ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*兄*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -兄-
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[a1 hian1] (n) พี่ชาย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[克, kè, ㄎㄜˋ] to subdue, to restrain, to overcome; used in transliterations
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [ideographic] A weapon 十 used to subdue a beast 兄, Rank: 262
[党, dǎng, ㄉㄤˇ] political party, gang, faction
Radical: , Decomposition:   尚 [shàng, ㄕㄤˋ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [pictophonetic] elder brother, Rank: 411
[况, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] condition, situation; furthermore
Radical: , Decomposition:   冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: -, Rank: 419
[兄, xiōng, ㄒㄩㄥ] elder brother
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] Older brother 儿 speaking 口 to younger ones, Rank: 1089
[竞, jìng, ㄐㄧㄥˋ] to compete, to contend, to vie
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [ideographic] To stand up 立 to a foe 兄, Rank: 1100
[祝, zhù, ㄓㄨˋ] to pray; to wish well; surname
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [ideographic] A person 兄 praying before an altar 礻, Rank: 1651
[兑, duì, ㄉㄨㄟˋ] cash, check; to exchange
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [ideographic] A beast 兄 with two horns 丷, Rank: 2424
[贶, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] to bestow, to grant; surname
Radical: , Decomposition:   贝 [bèi, ㄅㄟˋ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 6978
[兗, yǎn, ㄧㄢˇ] to establish; a province
Radical: , Decomposition:   六 [liù, ㄌㄧㄡˋ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: -
[況, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] condition, situation; furthermore
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] brothers; brethren, #1,722 [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] elder brother, #3,953 [Add to Longdo]
[dì xiōng, ㄉㄧˋ ㄒㄩㄥ, ] brother, #16,825 [Add to Longdo]
[lǎo xiōng, ㄌㄠˇ ㄒㄩㄥ, ] 'old chap' (form of address between male friends), #24,184 [Add to Longdo]
[dì xiōng men, ㄉㄧˋ ㄒㄩㄥ ㄇㄣ˙, / ] brethren, #26,133 [Add to Longdo]
[táng xiōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ, ] older male cousin (sharing paternal grandfather), #43,987 [Add to Longdo]
[biǎo xiōng, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄩㄥ, ] older male cousin via female line, #57,075 [Add to Longdo]
[bǎ xiōng dì, ㄅㄚˇ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] sworn brothers, #73,690 [Add to Longdo]
弟阋墙[xiōng dì xì qiáng, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ ㄒㄧˋ ㄑㄧㄤˊ, / ] (set phrase) internal disagreement or argument, #149,888 [Add to Longdo]
[nèi xiōng, ㄋㄟˋ ㄒㄩㄥ, / ] wife's older brother, #180,632 [Add to Longdo]
[méng xiōng dì, ㄇㄥˊ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] sworn brother, #207,777 [Add to Longdo]
九月九日忆山东[jiǔ yuè jiǔ rì yì Shān dōng xiōng dì, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄖˋ ㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Remembering my brothers in faraway Shandong on the double ninth festival (poem by Tang Wang Wei's 王維|王维) [Add to Longdo]
弟会[xiōng dì huì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] fraternity [Add to Longdo]
卡拉马佐夫[Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˇ ㄈㄨ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Brothers Karamazov by Dostoyevsky 陀思妥耶夫斯基 [Add to Longdo]
同胞[tóng bāo xiōng mèi, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄠ ㄒㄩㄥ ㄇㄟˋ, ] sibling [Add to Longdo]
[táng xiōng dì, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] father's brother's sons; paternal male cousin [Add to Longdo]
[nián xiōng, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄩㄥ, ] lit. older brother; fig. fellow students who are successful in the imperial examinations [Add to Longdo]
[méng xiōng, ㄇㄥˊ ㄒㄩㄥ, ] senior partner in sworn brotherhood [Add to Longdo]
华纳[Huà nà xiōng dì, ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Warner Brothers [Add to Longdo]
[biǎo xiōng dì, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] male cousins via female line [Add to Longdo]
