ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*冬*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -冬-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[图, tú, ㄊㄨˊ] diagram, chart, map, picture; to plan
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  冬 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 圖; a map of a district's 啚 borders 囗, Rank: 476
[终, zhōng, ㄓㄨㄥ] end; finally, in the end
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  冬 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 558
[冬, dōng, ㄉㄨㄥ] winter, 11th lunar month
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  
Etymology: [ideographic] A man walking 夂 on ice ⺀, Rank: 1384
[疼, téng, ㄊㄥˊ] ache, pain; to love dearly
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  冬 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] sickness, Rank: 1710
[咚, dōng, ㄉㄨㄥ] onomatopoetic, a thumping sound
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  冬 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 2950
[佟, tóng, ㄊㄨㄥˊ] surname
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  冬 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 3180
[氡, dōng, ㄉㄨㄥ] radon
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]  冬 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] gas, Rank: 5497
[螽, zhōng, ㄓㄨㄥ] katydid
Radical: , Decomposition:   冬 [dōng, ㄉㄨㄥ]    虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 5830
[終, zhōng, ㄓㄨㄥ] end; finally, in the end
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  冬 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6877
[柊, zhōng, ㄓㄨㄥ] holly
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  冬 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] A winter 冬 tree 木; 冬 also provides the pronunciation
[鼕, dōng, ㄉㄨㄥ] the sound of drums
Radical: , Decomposition:   鼓 [, ㄍㄨˇ]  冬 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] drum

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dōng, ㄉㄨㄥ, ] winter, #1,965 [Add to Longdo]
[dōng tiān, ㄉㄨㄥ ㄊㄧㄢ, ] winter, #2,131 [Add to Longdo]
[dōng jì, ㄉㄨㄥ ㄐㄧˋ, ] winter, #3,363 [Add to Longdo]
[Dōng zhì, ㄉㄨㄥ ㄓˋ, ] Winter Solstice, 22nd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd December-5th January, #8,412 [Add to Longdo]
[hán dōng, ㄏㄢˊ ㄉㄨㄥ, ] wintry, #13,484 [Add to Longdo]
奥会[dōng ào huì, ㄉㄨㄥ ㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] winter Olympics, #14,915 [Add to Longdo]
[dōng guā, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄚ, ] wax gourd (Cucurbitaceae, Benincasa hispida); white gourd; white hairy melon; Chinese squash, #15,433 [Add to Longdo]
[guò dōng, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨㄥ, / ] to get through the winter, #16,749 [Add to Longdo]
[Lì dōng, ㄌㄧˋ ㄉㄨㄥ, ] Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November, #18,350 [Add to Longdo]
[dōng mián, ㄉㄨㄥ ㄇㄧㄢˊ, ] (biology) hibernation, #18,649 [Add to Longdo]
[yuè dōng, ㄩㄝˋ ㄉㄨㄥ, ] to pass the winter; to overwinter; to hibernate, #21,387 [Add to Longdo]
[lóng dōng, ㄌㄨㄥˊ ㄉㄨㄥ, ] midwinter; the depth of winter, #27,875 [Add to Longdo]
春夏秋[chūn xià qiū dōng, ㄔㄨㄣ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧㄡ ㄉㄨㄥ, ] the four seasons; spring, summer, autumn and winter, #27,994 [Add to Longdo]
[yán dōng, ㄧㄢˊ ㄉㄨㄥ, / ] severe winter, #33,433 [Add to Longdo]
虫夏草[dōng chóng xià cǎo, ㄉㄨㄥ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄘㄠˇ, / ] vegetable caterpillar, #42,281 [Add to Longdo]
