ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*冂*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -冂-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[用, yòng, ㄩㄥˋ] to use, to employ, to apply; use
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  ?
Etymology: -, Rank: 51
[两, liǎng, ㄌㄧㄤˇ] two, both, pair, couple; ounce
Radical: , Decomposition:   一 [, ]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  从 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]
Etymology: [ideographic] Two people 从 together in a cart, Rank: 133
[见, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to see, to observe, to meet, to appear
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 見; a man 儿 with the eye 目 emphasized, Rank: 153
[月, yuè, ㄩㄝˋ] moon; month
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [pictographic] A crescent moon, Rank: 169
[内, nèi, ㄋㄟˋ] inside
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [ideographic] A man 人  entering a door 冂, Rank: 175
[口, kǒu, ㄎㄡˇ] mouth; entrance, gate, opening
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] An open mouth, Rank: 212
[再, zài, ㄗㄞˋ] again, twice, re-
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  冉 [rǎn, ㄖㄢˇ]
Etymology: [pictographic] Two fish 冉 caught on a line 一, Rank: 242
[南, nán, ㄋㄢˊ] south; southern; southward
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictographic] A musical bell, Rank: 307
[周, zhōu, ㄓㄡ] Zhou dynasty; circumference
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    土 [, ㄊㄨˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Border 冂 around land 土 with a well 口, Rank: 490
[网, wǎng, ㄨㄤˇ] net; network
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    乂 [, ㄧˋ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictographic] A net for catching fish, Rank: 605
[田, tián, ㄊㄧㄢˊ] field, farm, arable land; cultivated
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictographic] The plots of a rice paddy, Rank: 778
[央, yāng, ㄧㄤ] central; to beg; to run out
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: -, Rank: 800
[丽, lì, ㄌㄧˋ] beautiful, elegant, magnificent
Radical: , Decomposition:   一 [, ]      冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 麗; the antlers of a deer 鹿, Rank: 834
[尚, shàng, ㄕㄤˋ] still, yet; even; fairly, rather
Radical: , Decomposition:       冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: -, Rank: 878
[肉, ròu, ㄖㄡˋ] meat; flesh
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  仌 [bīng, ㄅㄧㄥ]
Etymology: [pictographic] Meat on the ribs of an animal, Rank: 1009
[甲, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] armor, shell; fingernails; 1st heavenly stem
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  ?
Etymology: -, Rank: 1106
[贝, bèi, ㄅㄟˋ] sea shell; money, currency
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [pictographic] A sea shell, once used as currency, Rank: 1133
[冒, mào, ㄇㄠˋ] to risk, to brave, to dare
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 1222
[丹, dān, ㄉㄢ] cinnabar, red, vermilion; pellet, powder
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  亠 [tóu, ㄊㄡˊ]
Etymology: [ideographic] A red pellet 丶 from a mine 井, Rank: 1280
[册, cè, ㄘㄜˋ] book, volume, register, list
Radical: , Decomposition:     冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] Bamboo strips 冂 tied together to form a book, Rank: 1525
[冈, gāng, ㄍㄤ] ridge or crest of hill
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictographic] Simplified form of 岡, clouds 网 forming over a mountain 山, Rank: 2047
[巾, jīn, ㄐㄧㄣ] cloth, curtain, handkerchief, towel
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictographic] A curtain or towel hanging from a rack, Rank: 2281
[冉, rǎn, ㄖㄢˇ] tender; weak; to proceed gradually
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: -, Rank: 3070
[冕, miǎn, ㄇㄧㄢˇ] crown; ceremonial cap
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  免 [miǎn, ㄇㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] crown, Rank: 3456
[鬲, gé, ㄍㄜˊ] earthen pot, iron cauldron
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  ?
Etymology: [pictographic] A cauldron 口 with three legs 冂丷, Rank: 6855
[辭, cí, ㄘˊ] words, speech; to resign, to take leave
Radical: , Decomposition:     爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  ?    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    厶 [, ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 8175
[亂, luàn, ㄌㄨㄢˋ] anarchy, chaos; revolt
Radical: , Decomposition:     爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  ?    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    厶 [, ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [ideographic] A kneeling person 乚 using their hands 爫 to unravel a knot
[內, nèi, ㄋㄟˋ] inside
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  入 [, ㄖㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A man 入  entering a door 冂
[冂, jiōng, ㄐㄩㄥ] wide
Radical: , Decomposition:   丨 [shù, ㄕㄨˋ]  ?
Etymology: -
[円, yuán, ㄩㄢˊ] circle; yen
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  丄 [shàng, ㄕㄤˋ]
Etymology: -
[冊, cè, ㄘㄜˋ] book, volume, register, list
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  卄 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Bamboo strips 冂 tied together to form a book; compare 册
[冋, jiōng, ㄐㄩㄥ] desert; border
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A plot of land 口 surrounded by a border 冂; 冂 also provides the pronunciation
[冎, guǎ, ㄍㄨㄚˇ] bone
Radical: , Decomposition:   ?  冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]
Etymology: [pictographic] Cross-section of a bone
[冏, jiǒng, ㄐㄩㄥˇ] bright, brilliant; clear; hot
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    八 [, ㄅㄚ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Archaic form of 炯
[冓, gòu, ㄍㄡˋ] secret, niche, hiding-hole, cabinet
Radical: , Decomposition:   井 [jǐng, ㄐㄧㄥˇ]  再 [zài, ㄗㄞˋ]
Etymology: -
[啇, dì, ㄉㄧˋ] stalk, stem, root, foot, base
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: -
[囗, wéi, ㄨㄟˊ] enclosure; border
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  一 [, ]
Etymology: -
[岡, gāng, ㄍㄤ] ridge or crest of hill
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    ?  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictographic] Clouds 网 forming over a mountain 山
[朿, cì, ㄘˋ] thorn, sting, prickle; to stab; to assassinate
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]
Etymology: -
[禸, róu, ㄖㄡˊ] rump
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  厶 [, ]
Etymology: -
[繭, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] cocoon; callus, blister
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    糹 [, ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [ideographic] A silk 糹 cocoon 冂 spun by a worm 虫

Japanese-English: EDICT Dictionary
構え[まきがまえ, makigamae] (n) (uk) (See 冏構え) kanji radical 13 ("upside-down box") [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top