ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*共*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -共-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[共, gòng, ㄍㄨㄥˋ] all, total; together; to share
Radical: , Decomposition:   廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]  一 [, ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [ideographic] Two hands 八 holding one object 廾, Rank: 330
[供, gōng, ㄍㄨㄥ] to supply, to provide for; to offer in worship
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 making an offering with both hands 共; 共 also provides the pronunciation, Rank: 550
[暴, bào, ㄅㄠˋ] violent, brutal, tyrannical
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]    共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [ideographic] A man with head 日 and hands 共 tormenting a deer 水, Rank: 1028
[洪, hóng, ㄏㄨㄥˊ] deluge, flood; immense, vast
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [ideographic] All 共 the water 氵; 共 also provides the pronunciation, Rank: 1350
殿[殿, diàn, ㄉㄧㄢˋ] hall; palace; temple
Radical: , Decomposition:     尸 [shī, ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: -, Rank: 1555
[恭, gōng, ㄍㄨㄥ] polite, respectful, reverent
Radical: , Decomposition:   共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]  
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1742
[巷, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] alley, lane
Radical: , Decomposition:   共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]  巳 [, ㄙˋ]
Etymology: -, Rank: 2399
[哄, hōng, ㄏㄨㄥ] to coax; to beguile, to cheat, to deceive; tumult, uproar
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 2513
[拱, gǒng, ㄍㄨㄥˇ] to salute, to bow; arched; arch
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 2573
[粪, fèn, ㄈㄣˋ] manure, dung; shit, excrement
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 2884
[龚, gōng, ㄍㄨㄥ] to give, to present; reverential
Radical: , Decomposition:   龙 [lóng, ㄌㄨㄥˊ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] dragon, Rank: 3184
[烘, hōng, ㄏㄨㄥ] to bake, to roast; to dry by the fire
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 3266
[巽, xùn, ㄒㄩㄣˋ] mild, modest, obedient; southeast; 5th of the 8 trigrams
Radical: , Decomposition:     巳 [, ㄙˋ]  巳 [, ㄙˋ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: -, Rank: 5255
[衖, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] alley, lane
Radical: , Decomposition:   行 [xíng, ㄒㄧㄥˊ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] step, Rank: 6468
[珙, gǒng, ㄍㄨㄥˇ] precious stone; a county in Sichuan
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 6469
[蕻, hóng, ㄏㄨㄥˊ] budding, flourishing
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    镸 [cháng, ㄔㄤˊ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 6519
[龔, gōng, ㄍㄨㄥ] to give, to present; reverential
Radical: , Decomposition:   龍 [lóng, ㄌㄨㄥˊ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] dragon, Rank: 9018
[輂, jú, ㄐㄩˊ] horse-drawn carriage
Radical: , Decomposition:   共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]  車 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 9727
[栱, gǒng, ㄍㄨㄥˇ] stake, post; pillar; peg
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood
[異, yì, ㄧˋ] different, strange, unusual; foreign; surprising
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictographic] A person with a scary face 田
[鬨, hòng, ㄏㄨㄥˋ] boisterous; clamor, noise
