ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*刀*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -刀-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[分, fēn, ㄈㄣ] to divide, to allocate; fraction; small unit of time or other quantity
Radical: , Decomposition:   八 [, ㄅㄚ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] Pieces 八 being further subdivided with a knife 刀 , Rank: 79
[解, jiě, ㄐㄧㄝˇ] to explain; to loosen; to unfasten, to untie
Radical: , Decomposition:   角 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]    刀 [dāo, ㄉㄠ]  牛 [niú, ㄋㄧㄡˊ]
Etymology: [ideographic] To cut 刀 the horns 角 off of an ox 牛; 角 also provides the pronunciation, Rank: 201
[切, qiè, ㄑㄧㄝˋ] to cut, to mince, to slice, to carve; close to; eager
Radical: , Decomposition:   七 [, ㄑㄧ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 337
[初, chū, ㄔㄨ] beginning, initial, primary
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] Cutting 刀 the cloth 衤 is the first step in making clothes, Rank: 667
[刀, dāo, ㄉㄠ] knife; old coin; measure
Radical: , Decomposition:   ?  丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]
Etymology: -, Rank: 1067
[召, zhào, ㄓㄠˋ] imperial decree; to summon, to call, to beckon
Radical: , Decomposition:   刀 [dāo, ㄉㄠ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 1214
[券, quàn, ㄑㄩㄢˋ] bond, certificate, deed; ticket; contract
Radical: , Decomposition:   龹 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1481
[契, qì, ㄑㄧˋ] deed, bond, contract; to engrave
Radical: , Decomposition:     丰 [fēng, ㄈㄥ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A contract signed by cutting 刀 notches 丰 in wood 木 (now changed to 大), Rank: 1819
[丑, chǒu, ㄔㄡˇ] ugly; shameful; comedian, clown
Radical: , Decomposition:   刀 [dāo, ㄉㄠ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: -, Rank: 1901
[剪, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] scissors; to cut, to divide, to separate
Radical: , Decomposition:   前 [qián, ㄑㄧㄢˊ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 2227
[寡, guǎ, ㄍㄨㄚˇ] widowed; friendless, alone
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    頁 [, ㄧㄝˋ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: -, Rank: 2268
[劈, pī, ㄆㄧ] to chop, to cut apart; to split
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 2487
[刃, rèn, ㄖㄣˋ] edged tool, cutlery, knife edge
Radical: , Decomposition:   刀 [dāo, ㄉㄠ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A knife 刀 sharp enough to draw blood 丶, Rank: 2700
[叨, dāo, ㄉㄠ] talkative; grumbling
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 2844
[忉, dāo, ㄉㄠ] grieving; distressed
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 6315
[絕, jué, ㄐㄩㄝˊ] to cut, to sever; to break off, to terminate
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]    刀 [dāo, ㄉㄠ]  巴 [, ㄅㄚ]
Etymology: [ideographic] To cut 刀 thread 糹; 巴 provides the pronunciation, Rank: 6557
[㓞, qià, ㄑㄧㄚˋ] to engrave; a written contract or agreement
Radical: , Decomposition:   丰 [fēng, ㄈㄥ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife
[刅, chuāng, ㄔㄨㄤ] to create, to make, to invent
Radical: , Decomposition:   刀 [dāo, ㄉㄠ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictophonetic] knife

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāo, ㄉㄠ, ] knife, #1,481 [Add to Longdo]
[jiǎn dāo, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄠ, ] scissors, #14,321 [Add to Longdo]
[dāo zi, ㄉㄠ ㄗ˙, ] knife, #18,617 [Add to Longdo]
[kāi dāo, ㄎㄞ ㄉㄠ, / ] to perform or have an operation; to operate on or to be operated on, #21,990 [Add to Longdo]
[dà dāo, ㄉㄚˋ ㄉㄠ, ] broadsword; large knife; machete, #22,123 [Add to Longdo]
