ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*内*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -内-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
股膏薬[うちまたごうやく] ...

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[内, nèi, ㄋㄟˋ] inside
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [ideographic] A man 人  entering a door 冂, Rank: 175
[纳, nà, ㄋㄚˋ] to adopt, to accept; to receive, to take
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 684
[丙, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] third; 3rd heavenly stem
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: -, Rank: 2645
[呐, nà, ㄋㄚˋ] to raise one's voice; to yell, to shout; to stammer
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 2899
[钠, nà, ㄋㄚˋ] sodium, natrium; to sharpen wood
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3479
[讷, nè, ㄋㄜˋ] inarticulate, slow; to mumble, to stammer
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 3916
[芮, ruì, ㄖㄨㄟˋ] tiny, small; the water's edge
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 4108
[衲, nà, ㄋㄚˋ] to sew, to mend; quilt; patch; cassock
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 4660
[蚋, ruì, ㄖㄨㄟˋ] mosquito, gnat
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 5218
[肭, nà, ㄋㄚˋ] fat, blubber; a seal
Radical: , Decomposition:     内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] meat, Rank: 5867
[納, nà, ㄋㄚˋ] to adopt, to accept; to receive, to take
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 6114
[枘, ruì, ㄖㄨㄟˋ] a handle for a tool
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 6312
[呙, guō, ㄍㄨㄛ] to chat, to gossip, to jaw, to talk; mouth
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [ideographic] Words 内 coming from a mouth 口, Rank: 6323
[鈉, nà, ㄋㄚˋ] sodium, natrium; to sharpen wood
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8686
[訥, nè, ㄋㄜˋ] inarticulate, slow; to mumble, to stammer
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nèi, ㄋㄟˋ, / ] inside; inner; internal; within; interior, #119 [Add to Longdo]
[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, / ] domestic; internal (to a country); civil, #444 [Add to Longdo]
[nèi róng, ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] content; substance; details, #554 [Add to Longdo]
[nèi bù, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ, / ] interior; inside (part, section); internal, #1,337 [Add to Longdo]
[nèi xīn, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄣ, / ] heart; innermost being, #2,134 [Add to Longdo]
[nèi dì, ㄋㄟˋ ㄉㄧˋ, / ] inland; interior, #2,220 [Add to Longdo]
[zài nèi, ㄗㄞˋ ㄋㄟˋ, / ] including, #2,739 [Add to Longdo]
[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] domestic and international; at home and abroad, #3,489 [Add to Longdo]
[jìng nèi, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ, / ] within the borders; internal (to a country); domestic, #3,636 [Add to Longdo]
[tǐ nèi, ㄊㄧˇ ㄋㄟˋ, / ] within the body; in vivo (vs in vitro); internal to, #3,662 [Add to Longdo]
[shì nèi, ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] indoor, #3,754 [Add to Longdo]
[zhī nèi, ㄓ ㄋㄟˋ, / ] inside, #3,842 [Add to Longdo]