Radical: , Decomposition:   鬥 [dòu, ㄉㄡˋ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] struggle

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, ] common; general; to share; together; total; altogether, #656 [Add to Longdo]
[gòng tóng, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ, ] common; joint; jointly; together; collaborative, #739 [Add to Longdo]
[gōng gòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] public; common (use), #1,863 [Add to Longdo]
[gòng yǒu, ㄍㄨㄥˋ ㄧㄡˇ, ] to have altogether; in all, #2,428 [Add to Longdo]
中华人民和国[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] The People's Republic of China, #3,907 [Add to Longdo]
和国[gòng hé guó, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] republic, #4,612 [Add to Longdo]
中国产党[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist Party of China, #4,797 [Add to Longdo]
[gòng xiǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ, ] to share, #4,833 [Add to Longdo]
产党[gòng chǎn dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist party, #5,344 [Add to Longdo]
[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether, #5,511 [Add to Longdo]
[gòng shí, ㄍㄨㄥˋ ㄕˊ, / ] consensus, #5,519 [Add to Longdo]
[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc), #5,618 [Add to Longdo]
[gòng jì, ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] to sum up to; to total, #5,866 [Add to Longdo]
中央[Zhōng gòng zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] Chinese Communist Party Central Committee, #6,150 [Add to Longdo]
产党员[gòng chǎn dǎng yuán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] communist party member, #6,619 [Add to Longdo]
[zǒng gòng, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, / ] altogether; in sum; in all; in total, #6,676 [Add to Longdo]
产主义[gòng chǎn zhǔ yì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] communism, #6,974 [Add to Longdo]
[gòng míng, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] physical resonance; sympathetic response to sth, #11,995 [Add to Longdo]
卫生[gōng gòng wèi shēng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ, / ] public health, #12,477 [Add to Longdo]
汽车[gōng gòng qì chē, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ, / ] bus, #13,605 [Add to Longdo]
青团[gòng qīng tuán, ㄍㄨㄥˋ ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄢˊ, / ] the Communist Youth League, #13,609 [Add to Longdo]
和党[Gòng hé dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄉㄤˇ, / ] Republican Party, #13,826 [Add to Longdo]
同点[gòng tóng diǎn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] common ground, #14,958 [Add to Longdo]
[gòng hé, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ, ] republic, #15,334 [Add to Longdo]
[gòng yòng, ㄍㄨㄥˋ ㄩㄥˋ, ] commons; public use, #16,274 [Add to Longdo]
[gòng xìng, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, ] overall character, #17,276 [Add to Longdo]
产党人[gòng chǎn dǎng rén, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄖㄣˊ, / ] Communist party members, #18,198 [Add to Longdo]
有目[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, ] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see, #20,245 [Add to Longdo]
[gòng cún, ㄍㄨㄥˋ ㄘㄨㄣˊ, ] to coexist, #20,276 [Add to Longdo]
同社[Gòng tóng shè, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄜˋ, ] Kyōdō, Japanese news agency, #22,401 [Add to Longdo]
设施[gōng gòng shè shī, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] public facilities; services, #22,789 [Add to Longdo]
