ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*刃*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -刃-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[忍, rěn, ㄖㄣˇ] to endure, to bear, to suffer, to tolerate
Radical: , Decomposition:   刃 [rèn, ㄖㄣˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A knife 刃 piercing the heart 心; 刃 also provides the pronunciation, Rank: 1127
[刃, rèn, ㄖㄣˋ] edged tool, cutlery, knife edge
Radical: , Decomposition:   刀 [dāo, ㄉㄠ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A knife 刀 sharp enough to draw blood 丶, Rank: 2700
[涩, sè, ㄙㄜˋ] astringent, harsh, rough, uneven
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    刃 [rèn, ㄖㄣˋ]  止 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] Water 氵 that cuts like a knife 刃; 止 provides the pronunciation, Rank: 2836
[韧, rèn, ㄖㄣˋ] tough, strong; pliable
Radical: , Decomposition:   韦 [wéi, ㄨㄟˊ]  刃 [rèn, ㄖㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 3137
[纫, rèn, ㄖㄣˋ] to sew, to stitch; to thread a needle
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  刃 [rèn, ㄖㄣˋ]
Etymology: [ideographic] To thread 纟 a needle 刃; 刃 also provides the pronunciation, Rank: 4173
[仞, rèn, ㄖㄣˋ] ancient unit of measure (about 8 feet); a fathom
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  刃 [rèn, ㄖㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 5516
[轫, rèn, ㄖㄣˋ] brake
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  刃 [rèn, ㄖㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 5963
[韌, rèn, ㄖㄣˋ] tough, strong; pliable
Radical: , Decomposition:   韋 [wéi, ㄨㄟˊ]  刃 [rèn, ㄖㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 7696
[軔, rèn, ㄖㄣˋ] brake
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  刃 [rèn, ㄖㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 9577
[歰, sè, ㄙㄜˋ] to argue, to disagree, to wrangle
Radical: , Decomposition:     刃 [rèn, ㄖㄣˋ]  刃 [rèn, ㄖㄣˋ]    止 [zhǐ, ㄓˇ]  止 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] Two people 止 exchanging sharp words 刃
[紉, rèn, ㄖㄣˋ] to sew, to stitch; to thread a needle
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  刃 [rèn, ㄖㄣˋ]
Etymology: [ideographic] To thread 糹 a needle 刃; 刃 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rèn, ㄖㄣˋ, ] edge of blade, #11,334 [Add to Longdo]
而解[yíng rèn ér jiě, ㄧㄥˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, ] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later), #27,175 [Add to Longdo]
[dāo rèn, ㄉㄠ ㄖㄣˋ, ] knife blade; crucial point, #29,302 [Add to Longdo]
[lì rèn, ㄌㄧˋ ㄖㄣˋ, ] sharp blade, #34,119 [Add to Longdo]
兵不血[bīng bù xuè rèn, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, ] lit. no blood on the men's swords (成语 saw); fig. an effortless victory, #60,966 [Add to Longdo]
[bái rèn, ㄅㄞˊ ㄖㄣˋ, ] naked sword, #66,526 [Add to Longdo]
[juǎn rèn, ㄐㄩㄢˇ ㄖㄣˋ, ] curved blade [Add to Longdo]
[shuāng rèn, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˋ, / ] double-edged blade [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[やいば, yaiba] (n) ใบมีด, ดาบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えんじんとう, enjintou] (n) round-edged scalpel [Add to Longdo]
気違いに物;気狂いに[きちがいにはもの, kichigainihamono] (exp) (sens) incredible danger (lit [Add to Longdo]
;凶[きょうじん, kyoujin] (n) assassin's dagger [Add to Longdo]
鋼(P);[はがね(P);こう(鋼), hagane (P); kou ( kou )] (n) steel; (P) [Add to Longdo]
歯向かう(P);歯向う(P);向かう[はむかう, hamukau] (v5u,vi) to strike back at; to bite back; to turn on; to rise against; to oppose; to defy; (P) [Add to Longdo]
[じじん, jijin] (n,vs) suicide by the sword [Add to Longdo]
[でば, deba] (n) knife; pointed carver [Add to Longdo]
