศ,ผู้หักหลัง เช่น この中に裏り者がいる
[うらぎりもの, issai] (adv) ทั้งหมด,ทุกอย่าง,โดยสิ้นเชิง
り開く[きりひらく, kirihiraku] เปิดผ่าน
[ふうきり, fuukiri] (n) [N] การแสดงรอบปฐมทัศน์, Syn. opening night, beginning, opening
[ふうきり, fuukiri] (n) [N] การแสดงรอบปฐมทัศน์, Syn. opening night, beginning, opening
ない[せつない, setsunai] (adj) (เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก
[こぎって, kogitte] เช็ค
線引小[せんびきこぎって, senbikikogitte] เช็คขีดคร่อม
国際返信手券[こくさいへんしんきってけん, kokusaihenshinkitteken] International คูปองตอบเงิน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ひときれ, hitokire] TH: ชิ้น ๆ  EN: a slice
[ひときれ, hitokire] TH: เศษเล็ก ๆ  EN: small piece
[こんせつ, konsetsu] TH: ลักษณะที่ละเอียดประณีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย  EN: exhaustiveness
[くぎる, kugiru] TH: ขีดคั่น  EN: to punctuate
[くぎる, kugiru] TH: จบ  EN: to put an end
[きる, kiru] TH: ตัด
り離す[きりはなす, kirihanasu] TH: แยกห่างจากกัน  EN: to detach
れる[きれる, kireru] TH: หมดอายุ  EN: to expire (e.g. visa)
り取る[きりとる, kiritoru] TH: ตัดออกมา  EN: to cut off
り替える[きりかえる, kirikaeru] TH: สับเปลี่ยน  EN: to change
り替える[きりかえる, kirikaeru] TH: เปลี่ยนใหม่  EN: to renew
乗り[のりきる, norikiru] TH: ฝ่าฟันข้ามอุปสรรค  EN: to weather
乗り[のりきる, norikiru] TH: ผ่านพ้นวิกฤต  EN: to get over
乗り[のりきる, norikiru] TH: ผ่านพ้น  EN: to tide over
[うらぎる, uragiru] TH: หักหลัง  EN: to betray
[うらぎる, uragiru] TH: ทรยศ  EN: to turn traitor to

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道り;鼬の道[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
えんがちょった[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
けた区り機能;桁区り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] (n) {comp} punctuation capability [Add to Longdo]
これっり;此れっり;是っ[これっきり, korekkiri] (n,n-adv) (1) (uk) (See これり) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
これり;此れり;是[これきり;これぎり, korekiri ; koregiri] (n,n-adv) (1) (uk) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
ざく[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables) [Add to Longdo]
しらをる;白を[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
せきをったよう;堰をったよう;関をったよう(iK)[せきをきったよう, sekiwokittayou] (exp,adj-na) gushing forth; bursting out [Add to Longdo]
せきをる;堰をる;関をる(iK)[せきをきる, sekiwokiru] (exp,v5r) to break a dam and gush forth; to burst out [Add to Longdo]
そばり;蕎麦り;蕎麦;そば[そばきり, sobakiri] (n) (See 蕎麦・2) soba; Japanese buckwheat noodles [Add to Longdo]
それっり;其れっ[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それり) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]
それり;其れ[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっり) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there [Add to Longdo]
ちょん[ちょんぎる, chongiru] (v5r,vt) to chop something off (e.g. head); to snip off; to fire [Add to Longdo]
り;っ限り[っきり, kkiri] (prt) (1) (uk) (See り・きり・1) only; just; (2) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (3) (uk) remaining (in a particular state) [Add to Longdo]
はちれる[はちきれる, hachikireru] (v1,vi) to be filled to bursting; to burst [Add to Longdo]
ひびのれた;皹のれた[ひびのきれた, hibinokireta] (adj-f) chapped (hands) [Add to Longdo]
ぶったる;打ったる;打っ手[ぶったぎる, buttagiru] (v5r,vt) to chop (a branch, etc.) [Add to Longdo]