和平[hé píng gòng chǔ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, / ] peaceful coexistence of nations, societies etc, #23,760 [Add to Longdo]
[gòng shēng, ㄍㄨㄥˋ ㄕㄥ, ] symbiosis, #24,557 [Add to Longdo]
[guó gòng, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ, / ] the Guomintang and the Chinese communist party, #26,223 [Add to Longdo]
关系[gōng gòng guān xì, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] public relations, #27,892 [Add to Longdo]
[fǎn gòng, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ, ] anti-communist (often considered criminal), #27,902 [Add to Longdo]
[gòng móu, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄡˊ, / ] conspire, #28,168 [Add to Longdo]
[gòng zhèn, ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ, ] resonance, #29,518 [Add to Longdo]
事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable, #33,459 [Add to Longdo]
同甘[tóng gān gòng kǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄢ ㄍㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, ] shared delights and common hardships (成语 saw); to share life's joys and sorrows; for better or for worse, #34,993 [Add to Longdo]
[cí gòng zhèn, ㄘˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ, ] magnetic resonance, #35,463 [Add to Longdo]
[Ōu gòng tǐ, ㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄧˇ, / ] abbr. for 歐洲同體|欧洲同体, European Community (old term for the EU, European Union), #35,837 [Add to Longdo]
[gòng chǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, / ] coexist; get along (with others), #35,859 [Add to Longdo]
中国产党中央委员会[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Committee of the Communist Party of China, #35,890 [Add to Longdo]
厕所[gōng gòng cè suǒ, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] public toilet, #36,307 [Add to Longdo]
核磁[hé cí gòng zhèn, ㄏㄜˊ ㄘˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ, ] nuclear magnetic resonance (NMR), #38,912 [Add to Longdo]
产国际[Gòng chǎn guó jì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] Communist international (Comintern), #40,448 [Add to Longdo]
同舟[tóng zhōu gòng jì, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] in the same boat; fig. to collaborate towards a common goal, #45,297 [Add to Longdo]
合作[guó gòng hé zuò, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] First United Front between Guomindang and Communist party, 1923-1927, #47,680 [Add to Longdo]
财产[gōng gòng cái chǎn, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ, / ] public property, #47,737 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょうかん, kyoukan] (n) ความรู้สึกร่วม
朝鮮人民和国[ちょうせんじんみんきょうわこく, chousenjinminkyouwakoku] (n, name) สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี (หมายถึง เกาหลีเหนือ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
欧州同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] (org) คณะกรรมมาธิการยุโรป (EC)
人間界を作った神の一人アイリスは、堕落した他の神々の陰謀で、人間界(ガイア)へ8人のガーディアンたちとに追放されてしまいます。彼女は8人のガーディアンたちとともに人間[おうしゅうきょうどうたい] (n, vi, vt, modal, ver) 人間界を作った神の一人アイリスは、堕落した他の神々の陰謀で、人間界(ガイア)へ8人のガーディアンたちとに追放されてしまいます。彼女は8人のガーディアンたちとともに人間たちの手の届かない所にファンタランドを建国し、平和な日々を送っていました。しかし何十万年の時間が経ち, 平和だったファンタランドのエターナルポイントに原因不明の割れ目(クレック)が突如発生。他のガイアの異邦人たちを引き寄せるきっかけとなってしまいました。ファンタランドに暮す多くの種族たちは、異邦世界の存在に対する不安と疑問が膨らんでいくばかり。結局アイリスはその不安を取り払うために、ファンタテニス大会を開催して、優勝者にはどんな願いでも一つだけ叶えることを約束するのでした。
産党[きょうさんとう, kyousantou] (n) พรรคคอมมิวนิสต์