[nèi hán, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ, / ] meaning; content; essential properties implied or reflected by a notion; intention; connotation; self-possessed, #4,109 [Add to Longdo]
[nèi wài, ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] inside and outside; domestic and foreign; approximately; about, #4,517 [Add to Longdo]
[nèi cún, ㄋㄟˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] memory; random access memory; RAM (computer); internal storage, #4,755 [Add to Longdo]
[nèi zài, ㄋㄟˋ ㄗㄞˋ, / ] intrinsic; innate, #5,099 [Add to Longdo]
[nèi yī, ㄋㄟˋ ㄧ, / ] undergarment; underwear, #5,600 [Add to Longdo]
[yǐ nèi, ㄧˇ ㄋㄟˋ, / ] within; less than, #5,683 [Add to Longdo]
[dǎng nèi, ㄉㄤˇ ㄋㄟˋ, / ] within the party (esp. Chinese communist party), #6,398 [Add to Longdo]
蒙古[Nèi měng gǔ, ㄋㄟˋ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, / ] Inner Mongolia; abbr. for Inner Mongolia autonomous region 內蒙古自治區|蒙古自治区, #6,419 [Add to Longdo]
[nèi gé, ㄋㄟˋ ㄍㄜˊ, / ] (government) cabinet, #7,157 [Add to Longdo]
[nèi kē, ㄋㄟˋ ㄎㄜ, / ] medical department, #8,516 [Add to Longdo]
[nèi pí, ㄋㄟˋ ㄆㄧˊ, / ] (med.) endothelium; thin skin on the inside of some fruits (e.g. oranges), #9,923 [Add to Longdo]
[shì nèi, ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] inside the city, #10,180 [Add to Longdo]
[nèi kù, ㄋㄟˋ ㄎㄨˋ, / ] underwear, #10,274 [Add to Longdo]
[nèi mù, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ, / ] inside story; non-public information; behind the scenes; internal, #11,118 [Add to Longdo]
分泌[nèi fēn mì, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ, / ] endocrine (internal secretion, e.g. hormone), #11,745 [Add to Longdo]
[Rì nèi wǎ, ㄖˋ ㄋㄟˋ ㄨㄚˇ, / ] Geneva, Switzerland, #11,758 [Add to Longdo]
瑞拉[Wěi nèi ruì lā, ㄨㄟˇ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄟˋ ㄌㄚ, / ] Venezuela, #11,906 [Add to Longdo]
[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, ] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy), #12,007 [Add to Longdo]
生产总值[guó nèi shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic product (GDP), #12,185 [Add to Longdo]
[bái nèi zhàng, ㄅㄞˊ ㄋㄟˋ ㄓㄤˋ, / ] cataract, #12,915 [Add to Longdo]
[nèi zhèng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ, / ] internal affairs (of a country), #13,749 [Add to Longdo]
[nèi zhàn, ㄋㄟˋ ㄓㄢˋ, / ] civil war, #13,780 [Add to Longdo]
[nèi zàng, ㄋㄟˋ ㄗㄤˋ, / ] internal organs; viscera, #14,568 [Add to Longdo]
[duì nèi, ㄉㄨㄟˋ ㄋㄟˋ, / ] internal; national; domestic (policy), #15,774 [Add to Longdo]
[Hé nèi, ㄏㄜˊ ㄋㄟˋ, / ] Hanoi (capital of Vietnam), #16,283 [Add to Longdo]
[nèi jiù, ㄋㄟˋ ㄐㄧㄡˋ, / ] a guilty conscience; to feel a twinge of guilt, #16,348 [Add to Longdo]
[nèi lù, ㄋㄟˋ ㄌㄨˋ, / ] inland; interior, #16,589 [Add to Longdo]
贾德[Nèi jiǎ dé, ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, / ] Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches; abbr. for 艾哈邁迪內賈德|艾哈迈迪贾德, #17,718 [Add to Longdo]
[nèi hé, ㄋㄟˋ ㄏㄜˊ, / ] kernel (computer science), #19,626 [Add to Longdo]
政部[nèi zhèng bù, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ, / ] Ministry of the Interior, #19,939 [Add to Longdo]
蒙古自治区[Nèi Méng gǔ zì zhì qū, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, / ] Inner Mongolia autonomous region, abbr. 蒙古, capital Hohhot 呼和浩特市, #20,031 [Add to Longdo]