包丁;出庖丁[でばぼうちょう, debabouchou] (n) knife; pointed carver [Add to Longdo]
;もろ;両;双[もろは;りょうば(両刃), moroha ; ryouba ( moroha )] (adj-no) (1) double-edged; (n) (2) (両 only) double-edged blade [Add to Longdo]
の剣[もろはのつるぎ, morohanotsurugi] (n) two-edged sword [Add to Longdo]
焼き[やきば, yakiba] (n) tempered blade [Add to Longdo]
[ねたば, netaba] (n) dull blade(d instrument) [Add to Longdo]
を合わす[ねたばをあわす, netabawoawasu] (exp,v5s) (1) to hone one's blade; to sharpen a sword; (2) to scheme; to plot [Add to Longdo]
[やいば, yaiba] (n) edge (of a knife or sword); (P) [Add to Longdo]
[やいば, yaiba] (n) blade; sword [Add to Longdo]
を交える[やいばをまじえる, yaibawomajieru] (exp,v1) to cross swords (with) [Add to Longdo]
[にんじょう, ninjou] (n) bloodshed [Add to Longdo]
傷に及ぶ;にん傷に及ぶ[にんじょうにおよぶ, ninjounioyobu] (exp,v5b) to come to bloodshed [Add to Longdo]
傷沙汰[にんじょうざた, ninjouzata] (n) bloodshed [Add to Longdo]
[はばり, habari] (n) lancet [Add to Longdo]
[はさき, hasaki] (n) edge of blade; (P) [Add to Longdo]
渡り(P);渡(io)[はわたり, hawatari] (n) (1) length of a blade (sword, knife, etc.); (2) walking on the edge of a sword; (P) [Add to Longdo]
[はもの, hamono] (n) edged tool; cutlery; (P) [Add to Longdo]
物三昧[はものざんまい, hamonozanmai] (n,vs) (engaging in a) knife fight [Add to Longdo]
[はもん, hamon] (n) temper pattern of a sword blade [Add to Longdo]
切羽;切[せっぱ, seppa] (n) (1) thin washer on either side of the guard (tsuba) of a sword; (2) (See 切羽詰まる) (up to) the hilt; wits' end [Add to Longdo]
替え;替[かえば, kaeba] (n) spare or new razor blade [Add to Longdo]
[とうじん, toujin] (n) sword blade [Add to Longdo]
[どくじん, dokujin] (n) assassin's dagger [Add to Longdo]
[はくじん;しらは, hakujin ; shiraha] (n) drawn sword; naked sword [Add to Longdo]
一閃[はくじんいっせん, hakujin'issen] (n,n-adv) (with) a flash of a drawn sword; brandishing a sword [Add to Longdo]
[うすば, usuba] (n) thin (blade) [Add to Longdo]
包丁[うすばほうちょう, usubahouchou] (n) rectangular-shaped thin-bladed knife (esp. used for vegetables) [Add to Longdo]
氷の[こおりのやいば, koorinoyaiba] (n) gleaming sword [Add to Longdo]
[ひょうじん, hyoujin] (n) sharp, glistening sword [Add to Longdo]
付け焼き;付焼き[つけやきば, tsukeyakiba] (n) pretension; affectation [Add to Longdo]
[へいじん, heijin] (n) sword blade [Add to Longdo]
[かたば;かたは, kataba ; kataha] (n,adj-no) single edge (e.g. sword blade) [Add to Longdo]
[ぼうじん, boujin] (n,adj-no) stab-proof; knife-proof [Add to Longdo]
[やなぎば, yanagiba] (n) kitchen knife for sashimi [Add to Longdo]
包丁[やなぎばぼうちょう, yanagibabouchou] (n) kitchen knife for sashimi [Add to Longdo]
[りじん, rijin] (n) sharp sword [Add to Longdo]
の剣[りょうばのけん, ryoubanoken] (n) double-edged sword [Add to Longdo]
[りょうばのこぎり, ryoubanokogiri] (n) double-edged saw [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Even a rabbit, if badgered into a corner, will fight back.ウサギでさえ、いじめられて片隅に追いつめられると、向かってくるだろう。
The edge of this knife is sharp and cuts well.このナイフのはするどくてよく切れる。
This knife has a fine edge and cuts well.このナイフはが鋭く、よく切れる。
The knife has a very sharp edge.そのナイフはが鋭い。
It is dangerous to wield an edged tool in such a way.そのように物を振り回すことは危険だ。
A sharp tongue is the only edged tool that grows keener with constant use.鋭い舌は絶えず用いることによって、ますます鋭利になる片の道具である。
My knife has such a fine edge.私のナイフのは、とても鋭い。
I've got a keen-edged knife.の鋭いナイフを手に入れた。
Some animals can be taught.動物によって物を教え込む事ができる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
の剣[もろはのつるぎ, morohanotsurugi] zweischneidiges_Schwert [Add to Longdo]
[は, ha] Schneide [Add to Longdo]
[はさき, hasaki] Klinge [Add to Longdo]
[はもの, hamono] Schneidewerkzeug, Schneidewaren [Add to Longdo]
[はくじん, hakujin] blankes_Schwert, blanke_Waffe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top