犯者[きょうはんしゃ, kyouhansha] (n) ผู้สมรู้ร่วมคิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とともに, totomoni] (exp) together with [Add to Longdo]
どちら[どちらとも, dochiratomo] (n) (uk) (See ・とも・3) both [Add to Longdo]
アンゴラ和国[アンゴラきょうわこく, angora kyouwakoku] (n) (See アンゴラ・1) Republic of Angola [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞくきょうゆう, inta-netto setsuzokukyouyuu] (n) {comp} Internet Connection Sharing; ICS [Add to Longdo]
ガーナ和国[ガーナきょうわこく, ga-na kyouwakoku] (n) Republic of Ghana [Add to Longdo]
ガイアナ協同和国[ガイアナきょうどうきょうわこく, gaiana kyoudoukyouwakoku] (n) Co-operative Republic of Guyana [Add to Longdo]
ガボン和国[ガボンきょうわこく, gabon kyouwakoku] (n) Gabonese Republic [Add to Longdo]
ガンビア和国[ガンビアきょうわこく, ganbia kyouwakoku] (n) Republic of the Gambia [Add to Longdo]
ギニアビサウ和国[ギニアビサウきょうわこく, giniabisau kyouwakoku] (n) Republic of Guinea-Bissau [Add to Longdo]
ギニア和国[ギニアきょうわこく, ginia kyouwakoku] (n) Republic of Guinea [Add to Longdo]
ギリシャ和国;ギリシア和国[ギリシャきょうわこく(ギリシャ共和国);ギリシアきょうわこく(ギリシア共和国), girisha kyouwakoku ( girisha kyouwakoku ); girishia kyouwakoku ( girishia kyouwakok] (n) Republic of Greece; Hellenic Republic [Add to Longdo]
グアテマラ和国[グアテマラきょうわこく, guatemara kyouwakoku] (n) Republic of Guatemala; (P) [Add to Longdo]
グルジアソビエト社会主義和国[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR [Add to Longdo]
ケニア和国[ケニアきょうわこく, kenia kyouwakoku] (n) (See ケニア) Republic of Kenya [Add to Longdo]
コンゴ和国[コンゴきょうわこく, kongo kyouwakoku] (n) Republic of the Congo [Add to Longdo]
コンゴ民主和国[コンゴみんしゅきょうわこく, kongo minshukyouwakoku] (n) Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire) [Add to Longdo]
ザンビア和国[ザンビアきょうわこく, zanbia kyouwakoku] (n) (See ザンビア) Republic of Zambia [Add to Longdo]
システム通領域[システムきょうつうりょういき, shisutemu kyoutsuuryouiki] (n) {comp} system common area [Add to Longdo]
ジンバブエ和国[ジンバブエきょうわこく, jinbabue kyouwakoku] (n) (See ジンバブエ) Republic of Zimbabwe [Add to Longdo]
ソビエト産党[ソビエトきょうさんとう, sobieto kyousantou] (n) Communist Party of the Soviet Union [Add to Longdo]
ソビエト社会主義和国[ソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, sobieto shakaishugikyouwakoku] (n) soviet socialist republic; SSR [Add to Longdo]
ソビエト社会主義自治和国[ソビエトしゃかいしゅぎじちきょうわこく, sobieto shakaishugijichikyouwakoku] (n) autonomous soviet socialist republic; ASSR [Add to Longdo]
チェコ和国[チェコきょうわこく, chieko kyouwakoku] (n) Czech Republic [Add to Longdo]
データ[データきょうよう, de-ta kyouyou] (n) {comp} data sharing [Add to Longdo]
ドイツ民主和国[ドイツみんしゅきょうわこく, doitsu minshukyouwakoku] (n) German Democratic Republic (i.e. former East Germany) [Add to Longdo]
ドイツ連邦和国[ドイツれんぽうきょうわこく, doitsu renpoukyouwakoku] (n) Federal Republic of Germany (former West Germany) [Add to Longdo]
ドキュメント[ドキュメントきょうゆう, dokyumento kyouyuu] (n) {comp} document sharing [Add to Longdo]
ハイチ和国[ハイチきょうわこく, haichi kyouwakoku] (n) Republic of Haiti [Add to Longdo]
バナナ和国[バナナきょうわこく, banana kyouwakoku] (n) banana republic [Add to Longdo]
パイ[パイきょうやく, pai kyouyaku] (n) pi conjugation [Add to Longdo]
ビジネススクール入学通試験[ビジネススクールにゅうがくきょうつうしけん, bijinesusuku-ru nyuugakukyoutsuushiken] (n) business school entrance test; GMAT [Add to Longdo]
ファイル[ファイルきょうゆう, fairu kyouyuu] (n) {comp} file sharing [Add to Longdo]
ファイル有サービス[ファイルきょうゆうサービス, fairu kyouyuu sa-bisu] (n) file-sharing service [Add to Longdo]
ファイル[ファイルきょうよう, fairu kyouyou] (n) {comp} file sharing [Add to Longdo]
フランス和国[フランスきょうわこく, furansu kyouwakoku] (n) French Republic; Republique francaise [Add to Longdo]
プラズモン[プラズモンきょうめい, purazumon kyoumei] (n) (See プラズモン) plasmon resonance [Add to Longdo]