[Nèi méng, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ, / ] Inner Mongolia, #21,925 [Add to Longdo]
[nèi qíng, ㄋㄟˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] inside information, #25,075 [Add to Longdo]
[nèi háng, ㄋㄟˋ ㄏㄤˊ, / ] expert; adept; experienced, #25,784 [Add to Longdo]
[qí nèi, ㄑㄧˊ ㄋㄟˋ, / ] included; within that, #27,574 [Add to Longdo]
政部长[nèi zhèng bù zhǎng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] Minister of the Interior, #28,290 [Add to Longdo]
[nèi wù, ㄋㄟˋ ㄨˋ, / ] internal affairs; domestic affairs; family affairs; (trad.) affairs within the palace, #29,205 [Add to Longdo]
出血[nèi chū xiě, ㄋㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄝˇ, / ] internal bleeding; internal hemorrhage, #30,490 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いない, inai] (n) ภายใน, ไม่เกิน (เช่น 4~6週間以 หมายถึง ภายในระยะเวลา 4-6 สัปดาห์)
[ないち, naichi] (n) ภายในประเทศ, Ant. 外地
[ないか, naika] (n) แผนกอายุรกรรม
[ないせん, naisen] (n) เบอร์โทรศัพท์ภายใน
[ないぞう, naizou] (n) ที่สร้างเป็นส่วนถาวรในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า (built-in)
[ないかく, naikaku] (n) คณะรัฐมนตรี
閣不信任案[ないかくふしんにんあん, naikakufushinnin'an] (n) ญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 総理大臣, 首相
[こくない, kokunai] (n) ภายในประเทศ
[くないちょう, kunaichou] (n) สำนักพระราชวัง
[しない, shinai] (n) ภายในเมือง
[あんない, annai] (vt) แนะนำ,พาชม
[しゃない, shanai] (n) ในรถ เช่น ในรถไฟ, ในรถโดยสาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うちわけ, uchiwake] (n) การแจกแจงบัญชี
務省[ないむしょう, naimushou] (n) กระทรวงมหาดไทย
[しゃない, shanai] (n) ภายในบริษัท
その[そのうち, sonouchi] (adv) สุดท้ายนี้
閣総辞職[ないかくそうじしょく, naikakusoujishoku] (n) การลาออกของคณะรัฐมตรีทั้งคณะ
[ちょうないかい, chounaikai] สมาคมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน(สมาคมแห่งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันแล้ว โดยทั่วไปแล้วทุกคนต้องเข้าร่วมและต้องจ่ายค่าสมาชิก โดยที่สมาคมจะเป็นคนกำหนดกฏเกณฑ์ภายในชุมชนแห่งนั้นเช่นการกำหนดสถานที่ิทิ้งขยะ และทำหน้าที่กระจายข่าวสารภายในชุมชน สมาคมแบบนี้จะมีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศญี่ปุ่น หากเทียบกับประเทศไทย ก็ให้นึกถึง "คณะกรรมการชุมชน" ก็น่าจะเทียบเคียงกันได้)
[ないがい, naigai] (n) ข้างในข้างนอก, ข้างในและข้างนอก
[うちがわ, uchigawa] ภายใน ข้างใน ด้านใน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[がくない, gakunai] TH: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย  EN: within the school
[たいない, tainai] TH: ภายในร่างกาย  EN: inside the body
[ないてい, naitei] TH: การตกลงกันเป็นการภายใน
[てらうち, terauchi] TH: ชื่อเฉพาะ  EN: Terauchi (pl,pn)
[あんない, annai] TH: นำทาง
[あんない, annai] TH: การแนะนำ  EN: guidance
[あんない, annai] TH: การนำพา
[うちいわい, uchiiwai] TH: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี  EN: gifts for close relatives or friends
[ないよう, naiyou] TH: เนื้อหา  EN: subject

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまいな容モデル;曖昧な容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
お上さん;お儀さん;御上さん;御儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]
この(P);この中[このうち(P);このなか(この中), konouchi (P); kononaka ( kono naka )] (exp) (1) (uk) among these; between these; of these; (2) (このなか only) in here; in this; (P) [Add to Longdo]
その(P);其の[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