[dōng qīng, ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄥ, ] holly, #58,875 [Add to Longdo]
运会[dōng yùn huì, ㄉㄨㄥ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] winter games, #85,633 [Add to Longdo]
不拉[dōng bù lā, ㄉㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄚ, ] Dombra or Tambura, Kazakh plucked lute, #145,369 [Add to Longdo]
[hé dōng tiān, ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄊㄧㄢ, ] nuclear winter, #157,470 [Add to Longdo]
至点[Dōng zhì diǎn, ㄉㄨㄥ ㄓˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] the winter solstice, #268,077 [Add to Longdo]
无夏[wú dōng wú xià, ㄨˊ ㄉㄨㄥ ㄨˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] regardless of the season; all the year round, #775,025 [Add to Longdo]
[jì dōng, ㄐㄧˋ ㄉㄨㄥ, ] final month of winter (i.e. twelfth month of lunar calendar), #986,787 [Add to Longdo]
[Jiā dōng xiāng, ㄐㄧㄚ ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chiatung (village in Taiwan) [Add to Longdo]
山乡[Dōng shān xiāng, ㄉㄨㄥ ㄕㄢ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Tungshan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
青树[dōng qīng shù, ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄥ ㄕㄨˋ, / ] holly [Add to Longdo]
氨酸[tiān dōng ān suān, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] aspartic acid (Asp), an amino acid [Add to Longdo]
苯丙二肽酯[tiān dōng běn bǐng èr tài zhǐ, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄅㄣˇ ㄅㄧㄥˇ ㄦˋ ㄊㄞˋ ㄓˇ, ] aspartame C14H18N2O (artificial sweetener) [Add to Longdo]
酰胺[tiān dōng xiān àn, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢ ㄢˋ, ] asparagine (Asn), an amino acid [Add to Longdo]
[Xiǎo dōng, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄨㄥ, ] Xiaodong (person name) [Add to Longdo]
[kuǎn dōng, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄨㄥ, ] coltsfoot (Tussilago farfara), plant in sunflower family Asteracae used a cough suppressant [Add to Longdo]
波塞[Bō sāi dōng, ㄅㄛ ㄙㄞ ㄉㄨㄥ, ] Poseidon, God of the sea in Greek mythology [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふゆ, fuyu] (n) ฤดูหนาว
[とうみん, toumin] (vt) จำศีลในฤดูหนาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とうがん, tougan] ฟักเขียว

Japanese-English: EDICT Dictionary
オリンピック季競技大会[オリンピックとうききょうぎたいかい, orinpikku toukikyougitaikai] (n) Olympic Winter Games [Add to Longdo]
[えっとう, ettou] (n,vs) passing the winter; hibernation; (P) [Add to Longdo]
資金[えっとうしきん, ettoushikin] (n) winter bonus [Add to Longdo]
[えっとうたい, ettoutai] (n) wintering party (team) [Add to Longdo]
[えっとうち, ettouchi] (n) wintering spot (i.e. of a migrating bird) [Add to Longdo]
[おうとう, outou] (n) (obsc) (See 師走) twelfth lunar month [Add to Longdo]
夏山[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏山里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing [Add to Longdo]
夏山里方式[なつやまふゆさとほうしき, natsuyamafuyusatohoushiki] (n) rotated grazing [Add to Longdo]
夏炉[かろとうせん, karotousen] (n) summer fires and winter fans; useless things [Add to Longdo]
核の[かくのふゆ, kakunofuyu] (n) nuclear winter [Add to Longdo]
[きとう, kitou] (n) (1) (obs) end of winter; (2) twelfth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
[かくとう, kakutou] (n) last winter [Add to Longdo]
[きゅうとう, kyuutou] (n-adv,n-t) former winters; the last winter [Add to Longdo]
[げんとう, gentou] (n) severe winter [Add to Longdo]
[げんとうき, gentouki] (n) coldest period [Add to Longdo]
[げんとう;けんとう, gentou ; kentou] (n) winter [Add to Longdo]
