ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*六*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -六-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[交, jiāo, ㄐㄧㄠ] to connect; to deliver, to exchange; to intersect; to mix
Radical: , Decomposition:   六 [liù, ㄌㄧㄡˋ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A person with crossed (intersecting) legs, Rank: 320
[六, liù, ㄌㄧㄡˋ] six
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: -, Rank: 478
[冥, míng, ㄇㄧㄥˊ] dark, gloomy, night; deep
Radical: , Decomposition:   冖 [, ㄇㄧˋ]  日 [, ㄖˋ]  六 [liù, ㄌㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] The sun 日, covered 冖, with 六 providing the pronunciation, Rank: 2739
[兖, yǎn, ㄧㄢˇ] to establish; a province
Radical: , Decomposition:   六 [liù, ㄌㄧㄡˋ]  允 [yǔn, ㄩㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 4893
[兗, yǎn, ㄧㄢˇ] to establish; a province
Radical: , Decomposition:   六 [liù, ㄌㄧㄡˋ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu liù, ㄓㄡ ㄌㄧㄡˋ, / ] Saturday, #6,096 [Add to Longdo]
[liù yuè, ㄌㄧㄡˋ ㄩㄝˋ, ] June; sixth month, #7,172 [Add to Longdo]
星期[xīng qī liù, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄌㄧㄡˋ, ] Saturday, #9,287 [Add to Longdo]
[Lù hé, ㄌㄨˋ ㄏㄜˊ, ] (N) Luhe (place in Jiangsu), #18,843 [Add to Longdo]
五颜[wǔ yán liù sè, ㄨˇ ㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˋ ㄙㄜˋ, / ] multi-colored; every color under the sun, #24,912 [Add to Longdo]
[liù cháo, ㄌㄧㄡˋ ㄔㄠˊ, ] the six southern dynasties (317-589), namely Wu 吳|吴, Eastern Jin 東晉|东晋, Song 宋|宋, Qi 齊|齐, Liang 梁, Chen 陳|陈, #34,710 [Add to Longdo]
[dì liù dài, ㄉㄧˋ ㄌㄧㄡˋ ㄉㄞˋ, ] sixth generation, #39,773 [Add to Longdo]
盘水[Liù pán shuǐ, ㄌㄧㄡˋ ㄆㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] Liupanshui prefecture level city in west Guizhou, #42,762 [Add to Longdo]
盘水市[Liù pán shuǐ shì, ㄌㄧㄡˋ ㄆㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄕˋ, / ] Liupanshui prefecture level city in Guizhou, #43,823 [Add to Longdo]
[Lù ān, ㄌㄨˋ ㄢ, ] Lu'an prefecture level city in Anhui, #44,337 [Add to Longdo]
甲海峡[Mǎ liù jiǎ Hǎi xiá, ㄇㄚˇ ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄚˇ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] the Strait of Malacca or Melaka, #45,159 [Add to Longdo]
分之一[liù fēn zhī yī, ㄌㄧㄡˋ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one sixth, #49,979 [Add to Longdo]
土卫[tǔ wèi liù, ㄊㄨˇ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˋ, / ] Titan; Saturn's sixth moon, #54,898 [Add to Longdo]
[Mǎ liù jiǎ, ㄇㄚˇ ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] Malacca or Melaka (town and state in Malaysia), also strait between Malaysia and Sumatra), #57,573 [Add to Longdo]
[liù jīng, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄥ, / ] Six Classics, namely Book of Songs 詩經|诗经, Book of History 尚書|尚书, Book of Rites 儀禮|仪礼, the lost Book of Music 樂經|乐经, Book of Changes 周易|周易, Spring and Autumn Annals 春秋|春秋, #58,509 [Add to Longdo]
神无主[liù shén wú zhǔ, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ ㄨˊ ㄓㄨˇ, / ] all six vital organs fail (成语 saw); besides oneself with panic; distracted; out of one's wits, #59,147 [Add to Longdo]