その[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その) one of these days; sooner or later; eventually; (P) [Add to Longdo]
ないに;無い[ないうちに, naiuchini] (exp) (after neg. stem of verb) before it becomes (verb); before (an undesirable thing occurs) [Add to Longdo]
べた塗り部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] (n) {comp} solid interior style [Add to Longdo]
アフタ性口[アフタせいこうないえん, afuta seikounaien] (n) stomatitis aphthosa [Add to Longdo]
カッコ;括弧[カッコない(カッコ内);かっこない(括弧内), kakko nai ( kakko nai ); kakkonai ( kakkonai )] (exp,adj-no) in parentheses; bracketed [Add to Longdo]
サービス[サービスないよう, sa-bisu naiyou] (n) {comp} service content [Add to Longdo]
スペイン[スペインないせん, supein naisen] (n) Spanish Civil War [Add to Longdo]
データ[データないよう, de-ta naiyou] (n) {comp} data content [Add to Longdo]
データ容記法[データないようきほう, de-ta naiyoukihou] (n) {comp} data content notation [Add to Longdo]
ネットワーク[ネットワークない, nettowa-ku nai] (n,adj-no) {comp} intranetwork [Add to Longdo]
ハッチ部様式[ハッチないぶようしき, hacchi naibuyoushiki] (n) {comp} hatch interior style [Add to Longdo]
パターン部様式[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] (n) {comp} pattern interior style [Add to Longdo]
ヒステリー性黒[ヒステリーせいこくないしょう, hisuteri-seikokunaishou] (n) hysteric amaurosis [Add to Longdo]
レーザー視鏡[レーザーないしきょう, re-za-naishikyou] (n) laser endoscope [Add to Longdo]
レコードデータ構造[レコードないデータこうぞう, reko-do nai de-ta kouzou] (n) {comp} intra-record data structure [Add to Longdo]
安倍[あべないかく, abenaikaku] (n) (See 公明党,自由民主党) Abe Cabinet (inaugurated as the Japanese government, 2006-09-26) [Add to Longdo]
[あんない, annai] (n) (1) information; guidance; leading; (vs) (2) to guide; to show (around); to conduct; (P) [Add to Longdo]
[あんないがかり, annaigakari] (n) clerk at the information desk [Add to Longdo]
広告[あんないこうこく, annaikoukoku] (n) classified advertisement; classified ad [Add to Longdo]
[あんないしゃ, annaisha] (n) (See 案人) guide; usher [Add to Longdo]
[あんないじょ, annaijo] (n) information desk [Add to Longdo]
[あんないしょ, annaisho] (n) guidebook; guide [Add to Longdo]
書呈[あんないしょてい, annaishotei] (n) presentation of a guidebook [Add to Longdo]
[あんないじょう, annaijou] (n) usherette [Add to Longdo]
[あんないじょう, annaijou] (n) letter of invitation [Add to Longdo]
[あんないにん, annainin] (n) (a) guide [Add to Longdo]
[あんないず, annaizu] (n) guide map [Add to Longdo]
[あんないやく, annaiyaku] (n) guide; host [Add to Longdo]
[いない, inai] (n,n-suf) within; inside of; less than; (P) [Add to Longdo]
意味[いみないよう, iminaiyou] (n) {ling} semantic content (of a term); meaning (of a sentence) [Add to Longdo]
[いきない, ikinai] (n,adj-no) inside the area; (P) [Add to Longdo]
貿易[いきないぼうえき, ikinaiboueki] (n) regional trade; intra-trade [Add to Longdo]
一時間以[いちじかんいない, ichijikan'inai] (n) within one hour [Add to Longdo]
一年以[いちねんいないに, ichinen'inaini] (adv) within a year [Add to Longdo]
院の[いんのないがい, innonaigai] (n) legislative circles [Add to Longdo]
[いんない, innai] (n,adj-no) (1) inside the House (Diet); (2) inside the hospital; (P) [Add to Longdo]
会派[いんないかいは, innaikaiha] (n) in-house faction (political groups within the Diet) [Add to Longdo]
感染[いんないかんせん, innaikansen] (n) infection incurred while hospitalized (hospitalised); nosocomial infection [Add to Longdo]
総務[いんないそうむ, innaisoumu] (n) floor leader; party whip [Add to Longdo]