[xiǎo dāo, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ, ] knife, #23,089 [Add to Longdo]
[jiān dāo, ㄐㄧㄢ ㄉㄠ, ] dagger, #23,443 [Add to Longdo]
[lián dāo, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ, / ] sickle; curved blade to cut grain, #28,475 [Add to Longdo]
[cì dāo, ㄘˋ ㄉㄠ, ] bayonet, #28,715 [Add to Longdo]
[dāo rèn, ㄉㄠ ㄖㄣˋ, ] knife blade; crucial point, #29,302 [Add to Longdo]
阔斧[dà dāo kuò fǔ, ㄉㄚˋ ㄉㄠ ㄎㄨㄛˋ ㄈㄨˇ, / ] bold and decisive, #34,056 [Add to Longdo]
[jūn dāo, ㄐㄩㄣ ㄉㄠ, / ] military knife; sabre, #36,472 [Add to Longdo]
[gāng dāo, ㄍㄤ ㄉㄠ, / ] steel knife; sword, #39,129 [Add to Longdo]
[dāo kǒu, ㄉㄠ ㄎㄡˇ, ] cut; incision, #40,235 [Add to Longdo]
[mǎ dāo, ㄇㄚˇ ㄉㄠ, / ] a saber; cavalry sword, #46,142 [Add to Longdo]
[mò dāo, ㄇㄛˋ ㄉㄠ, ] to hone (a knife), #46,775 [Add to Longdo]
[dāo chā, ㄉㄠ ㄔㄚ, ] knife and fork, #47,741 [Add to Longdo]
螺丝[luó sī dāo, ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄉㄠ, / ] screwdriver, #48,586 [Add to Longdo]
[tú dāo, ㄊㄨˊ ㄉㄠ, ] butcher's knife; abattoir hatchet, #50,302 [Add to Longdo]
[tì dāo, ㄊㄧˋ ㄉㄠ, ] razor, #59,270 [Add to Longdo]
两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation, #59,498 [Add to Longdo]
[jiǎn dāo chā, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄠ ㄔㄚ, ] prices scissor (caught between low income and high prices), #63,538 [Add to Longdo]
杀人[jiè dāo shā rén, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄠ ㄕㄚ ㄖㄣˊ, / ] lit. to borrow a knife to kill sb (成语 saw); fig. to get another person to harm sb; to get sb else to do one's dirty work, #64,034 [Add to Longdo]
斩乱麻[kuài dāo zhǎn luàn má, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄠ ㄓㄢˇ ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] lit. quick sword cuts through tangled hemp (成语 saw); decisive action in a complex situation; cutting the Gordian knot, #65,612 [Add to Longdo]
[bīng dāo, ㄅㄧㄥ ㄉㄠ, ] ice skates, #72,161 [Add to Longdo]
笑里藏[xiào lǐ cáng dāo, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˇ ㄘㄤˊ ㄉㄠ, / ] lit. a dagger hidden in smiles (成语 saw); friendly manners belying hypocritical intentions, #75,296 [Add to Longdo]
[guā dāo, ㄍㄨㄚ ㄉㄠ, ] spatula; scraper, #76,354 [Add to Longdo]
[mò dāo shí, ㄇㄛˋ ㄉㄠ ㄕˊ, ] whetstone (for honing knives), #81,007 [Add to Longdo]
刮胡[guā hú dāo, ㄍㄨㄚ ㄏㄨˊ ㄉㄠ, / ] razor, #83,554 [Add to Longdo]
两面三[liǎng miàn sān dāo, ㄌㄧㄤˇ ㄇㄧㄢˋ ㄙㄢ ㄉㄠ, / ] two-faced, three knives (成语 saw); double-cross; double dealing and back stabbing, #88,933 [Add to Longdo]
拼刺[pīn cì dāo, ㄆㄧㄣ ㄘˋ ㄉㄠ, ] bayonet charge, #94,850 [Add to Longdo]
斧手[dāo fǔ shǒu, ㄉㄠ ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ, ] lictor, #107,735 [Add to Longdo]
[xiǎo dāo huì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] Dagger Society, anti-Qing secret society who mounted an unsuccessful rebellion in 1855, #107,805 [Add to Longdo]
[dà dāo huì, ㄉㄚˋ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] Great Sword Society, an offshoot of the White Lotus in the late Qing dynasty, involved in anti-Western activity at the time of the Boxer rebellion, #108,351 [Add to Longdo]
[dāo zǔ, ㄉㄠ ㄗㄨˇ, ] sacrificial knife and altar, #121,655 [Add to Longdo]
[bào dāo, ㄅㄠˋ ㄉㄠ, ] planing tool, #134,189 [Add to Longdo]
二把[èr bǎ dāo, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄉㄠ, ] inexpert; a botcher, #135,111 [Add to Longdo]
[chī dāo, ㄔ ㄉㄠ, ] penetration of a cutting tool, #136,457 [Add to Longdo]
[zhé dāo, ㄓㄜˊ ㄉㄠ, ] a clasp knife; a folding knife, #143,915 [Add to Longdo]
[mǒ dāo, ㄇㄛˇ ㄉㄠ, ] scraper; trowel; putty knife, #195,064 [Add to Longdo]
割鸡焉用牛[gē jī yān yòng niú dāo, ㄍㄜ ㄐㄧ ㄧㄢ ㄩㄥˋ ㄋㄧㄡˊ ㄉㄠ, / ] Why use a pole-ax to slaughter a chicken?, #298,029 [Add to Longdo]