安市[Lù ān shì, ㄌㄨˋ ㄢ ㄕˋ, ] Lu'an prefecture level city in Anhui, #61,660 [Add to Longdo]
边形[liù biān xíng, ㄌㄧㄡˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] hexagon, #70,678 [Add to Longdo]
角形[liù jiǎo xíng, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] hexagon, #73,614 [Add to Longdo]
[liù yì, ㄌㄧㄡˋ ㄧˋ, / ] the Confucian Six Arts - namely rites or etiquette 禮|礼 (禮儀|礼仪), music 樂|乐 (音樂|音乐), archery 射 (射箭), charioteering 御 (駕車|驾车), calligraphy or literacy T書|书 (識字|识字), mathematics or reckoning 數|数 (計算|计算), #78,010 [Add to Longdo]
环路[liù huán lù, ㄌㄧㄡˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Sixth ring road (Beijing), opened in 2008, #79,664 [Add to Longdo]
枝特区[Lù zhī tè qū, ㄌㄨˋ ㄓ ㄊㄜˋ ㄑㄩ, / ] Luzhi special economic area in Liupanshui 盤水|盘水, west Guizhou, #88,320 [Add to Longdo]
[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, / ] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借, #94,942 [Add to Longdo]
山本五十[Shān běn Wǔ shí liù, ㄕㄢ ㄅㄣˇ ㄨˇ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] YAMAMOTO Isoroku (1884-1943), Japanese admiral, #95,086 [Add to Longdo]
吆五喝[yāo wǔ hè liù, ㄧㄠ ㄨˇ ㄏㄜˋ ㄌㄧㄡˋ, ] lit. to shout out hoping for fives and sixes when gambling with dice; a hubbub of gambling, #113,674 [Add to Longdo]
面体[liù miàn tǐ, ㄌㄧㄡˋ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] six-sided figure (such as a cube or parallelepiped), #129,977 [Add to Longdo]
[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, / ] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子, #132,859 [Add to Longdo]
进制[shí liù jìn zhì, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, / ] hexadecimal, #139,942 [Add to Longdo]
安地区[Lù ān dì qū, ㄌㄨˋ ㄢ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Lu'an district (district in Anhui), #213,731 [Add to Longdo]
库镇[Liù kù zhèn, ㄌㄧㄡˋ ㄎㄨˋ ㄓㄣˋ, / ] Liuku or Lutku, capital of Nujiang Lisu autonomous prefecture 怒江傈僳族自治州|怒江傈僳族自治州 in Yunnan, #518,390 [Add to Longdo]
亲无靠[liù qīn wú kào, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ ㄨˊ ㄎㄠˋ, / ] orphaned of all one's immediate relatives (成语 saw); no one to rely on; left to one's own devices, #533,139 [Add to Longdo]
韬三略[liù tāo sānlu:e4, ㄌㄧㄡˋ ㄊㄠ ㄙㄢlu:è, ㄜˋ, / ] lit. Six secret teachings 韬 and Three strategies 三略, two military classics (成语 saw); books of military strategy, #646,103 [Add to Longdo]
板板十四[bǎn bǎn liù shí sì, ㄅㄢˇ ㄅㄢˇ ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ㄙˋ, ] unaccommodating; rigid, #688,644 [Add to Longdo]
脚乡[Liù jiǎo xiāng, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Liuchiao (village in Taiwan), #770,643 [Add to Longdo]
一百二十[yī bǎi èr shí liù, ㄧ ㄅㄞˇ ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] 126 [Add to Longdo]
三十[sān shí liù, ㄙㄢ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] thirty six; 36 [Add to Longdo]
三十字母[sān shí liù zì mǔ, ㄙㄢ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, ] thirty six initial consants of Song phonetic theory [Add to Longdo]
九声[jiǔ shēng liù diào, ㄐㄧㄡˇ ㄕㄥ ㄌㄧㄡˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] nine tones and six modes (tonal system of Cantonese and other southern languages) [Add to Longdo]
