ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*切手*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 切手, -切手-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
線引小切手[せんびきこぎって] Crossed cheque

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
切手[こぎって, kogitte] เช็ค
線引小切手[せんびきこぎって, senbikikogitte] เช็คขีดคร่อม
国際返信切手[こくさいへんしんきってけん, kokusaihenshinkitteken] International คูปองตอบเงิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
記念切手[きねんきって, kinenkitte] (n) special issue stamp [Add to Longdo]
偽小切手[ぎこぎって, gikogitte] (n) counterfeit check (cheque); bad paper [Add to Longdo]
給料支払小切手[きゅうりょうしはらいこぎって, kyuuryoushiharaikogitte] (n) paycheck [Add to Longdo]
国際返信切手[こくさいへんしんきってけん, kokusaihenshinkitteken] (n) international reply-paid coupon [Add to Longdo]
使用済み切手[しようずみきって, shiyouzumikitte] (n) used stamps [Add to Longdo]
商品切手[しょうひんきって, shouhinkitte] (n) (See 商品券) merchandise certificate [Add to Longdo]
切手[こぎって, kogitte] (n) cheque; check; (P) [Add to Longdo]
切手外交[こぎってがいこう, kogittegaikou] (n) checkbook diplomacy; chequebook diplomacy [Add to Longdo]
切れ手;切手[きれて, kirete] (n) man of ability [Add to Longdo]
切手[きって, kitte] (n) stamp (postage); merchandise certificate; (P) [Add to Longdo]
切手を溜める[きってをためる, kittewotameru] (exp,v1) to collect stamps [Add to Longdo]
切手収集[きってしゅうしゅう, kitteshuushuu] (n,adj-no) philately; stamp collecting [Add to Longdo]
切手収集家[きってしゅうしゅうか, kitteshuushuuka] (n) philatelist; stamp collector [Add to Longdo]
切手蒐集[きってしゅうしゅう, kitteshuushuu] (n) philately [Add to Longdo]
切手集め[きってあつめ, kitteatsume] (n) stamp collecting [Add to Longdo]
切手[きってちょう, kittechou] (n) stamp album; stamp booklet [Add to Longdo]
送金小切手[そうきんこぎって, soukinkogitte] (n) cashier's cheque; cashier's check; demand draft; demand draught [Add to Longdo]
不渡り小切手[ふわたりこぎって, fuwatarikogitte] (n) dishonored check; dishonoured cheque [Add to Longdo]
保証小切手[ほしょうこぎって, hoshoukogitte] (n) certified check; certified cheque [Add to Longdo]
郵便切手[ゆうびんきって, yuubinkitte] (n) postage stamp [Add to Longdo]
旅行者用小切手[りょこうしゃようこぎって, ryokoushayoukogitte] (n) (See トラベラーズチェック) traveler's check; traveller's cheque [Add to Longdo]
旅行小切手[りょこうこぎって, ryokoukogitte] (n) (See トラベラーズチェック,旅行者用小切手) traveler's check; traveller's cheque [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I bought five ten-yen stamps.10円切手を5枚買った。
I'd like to buy two 45-cent stamps, please.45セント切手を2枚ください。
Have you got a seven-yen stamp?7円の切手ありませんか。
Please show me your stamp album.あなたの切手帳を見せてください。
You got the date wrong when you were filling in the check.あなたは小切手に書き込む時に、日付を間違えた。
In the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.アメリカでは、現金を払うのではなく小切手を書くのが普通です。
I have some stamps in my bag.かばんの中に数枚の切手があります。
Here are two stamps.ここに2枚の切手があります。
This rare stamp is hard to come by.このめずらしい切手は手にはいりにくいんだよ。
This letter bears a foreign stamp.この手紙には外国切手がはってある。
Will you stamp this letter for me?この手紙に切手を貼って下さい。
Will you honor this check?この小切手で支払いを認めてくれますか。
This check is payable to the bearer.この小切手は持参人払いだ。
This check was not honored.この小切手は不渡りになりました。
Deposit this check in my checking account.この小切手を銀行の当座に入れなさい。
Can you cash this check for me?この小切手を現金にしてくれますか。
Please cash this check.この小切手を現金に換えてください。
Endorse this check.この小切手を裏書きしてください。
Whose image is on this stamp?この切手には誰の肖像が印刷してありますか。
I'll give you either of these stamps.この切手のどちらでもあげよう。
Stamps are not sold in this store.この店で切手は売られていない。
Here are the number to my checks.これが私の小切手番号です。
Jack collect stamps.ジャックは切手を集めている。
John has been collecting stamps since he was a child.ジョンは子供の頃からずっと切手を集めている。
John likes to trade stamps with his friends.ジョンは友達と切手を交換するのが好きだ。
Remembered to stamp the letter before mailing it.その手紙を出す前に切手をはるのを忘れないで下さい。
Where did you come across the rare stamps?その珍しい切手はどこでみつけたのですか。
Did you put a stamp on the envelope?その封筒に切手を貼りましたか。
Do you pay for it in cash or by check?それの支払いは現金でですかそれとも小切手ですか。
Damon showed me his stamp album.デイモンは私に郵便切手のアルバムを見せてくれた。
I would like to have a look at your stamp collection.できたら、あなたの切手の収集を見たいものだ。
I would like to have a look at your stamp collection.できましたら、あなたの切手の収集を見てみたいものです。
Where can I get stamps?どこで切手を手に入れられますか。
Why do you want stamps?どんな事で切手が必要ですか。
Under no circumstances can we accept checks.どんなことがあっても小切手は受け取れません。
Put this stamp on the postcard and drop it in the mailbox.はがきにこの切手を貼って郵便箱に投函しなさい。
Bob gave Tina almost all the stamps he had collected, and kept only a few for himself.ボブは彼が集めていた切手をほとんど全部ティナにあげて、ほんのすこしだけ自分のためにとっておきました。
Can I pay for the book by check?ほんの代金を小切手で払っても良いですか。
Are you still collecting stamps?まだ切手の収集をやっているの?
Yoko is interested in collecting stamps.ヨーコは、切手の収集に興味がある。
Do you have any foreign stamps?外国の切手を持ってますか。
The bank will cash your 50-dollar check.銀行に行けばその50ドルの小切手を現金に換えてくれる。
How did you obtain these old postage stamps?君はどうやってこの古い切手を手に入れたのか。 [M]
You have bought more postage stamps than are necessary.君は必要以上に多くの切手を買ってしまった。 [M]
The clerk nodded, so the woman wrote a check and handed it over.係員が頷いたので彼女は小切手を書き、それを手渡した。
As I've got no cash, can I pay by check?現金がないので、小切手で払えますか。
Please don't forget to put stamps on the letters I gave you to post.私が出して欲しいと頼んだ手紙に切手を貼るのを忘れないでね。
We managed to get some foreign stamps.私たちは何とか外国切手を数枚入手できた。
I'm sending you $12 on my order No. 2345 by check.私どもの注文書2345の代金として12ドルを小切手にてお送りします。
One of my hobbies is collecting old stamps.私の趣味の1つは古い切手を集めることです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切手[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]
切手[こぎって, kogitte] Scheck [Add to Longdo]
記念切手[きねんきって, kinenkitte] Sondermarke, Sonderbriefmarke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top