[dāo bā, ㄉㄠ ㄅㄚ, ] to scar from a knife cut [Add to Longdo]
[dāo yè, ㄉㄠ ㄧㄝˋ, / ] blade [Add to Longdo]
锯斧钺[dāo jù fǔ yuè, ㄉㄠ ㄐㄩˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, / ] knife, saw, ax and hatchet (成语 saw); facing torture and execution [Add to Longdo]
[dāo lèi, ㄉㄠ ㄌㄟˋ, / ] knives; cutlery [Add to Longdo]
切肉[qiē ròu dāo, ㄑㄧㄝ ㄖㄡˋ ㄉㄠ, ] meat cleaver [Add to Longdo]
卷笔[juǎn bǐ dāo, ㄐㄩㄢˇ ㄅㄧˇ ㄉㄠ, / ] pencil sharpener [Add to Longdo]
大剪[dà jiǎn dāo, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄢˇ ㄉㄠ, ] shears; large scissors; secateurs [Add to Longdo]
大镰[dà lián dāo, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ, / ] scythe [Add to Longdo]
未老[bǎo dāo wèi lǎo, ㄅㄠˇ ㄉㄠ ㄨㄟˋ ㄌㄠˇ, / ] treasure knife does not age (成语 saw); old but still vigorous [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しない, shinai] (n) ดาบไม้ไผ่

Japanese-English: EDICT Dictionary
オッカムの剃[オッカムのかみそり, okkamu nokamisori] (n) Occam's razor; Ockham's razor [Add to Longdo]
ハンロンの剃[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
安全剃[あんぜんかみそり, anzenkamisori] (n) safety razor [Add to Longdo]
一太[ひとたち, hitotachi] (n) stroke of sword [Add to Longdo]
[いっとう;ひとかたな, ittou ; hitokatana] (n) (1) (いっとう only) sword; blade; (2) single stroke [Add to Longdo]
彫り[いっとうぼり, ittoubori] (n) one-knife carving [Add to Longdo]
両断[いっとうりょうだん, ittouryoudan] (n) cutting in two with a single stroke; taking decisive (drastic) measure; cutting the (Gordian) knot [Add to Longdo]
[いんとう, intou] (n) seal-engraving knife [Add to Longdo]
円刃[えんじんとう, enjintou] (n) round-edged scalpel [Add to Longdo]
押っ取り[おっとりがたな, ottorigatana] (n) unprepared action; something done on the spur of the moment [Add to Longdo]
[かいとう, kaitou] (n) (literary) sharp sword [Add to Longdo]
乱麻[かいとうらんま, kaitouranma] (n) solving a problem swiftly and skillfully [Add to Longdo]
乱麻を断つ[かいとうらんまをたつ, kaitouranmawotatsu] (exp,v5t) to cut the Gordian knot [Add to Longdo]
[ふところがたな, futokorogatana] (n) confidant; right-hand man; dagger [Add to Longdo]
割鶏牛[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem [Add to Longdo]
甘辛両[あまからりょうとう, amakararyoutou] (n,adj-no) taste for both wines and sweets; having a liking for both alcoholic beverages and sweet things [Add to Longdo]
[ぎとう, gitou] (n) ceremonial sword [Add to Longdo]
儀礼[ぎれいとう, gireitou] (n) ceremonial sword [Add to Longdo]
弓馬[きゅうばとうそう, kyuubatousou] (n) archery, horsemanship, spearsmanship, and swordsmanship; martial arts in general [Add to Longdo]
[ぎゅうとう, gyuutou] (n) butcher's knife; chef's knife [Add to Longdo]
居合[いあいがたな, iaigatana] (n) {MA} (See 居合い) practice sword used in iaido [Add to Longdo]
[きょくとう, kyokutou] (n) curved sword (e.g. a scimitar, shamshir, etc.); curved blade [Add to Longdo]
[ぐんとう, guntou] (n) saber; sabre; side arms; service sword [Add to Longdo]
[ちがたな, chigatana] (n) bloody sword (blade) [Add to Longdo]
[ことう, kotou] (n) old sword [Add to Longdo]
護身[ごしんとう, goshintou] (n) (See 守り) sword used for self-defense [Add to Longdo]
[こしがたな, koshigatana] (n) short sword [Add to Longdo]
[やまがたな, yamagatana] (n) woodman's hatchet [Add to Longdo]
斬馬[ざんばとう, zanbatou] (n) {MA} zanbato; a type of long sword [Add to Longdo]
[さすが, sasuga] (n) (arch) dagger [Add to Longdo]
[しっとう, shittou] (n,vs) performing a surgical operation [Add to Longdo]
守り[まもりがたな, mamorigatana] (n) sword for self-defense; sword for self-defence [Add to Longdo]
[てがたな;しゅとう, tegatana ; shutou] (n) hand used like a sword in striking [Add to Longdo]
を切る[てがたなをきる, tegatanawokiru] (exp,v5r) to make ceremonial hand movement when receiving the monetary award (sumo) [Add to Longdo]
受け太[うけだち, ukedachi] (n) being on the defensive [Add to Longdo]