[こんとう, kontou] (n-adv,n-t) this winter; next winter; last winter [Add to Longdo]
[さくとう, sakutou] (n-adv,n-t) last winter [Add to Longdo]
[さんとう, santou] (n) three winter months [Add to Longdo]
山鼠;眠鼠[やまね;ヤマネ, yamane ; yamane] (n) (uk) Japanese dormouse (Glirulus japonicus) [Add to Longdo]
春夏秋[しゅんかしゅうとう, shunkashuutou] (n-adv,n-t) spring, summer, autumn (fall) and winter; the four seasons; (P) [Add to Longdo]
[しょとう;はつふゆ, shotou ; hatsufuyu] (n-adv,n) (1) early winter; (2) (obs) tenth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
[じょうとう, joutou] (n) (obs) (obsc) (See 孟,神無月) tenth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
[まふゆ, mafuyu] (n-adv,n-t) midwinter; (P) [Add to Longdo]
[まふゆび, mafuyubi] (n) day on which the temperature fails to reach 0 degrees Centigrade [Add to Longdo]
大坂の陣[おおさかふゆのじん, oosakafuyunojin] (exp,n) (See 大坂夏の陣) winter campaign of the siege of Osaka (1614 CE) [Add to Longdo]
[だんとう, dantou] (n) mild winter; warm winter; (P) [Add to Longdo]
異変[だんとういへん, dantouihen] (n) abnormally warm winter [Add to Longdo]
;中[ちゅうとう, chuutou] (n) (obs) eleventh month of the lunar calendar [Add to Longdo]
天門[てんもんどう, tenmondou] (n) (See 草杉蔓) dried Chinese asparagus root [Add to Longdo]
[ふゆ, fuyu] (n-adv,n-t) winter; (P) [Add to Longdo]
めく[ふゆめく, fuyumeku] (v5k,vi) to become wintry [Add to Longdo]
を過ごす[ふゆをすごす, fuyuwosugosu] (exp,v5s) to go through the winter [Add to Longdo]
トピア[ふゆトピア, fuyu topia] (n) (uk) Fuyutopia (government program to help create a winter living environment in northern Hokkaido) [Add to Longdo]
[ふゆあおい;フユアオイ, fuyuaoi ; fuyuaoi] (n) (uk) cluster mallow (Malva verticillata) [Add to Longdo]
安居[ふゆあんご, fuyuango] (n) {Buddh} (See 夏安居) winter retreat [Add to Longdo]
[とうがん;とうが, tougan ; touga] (n) wax gourd (Benincasa hispida); ash gourd; white gourd; winter melon [Add to Longdo]
瓜子[とうがし, tougashi] (n) wax gourd seed; winter melon seed [Add to Longdo]
越し[ふゆごし, fuyugoshi] (n) wintering; passing the winter [Add to Longdo]
牡丹[ふゆぼたん, fuyubotan] (n) Paeonia suffrutticosa; tree peony [Add to Longdo]
[とうが, touga] (n) winter buds; winter sprouts [Add to Longdo]
[とうかん, toukan] (n) (See 六官) Ministry of Works (Zhou-dynasty China) [Add to Longdo]
[とうき, touki] (n-adv,n-t) winter; wintertime; winter term; (P) [Add to Longdo]
期休暇[とうききゅうか, toukikyuuka] (n) winter vacation (holidays) [Add to Longdo]
[とうき, touki] (n-adv,n-t) (season of) winter; (P) [Add to Longdo]
季オリンピック[とうきオリンピック, touki orinpikku] (n) Winter Olympics [Add to Longdo]
休み[ふゆやすみ, fuyuyasumi] (n) winter vacation; (P) [Add to Longdo]
[ふゆぞら, fuyuzora] (n) winter sky [Add to Longdo]
[ふゆがた, fuyugata] (adj-f) wintery [Add to Longdo]
景色[ふゆげしき, fuyugeshiki] (n) winter landscape; winter scenery; wintry landscape; wintry scene [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
So-called "winter time" is expected to enhance the college reform.の時代」が大学改革の起爆剤となってくれればと思う。
We expected we should have a warm January, but we hear that this winter is the coldest in twenty years.1月は暖かいだろうと思っていたが、このは20年ぶりの寒さだそうだ。
There are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.1年には4つの季節、春、夏、秋、がある。
Which do you like better, summer or winter?あなたは夏ととではどちらが好きですか。
Those birds build their nests in the summer and fly to the south in the winter.あの鳥たちは夏に巣を作り、に南へ渡る。
As I do not have enough money, I will have to do without a new coat this winter.あまりお金がないので、私はこのは新しいコートなしで過ごさなければならない。
One winter morning I met him.あるの朝私は彼に会った。