[jīn xiōng, ㄐㄧㄣ ㄒㄩㄥ, ] husband of wife's older sister [Add to Longdo]
[zhǎng xiōng, ㄓㄤˇ ㄒㄩㄥ, / ] eldest brother [Add to Longdo]
[ā xiōng, ㄚ ㄒㄩㄥ, ] elder brother [Add to Longdo]
双生[shuāng shēng xiōng dì, ㄕㄨㄤ ㄕㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] twin brothers [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あに, ani] (n) พี่ชาย(ตัวเอง), See also: お兄さん

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[あにき, aniki] พี่ชาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
さん(P);御さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
ちゃん;御ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
弟;御[ごきょうだい, gokyoudai] (n) (hon) (See 弟) siblings; brothers and sisters [Add to Longdo]
ライト[ライトきょうだい, raito kyoudai] (n) the Wright brothers [Add to Longdo]
[あけい, akei] (n) elder brother; my dear brother [Add to Longdo]
異父[いふきょうだい, ifukyoudai] (n) half-sibling (with a different father) [Add to Longdo]
異母[いぼきょうだい, ibokyoudai] (n) half-sibling (with a different mother) [Add to Longdo]
[かけい, kakei] (n) (my) elder brother [Add to Longdo]
[がけい, gakei] (n) polite word in letter to friend [Add to Longdo]
[がっけい, gakkei] (n) my learned friend [Add to Longdo]
[きけい, kikei] (pn,adj-no) (pol) you (of a male equal or superior, primarily used in letters by men) [Add to Longdo]
[ぎけい(P);あに(ik), gikei (P); ani (ik)] (n) (See ・あに) brother-in-law; (P) [Add to Longdo]
[ぎきょうだい, gikyoudai] (n) brother-in-law; stepbrother; sworn brother [Add to Longdo]
義理のおさん[ぎりのおにいさん, girinooniisan] (n) one's brother-in-law [Add to Longdo]
義理の[ぎりのあに, girinoani] (n) one's brother-in-law; stepbrother (elder) [Add to Longdo]
[ぐけい, gukei] (n) (1) foolish older brother; (2) (hum) older brother [Add to Longdo]
賢弟[ぐけいけんてい, gukeikentei] (n) a foolish older brother and a smart younger [Add to Longdo]
[にい, nii] (n) (hum) older brother; (P) [Add to Longdo]
[にい, nii] (n,n-suf) (1) (See ・あに) elder brother; (pn,adj-no) (2) (fam) (male) pronoun or suffix used in reference to an older brother figure; Mister; Mr [Add to Longdo]
[にい, nii] (n-suf) (1) (fam) used after the name of someone who is an older brother figure; (n) (2) (See おさん) used with various honorifics to mean (older) brother [Add to Longdo]
[あにい, anii] (n) (1) (col) (fam) (See 貴) elder brother; one's senior; (2) dashing young man; gallant young lad [Add to Longdo]
さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See おさん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
たり難く弟たり難し[けいたりがたくていたりがたし, keitarigatakuteitarigatashi] (exp) there is little to choose between the two; they're both about the same [Add to Longdo]
ちゃん[にいちゃん, niichan] (n) (1) (my) older brother; (2) sonny (with a nuance of suspicion); lad; (P) [Add to Longdo]
ちゃん[にいちゃん, niichan] (n) (See おちゃん) familiar form of "older brother" [Add to Longdo]
嫁;嫂[あによめ, aniyome] (n) elder brother's wife; sister-in-law [Add to Longdo]
[あにき, aniki] (n) one's senior; elder brother; (P) [Add to Longdo]
貴風を吹かす[あにきかぜをふかす, anikikazewofukasu] (exp,v5s) (See 風を吹かす) to act patronizingly [Add to Longdo]
貴分[あにきぶん, anikibun] (n) (1) senior group member; leader among peers; (exp) (2) like one's older brother [Add to Longdo]
[あにご, anigo] (n) (hum) elder brother [Add to Longdo]
[けいし;きょうだい(ik), keishi ; kyoudai (ik)] (n) brother and sister [Add to Longdo]
[けいじ, keiji] (n,vs) defer to another as if an older brother [Add to Longdo]
[あにじゃ, anija] (n) (hon) (See 者人) older brother [Add to Longdo]
者人[あにじゃひと, anijahito] (n) (hon) (See 者) older brother [Add to Longdo]
[あにうえ, aniue] (n) (hon) older brother [Add to Longdo]
[きょうだい(P);けいてい, kyoudai (P); keitei] (n) (See ご弟) siblings; brothers and sisters; (P) [Add to Longdo]
弟の義を結ぶ[きょうだいのぎをむすぶ, kyoudainogiwomusubu] (exp,v5b) become sworn brothers [Add to Longdo]
弟愛[きょうだいあい, kyoudaiai] (n) brotherly love; fraternal love [Add to Longdo]
弟喧嘩;弟げんか[きょうだいげんか, kyoudaigenka] (n,vs) quarrel between brothers [Add to Longdo]
弟姉妹[きょうだいしまい, kyoudaishimai] (n) brothers and sisters; siblings [Add to Longdo]
弟子[あにでし, anideshi] (n) senior schoolmate; senior apprentice [Add to Longdo]
弟弟子[きょうだいでし, kyoudaideshi] (n) fellow pupil (apprentice) [Add to Longdo]
弟分[きょうだいぶん, kyoudaibun] (n) buddy; pal; sworn brother [Add to Longdo]
