ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*其*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -其-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[其, qí, ㄑㄧˊ] his, her, its, their; that
Radical: , Decomposition:   甘 [gān, ㄍㄢ]    一 [, ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: -, Rank: 85
[斯, sī, ] this, thus, such; emphatic particle; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   其 [, ㄑㄧˊ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 168
[期, qī, ㄑㄧ] a period of time; date, time; phase
Radical: , Decomposition:   其 [, ㄑㄧˊ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] moon, Rank: 253
[基, jī, ㄐㄧ] foundation, base
Radical: , Decomposition:   其 [, ㄑㄧˊ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 280
[旗, qí, ㄑㄧˊ] banner, flag, streamer
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] square, Rank: 1407
[欺, qī, ㄑㄧ] to cheat, to double-cross, to deceive
Radical: , Decomposition:   其 [, ㄑㄧˊ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] lack, Rank: 1699
[棋, qí, ㄑㄧˊ] chess; any strategy game
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 2089
[琪, qí, ㄑㄧˊ] fine jade
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 3138
[祺, qí, ㄑㄧˊ] good luck, good fortune
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 3499
[簸, bǒ, ㄅㄛˇ] dustpan; to winnow, to toss
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]    其 [, ㄑㄧˊ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 3586
[淇, qí, ㄑㄧˊ] a river in Henan province
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 4010
[箕, jī, ㄐㄧ] sieve; dust pan; garbage bag
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 4357
[麒, qí, ㄑㄧˊ] mythical unicorn
Radical: 鹿, Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] deer, Rank: 4703
[綦, qí, ㄑㄧˊ] dark gray; variegated; superlative
Radical: , Decomposition:   其 [, ㄑㄧˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 5599
[骐, qí, ㄑㄧˊ] piebald horse; excellent horse
Radical: , Decomposition:   马 [, ㄇㄚˇ]  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 6298
[萁, qí, ㄑㄧˊ] pulses, legumes
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 6321
[蜞, qí, ㄑㄧˊ] lightfoot crab; worm, leech
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 7070
[鯕, qí, ㄑㄧˊ] ray-finned fish; Coryphaena hippurus
Radical: , Decomposition:   魚 [, ㄩˊ]  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 7522
[鲯, qí, ㄑㄧˊ] ray-finned fish; Coryphaena hippurus
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 7528

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] his; her; its; theirs; that; such; it (refers to sth preceding it), #98 [Add to Longdo]
[qí zhōng, ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ, ] among; in; included among these, #249 [Add to Longdo]
[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, ] other; the others; else; other than (that person); in addition to the person mentioned above, #273 [Add to Longdo]
[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, / ] actually; that is not the case; in fact; really, #337 [Add to Longdo]
[yóu qí shì, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, ] especially, #1,477 [Add to Longdo]
[jí qí, ㄐㄧˊ ㄑㄧˊ, ] and; as well as, #1,601 [Add to Longdo]
[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, ] other; the others; else; other than it; in addition to the thing mentioned above, #1,721 [Add to Longdo]
[qí cì, ㄑㄧˊ ㄘˋ, ] next; secondly, #2,749 [Add to Longdo]
[yóu qí, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ, ] especially; particularly, #3,009 [Add to Longdo]
[qí yú, ㄑㄧˊ ㄩˊ, / ] the rest; the others; remaining; remainder; apart from them, #3,285 [Add to Longdo]