[うだい, udai] (n) the whole world [Add to Longdo]
笛鯛[うらうちふえだい;ウラウチフエダイ, urauchifuedai ; urauchifuedai] (n) (uk) Papuan black snapper (Lutjanus goldiei) [Add to Longdo]
営業案[えいぎょうあんない, eigyouannai] (n) pamphlet describing one's business (operations) [Add to Longdo]
影の[かげのないかく, kagenonaikaku] (n) shadow cabinet; (P) [Add to Longdo]
[えんない, ennai] (n) within the circle [Add to Longdo]
[えんない, ennai] (n) inside the garden (park); (P) [Add to Longdo]
[おくない, okunai] (n,adj-no) indoor (court, pool, etc.); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.「ありがとう。もう一つケーキをいただきます。」と気な青年は言った。
"If you're on that telephone for less than one minute, I'll eat my hat," Bob says.「君の電話が1分以なら、ぼくは何でもしてやるよ」とボブは言う。 [M]
He can run 100 meters within twelve seconds.100メートルを12秒以で走ることができます。
Come back within a month.1ヶ月以に帰ってきなさい。
I don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.1ヶ月以に返してくれるなら、その金を君に貸してもよい。 [M]
We'll arrive there within an hour.1時間以にそこに着くでしょう。
I'll be back within an hour.1時間以に戻ってきます。
The results will be back in a week.1週間以に検査の結果が出ます。
I will call you within a week.1週間以に電話します。
I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.1週間以に必要な100万ドルのお金を手に入れようと、私はその場ですぐに決めた。
An old lady guided us through the castle.1人の年老いた女性が私たちに城の中を案してくれた。
I'll have you all speaking fluent English within a year.1年以にあなた方が全員、流暢な英語を話しているようにしてあげます。
I had hardly waited a minute when he came.1分待つか待たないに彼が来た。
Sum up the passage within 200 words.200語以でその文章を要約してください。
We deliver your order free of charge within a 20-mile limit.20マイル以の配達は無料です。
I'll be back within two hours.2時間以に戻ります。
You have to come back in 30 minutes.30分以にここに戻ってきて下さい。
I will answer within three days.3日以に返事します。
We'd like a deposit of $50.50$の金をお願いします。
Write in less than 50 words.50語以で書きなさい。
FEN does not carry domestic news.FENは国ニュースを放送していない。
Yes. She used to be a very shy girl.ああ。昔はとても気な女の子だったからね。
I will show you around.あちらこちらご案いたします。
I can't believe I misplaced the party information and registration you sent to me.あなたからのパーティーの案状をなくしてしまったなんて、自分でも信じられません。
Your shipment should be delivered within twenty four hours.あなたの船荷は、24時間以に運ばれるでしょう。
Such a disaster won't come again in my time.あのような災害は一生のに二度とやってこないだろう。
That girl is far from being shy.あの女の子は気どころではない。
That politician is well versed in internal and external conditions.あの政治家は外の事情に精通している。
That guy is walking pigeon-toed.あの男の人股で歩いているよ。
We had not gone far before we were caught in a shower.あまり遠くに行かないににわか雨にあった。
I had not waited long before he came.あまり長く待たないに彼がきた。
You might as well stay at home as go to America.アメリカへ行くくらいなら、国にいるほうがましだ。
Getting shy Kyoko to talk at a party is like pulling teeth.あんな気な京子をパーティーでしゃべらせるなんていくら何でも無茶だよ。
No, but they might have them at our other store.いいえ、でも、の別の店にあるかもしれません。
No country should interfere in another country's internal affairs.いかなる国も他国の政に干渉してはならない。
Charity begins at home. [Proverb]いつくしみは、身から始めよう。
My cousin took me around the town.いとこは私を町中案してくれた。
England was once torn by civil war.イングランドはかつて乱で分裂したことがあった。
Before we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'エメット理論を検討する前に、「部シンメトリー」という概念を明確にしておかなければならない。
Let me show you to the elevator.エレベーターまでご案しましょう。
Our guests should be here within an hour.お客様は1時間以にお越しになるはずです。
We remind you that our terms are 60 days net.お支払いは60日以という条件だったと思いますが。