ホンジュラス和国[ホンジュラスきょうわこく, honjurasu kyouwakoku] (n) Republic of Honduras [Add to Longdo]
モザンビーク和国[モザンビークきょうわこく, mozanbi-ku kyouwakoku] (n) (See モザンビーク) Republic of Mozambique [Add to Longdo]
ロシア産党[ロシアきょうさんとう, roshia kyousantou] (n) Russian Communist Party [Add to Longdo]
一夜をにする[いちやをともにする, ichiyawotomonisuru] (exp,vs-i) to spend a night together [Add to Longdo]
運命同体[うんめいきょうどうたい, unmeikyoudoutai] (exp,n) (in the) same boat; (sharing a) common destiny [Add to Longdo]
欧州同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] (n) European Community; EC [Add to Longdo]
欧州経済同体[おうしゅうけいざいきょうどうたい, oushuukeizaikyoudoutai] (n) European Economic Community; EEC [Add to Longdo]
欧州原子力同体[おうしゅうげんしりょくきょうどうたい, oushuugenshiryokukyoudoutai] (n) European Atomic Community; Euratom [Add to Longdo]
音楽[おんがくきょうゆう, ongakukyouyuu] (n) music sharing [Add to Longdo]
餓鬼[がきども, gakidomo] (exp) those damn kids [Add to Longdo]
核磁気[かくじききょうめい, kakujikikyoumei] (n) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
核磁気鳴映像法[かくじききょうめいえいぞうほう, kakujikikyoumeieizouhou] (n) nuclear magnetic resonance imaging; NMRI [Add to Longdo]
環境[かんきょうきょうせい, kankyoukyousei] (n,adj-f) environmentally friendly; eco- [Add to Longdo]
[ども, domo] (suf) (uk) including...; inclusive of; ...and all [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Both are alive.2人生きている。
Public utility charges will go up next April.4月から公料金が値上げになる。
With regard to your letter of July 22nd, I enclose our most recent catalogue.7月22日付けのお手紙につきまして私の最新の目録を同封します。
U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.USSRはソビエト社会主義和国連邦を表しています。
I really agree with what you're saying.あなたの考え方には感できます。
Those two boys share the same dormitory room.あの二人の少年は寮の同じ部屋を有している。
He and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.あの夫婦はかせぎしている。だが亭主の給料のほうが女房の給料よりも低い。亭主が女房の尻にしかれるのも当然だ。
Many couples in America both work to make ends meet.アメリカでは多くの夫婦が収支をあわせるため稼ぎをしている。
The United States is a republic.アメリカ合衆国は和国である。
The Americans don't accept Fascism any more than they do Communism.アメリカ人がファシズムを受け入れないのは、産主義を受け入れないのと同じだ。
When I first visit a country, I always try to share a meal with the people there.ある国を初めて訪れると、私はいつも決まってそこの人たちと食事をにするように心がけています。
The political systems of Britain and Japan have a great deal in common.イギリスと日本とは、政治の仕組みにかなり通点がある。
Soviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.イスラム系和国が独立国家同体に参加しない場合、それらの国々は独自の勢力を形成し、一触即発の民族的、宗教的な亀裂を生じかねない、とソ連、西側の消息筋は警告しています。
Mischief is common to most children.いたずらはたいていの子供に通のものだ。
Ken shared the room with his elder brother.ケンは兄と部屋を有している。
This place isn't convenient to public transportation.ここは公の乗り物が不便だ。
This does not mean that they have nothing in common with other peoples.このことは彼等が他の諸国民と何も通点がないことを意味するものではない。
This hotel is conveniently located in terms of public transportation.このホテルは公交通機関の点から見ると便利な所に位置している。
Note that the impetus for change has undergone a series of transformations in this community.この同体においても変化への刺激が一連の変化を示していた点に注目してみよう。
This is what they have in common with other peoples.これは彼らが他の諸国民と通してもっているものである。
In the past I used to vote the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican's bandwagon.これまでに民主党に投票したものだが、これからは和党に乗り換えるつもりだ。
In the past I used to vote for the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican bandwagon.これまでは民主党に投票したものだが、これからは和党に乗りかえるつもりだ。
But today smoking in public places is forbidden or strictly restricted.しかし今日では、公の場での喫煙は禁止されたり、きびしく制限されている。
Some common threads run through all cultures.すべての文化には何本かの通する糸が通っている。