I hear the grass is green even in the winter in England.イギリスではでも芝生が緑だそうですね。
Strawberries sell at high price in winter.イチゴはは高値だ。
I always need an extra blanket in the wintertime.いつもには余分な毛布が必要だ。
My family goes skiing every winter.うちは家族で毎年スキーに行きます。
These flowers will live through the winter more often than not.この花はたいてい場も枯れずにもちますよ。
I went skiing at Canada last winter.この前の、私カナダへスキーに行った。
I went skiing at Zaoh last winter.この前の私は蔵王へスキーに行った。
We get a lot of snow here in winter.この地方ではになると雪が多い。
I'm looking forward to visiting your country this winter.このあなたの国を訪問するのを楽しみにしています。
I hear this is the coldest winter we have had in the past ten years.このは10年ぶりの寒さだそうです。
This was the coldest winter in twenty years.このは20年ぶりの寒さだった。
There has been a lot of sickness in my family this winter.このはうちでは病気が多かった。
In this winter, it seems that it gets very cold.このはとても寒くなりそうだ。
This winter has been mild.このは温暖であった。
It is likely to be cold this winter.このは寒くなりそうだ。
We have had a very hard winter.このは寒さが厳しかった。
This winter the record for snowfall was broken.このは降雪量の記録を更新した。
We have had a lot of snow this winter.このは雪がたくさん降りました。
Snow fell early this winter.このは雪が早くから降った。
We are having a mild winter.このは暖かい。
We had less snow this winter than we had expected.このは予想していたより雪が少なかった。
We've had a lot of storms this winter.このは嵐が多かった。
We have had more snow than usual this winter.このは例年になく雪が多かった。
Colds are prevalent this winter.この風邪が大流行である。
These clothes are not appropriate for a cold winter day.この服は寒いの日には向かない。
These small rodents store up nuts in the winter.この齧歯動物はに木の実を貯える。
These birds migrate to North Africa in winter.これらの鳥はには北アフリカに渡る。
Talking of Switzerland, have you ever been there in winter?スイスといえば、にスイスにいったことがありますか。
Talking of Switzerland, have you ever been there in winter.スイスと言えば、にそこに行った事がありますが。
Now she couldn't tell when Spring came, or summer or fall, or winter.そしていつ春がきたのか夏が来たのか、いつが秋でいつがなのかわかりません。
The hotel remains closed during the winter.そのホテルはの間は閉まったままである。
During that winter, writing occupied most of my free time.そのの暇な時間はほとんど書き物をした。
It rained a great deal during the winter.そのの間、よく雨が降った。
The island is covered with ice and snow during the winter.その島はの間、氷と雪でおおわれる。
They say that as it was bitterly cold in Northern Europe that winter, many people were frozen to death.その年の北ヨーロッパはひどい寒さだったので、多くの人々が凍死したそうです。
Most people like summer, but as for me, I like winter much better.たいていの人は夏が好きだが、私に関する限りの方がずっと好きだ。
It was a very cold winter.たいへん寒いでした。
Swallows fly away at the approach of winter.ツバメはが近づくと飛び去る。
How will they get through the cold winter in that tent?どうやって彼らはあのテントで寒いを越せるのだろうか。
Winter in New York can be very cold.ニューヨークのは非常に寒いことがある。
In such countries as Norway and Finland, they have lots of snow in winter.ノルウェーやフィンランドのような国ではには雪が多い。
It will be winter before long.まもなくだ。
Winter is drawing on.もうすぐだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふゆ, fuyu] Winter [Add to Longdo]
向き[ふゆむき, fuyumuki] fuer_den_Winter_geeignet, fuer_den_Winter_bestimmt [Add to Longdo]
[ふゆもの, fuyumono] Kleider_fuer_den_Winter [Add to Longdo]
[とうみん, toumin] Winterschlaf [Add to Longdo]
[ふゆぞら, fuyuzora] Winterhimmel [Add to Longdo]
[とうじ, touji] Wintersonnenwende [Add to Longdo]
春夏秋[しゅんかしゅうとう, shunkashuutou] Fruehling,Sommer,Herbst_und_Winter [Add to Longdo]
[だんとう, dantou] warmer_Winter, milder_Winter [Add to Longdo]
[まふゆ, mafuyu] der_tiefe_Winter, mitten_im_Winter [Add to Longdo]
[りっとう, rittou] Beginn_des_Winters [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top