二十[èr shí liù, ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] twenty six; 26 [Add to Longdo]
二十[èr shí liù suì, ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] 26 years old [Add to Longdo]
二十[èr shí liù hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄏㄠˋ, / ] 26th day of a month [Add to Longdo]
十岁[wǔ liù shí suì, ㄨˇ ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ㄙㄨㄟˋ, / ] (in one's) fifties or sixties (years of age) [Add to Longdo]
五胡十[wǔ hú shí liù guó, ㄨˇ ㄏㄨˊ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Sixteen Kingdoms of five non-Han people (ruling most of China 304-439) [Add to Longdo]
两千百一十[liǎng qiān liù bǎi yī shí liù, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄡˋ ㄅㄞˇ ㄧ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, / ] 2616 [Add to Longdo]
八八[bā bā liù, ㄅㄚ ㄅㄚ ㄌㄧㄡˋ, ] Bye bye! (in chat room and text messages) [Add to Longdo]
[liù, ㄌㄧㄡˋ, ] six; 6 [Add to Longdo]
分仪座[liù fēn yí zuò, ㄌㄧㄡˋ ㄈㄣ ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Sextans (constellation) [Add to Longdo]
[liù shí, ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ, ] sixty; 60 [Add to Longdo]
十五[liù shí wǔ, ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ㄨˇ, ] sixty-five [Add to Longdo]
十五岁[liù shí wǔ suì, ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ㄨˇ ㄙㄨㄟˋ, / ] sixty-five years old [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ろく, roku] (n) หก (จำนวน)
[むっつ, muttsu] (n) หกชิ้น/อย่าง
[むいか, muika] (n) วันที่หกของเดือน,หกวัน
[じゅうろく, juuroku] (n) สิบหก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ろくがつ, rokugatsu] TH: เดือนมิถุนายน

Japanese-English: EDICT Dictionary
コバルト60;コバルト[コバルトろくじゅう, kobaruto rokujuu] (n) cobalt-60 [Add to Longdo]
銀行[いちろくぎんこう, ichirokuginkou] (n) pawnshop [Add to Longdo]
勝負[いちろくしょうぶ, ichirokushoubu] (n) gambling; speculation [Add to Longdo]
[くんろく, kunroku] (n) ozeki ranked sumo wrestler unable to live up to the expectations of his rank [Add to Longdo]
五胡十[ごこじゅうろっこく, gokojuurokkoku] (n) Sixteen Kingdoms (collection of sovereign states in and around China from 304 to 439 CE); Sixteen Kingdoms period [Add to Longdo]
五臓[ごぞうろっぷ, gozouroppu] (n) the internal organs [Add to Longdo]
;采;賽[さいろく, sairoku] (n) (1) (arch) kid; brat; (2) Edo term used to debase people from Kansai [Add to Longdo]
三十[さんじゅうろっけい, sanjuurokkei] (n) the 36 (ancient Chinese military) strategies (of which the last resort was said to be beating a retreat) [Add to Longdo]
三十計逃げるに如かず;三十計逃げるにしかず[さんじゅうろっけいにげるにしかず, sanjuurokkeinigerunishikazu] (exp) (See 三十計) the smartest thing in a tight situation is to beat a retreat [Add to Longdo]
三十字母[さんじゅうろくじぼ, sanjuurokujibo] (n) 36 Initials (system for transcribing initial consonants of Middle Chinese) [Add to Longdo]
三面[さんめんろっぴ, sanmenroppi] (n) rush of business; versatility; man who can do the work of many [Add to Longdo]
四公[しこうろくみん, shikourokumin] (n) (arch) land-tax system during the Edo period under which the government took 40% of the year's crop and the farmers kept 60% [Add to Longdo]
四分[しぶろく, shiburoku] (n) six to four ratio; sixty-forty [Add to Longdo]