[さんま(gikun);サンマ, sanma (gikun); sanma] (n) (uk) Pacific saury (Cololabis saira); mackerel pike [Add to Longdo]
[じゅうとうほう, juutouhou] (n) (abbr) (See 銃砲剣類所持等取締法) Swords and Firearms Control Law (1958) [Add to Longdo]
銃砲剣類所持等取締法[じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう, juuhoutoukenruishojitoutorishimarihou] (n) (See 銃法) Swords and Firearms Control Law (1958) [Add to Longdo]
助太[すけだち, sukedachi] (n,vs) assistance (in a fight); seconds (in a fight) [Add to Longdo]
小太[こだち, kodachi] (n) short sword; small sword [Add to Longdo]
[こがたな(P);しょうとう, kogatana (P); shoutou] (n) small knife; short sword; (P) [Add to Longdo]
細工[こがたなざいく, kogatanazaiku] (n) (1) carving with a knife; (2) cheap trick; simple trickery; petty strategem [Add to Longdo]
[しんとう, shintou] (n) newly forged sword; sword made after the year 1615 [Add to Longdo]
生大[いくたち, ikutachi] (n) (arch) sword brimming over with life force [Add to Longdo]
(P);大(P)[たち(P);だいとう(大刀)(P);たいとう(大刀), tachi (P); daitou ( dai katana )(P); taitou ( dai katana )] (n) long sword; (P) [Add to Longdo]
魚;太魛[たちうお;タチウオ, tachiuo ; tachiuo] (n) hairtail (Trichiurus lepturus); scabbard fish [Add to Longdo]
[たちすじ, tachisuji] (n) swordsmanship [Add to Longdo]
捌き[たちさばき, tachisabaki] (n) swordplay; swordsmanship [Add to Longdo]
持ち;太[たちもち, tachimochi] (n) (1) sword-bearer (subordinate whose job it is to hold their master's sword); (2) (sumo) rikishi carrying a sword who follows the yokozuna to the ring during his ring-entering ceremony [Add to Longdo]
[たちさき, tachisaki] (n) point of a sword; forceful debate [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This sword has a strange history.このは不思議ないわれがある。
Why don't you try expressing your opinion a little more gently? Think about how he feels getting told flatly that he's being cut loose.もう少しやさしく意見してあげたらどうなの。一両断のもと切り捨てられた彼の立場も考えてよ。
You don't have to leave me hanging like this. Why don't you just come out and tell it to me straight?もっと単直入に言ってくれないかな。隔靴掻痒の感なきにしもあらずだよ。
Solve a knotty problem readily.乱麻を断つ。
The police were unable to cope with such violence.警察はそういう暴力と太打ち出来なかった。
A samurai in the Edo Era carried two swords.江戸時代、武士はを2本刺していた。
Play one's trump card.伝家の宝をぬく。
Their swords clashed.二人のがガチッと切あった。
His manner of speaking is direct to the point of rudeness.彼の話し方は無礼といってもよいほどに単直入だった。
He is very direct about it.彼はそれについて単直入だ。
He hammered steel into a sword.彼は鋼を鍛えてを作った。
There is nothing to compare with her beauty.彼女の美しさに太打ちできるものはない。
I gave it a try figuring that anything is worth a try. But putting together a program like this is something I'm no match for.物は試しにやってはみたけれど、このプログラムつくり、僕が太打ちできるような簡単なものじゃなかったね。 [M]
I asked him point-blank.僕は単直入に尋ねたよ。 [M]
I asked him point-blank.僕は彼に単直入に尋ねたよ。 [M]
Midterm exams are next week. Just cramming the night before won't get you ready. The time to start studying is now.来週から中間テストだ。一夜漬けじゃ、太打ちできない問題ばかりだぞ。今日から始めろよ。 [M]
France can't be matched for good wine.良質のぶどう酒ではフランスに太打ちできる国はない。
"Practising sword throwing?" "It just slipped out of my hands."の投擲の練習?」「すっぽ抜けただけです」
This carving knife ... it's one made by a famous swordsmith.この包丁・・・有名な匠が作ったものなんです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かたな, katana] Schwert, Messer [Add to Longdo]
[とうけん, touken] Hiebwaffen, Schwerter [Add to Longdo]
[たいとう, taitou] langes_Schwert [Add to Longdo]
[たち, tachi] langes_Schwert [Add to Longdo]
[こがたな, kogatana] Taschenmesser [Add to Longdo]
[やまがたな, yamagatana] Buschmesser, Jagdmesser [Add to Longdo]
日本[にほんとう, nihontou] japanisches_Schwert [Add to Longdo]
[たんとう, tantou] Kurzschwert, Dolch [Add to Longdo]
[しない, shinai] Bambusschwert [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top