べき乗打り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] (n) {comp} truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
ぼろ布;ぼろれ;襤褸れ;襤褸[ぼろきれ, borokire] (n) old rag [Add to Longdo]
みじんり(P);微塵[みじんぎり, mijingiri] (n) finely chopped (cooking); (P) [Add to Longdo]
めったり;滅多[めったきり, mettakiri] (n) hacking to pieces [Add to Longdo]
やり[やりきる, yarikiru] (v5r) (uk) complete decisively; to do to completion [Add to Longdo]
やりれない(P);遣りれない[やりきれない, yarikirenai] (adj-i) unbearable; intolerable; too much; (P) [Add to Longdo]
アーク[アークせつだん, a-ku setsudan] (n) arc cutting [Add to Longdo]
オトギリソウ科;弟草科[オトギリソウか(オトギリソウ科);おとぎりそうか(弟切草科), otogirisou ka ( otogirisou ka ); otogirisouka ( otogirisou ka )] (n) Clusiaceae (family of plants including St. John's worts and mangosteens); Guttiferae [Add to Longdo]
オトギリソウ属;弟草属[オトギリソウぞく(オトギリソウ属);おとぎりそうぞく(弟切草属), otogirisou zoku ( otogirisou zoku ); otogirisouzoku ( otogirisou zoku )] (n) Hypericum (plant genus including St. John's worts) [Add to Longdo]
オトギリソウ目;弟草目[オトギリソウもく(オトギリソウ目);おとぎりそうもく(弟切草目), otogirisou moku ( otogirisou me ); otogirisoumoku ( otogirisou me )] (n) Guttiferales (plant order) [Add to Longdo]
ガラス[ガラスきり, garasu kiri] (n) glass cutter [Add to Longdo]
ガン[ガンぎれ;ガンギレ, gan gire ; gangire] (n,vs) (sl) (See キレる) losing one's cool; blowing one's top [Add to Longdo]
キリ番;り番[キリばん(キリ番);きりばん(切り番), kiri ban ( kiri ban ); kiriban ( kiri ban )] (n) good turning point number (10000, 12345 etc., often referring to web site visit counts) [Add to Longdo]
ケーブルの[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] (n) {comp} cable cut [Add to Longdo]
コードページり替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] (n) {comp} code page switching [Add to Longdo]
コンテクストり換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] (n) {comp} context switching [Add to Longdo]
コンピュータり替え器[コンピュータきりかえき, konpyu-ta kirikaeki] (n) {comp} computer switch [Add to Longdo]
シャッターを[シャッターをきる, shatta-wokiru] (exp,v5r) to release a shutter (camera); to click a shutter [Add to Longdo]
スタートを[スタートをきる, suta-to wokiru] (exp,v5r) to make a start [Add to Longdo]
タブ区[タブくぎり, tabu kugiri] (n) {comp} tab delimited [Add to Longdo]
テープを[テープをきる, te-pu wokiru] (exp,v5r) to break the tape (at the finishing line); to breast the tape [Add to Longdo]
パーティションを[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] (exp,v5r) {comp} to partition (e.g. a hard drive) [Add to Longdo]
ファイバー[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (n) {comp} (intentional) fiber cut [Add to Longdo]
ブチれ(P);ぶち[ブチきれ(ブチ切れ)(P);ブチぎれ(ブチ切れ);ぶちきれ(ぶち切れ);ぶちぎれ(ぶち切れ);ブチキレ;ブチギレ, buchi kire ( buchi kire )(P); buchi gire ( buchi kire ); buchikire ( buchi kire ); ] (adj-f) livid; (P) [Add to Longdo]
ブチれる;ぶちれる[ブチきれる(ブチ切れる);ブチぎれる(ブチ切れる);ぶちきれる(ぶち切れる);ぶちぎれる(ぶち切れる), buchi kireru ( buchi kire ru ); buchi gireru ( buchi kire ru ); buchikireru ( buchi] (v1) (col) (See ブチれ) to be enraged; to flip out [Add to Longdo]
プチ[プチぎれ;プチギレ, puchi gire ; puchigire] (n,vs) (sl) (See キレる) getting irked; looking a little ticked off [Add to Longdo]
ヘッド換え[ヘッドきりかえ, heddo kirikae] (n) {comp} head switching [Add to Longdo]