[yǔ qí, ㄩˇ ㄑㄧˊ, / ] it's better ... than ..., #4,145 [Add to Longdo]
[jí qí, ㄐㄧˊ ㄑㄧˊ, / ] extremely, #4,522 [Add to Longdo]
[qí hòu, ㄑㄧˊ ㄏㄡˋ, / ] next; later; after that, #7,209 [Add to Longdo]
土耳[Tǔ ěr qí, ㄊㄨˇ ㄦˇ ㄑㄧˊ, ] Turkey, #7,487 [Add to Longdo]
莫名[mò míng qí miào, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, ] odd; baffling; unaccountable; mysterious; boring (e.g. movie), #7,560 [Add to Longdo]
[qí jiān, ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ, / ] in between; within that interval; in the meantime, #7,765 [Add to Longdo]
[qí yī, ㄑㄧˊ ㄧ, ] first; number one of the above, #8,048 [Add to Longdo]
[qí èr, ㄑㄧˊ ㄦˋ, ] second; number two of the above, #10,034 [Add to Longdo]
自然[shùn qí zì rán, ㄕㄨㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, / ] leave it to nature (成语 saw); let things take their own course, #13,460 [Add to Longdo]
名副[míng fù qí shí, ㄇㄧㄥˊ ㄈㄨˋ ㄑㄧˊ ㄕˊ, / ] not just in name only, but also in reality (成语 saw), #13,924 [Add to Longdo]
突如[tū rú qí lái, ㄊㄨ ㄖㄨˊ ㄑㄧˊ ㄌㄞˊ, / ] to arise abruptly; to arrive suddenly; happening suddenly, #14,360 [Add to Longdo]
若无[ruò wú qí shì, ㄖㄨㄛˋ ㄨˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] as if nothing had happened, #22,121 [Add to Longdo]
[Mǎ qí dùn, ㄇㄚˇ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Macedonia, #24,619 [Add to Longdo]
[chōng qí liàng, ㄔㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄤˋ, ] at most; at best, #26,546 [Add to Longdo]
[qí nèi, ㄑㄧˊ ㄋㄟˋ, / ] included; within that, #27,574 [Add to Longdo]
不意[chū qí bù yì, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] to do sth when least expected (成语 saw); to catch sb off guard, #29,087 [Add to Longdo]
不计[bù jì qí shù, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ ㄑㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] countless; innumerable, #30,273 [Add to Longdo]
恰如[qià rú qí fèn, ㄑㄧㄚˋ ㄖㄨˊ ㄑㄧˊ ㄈㄣˋ, ] (saying) to say or do something appropriate, #35,368 [Add to Longdo]
[qián qí chēn, ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˊ ㄔㄣ, / ] Qian Qichen (Chinese vice-premier), #36,346 [Add to Longdo]
[qí wài, ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, ] besides; in addition; apart from that, #36,882 [Add to Longdo]
果不[guǒ bù qí rán, ㄍㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ ㄖㄢˊ, ] just as expected; told you so, #38,588 [Add to Longdo]
乐无穷[qí lè wú qióng, ㄑㄧˊ ㄌㄜˋ ㄨˊ ㄑㄩㄥˊ, / ] boundless joy, #43,811 [Add to Longdo]
两全[liǎng quán qí měi, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧˊ ㄇㄟˇ, ] to satisfy rival demands; to have one's cake and eat it, #45,016 [Add to Longdo]
人尽[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, / ] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best, #47,032 [Add to Longdo]
郑重[zhèng zhòng qí shì, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] seriously, #47,693 [Add to Longdo]
各得[gè dé qí suǒ, ㄍㄜˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧˊ ㄙㄨㄛˇ, ] each has a role to play, #48,004 [Add to Longdo]
道而行之[fǎn qí dào ér xíng zhī, ㄈㄢˇ ㄑㄧˊ ㄉㄠˋ ㄦˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓ, ] to do the very opposite; to act in a diametrically opposite way, #52,662 [Add to Longdo]
确有[què yǒu qí shì, ㄑㄩㄝˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] (confirm to be) true; authentic, #55,626 [Add to Longdo]
[qí xiān, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢ, ] previously; before that; up to then, #58,365 [Add to Longdo]
无所不用[wú suǒ bù yòng qí jí, ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ, / ] committing all manner of crimes; completely unscrupulous, #58,869 [Add to Longdo]