時中[しろくじちゅう, shirokujichuu] (n-adv,n) (because 4 x 6 = 24) around the clock; day and night [Add to Longdo]
[しろくばん, shirokuban] (n) duodecimo [Add to Longdo]
[しゅうむいか, shuumuika] (exp) six days a week [Add to Longdo]
[じゅうろく, juuroku] (n) 16; sixteen; (P) [Add to Longdo]
音符[じゅうろくおんぷ, juurokuonpu] (n) 16th note [Add to Longdo]
進法;16進法[じゅうろくしんほう, juurokushinhou] (n) {comp} hexadecimal; hexadecimal notation [Add to Longdo]
[いざよい, izayoi] (n) sixteen-day-old moon [Add to Longdo]
羅漢[じゅうろくらかん, juurokurakan] (n) {Buddh} the sixteen arhats [Add to Longdo]
宿[やどろく, yadoroku] (n) husband [Add to Longdo]
[すけろく, sukeroku] (n) "inari" and "maki" (roll) style sushi [Add to Longdo]
上方才[かみがたざいろく, kamigatazairoku] (n) (arch) Edo term used to debase people from Kansai [Add to Longdo]
上方贅[かみがたぜいろく, kamigatazeiroku] (n) people of the Kyoto area [Add to Longdo]
[じんろく, jinroku] (n) dunce; blockhead [Add to Longdo]
水無月祓;月祓[みなづきばらえ, minadukibarae] (n) (See 夏越しの祓) summer purification rites (held at shrines on the last day of the 6th lunar month) [Add to Longdo]
面体[せいろくめんたい, seirokumentai] (n) regular hexahedron; cube [Add to Longdo]
本;繊[せんろっぽん;せろっぽう(千六本), senroppon ; seroppou ( sen roppon )] (n) (See 繊蘿蔔) julienne (esp. of daikon); long, thin strips [Add to Longdo]
;雙[すごろく, sugoroku] (n) child's dice game; sugoroku; traditional Japanese board game [Add to Longdo]
総領の甚[そうりょうのじんろく, souryounojinroku] (exp) (id) First born, least clever [Add to Longdo]
[だいろっかん, dairokkan] (n) the sixth sense; intuition; hunch [Add to Longdo]
南斗[なんとろくせい, nantorokusei] (n) Milk Dipper; southern dipper asterism (star pattern) within Sagittarius [Add to Longdo]
南都[なんとろくしゅう, nantorokushuu] (n) six sects of Buddhism brought to Japan during the Nara period (Sanlun, Satyasiddhi, Faxiang, Abhidharmakosha, Vinaya, and Huayan) [Add to Longdo]
時中[にろくじちゅう, nirokujichuu] (adv,n) night and day; all the time [Add to Longdo]
忍び[しのびろくぐ, shinobirokugu] (n) (かぎ縄, 編み笠, 石筆, 三尺手ぬぐい, 薬, 打ち竹) the six tools of the ninja [Add to Longdo]
八面[はちめんろっぴ, hachimenroppi] (n) competent in all fields (lit [Add to Longdo]
玉;兵[ひょうろくだま, hyourokudama] (n) nincompoop; simpleton [Add to Longdo]
暮れ[くれむつ, kuremutsu] (n) Edo-period term for a time of day, roughly 6 pm [Add to Longdo]
明け[あけむつ, akemutsu] (n-t) the sixth hour of the morning [Add to Longdo]
(P);6[ろく(P);む;むう, roku (P); mu ; muu] (num) six; (P) [Add to Longdo]
つ(P);6つ[むっつ(P);むつ, muttsu (P); mutsu] (num) six; (P) [Add to Longdo]
つ子[むつご, mutsugo] (n) sextuplets [Add to Longdo]
つ時[むつどき, mutsudoki] (n) (arch) (approx.) 6 o'clock (am or pm) [Add to Longdo]
つ切り[むつぎり, mutsugiri] (n) dividing something into six pieces; something divided into six pieces [Add to Longdo]
フッ化硫黄;弗化硫黄[ろくフッかいおう(六フッ化硫黄);ろくふっかいおう(六弗化硫黄), roku futsu kaiou ( roku futsu ka iou ); rokufukkaiou ( roku futsu ka iou )] (n) sulfur hexafluoride [Add to Longdo]
[ろくいん, rokuin] (n) six external causes of illness in traditional Chinese medicine (wind, cold, fire; heat, dampness, dryness, heat of summer) [Add to Longdo]
価クロム[ろっかクロム, rokka kuromu] (n) hexavalent chromium [Add to Longdo]
箇年;カ年;ヵ年;ヶ年;か年[ろっかねん, rokkanen] (adj-pn) sexennial [Add to Longdo]