ページ区[ページくぎり, pe-ji kugiri] (n) {comp} page break [Add to Longdo]
マジ[マジぎれ;マジギレ, maji gire ; majigire] (n,vs) (sl) (See キレる) being truly angry [Add to Longdo]
メンチを[メンチをきる, menchi wokiru] (exp,v5r) (ksb [Add to Longdo]
ヨーロッパ葦[ヨーロッパよしきり;ヨーロッパヨシキリ, yo-roppa yoshikiri ; yo-roppayoshikiri] (n) (uk) Eurasian reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) [Add to Longdo]
リンク[リンクぎれ, rinku gire] (n) dead link; linkrot [Add to Longdo]
ワン[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was acutely aware that..〜と痛に感じている。
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火をった。
"May I speak to Mr Smith?" "Will you hold the line?"「スミスさんをお願いしたいのですが」「そのままらずにお待ちください」
"Keep away from the vertical cliff!" she shouted.「そのり立った崖には近づかないで」と彼女が叫んだ。
Take care.お体を大に。
"Performed" is the right word.「行った」というのは適な言葉だ。
"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.「私の幹をり倒してボートを作ってください」と木は、言いました。
What if I miss the deadline? "I bet he will get mad at you!"「締めりに間に合わなかったらどうなるかなあ」「きっと彼は怒るぞ!」 [M]
Can you make the deadline?に間に合いますか。
Do you think they'll break the 10-second barrier in the 100-meter dash?100メートル、10秒れる?
I bought five ten-yen stamps.10円手を5枚買った。
I shall never forget your kindness no matter where I may go.12時前にはめに行こうとも君の親を決して忘れないでしょう。 [M]
2. Cut the radishes into long sticks.2.大根は拍子木にる。
I'd like to buy two 45-cent stamps, please.45セント手を2枚ください。
I had not run five minutes when I got out of breath.5分と走らないうちに息れしてしまった。
Thank you for letting me know that the Model 600-J printer will not be available until May 4, 1997.600−J型のプリンターが1997年の5月4日まで在庫れとの御知らせありがとうございました。
Have you got a seven-yen stamp?7円の手ありませんか。
As it was past 8 p.m. we called it a day.8時も過ぎたのでその日は打ちりにした。
He was eager to return to school in September.9月に復学することを彼は望した。
Two second-class tickets to A, please.A市までの2等の符を2枚ください。
Oh, no! We're running out of gas.あ!まずい!ガソリンがれてきた。
Oh, I was disconnected.あ、れちゃった。
Oh, thank you, kind sir.あぁ、ありがとう、親なあなた。
Oh, how kind you are!ああ、なんとあなたは親なのでしょう。
Break off with such a man as that.ああいう男とは縁をれ。
He hurled defiance at me.あいつが俺に向かって啖呵をった。 [M]
Finally, he lost his temper.あいつは、とうとうれた。
Bastard hung up on me.あいつは話の途中で電話をりやがった。
I'm afraid we don't have any left.あいにく品れになってしまったんですが。
He was a kind man, as I later discovered.あとでわかったことだが、彼は親な男だった。
One of the most important things you have to do right now is to carry out the plan.あなたがすぐにしなければならない最も大なことの一つは、その計画を実行することだ。
I do hope you will come and visit us soon.あなたがすぐに私たちのもとへやって来てくれることをに願います。
It is kind of you to lend me the money.あなたが私にお金を貸してくれるとは親だ。
It is kind of you to talk about it for me.あなたが私に代わってそのことについて話してくれるとはご親に。
He as well as you is very kind.あなたと同様に彼も大変親だ。
You seem a kind man.あなたは親な人のようですね。
What you're saying is perfectly viable, but I have a gut feeling that...あなたのおっしゃることはもっともだけれど、何か割りれないものがありますねえ。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親にいくら感謝してもし過ぎることはない。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親にはいくらお礼を言っても言いたりないぐらいです。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親にはお礼の申し上げようもありません。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親に対してはお礼の申しようもございません。
