ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*几*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -几-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[机, jī, ㄐㄧ] desk; machine; moment, opportunity
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A table 几 made of wood 木; 几 also provides the pronunciation, Rank: 111
[真, zhēn, ㄓㄣ] real, actual, true, genuine
Radical: , Decomposition:   直 [zhí, ㄓˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A straight 直 (that is, level) table 几, Rank: 204
[几, jǐ, ㄐㄧˇ] small table; how many; a few, some
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  乙 [, ㄧˇ]
Etymology: [pictographic] A small table; compare 丌, Rank: 211
[风, fēng, ㄈㄥ] wind; air; customs, manners; news
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 348
[船, chuán, ㄔㄨㄢˊ] ship, boat, vessel
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]    几 [, ㄐㄧˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] ship, Rank: 614
[亮, liàng, ㄌㄧㄤˋ] bright, brilliant, radiant, light
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictographic] A lit oil lamp, Rank: 840
[凡, fán, ㄈㄢˊ] any, every, all; common, ordinary
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A plate or flat dish; an everyday item, Rank: 1013
[虎, hǔ, ㄏㄨˇ] tiger; brave, fierce; surname
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A tiger 虍 standing on a rock 几; 虍 also provides the pronunciation, Rank: 1083
沿[沿, yán, ㄧㄢˊ] to follow a course, to go along
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    几 [, ㄐㄧˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1182
[凭, píng, ㄆㄧㄥˊ] to lean on; to rely on
Radical: , Decomposition:   任 [rèn, ㄖㄣˋ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] Leaning on (trusting) 任 a table 几, Rank: 1410
[凯, kǎi, ㄎㄞˇ] triumphant; triumph, victory
Radical: , Decomposition:   岂 [, ㄑㄧˇ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 1447
[凤, fèng, ㄈㄥˋ] male phoenix; symbol of joy
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] simplified form of 鳥 bird, Rank: 1504
[朵, duǒ, ㄉㄨㄛˇ] cluster of flowers; earlobe; an item on both sides
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Flowers 几 blooming on a tree 木, Rank: 1571
[肌, jī, ㄐㄧ] flesh, skin; muscle, tissue; meat on bones
Radical: , Decomposition:     几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 1935
[玑, jī, ㄐㄧ] an oblong pearl
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2107
[饥, jī, ㄐㄧ] hungry, starving; hunger, famine
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 2173
[咒, zhòu, ㄓㄡˋ] to curse; to damn; incantation
Radical: , Decomposition:     口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 2286
[凰, huáng, ㄏㄨㄤˊ] female phoenix
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  皇 [huáng, ㄏㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 2453
[秃, tū, ㄊㄨ] bald
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] Grains of hair 禾 on a person's head 几, Rank: 2521
[铅, qiān, ㄑㄧㄢ] lead
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]    几 [, ㄐㄧˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2641
[凳, dèng, ㄉㄥˋ] bench; stool
Radical: , Decomposition:   登 [dēng, ㄉㄥ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] table, Rank: 2680
[讥, jī, ㄐㄧ] to ridicule, to mock, to jeer
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 2922
[叽, jī, ㄐㄧ] to grumble; to sigh
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 3198
[矶, jī, ㄐㄧ] jetty, reef; breakwater, eddy
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] rock, Rank: 3232
[亢, kàng, ㄎㄤˋ] high, proud; violent, excessive; skilled; surname
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 3268
[冗, rǒng, ㄖㄨㄥˇ] excessive; superfluous
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A cover-cloth 冖 on a table 几, Rank: 3642
[夙, sù, ㄙㄨˋ] dawn, early in the morning; previous; long-held
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]