Please forward this message along with the seminar information to the appropriate managers in your firm.セミナーのご案内とに、この情報を貴社内の担当の管理職にご転送ください。
The two languages have a lot in common.その2つの言語には通点が多い。
Everyone in the apartment house shares the kitchen.そのアパートのみんなが台所を有している。
Make that a shared folder.そのフォルダ、有にしておいて。
The president of the republic is chosen by the people.その和党の大統領は人民によって選出される。
The park is common property.その公園は公の財産だ。
The colony declared independence and become a republic.その植民地は独立を宣言し、和国となった。
The swimming pool is used in common by all the children in the neighborhood.その水泳プールは近所の子供達みんなが同で使っている。
The town is an industrial community.その町は産業同体である。
The next day John was there again with two of his disciples.その翌日。またヨハネは、二人の弟子とに立っていた。
The communist gave in to his tough opponent at last.ついに、その産主義者は手強い相手に屈した。
But we don't have much in common.でもね、わたしたち全然通点がないんですもの。
Television could be an important source of culture, and its educational broadcasts are valued in many schools.テレビは重要な用の源になることも出来、その教育放送は多くの学校で高く評価されている。
Tom and I have nothing in common.トムと私は通したところが何もない。
The pigeon and the ostrich are both birds; the one can fly and the other cannot.ハトもダチョウもに鳥だが、前者は飛べるし、後者は飛べない。
Pigs share certain characteristics with human beings.ブタはある特性を人間と有している。
What is the common language in Peru?ペルーの通語は何ですか。
Ben and I don't get along. we have nothing in common.ベンと私は仲良くやれない。通点がないのです。
Marina Giles left England with her husband in just this frame of mind.マリナ・ジャイルズはまさしくこうした思いで夫とにイギリスを離れた。
What is indispensable to our lives, along with food and clothes, is housing.衣食とに我々の生活に欠かせない物は住居である。
English has now become the common language of several nations in the world.英語は今や世界のいくつかの国の通語になっています。
The EC's Twelve are working out a compromise on farm-price.欧州同体の12ヶ国は農産物価格についての妥協案を作成しています。
Music is a common speech for humanity.音楽は人類通の言葉である。
Let no one appropriate a common benefit.何人たりとも公の利益を独占すべきではない。
We own a few hundred acres between the three of us.我々3人で数百エーカーの土地を有している。
We have a lot of sympathies in common.我々は鳴する点がおおい。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム通領域[システムきょうつうりょういき, shisutemu kyoutsuuryouiki] system common area [Add to Longdo]
データ[データきょうよう, de-ta kyouyou] data sharing [Add to Longdo]
ドキュメント[ドキュメントきょうゆう, dokyumento kyouyuu] document sharing [Add to Longdo]
ファイル[ファイルきょうゆう, fairu kyouyuu] file sharing [Add to Longdo]
ファイル[ファイルきょうよう, fairu kyouyou] file sharing [Add to Longdo]
[きょうしん, kyoushin] resonance (vs) [Add to Longdo]
存するサービス要素[きょうぞんするサービスようそ, kyouzonsuru sa-bisu youso] symbiotic service element [Add to Longdo]
存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] coexisting segment [Add to Longdo]
通アプリケーション環境[きょうつうアプリケーションかんきょう, kyoutsuu apurike-shon kankyou] CAE, Common Application Environment [Add to Longdo]
通システム領域[きょうつうシステムりょういき, kyoutsuu shisutemu ryouiki] CSA, Common Service Area, Common System Area [Add to Longdo]
通セグメント[きょうつうセグメント, kyoutsuu segumento] common segment [Add to Longdo]
通デスクトップ環境[きょうつうデスクトップかんきょう, kyoutsuu desukutoppu kankyou] CDE, Common Desktop Environment [Add to Longdo]
通バッファ[きょうつうバッファ, kyoutsuu baffa] common buffer [Add to Longdo]
通ブロック[きょうつうブロック, kyoutsuu burokku] common block [Add to Longdo]
通プログラム[きょうつうプログラム, kyoutsuu puroguramu] common program [Add to Longdo]
通モデル[きょうつモデル, kyoutsu moderu] common model [Add to Longdo]
通化[きゅうつうか, kyuutsuuka] collaboration [Add to Longdo]
通割付け構造[きょうつうわりつけこうぞう, kyoutsuuwaritsukekouzou] generic layout structure [Add to Longdo]