I wish to express my deep appreciation for your kindness.あなたのご親に対し深く感謝の意を表します。
We'll never forget your kindness.あなたのご親は決して忘れません。
I greatly appreciate your kindness.あなたのご親をとてもありがたいと思います。
I shall never forget your kindness.あなたのご親を私はけっして忘れません。
Your kindness really touches me.あなたのご親痛み入ります。
Your family must be very nice.あなたの家族はきっと親でしょう。
Even your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.あなたの欠点でさえも私のあなたに対する尊敬の気持ちを減じはしないし、友情においてはこれが大なことです。
You may give the ticket to whomever you like.あなたの好きな人なら誰にでもその符をあげてよろしい。
I deeply appreciate your advice and kindness.あなたの助言と親に深く感謝します。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた区り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
べき乗打り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
ケーブルの[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut [Add to Longdo]
コードページり替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching [Add to Longdo]
コンテクストり換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching [Add to Longdo]
パーティションを[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] to partition [Add to Longdo]
ファイバー[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut [Add to Longdo]
ヘッド換え[ヘッドきりかえ, heddo kirikae] head switching [Add to Longdo]
ページ区[ページくぎり, pe-ji kugiri] page break [Add to Longdo]
異常[いじょうせつだん, ijousetsudan] abnormal termination (of a call, e.g.) [Add to Longdo]
一般区り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
仮原文区り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
回線り換え[かいせんきりかえ, kaisenkirikae] line switching [Add to Longdo]
回線[かいせんせつだん, kaisensetsudan] hang-up, HUP (signal) [Add to Longdo]
期限れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]
規格参照区り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set [Add to Longdo]
り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
強制ページ区[きょうせいページくぎり, kyousei pe-ji kugiri] forced page break [Add to Longdo]
り記号[くぎりきごう, kugirikigou] delimiter, separator [Add to Longdo]
り子機能[くぎりしきのう, kugirishikinou] delimiter role [Add to Longdo]
り子集合[くぎりししゅうごう, kugirishishuugou] delimiter set [Add to Longdo]
り子集合引数[くぎりししゅうごうひきすう, kugirishishuugouhikisuu] delimiter set parameter [Add to Longdo]
り子文字[くぎりしもじ, kugirishimoji] delimiter characters [Add to Longdo]
り子文字列[くぎりしもじれつ, kugirishimojiretsu] delimiter string [Add to Longdo]
り点[くぎりてん, kugiriten] breakpoint [Add to Longdo]
り文字[くぎりもじ, kugirimoji] delimiter [Add to Longdo]
[くぎる, kugiru] to delimit [Add to Longdo]
時間[じかんぎれ, jikangire] time out [Add to Longdo]
自動り替え[じどうきりかえ, jidoukirikae] automatic switchover, automatic cutover [Add to Longdo]
自動電圧[じどうでなつきりかえ, jidoudenatsukirikae] Automatic Line Switching [Add to Longdo]
制御[せいぎょぎれ, seigyogire] control break [Add to Longdo]
制御れレベル[せいぎょぎれレベル, seigyogire reberu] control break level [Add to Longdo]
りばり法[きりばりほう, kiribarihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
り換え[きりかえ, kirikae] switching [Add to Longdo]
り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down [Add to Longdo]
り捨てる[きりすてる, kirisuteru] to round down, to round off [Add to Longdo]
り取る[きりとる, kiritoru] clipping [Add to Longdo]