Etymology: -, Rank: 4303
[麂, jǐ, ㄐㄧˇ] a species of deer
Radical: 鹿, Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] deer, Rank: 4713
[凫, fú, ㄈㄨˊ] wild duck; teal; swim
Radical: , Decomposition:   鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5226
[風, fēng, ㄈㄥ] wind; air; customs, manners; news
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: -, Rank: 5234
[虮, jǐ, ㄐㄧˇ] nits, lice
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 5822
[殳, shū, ㄕㄨ] tool, weapon
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 又 holding a weapon 几, Rank: 6005
[飢, jī, ㄐㄧ] hungry, starving; hunger, famine
Radical: , Decomposition:   飠 [shí, ㄕˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 7212
[仉, zhǎng, ㄓㄤˇ] mother; surname of the mother of Mencius
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 7373
[鳳, fèng, ㄈㄥˋ] male phoenix; symbol of joy
Radical: , Decomposition:   几 [, ㄐㄧˇ]    一 [, ]  鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 8555
[鉛, qiān, ㄑㄧㄢ] lead
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]    几 [, ㄐㄧˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 9597
[処, chǔ, ㄔㄨˇ] place, locale; department
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] go
[凱, kǎi, ㄎㄞˇ] triumphant; triumph, victory
Radical: , Decomposition:   豈 [, ㄑㄧˇ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: -
[溦, wēi, ㄨㄟ] to drizzle
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    山 [shān, ㄕㄢ]  一 [, ]  几 [, ㄐㄧˇ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] water
[鳧, fú, ㄈㄨˊ] wild duck; teal; swim
Radical: , Decomposition:   鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, ] small table, #173 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, ] a few; how many, #173 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] almost, #173 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] how much; how many; several; a few, #173 [Add to Longdo]
[jǐ ge, ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙, / ] a few; several; how many, #603 [Add to Longdo]
[jī hū, ㄐㄧ ㄏㄨ, / ] almost; nearly; practically, #941 [Add to Longdo]
[shí jǐ, ㄕˊ ㄐㄧˇ, / ] more than ten; a dozen or more, #2,811 [Add to Longdo]
[hǎo jǐ, ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ, / ] several; quite a few, #3,716 [Add to Longdo]
[jǐ bǎi, ㄐㄧˇ ㄅㄞˇ, / ] several hundred, #5,700 [Add to Longdo]
[jǐ qiān, ㄐㄧˇ ㄑㄧㄢ, / ] several thousand, #7,346 [Add to Longdo]
年来[jǐ nián lái, ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] for the past several years, #8,521 [Add to Longdo]
[jī lǜ, ㄐㄧ ㄌㄩˋ, / ] probability; odds, #9,921 [Add to Longdo]
[jǐ shí, ㄐㄧˇ ㄕˊ, / ] what time?; when?, #10,288 [Add to Longdo]
[jǐ hé, ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] geometry, #11,638 [Add to Longdo]
[chá jī, ㄔㄚˊ ㄐㄧ, ] small side table; coffee table; teapoy (ornamental tripod with caddies for tea), #19,325 [Add to Longdo]
寥寥无[liáo liáo wú jǐ, ㄌㄧㄠˊ ㄌㄧㄠˊ ㄨˊ ㄐㄧˇ, / ] not many; very few; a tiny number, #25,505 [Add to Longdo]
何时[céng jǐ hé shí, ㄘㄥˊ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄕˊ, / ] just a while before; not so long ago; everyone can remember when.., #26,947 [Add to Longdo]
内亚[Jī nèi yà, ㄐㄧ ㄋㄟˋ ㄧㄚˋ, / ] Guinea, #31,118 [Add to Longdo]
十亿[jǐ shí yì, ㄐㄧˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] several billion, #34,325 [Add to Longdo]
巴布亚新内亚[Bā bù yà Xīn Jǐ nèi yà, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄧㄚˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˇ ㄋㄟˋ ㄧㄚˋ, / ] Papua New Guinea, #58,312 [Add to Longdo]
[wèi jǐ, ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, / ] soon; before long, #59,516 [Add to Longdo]
何学[jǐ hé xué, ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] geometry, #60,921 [Add to Longdo]
赤道内亚[Chì dào Jī nèi yà, ㄔˋ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄋㄟˋ ㄧㄚˋ, / ] Equatorial Guinea, #68,035 [Add to Longdo]