自食[zì shí qí guǒ, ㄗˋ ㄕˊ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄛˇ, ] reap what one has sown, #69,706 [Add to Longdo]
精华[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, / ] to take the best; to absorb the essence, #74,609 [Add to Longdo]
含糊[hán hú qí cí, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ ㄑㄧˊ ㄘˊ, / ] equivocate; talk evasively; careless; perfunctory, #76,083 [Add to Longdo]
功于一役[bì qí gōng yú yī yì, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄩˊ ㄧ ㄧˋ, / ] accomplish the whole task at one stroke, #76,289 [Add to Longdo]
闪烁[shǎn shuò qí cí, ㄕㄢˇ ㄕㄨㄛˋ ㄑㄧˊ ㄘˊ, / ] to speak evasively (成语 saw); beating about the bush, #80,552 [Add to Longdo]
虚有[xū yǒu qí biǎo, ㄒㄩ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] lit. its outside face seems good (成语 saw); fig. looks impressive but is worthless; not as good as it looks; a reputation with no substance, #89,586 [Add to Longdo]
无出[wú chū qí yòu, ㄨˊ ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄧㄡˋ, / ] matchless; without equal; there is nothing better, #90,072 [Add to Longdo]
糟粕[qù qí zāo pò, ㄑㄩˋ ㄑㄧˊ ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] to remove the dross; to discard the dregs, #92,768 [Add to Longdo]
神乎[shén hū qí jì, ㄕㄣˊ ㄏㄨ ㄑㄧˊ ㄐㄧˋ, ] (成语 saw) brilliant; extremely skillful; virtuosic, #95,523 [Add to Longdo]
自然[rèn qí zì rán, ㄖㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] to let things take their course (成语 saw); to leave it to nature; laissez-faire, #97,645 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そこら中;処ら中[そこらじゅう, sokorajuu] (n) everywhere; all over the place [Add to Longdo]
そこら辺(P);処等辺[そこらへん, sokorahen] (n-adv) (uk) (col) (See そこら) hereabouts; around there; that area; (P) [Add to Longdo]
そちら様;方様[そちらさま, sochirasama] (pn,adj-no) (hon) (See どちら様) you [Add to Longdo]
その為;の為[そのため, sonotame] (exp) hence; for that reason [Add to Longdo]
その儀;の儀[そのぎ, sonogi] (exp) that matter; those matters [Add to Longdo]
その筋;の筋[そのすじ, sonosuji] (n) (1) that field; (2) the authorities (esp. the police) [Add to Longdo]
その後;の後[そのご;そのあと;そののち, sonogo ; sonoato ; sononochi] (n-adv,n-t) after that; afterwards; thereafter [Add to Longdo]
その事;の事[そのこと, sonokoto] (exp) (uk) that; the matter in question [Add to Longdo]
その実;の実[そのじつ, sonojitsu] (adv) in fact [Add to Longdo]
その上(P);の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
その上で;の上で[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition [Add to Longdo]
その場;の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
その場しのぎ;その場凌ぎ;の場凌ぎ[そのばしのぎ, sonobashinogi] (n,adj-no) stopgap; makeshift; temporary measure [Add to Longdo]
その場限り;の場限り[そのばかぎり, sonobakagiri] (n) temporary; ad hoc [Add to Longdo]
その場逃れ;の場逃れ[そのばのがれ, sonobanogare] (n) makeshift; stopgap [Add to Longdo]
その昔;の昔[そのむかし, sonomukashi] (exp) a long time ago; in those days [Add to Longdo]
その折り;の折[そのおり, sonoori] (n-t,n-adv) on that occasion; at that time [Add to Longdo]
その節;の節[そのせつ, sonosetsu] (n-adv) at that time; that time [Add to Longdo]
その先;の先[そのさき, sonosaki] (exp) beyond that point; after that [Add to Longdo]
その他(P);その外(P);の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
その内(P);の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
その日;の日[そのひ, sonohi] (exp) that day; the very same day [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;の日暮らし;の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
その物(P);の物[そのもの, sonomono] (n) the very thing; itself; (P) [Add to Longdo]
その分;の分[そのぶん, sonobun] (exp) (1) (See れだけ) to that extent; (2) that state; that look [Add to Longdo]
その癖;の癖[そのくせ, sonokuse] (conj) (uk) and yet; even so; nonetheless; for all that [Add to Longdo]