通管理情報サービス[きょうつうかんりじょうほうサービス, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu] Common Management Information Services, CMIS [Add to Longdo]
通管理情報サービス要素[きょうつうかんりじょうほうサービスようそ, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu youso] Common Management Information Service Element, CMISE [Add to Longdo]
通業務[きょうつぎょうむ, kyoutsugyoumu] common task [Add to Longdo]
通細目[きょうつうさいもく, kyoutsuusaimoku] common subdivision [Add to Longdo]
通識別子[きょうつうしきべつし, kyoutsuushikibetsushi] generic identifier [Add to Longdo]
通線[きゅうつうせん, kyuutsuusen] common channel [Add to Longdo]
通線信号[きゅうつせんしんごう, kyuutsusenshingou] common channel signalling [Add to Longdo]
通線信号網[きゅうつせんしんごうもう, kyuutsusenshingoumou] common channel signalling network [Add to Longdo]
通内容部[きょうつうないようぶ, kyoutsuunaiyoubu] generic content portion [Add to Longdo]
通内容部記述部[きょうつうないようぶきじゅつぶ, kyoutsuunaiyoubukijutsubu] generic content portion description [Add to Longdo]
通文書[きょうつうぶんしょ, kyoutsuubunsho] generic-document [Add to Longdo]
通領域[きょうつうりょういき, kyoutsuuryouiki] common area [Add to Longdo]
通論理構造[きょうつうろんりこうぞう, kyoutsuuronrikouzou] generic logical structure [Add to Longdo]
同開発[きょうどうかいはつ, kyoudoukaihatsu] joint development [Add to Longdo]
同実験[きょうどうじっけん, kyoudoujikken] joint test [Add to Longdo]
同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request [Add to Longdo]
役直径対[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] conjugate diameter pair [Add to Longdo]
役転置[きょうやくてんち, kyouyakutenchi] complex conjugate transpose (of a matrix) [Add to Longdo]
[きょうゆう, kyouyuu] share (vs), joint ownership, co-ownership [Add to Longdo]
有メディア[きょうゆうメディア, kyouyuu medeia] shared (communication) medium [Add to Longdo]
有メモリ[きゅうゆうメモリ, kyuuyuu memori] shared memory [Add to Longdo]
有資源[きょうゆうしげん, kyouyuushigen] shared resources [Add to Longdo]
有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource [Add to Longdo]
[きょうよう, kyouyou] share (vs), common use [Add to Longdo]
用プログラム[きょうようプログラム, kyouyou puroguramu] utility program, service program [Add to Longdo]
用ルーチン[きょうようルーチン, kyouyou ru-chin] utility routine, service routine [Add to Longdo]
用仮想領域[きょうようかそうりょういき, kyouyoukasouryouiki] SVA, Shared Virtual Area [Add to Longdo]
用分散[きょうようぶんさん, kyouyoubunsan] covariance [Add to Longdo]
用変数[きょうようへんすう, kyouyouhensuu] shared variable [Add to Longdo]
図書館[こうきょうとしょかん, koukyoutoshokan] public library [Add to Longdo]
資源[しげんきょうゆう, shigenkyouyuu] resource sharing [Add to Longdo]
磁気鳴画像[じききょうめいがぞう, jikikyoumeigazou] magnetic resonance imaging (MRI) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ドイツ連邦和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
中華人民和国[ちゅうかじんみんきょうわこく, chuukajinminkyouwakoku] VR China, Volksrepublik_China [Add to Longdo]
[こうきょう, koukyou] Allgemeinheit, oeffentlich [Add to Longdo]
[とも, tomo] zusammen, beide, -alle [Add to Longdo]
倒れ[ともだおれ, tomodaore] gleichzeitiger_Ruin, gemeinsamer_Ruin [Add to Longdo]
[きょうどう, kyoudou] Gemeinsamkeit, Zusammenarbeit, Partnerschaft [Add to Longdo]
和国[きょうわこく, kyouwakoku] Republik [Add to Longdo]
[きょうそん, kyouson] Koexistenz [Add to Longdo]
[きょうがく, kyougaku] Koedukation [Add to Longdo]
[きょうはん, kyouhan] Mitschuld [Add to Longdo]
産圏[きょうさんけん, kyousanken] die_kommunistischen_Laender [Add to Longdo]
[きょうぼう, kyoubou] Verschwoerung, heimliches_Einverstaendnis [Add to Longdo]
[きょうつう, kyoutsuu] gemeinsam [Add to Longdo]
[きょうめい, kyoumei] Resonanz;, Mitgefuehl,, Sympathie [Add to Longdo]
欧州同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] Europaeische_Gemeinschaft, -EG [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top