[りっか, rikka] (n) snow [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Three nurses attended the dying minister night and day.3人の看護婦が四時中瀕死の大臣の看護に当たった。
Your subscription expires with the June issue.あなたの定期購読予約は月号で切れます。
You have only to be here at six tomorrow morning.きみは明日の朝時にここへ来さえすればよい。 [M]
Ahhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.くーっ、ビールが五臓腑にしみわたる。やっぱり仕事の後はビールだね。
This elevator does not go above the sixth floor.このエレベーターは階より上には行けません。
Cherries are ripe in June or July.さくらんぼは月か七月に熟す。
And now, think about a county, any county, and imagine this county divided into five or six different areas.そして次に、州についてですが、どんな州でもいいですから、その州が五つかつの地域に分かれていると考えてください。
The express arrives at 6:00 p.m.その急行は午後時30分着だ。
The recipe serves six people.その作り方の分量は人分です。
That job brings him in an extra 60,000 yen a month.その仕事のおかげで彼は月に万円余分の収入がある。
Six were invited, including the boy.その少年を入れて人招かれた。
The rainy season begins in June.雨期は月から始まる。
Generally speaking, there is little rain here in June.一般的に言って、ここでは月にほとんど雨が降らない。
A second is a sixtieth part of a minute.一秒は一分の十分の一です。
A minute has sixty seconds.一分十秒です。
Do you get up at six?君は時におきますか。 [M]
There were not many rainy days in June this year.今年の月はあまり雨の日がなかった。
My wife's constant nagging is getting me down.妻に四時中ぶつぶつ言われるのには憂鬱になってしまう。
Last year in the Philippines, earthquakes and tidal waves resulted in the deaths of more than 6000 people.昨年フィリッピンでは地震や津波のために千人以上の死者があった。
My sister is having a baby in June.姉は月に出産の予定です。
Our plane took off exactly at 6 p.m.私たちの飛行機は午後時ちょうどに離陸した。
My father usually comes home at six.私の父はいつも時に帰宅します。
I always get up at six.私はいつも時に起きます。
I have lived here a little over 60 years.私はここに十年余り住んでいる。
I take a walk at six in the evening.私はよる時に散歩をします。
I tried to get up at six this morning.私は今朝時におきようと思いました。
I got up at six this morning.私は今朝時に起きました。
I am sixteen years old.私は十歳です。
I meet with him once every six months.私は彼にヶ月に一度会います。
I usually wake up at six.私は普通時に目が覚めます。
I usually get home by six o'clock.私は普通時までには帰宅する。
I usually get home by six o'clock.私は普通時までに帰宅する。
I usually get up at about six-thirty.私は普通時半頃おきます。
I get up at six every morning.私は毎朝時に起きます。
I make it a rule to get up at six in the morning.私は毎朝時に起きることにしている。
I gave up smoking six months ago.私はヶ月前に煙草を止めた。
I got up about six.私は時ごろ起きた。
I make it a rule to get up at six.私は時におきるのを習慣にしている。
I got up at six.私は時に起きた。
I make it a rule to get up at six.私は時に起きることにしている。
I got through with work at six o'clock.私は時に仕事を終えた。
He told me that I must finish the work by six.私は時までにその仕事を終えなくてはいけないと彼は私に言った。
I'll be back by six o'clock.私は時までに戻る。
I will be back at half past six.私は時半に帰ります。
I get up at 6:30.私は時半に起きる。
I have been studying English for six years now.私は年間英語を勉強している。
Six of us are going on an excursion to the beach this weekend.私達人はこの週末に海岸に遠足に行きます。
If you take four from ten, you have six.十から四を引けばが残る。
A bad wife is the shipwreck of her husband.女房の悪さは十年の不作。 [Proverb]
In Japan the rainy season usually sets in June.日本では梅雨は普通月に始まる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じんろく, jinroku] Einfaltspinsel, Schwachkopf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top