窗明[chuāng míng jī jìng, ㄔㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˋ, / ] lit. clear window and clean table (成语 saw); fig. bright and clean, #69,473 [Add to Longdo]
次三番[jǐ cì sān fān, ㄐㄧˇ ㄘˋ ㄙㄢ ㄈㄢ, / ] lit. twice then three times (成语 saw); fig. repeatedly; over and over again, #71,781 [Add to Longdo]
内亚比绍[Jī nèi yà Bǐ shào, ㄐㄧ ㄋㄟˋ ㄧㄚˋ ㄅㄧˇ ㄕㄠˋ, / ] Guinea-Bissau, #79,518 [Add to Longdo]
解析[jiě xī jǐ hé, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] analytic geometry; coordinate geometry, #82,731 [Add to Longdo]
内亚[Xīn jǐ nèi yà, ㄒㄧㄣ ㄐㄧˇ ㄋㄟˋ ㄧㄚˋ, / ] New Guinea, #100,969 [Add to Longdo]
平面[píng miàn jǐ hé, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] plane geometry, #107,832 [Add to Longdo]
内亚湾[Jǐ nèi yà wān, ㄐㄧˇ ㄋㄟˋ ㄧㄚˋ ㄨㄢ, / ] Gulf of Guinea, #110,241 [Add to Longdo]
不知凡[bù zhī fán jǐ, ㄅㄨˋ ㄓ ㄈㄢˊ ㄐㄧˇ, / ] one can't tell how many; numerous similar cases, #117,037 [Add to Longdo]
里德[Ōu jǐ lǐ dé, ㄡ ㄐㄧˇ ㄌㄧˇ ㄉㄜˊ, / ] Euclid of Alexandria (c. 300 BC), Greek geometer and author Elements 幾何原本|何原本, #131,509 [Add to Longdo]
[xiāng jī, ㄒㄧㄤ ㄐㄧ, ] a small table to accommodate an incense burner, #202,818 [Add to Longdo]
明窗净[míng chuāng jìng jī, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧ, / ] lit. clear window and clean table (成语 saw); fig. bright and clean, #263,204 [Add to Longdo]
代数[dài shù jǐ hé, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] algebraic geometry [Add to Longdo]
代数何学[dài shù jǐ hé xué, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] algebraic geometry [Add to Longdo]
内在[nèi zài jǐ hé, ㄋㄟˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] intrinsic geometry [Add to Longdo]
内在何学[nèi zài jǐ hé xué, ㄋㄟˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] intrinsic geometry [Add to Longdo]
分形[fēn xíng jǐ hé, ㄈㄣ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] fractal geometry [Add to Longdo]
分形何学[fēn xíng jǐ hé xué, ㄈㄣ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] fractal geometry [Add to Longdo]
个月[shí jǐ gè yuè, ㄕˊ ㄐㄧˇ ㄍㄜˋ ㄩㄝˋ, / ] ten months or so; about ten months [Add to Longdo]
只不过年前[zhǐ bù guò jǐ nián qián, ㄓˇ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] only a few years ago; just a few years ago [Add to Longdo]
堆案盈[duī àn yíng jī, ㄉㄨㄟ ㄢˋ ㄧㄥˊ ㄐㄧ, ] lit. piles of work and papers (成语 saw); fig. accumulated backlog of work [Add to Longdo]
[hǎo jǐ nián, ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ, / ] several years [Add to Longdo]
射影[shè yǐng jǐ hé, ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] projective geometry [Add to Longdo]
射影何学[shè yǐng jǐ hé xué, ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] projective geometry [Add to Longdo]
[jī dīng, ㄐㄧ ㄉㄧㄥ, / ] chitin [Add to Longdo]
丁质[jī dīng zhì, ㄐㄧ ㄉㄧㄥ ㄓˋ, / ] chitin [Add to Longdo]
乎不[jī hū bù, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄅㄨˋ, / ] hardly; seems not [Add to Longdo]
乎不可能[jī hū bù kě néng, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, / ] almost impossible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばったり床;ばったり床机[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ばったん床;ばったん床机[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり床,町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
机下;[きか, kika] (n) (1) word of respect added to the addressee's name on a letter; (2) under the desk [Add to Longdo]
;床机;将;牀(oK)[しょうぎ, shougi] (n) camp stool; folding stool [Add to Longdo]
[おしまずき;き, oshimazuki ; ki] (n) (1) (arch) (See 脇息) armrest; (2) desk; table [Add to Longdo]
[きあん, kian] (n) (obsc) desk [Add to Longdo]
[きちょう, kichou] (n) screen [Add to Longdo]
帳面[きちょうめん, kichoumen] (adj-na,n,vs) methodical; punctual; steady; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She is exact in money matters.お金の事では彼女は帳面です。
He was proud of his punctuality.彼は彼の帳面さを自慢した。
He is a methodical person.彼は帳面な男だな。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top