弟牆に鬩ぐ[けいていかきにせめぐ, keiteikakinisemegu] (exp,v5g) sibling rivalry; quarrel among friends [Add to Longdo]
[あにぶん, anibun] (n) (1) (See 弟分) sworn elder brother; (2) older male in an homosexual relationship [Add to Longdo]
[けいまい;きょうだい(ik), keimai ; kyoudai (ik)] (n) older brother and younger sister [Add to Longdo]
妹喧嘩;妹げんか[きょうだいげんか, kyoudaigenka] (n,vs) quarrel between siblings [Add to Longdo]
様;さま[にいさま, niisama] (n) (hon) (See さん・にいさん・1) older brother [Add to Longdo]
[このり, konori] (n) (obsc) (See 鷂) musket (male Eurasian sparrowhawk) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」とはいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い生活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
"I am not going into the forest after bear cubs," said the elder brother.「私は森の中に小熊を探しに行くつもりはない」とがいった。
The two brother couldn't get along with each other.2人の弟はお互いに仲良くやっていくことができなかった。
The two boys cooked their meal between them.2人の弟は協力して食事をこしらえた。
My seven-year-old niece said to her brother, I'll tell on you.7歳になる私の姪は彼女のに向かって、「言いつけるよ」と言った。
Her brother nearly died in a traffic accident nine years ago.9年前、彼女のおさんは交通事故で危うく命を落とすところでした。
Oh? I want to see him, tooああそう、僕もおさんに会いたいね。 [M]
I mistook you for your brother.あなたと君の弟を間違えた。 [M]
Do you have any brothers?あなたには弟がいますか。
You have two brothers.あなたには二人の弟がいます。
Tell me that story you heard from your brother.あなたのおさんから聞いた話を私にして下さい。
Can your brother drive a car?あなたのおさんは車を運転できますか。
Do you think he is dead?あなたはおさんが死んでしまったと思いますか。
Can you tell Tom from his twin brother?あなたはトムと彼のふたごの弟とを区別できますか。
Do you want the doctors not to use the machine and let your brother die?あなたは医者がその機械を使わないことを望み、あなたのおさんを死なせてあげますか。
How many siblings do you have?あなたは何人弟がいますか。
You seem to have mistaken me for my elder brother.あなたは私をと間違えておられたようですね。
Do you know his brother?あなたは彼のさんを知っていますか。
I mistook you for my brother.あなたをと間違えた。
You remind me of your brother.あなたを見るとおさんを思い出します。
That boy is his brother.あの少年は彼のさんです。
He must be Tom's brother.あの人はトムの弟にちがいない。
One day I was running with my brother.ある日、私はと走っていた。
Your brother got married, didn't he?さんが結婚なさったのですね。
Compared with his brother, he is a poor athlete.さんと比べて、彼は運動神経が鈍い。
Can your brother drive a car?さんは車の運転が出来ますか。
Do you want the doctors to use the machine to make your brother breathe?さんを呼吸させるために医者にその機械を使ってもらいたいと思いますか。
You two look exactly like brother and sister.お二人はまるで弟のようによく似ています。
I found Kate more active than her brother.ケイトがおさんより活発であることがわかった。
Ken shared the room with his elder brother.ケンはと部屋を共有している。
Ken will grow into his brother's clothes by the end of the year.ケンは年末ごろには大きくなってさんの服が着られるでしょう。
This bike is used by my brother.この自転車は私のに使われる。
This is John and that is his brother.この人がジョンで、あの人はさんだ。
This is my brother.この人は私のです。
These two brothers resemble each other.この二人の弟は互いに似ている。
The two brothers are quite unlike in their appearance.この二人の弟は風采が全く違う。
We have just received an inquiry from Kansas concerning your brother.弟のことはカンザス州から問い合わせを受けたばかりです。
Jane may be playing tennis with my brother.ジェーンはとテニスをしているかもしれません。
Jim studies as hard as his brother does.ジムはさんと同じくらい勉強する。
Julie receive a Christmas card from her brother in Italy.ジュリーはイタリアにいるからクリスマスカードを受け取った。
Joe excels his older brother at swimming.ジョーはより水泳がうまい。
John is not my brother, but my cousin.ジョンは私の弟ではなくて、私のいとこだ。
What a marvelous person your brother is!すばらしい人だね!君のさんは。 [M]
They often quarreled with their brothers and husbands over the matter.そのことで弟や夫とよく口論した。
The two brothers resemble each other so much that I can hardly distinguish one from the other.そのふたりの弟は互いによく似ているので、私にはその区別がなかなかできない。
There is a strong bond between the brothers.その弟の間には強い絆がある。
The brothers were born twelve years apart.その弟は12年の間を置いて生まれた。
Both the brothers are still alive.その弟は2人ともまだ生きている。
Both the brothers are dead.その弟は2人とも死んでいる。
Those brothers are both over 6 feet in height. That's indeed tall.その弟は2人とも身長が6フィート以上ある。本当に背が高い。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あに, ani] aelterer_Bruder [Add to Longdo]
さん[にいさん, niisan] aelterer_Bruder [Add to Longdo]
[きょうだい, kyoudai] Brueder, Geschwister, Bruder, Schwester [Add to Longdo]
[じっけい, jikkei] der_leibliche_aeltere_Bruder [Add to Longdo]
[ふけい, fukei] Eltern (und Brueder), Beschuetzer [Add to Longdo]
[ぎけい, gikei] Schwager [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top