その辺;の辺[そのへん, sonohen] (n,adj-no) (1) around there; near there; (2) or thereabouts; or so; (3) such a matter; such a thing [Add to Longdo]
その方;の方[そのほう, sonohou] (pn,adj-no) (hon) that person [Add to Longdo]
その方;の方[そのほう, sonohou] (pn,adj-no) (arch) you (referring to one's inferior) [Add to Longdo]
それっ切り;れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]
それと無く;れと無く;れとなく[それとなく, soretonaku] (adv) (uk) indirectly; obliquely [Add to Longdo]
それにも拘わらず;れにもかかわらず;れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless [Add to Longdo]
それ計り;許り;れ許り[そればかり, sorebakari] (n-t) (uk) that much; as much; to that extent; only that; that alone; no more than that [Add to Longdo]
それ故に;れ故に[それゆえに, soreyueni] (adv) and so ... [Add to Longdo]
それ自身;れ自身[それじしん, sorejishin] (pn) (See 彼女自身・かのじょじしん) itself; himself; herself [Add to Longdo]
それ自体;れ自体[それじたい, sorejitai] (n) in itself; the thing itself; this itself; for its own sake; per se [Add to Longdo]
それ処か;れ処か;れどころか;れ所か[それどころか, soredokoroka] (exp) (uk) on the contrary [Add to Longdo]
それ切り;れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there [Add to Longdo]
それ相応;れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no,adj-na,n) appropriate; suitable; proper; fitting [Add to Longdo]
何処[どこそこ, dokosoko] (pn,adj-no) (uk) such-and-such a place [Add to Longdo]
各々(P);各各(P);夫れ夫れ(P);夫夫;夫々;れ;;々;各[それぞれ(各々;各各;夫れ夫れ;夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々)(P);おのおの(各々;各各;各)(P), sorezore ( kakukaku ; kaku kaku ; otto re otto re ; otto otto ; sorezore ; sono re ] (n-t) each; every; either; respectively; severally; (P) [Add to Longdo]
;汝[し, shi] (n) (1) (arch) that; (2) you; (3) oneself; themself [Add to Longdo]
とはなしに[それとはなしに, soretohanashini] (adv) indirectly [Add to Longdo]
[その, sono] (adj-pn) (1) (uk) (See 何の・どの,此の,れ・1,彼の) that (something or someone distant from the speaker, close to the listener; actions of the listener, or ideas expressed or understood by the listener); the; (int) (2) um...; er...; uh...; (P) [Add to Longdo]
の許[そのもと, sonomoto] (n) (arch) you (used toward one's equals or inferiors) [Add to Longdo]
の時はの時[そのときはそのとき, sonotokihasonotoki] (exp) (id) We'll think about it when the time comes [Add to Longdo]
の手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) (id) That trick won't do with me [Add to Longdo]
の儘(P);のまま[そのまま(P);そのまんま(其の儘), sonomama (P); sonomanma ( sono mama )] (adj-no) (uk) without change; as it is (i.e. now); (P) [Add to Longdo]
[それ, sore] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,彼・あれ・1) that (indicating an item or person near the listener, the action of the listener, or something on their mind); it; (2) that time; then; (3) (arch) there (indicating a place near the listener); (4) (arch) you; (P) [Add to Longdo]
れから[それから, sorekara] (exp) (uk) and then; after that; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A man's worth lies in what he is, not in what he has.人の値打ちは、の財産でなく人柄にある。
The work must be finished before noon.の仕事は正午前に終えねばならない。
She may be late, in which case we will wait.彼女は遅れてくるかもしれません。の場合は待ちます。
#B: と は 趣味 も 性格 も 違う(ちがう){ちがう} の{その} 二人 を 一緒 に させる{させよう} とする[1] 乃{の} は 丸 穴(あな) に 角(かく)[1] を 打つ 様(よう){ような} 物(もの){もの} だ
#B: の{その} ニュース は 彼2(かれ) を 行動 に 駆り立てる{かりたてた}
#B: 処で{そこで} は 乃{の} 家(いえ) を[5] 出る[2]{出て} 緑 カルフォルニア へ と 向かう{向かった} 乃[4]{の} さ
#B: それら 乃{の} 人気(にんき) 乃{の} 著しい 上昇 は ランニング[1] 乃{の} の{その} に 匹敵 為る(する){する}
#B: の[1]{その} 商会 乃{の} 代理権 を 確保 為る(する){する}
#B: 若し(もし){もし} 貴方(あなた)[1]{あなた} が 標準 的(てき){的な} クレジットライン~ を 持つ{持っていて} れ[1]{それ} を 使う{使って} 欲しい[2]{ほしい} 乃{の} です{でしたら} 御(ご){お} 教える{教え} 下さい{ください}
#B: の[1]{その} 時(とき) 全て{すべて} が 明らかになる[1] だろう
#B: スパイ 戦(いくさ) に於いて{において} は 片方 が 相手 を 逆襲~ 為る(する){して} の[01]{その} 戦略 を 覆す{くつがえす}~

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top