I will show you around in return.お返しに案してあげましょう。
The guide led us to the hotel.ガイドが私たちをホテルまで案してくれた。
A guide conducted the visitors round the museum.ガイドは観光客に博物館の案をした。
Put the words in parentheses into abbreviated form.カッコの言葉を短縮形にしなさい。
Could you show me the campus?キャンパスを案してもらえますか。
Let me show you around the town this afternoon.きょうの午後、ぼくが街を案してあげよう。 [M]
Grace goes to phone extension upstairs.グレースは階上の線電話のところへ行く。
These quotations were effective in sending complex messages to his friends, because, in his day, people could quote from such authors with every expectation of being understood.こうした引用は友人に込み入った容の連絡を行うのに効果的であった。彼の時代では理解してもらえることを充分に期待してそうした作家から引用できたからである。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
べた塗り部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
サービス[サービスないよう, sa-bisu naiyou] service content [Add to Longdo]
データ[データないよう, de-ta naiyou] data content [Add to Longdo]
データ容記法[データないようきほう, de-ta naiyoukihou] data content notation [Add to Longdo]
ネットワーク[ネットワークない, nettowa-ku nai] intranetwork (a-no) [Add to Longdo]
ハッチ部様式[はっちないぶようしき, hacchinaibuyoushiki] hatch interior style [Add to Longdo]
パターン部様式[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] pattern interior style [Add to Longdo]
レコードデータ構造[レコードないデータこうぞう, reko-do nai de-ta kouzou] intra-record data structure [Add to Longdo]
[あんないしょ, annaisho] guide [Add to Longdo]
ケーブル[おくないケーブル, okunai ke-buru] house cable [Add to Longdo]
配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
加入者宅装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]
共通容部[きょうつうないようぶ, kyoutsuunaiyoubu] generic content portion [Add to Longdo]
共通容部記述部[きょうつうないようぶきじゅつぶ, kyoutsuunaiyoubukijutsubu] generic content portion description [Add to Longdo]
境界オブジェクト集合[きょうかいないオブジェクトしゅうごう, kyoukainai obujiekuto shuugou] bounded object set, BOS [Add to Longdo]
クロストーク[きょくないクロストーク, kyokunai kurosuto-ku] local crosstalk [Add to Longdo]
部様式[くうないぶようしき, kuunaibuyoushiki] empty interior style [Add to Longdo]
[こうない, kounai] in-house (a-no) [Add to Longdo]
交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
[しない, shinai] local (a-no) [Add to Longdo]
局番[しないきょくばん, shinaikyokuban] local office number [Add to Longdo]
自動式構交換機[じどうしきこうないこうきのう, jidoushikikounaikoukinou] Private Automatic Branch eXchange, PABX [Add to Longdo]
実験[しつないじっけん, shitsunaijikken] lab test, in-house test [Add to Longdo]
実現された[じつげんされたないぶ, jitsugensaretanaibu] realized interior [Add to Longdo]
[しゃない, shanai] in-house (a-no) [Add to Longdo]
準市通話[じゅんしないつうわ, junshinaitsuuwa] message area call [Add to Longdo]
[じゅんないじ, junnaiji] quasi-internal character [Add to Longdo]
処理[しょりないよう, shorinaiyou] processing details [Add to Longdo]
中空部様式[ちゅうくうないぶようしき, chuukuunaibuyoushiki] hollow interior style [Add to Longdo]
[ないじ, naiji] internal character [Add to Longdo]
[ないぞう, naizou] built-in (vs) (a-no), internal [Add to Longdo]
蔵オーディオ回路[ないぞうオーディオかいろ, naizou o-deio kairo] integrated audio circuit [Add to Longdo]
蔵テンキーパッド[ないぞうテンキーパッド, naizou tenki-paddo] embedded numeric keypad [Add to Longdo]
蔵モデム[ないぞうモデム, naizou modemu] integral modem [Add to Longdo]
蔵型アレイプロセッサー[ないぞくけいアレイプロセッサー, naizokukei areipurosessa-] IAP, Integrated Array Processor [Add to Longdo]
蔵装置[ないぞうそうち, naizousouchi] built-in device [Add to Longdo]