り上げる[きりあげる, kiriageru] to round up [Add to Longdo]
り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over [Add to Longdo]
り替え時[きりかえとき, kirikaetoki] response time [Add to Longdo]
り貼り[きりはり, kirihari] cut and paste [Add to Longdo]
り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up [Add to Longdo]
り落し[きりおとし, kiriotoshi] clipping [Add to Longdo]
り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]
捨て[きりすて, kirisute] truncation [Add to Longdo]
捨て機能[きりすてきのう, kirisutekinou] round-down function [Add to Longdo]
取り[きりとり, kiritori] clipping [Add to Longdo]
取り画素配列[きりトリガそはいれつ, kiri toriga sohairetsu] clipped pel array [Add to Longdo]
取り指示子[きりとりしじし, kiritorishijishi] clip indicator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
[ねぎる, negiru] den_Preis_herunterhandeln [Add to Longdo]
り上げ[きりあげ, kiriage] Abschluss, Aufrundung, Aufwertung [Add to Longdo]
り下げ[きりさげ, kirisage] Kuerzung, Herabsetzung, Abwertung [Add to Longdo]
り崩す[きりくずす, kirikuzusu] (Erde) abtragen, brechen, zerbrechen [Add to Longdo]
り捨てる[きりすてる, kirisuteru] niederhauen, weglassen [Add to Longdo]
り替え[きりかえ, kirikae] Erneuerung, Umstellung, Wechsel [Add to Longdo]
り離す[きりはなす, kirihanasu] abschneiden, abtrennen [Add to Longdo]
[きる, kiru] schneiden [Add to Longdo]
れる[きれる, kireru] gut_schneiden, zu_Ende_gehen [Add to Longdo]
[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]
[きりかぶ, kirikabu] Baumstumpf, Getreidestoppeln [Add to Longdo]
[きっぷ, kippu] Fahrkarte, Eintrittskarte [Add to Longdo]
符売り場[きっぷうりば, kippuuriba] Fahrkartenschalter [Add to Longdo]
[せっぷく, seppuku] Harakiri, Seppuku [Add to Longdo]
[せっぱく, seppaku] draengen, -eilen, bevorstehen [Add to Longdo]
[くぎる, kugiru] abteilen, mit_Satzzeichen_versehen [Add to Longdo]
困り[こまりきる, komarikiru] in_grosser_Verlegenheit_sein [Add to Longdo]
売り[うりきれ, urikire] Ausverkauf [Add to Longdo]
[たいせつ, taisetsu] wichtig [Add to Longdo]
[こぎって, kogitte] Scheck [Add to Longdo]
思いって[おもいきって, omoikitte] entschlossen, entschieden [Add to Longdo]
[いきぎれ, ikigire] Atemnot, Kurzatmigkeit [Add to Longdo]
[こんせつ, konsetsu] freundlich, hoeflich, ausfuehrlich [Add to Longdo]
[えだきり, edakiri] Beschneiden_von_Baeumen_und_Straeuchern, Stutzen_von_Baeumen_und_Straeuchern [Add to Longdo]
[よこぎる, yokogiru] ueberqueren, kreuzen [Add to Longdo]
澄み[すみきる, sumikiru] ganz_klar_werden [Add to Longdo]
[かわきり, kawakiri] Anfang, Beginn [Add to Longdo]
[いしきり, ishikiri] Steinbruch [Add to Longdo]
り型[もんきりがた, monkirigata] uebliche_Form(el), feste_Form(el) [Add to Longdo]
締め[しめきり, shimekiri] letzter_Termin, -Schluss [Add to Longdo]
[しめきり, shimekiri] letzter_Termin, -Schluss [Add to Longdo]
[かんきり, kankiri] Buechsenoeffner [Add to Longdo]
[うらぎる, uragiru] verraten, betruegen [Add to Longdo]
[しんせつ, shinsetsu] freundlich [Add to Longdo]
記念[きねんきって, kinenkitte] Sondermarke, Sonderbriefmarke [Add to Longdo]
[かしきり, kashikiri] Reservierung [Add to Longdo]
[ふみきり, fumikiri] Bahnuebergang, Absprung, Absprungstelle [Add to Longdo]
[ふみきり, fumikiri] Bahnuebergang, Absprung, Absprungstelle [Add to Longdo]
[てきせつ, tekisetsu] angemessen, passend, treffend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top