[ないぶ, naibu] interior (a-no), internal [Add to Longdo]
部クロック[ないぶクロック, naibu kurokku] internal clock [Add to Longdo]
部クロック同期[ないぶクロックどうき, naibu kurokku douki] internal clocking (clock synchronization) [Add to Longdo]
部データ[ないぶデータ, naibu de-ta] internal data [Add to Longdo]
部データ項目[ないぶデータこうもく, naibu de-ta koumoku] internal data item [Add to Longdo]
部バッファ[ないぶバッファ, naibu baffa] internal buffer [Add to Longdo]
部ファイル[ないぶファイル, naibu fairu] internal file [Add to Longdo]
部ファイルサービス[ないぶファイルサービス, naibu fairusa-bisu] internal file service [Add to Longdo]
部ファイル結合子[ないぶファイルけつごうし, naibu fairu ketsugoushi] internal file connector [Add to Longdo]
部メモリ[ないぶメモリ, naibu memori] internal storage, internal memory [Add to Longdo]
部ラベル[ないぶラベル, naibu raberu] internal label [Add to Longdo]
部割り込み[ないぶわりこみ, naibuwarikomi] internal interrupt [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一年以[いちねにないに, ichineninaini] innerhalb_eines_Jahres [Add to Longdo]
[たいない, tainai] das_Innere_des_Koerpers [Add to Longdo]
[うち, uchi] Innenseite, drinnen [Add to Longdo]
[ないらん, nairan] innere_Unruhen, Buergerkrieg [Add to Longdo]
[ないてい, naitei] heimliche_Nachforschungen [Add to Longdo]
出血[ないしゅっけつ, naishukketsu] innere_Blutung [Add to Longdo]
分泌[ないぶんぴ, naibunpi] innere_Sekretion [Add to Longdo]
[うちぼり, uchibori] innerer_Burggraben [Add to Longdo]
[ないがい, naigai] innen_und_aussen, In-und_Ausland [Add to Longdo]
[ないよう, naiyou] Inhalt [Add to Longdo]
[ないまく, naimaku] innere_Verhaeltnisse, Geheimnis [Add to Longdo]
[ないまく, naimaku] innere_Verhaeltnisse, Geheimnis [Add to Longdo]
[ないしん, naishin] Innerstes, wahre_Meinung [Add to Longdo]
[ないせん, naisen] Buergerkrieg [Add to Longdo]
[ないせい, naisei] Innenpolitik [Add to Longdo]
[うちうみ, uchiumi] Binnenmeer, Binnensee [Add to Longdo]
[ないこう, naikou] Binnenhafen [Add to Longdo]
燃機関[ないねんきかん, nainenkikan] Verbrennungsmotor [Add to Longdo]
[ないしん, naishin] inoffizieller_Bericht, geheimer_Bericht [Add to Longdo]
[ないせい, naisei] (innere) Einkehr [Add to Longdo]
[ないせん, naisen] Apparat, Nebenanschluss(Telefon) [Add to Longdo]
[ないぞう, naizou] innere_Organe, Eingeweide [Add to Longdo]
[ないしょう, naishou] Geheimnis [Add to Longdo]
[ないだく, naidaku] geheime_Zustimmung, private_Zustimmung [Add to Longdo]
[ないかく, naikaku] Kabinett, Regierung [Add to Longdo]
[こくない, kokunai] Inland [Add to Longdo]
[けんない, kennai] innerhalb_eines_Gebietes [Add to Longdo]
事故[こうないじこ, kounaijiko] Grubenunglueck [Add to Longdo]
[けいだい, keidai] Tempelbezirk [Add to Longdo]
外柔[がいじゅうないごう, gaijuunaigou] freundlich_aber_bestimmt [Add to Longdo]
[うだい, udai] die_ganze_Welt [Add to Longdo]
[しつない, shitsunai] im_Zimmer, im_Hause [Add to Longdo]
[かない, kanai] (eigene) Ehefrau [Add to Longdo]
[ねんないに, nennaini] noch_in_diesem_Jahr [Add to Longdo]
[わくない, wakunai] im_Rahmen [Add to Longdo]
[あんない, annai] Auskunft, Fuehrung [Add to Longdo]
[あんないじょ, annaijo] Auskunft, Information [Add to Longdo]
[こうない, kounai] im_Hafen [Add to Longdo]
瀬戸[せとないかい, setonaikai] Setonaigai - Inlandsee [Add to Longdo]
[ちょうない, chounai] Stadt, Nachbarschaft [Add to Longdo]
[かんない, kannai] Verwaltungsbezirk [Add to Longdo]
[ていない, teinai] Grundstueck, -Hof [Add to Longdo]
[とない, tonai] in_Tokyo, innerhalb_der_Stadt_Tokyo [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top